Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Pla d'Igualtat Isabel de Villena

El 15 de desembre del 2008 el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar el Pla d'Igualtat Isabel de Villena (2008-2010). Aquest pla s'ha elaborat partint de l'estudi L'estructura de gènere a la UPF, al qual va donar suport el Consell Social de la nostra universitat. En el seu procés d'elaboració durant l'any 2008, ha comptat amb una elevada participació de tota la comunitat universitària en els grups i en les comissions de discussió.

El Pla d'Igualtat és un instrument destinat al compliment efectiu del principi d'igualtat d'oportunitats i a l'eliminació de les conductes discriminatòries que obstaculitzen o que impedeixen a les dones l'exercici dels seus drets a la nostra universitat. Per tant, amb aquest objectiu, el Pla s'insereix dins d'un procés permanent que caldrà anar millorant en el futur, d'acord amb els resultats de la implementació i l'aplicació de les accions concretes que afecten a tots els membres de la nostra comunitat universitària i que s'estructuren en els eixos següents:  

  • Visualització i sensibilització vers les desigualtats de gènere
  • Comunicació
  • Accés al treball i promoció de les carreres professionals
  • Representació equilibrada en els òrgans de govern, consultius i de presa de decisions
  • Conciliació de la vida personal i laboral
Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona