Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Recursos mobilitzats

L'anàlisi dels recursos mobilitzats inclou, a més dels recursos gestionats per la UPF, la d'aquells ajuts gestionats per entitats del Grup UPF (CRG, CREI, FBM, IBEI i IMIM) quan l'investigador principal és professor de la UPF.

L'any 2008 s'ha caracteritzat per un considerable augment en la captació de fons europeus (74,51%), mentre que hi ha hagut un decrement en els ajuts estatals (-22,94%). També hi ha hagut una disminució en els recursos provinents d'empreses i d'institucions, que s'explica perquè durant el 2007 es va aconseguir un projecte CENIT I3 Media per un import de 4,5 milions d'euros per un període de cinc anys.

Per tant, l'evolució continua sent bona, amb algunes oscil·lacions produïdes per les mateixes característiques dels programes i les convocatòries d'ajuts a la recerca. Així si es pren com a referència la mitjana mòbil de tres anys es fa palesa la tendència a l'alça en la captació de recursos. En xifres, es passa de 24 milions d'euros (mitjana del 2004, 2005 i 2006) a 29,6 milions d'euros (mitjana del 2005, 2006 i 2007) i a 31,7 milions d'euros (mitjana del 2006, 2007 i 2008).

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona