Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

La transferència de coneixement i de tecnologia en empreses i institucions

L'any 2008, en l'entorn del Grup UPF s'han signat un total de 242 contractes i renovacions de contractes amb empreses i institucions a l'empara de l'article 83 de la LOU, per un import global de 8,6 milions euros. Així, respecte al 2007 s'ha produït un decrement del 2% en el nombre de contractes, i un 17% en l'import global. Aquest descens s'explica per la concessió d'un Projecte CENIT I3 Media de caràcter pluriennal per un import de 4.460.256 euros a la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra. Majoritàriament, els contractes corresponen a activitats de recerca i de prestació de serveis, seguit de contractes per a activitats de formació.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona