Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

La recerca i la transferència de coneixement a la UPF

El creixement de les activitats de recerca a la nostra universitat ha fet necessari un procés d'adaptació dels serveis tècnics i dels processos de suport als investigadors. L'apropament als usuaris i la capacitat de poder proveir serveis de valor afegit ha esdevingut un element diferencial i de generació de satisfacció entre el personal docent i investigador (PDI). És per aquest motiu que el projecte d'obertura d'una nova delegació del servei de recerca en el recentment estrenat campus de la Comunicació - Poblenou constitueix una actuació estratègica encaminada a assolir aquest objectiu. Igualment, la UPF ha volgut donar un impuls al suport a les activitats d'innovació, amb la incorporació d'un tècnic especialitzat en patents, com a responsable de gestió de la propietat industrial.

És important assenyalar la consolidació de l'eficàcia dels investigadors de la UPF en la captació de recursos externs per a la recerca. També en la transferència de coneixement cal esmentar l'increment del nombre de sol·licituds de patents i el retorn generat per llicències.

L'import total dels ajuts gestionats pel Servei de Recerca de la UPF al llarg del 2008 és de més de 27,5 milions d'euros, xifra superior a la del 2007. Aquest augment de l'activitat de recerca finançada amb recursos externs ha comportat que la Universitat pugui incrementar de manera notable els recursos per fomentar la recerca previstos en el Pla de Mesures de Suport a la Recerca, el qual, en la seva edició del 2009, ha experimentat un increment en la dotació del 75,7% respecte al Pla anterior, fins a arribar als 945 mil euros.

A continuació es destaquen algunes dades rellevants en relació amb les activitats finançades dutes a terme pel PDI de la UPF durant l'any 2008.

Programes nacionals

En programes nacionals, i estrictament pel que fa a projectes del Plan Nacional gestionats pel Servei de Recerca de la UPF, a la convocatòria del 2008, es van presentar 37 sol·licituds, i s'han atorgat 33 projectes, per un import de 3,1 milions d'euros. L'èxit en la convocatòria ha estat del 89% dels projectes presentats.

Cal destacar el programa Consolider, que ofereix un finançament estratègic durant cinc anys a equips formats per grups de recerca de màxim nivell de qualitat i reconeixement internacional. En la convocatòria del 2008, la UPF ha aconseguit participar en un projecte del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb un pressupost total de 243 mil euros per als cinc anys.

Programes europeus

Al 2008 es van obtenir a la UPF 19 ajuts europeus corresponents al VII Programa Marc, amb un pressupost total de 12,3 milions d'euros, que representen un fort increment respecte a l'any 2007, en què es van obtenir 12 projectes per un import total de 3 milions d'euros. Entre els projectes col·laboratius cal destacar pel seu abast l'Euheart, un projecte en el marc del qual l'equip del Dr. Alejandro Frangi desenvoluparà una tecnologia per a l'atenció cardiovascular personalitzada i per al qual la UPF compta amb un finançament d'1,6 milions d'euros. També cal destacar el projecte SF, coordinat per la UPF, amb un ajut de 629 mil euros.

El Consell Europeu de Recerca (European Research Council), que va néixer amb el 7PM amb l'objectiu d'estimular l'excel·lència científica a Europa, ja va destacar el caràcter excepcional de dos joves economistes de la UPF en la primera convocatòria de les starting grants: la Dra. Marta Reynal-Querol amb el projecte "Preventing Conflicts", i el Dr. Jan Eeckhout, amb "Sorting". Aquest curs acadèmic dues advanced grants han estat atorgades a investigadors de la UPF, dels departaments d'Humanitats i d'Economia i Empresa. En aquesta convocatòria el programa finança projectes d'investigadors europeus ja consolidats i reconeguts com a líders en el seu àmbit de recerca. Els guardonats han estat el Dr. Juan Carlos Garavaglia, amb el projecte StateBgLatAmerica, que estudia el procés de construcció dels estats a l'Amèrica Llatina al segle XIX, i el Dr. Hans-Joachim Voth, que lidera "Insecure Assets", que estudia els períodes d'inestabilitat econòmica, caracteritzats per la manca de dades sobre el rendiment de les inversions i sobre la seva liquiditat. El finançament rebut per la UPF de l'ERC és de 5,6 milions d'euros.

També cal destacar que el conjunt del grup UPF ha obtingut un total de cinc starting grants i quatre advanced grants (inclou resultats del CRG i del CREI).  

Programes autonòmics

L'any 2008 s'ha posat en marxa el programa ICREA Acadèmia, gestionat per la Fundació Catalana per a la Recerca, amb l'objectiu d'incentivar i de recompensar l'excel·lència investigadora del PDI doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Amb això es vol contribuir a retenir el talent investigador dins el sistema universitari de Catalunya.

Al mes de febrer del 2009 es van fer públics els resultats de la seva primera edició. Dels 40 investigadors universitaris distingits, 10 són de la UPF.

Contractes i convenis, segons l'article 83

Pel que fa al nombre de contractes signats a l'empara de l'article 83 de la LOU, l'any 2008 se n'han signat 192, un 5,6% més que l'any anterior. Quant a volum econòmic, suposen 6,5 milions d'euros, el que representa un increment del 63%.

Aquests resultats situen la UPF en una posició capdavantera respecte al volum d'ingressos obtinguts.

Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2009

En relació amb el Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2009, les novetats més destacables respecte de l'edició 2008 són les següents:

 • La dotació del Pla s'ha incrementat notablement fins als 945 mil euros; import que representa un increment del 75,65% sobre el Pla del 2008.
 • S'ha reduït el nombre de programes amb l'objectiu de simplificar la gestió i de donar més autonomia i suport als departaments i als instituts per desenvolupar les seves pròpies polítiques de recerca. Per fer-ho s'ha potenciat el programa COFRE, aplicant una política de distribució en què es premia la productivitat i l'excel·lència.
 • S'ha posat en marxa el nou programa Tesis, que s'estableix amb dues línies d'ajut als doctorands per fomentar tant la presentació de tesis doctorals com la recerca derivada a través de la publicació d'articles i de llibres vinculats a la tesi.

Estructures de suport del Servei de Recerca

El Servei de Recerca ha posat en marxa una nova oficina situada al campus de la Comunicació - Poblenou, orientada a fomentar la participació en programes de recerca dels grups ubicats en aquest nou entorn i amb la voluntat d'estar més a prop dels seus usuaris. Aquest nou espai es crea per donar resposta a les necessitats i a les oportunitats generades per les noves instal·lacions del nou campus.

L'objectiu de l'oficina és facilitar la participació al PDI del campus i oferir-li un assessorament especialitzat en programes de recerca, així com apropar-li els serveis generals. S'espera que amb aquesta iniciativa s'afavoreixi l'eficiència del Servei en la resposta a les necessitats dels departaments involucrats, ja siguin de formació específica, de suport en l'elaboració i la gestió de projectes o en la identificació de les barreres a la participació en convocatòries competitives.

L'oficina es troba a la segona planta, despatx 55.221, de l'edifici Tànger i disposa ja de personal per poder atendre els investigadors. Paga la pena comentar que la iniciativa ha rebut una excel·lent acollida de tota la comunitat investigadora i que en el poc temps que porta en funcionament ha permès identificar i planificar actuacions per millorar el coneixement sobre les convocatòries d'ajuts. Per fer aquesta actuació s'ha sol·licitat i s'ha obtingut finançament extern dels diferents programes que les administracions públiques ofereixen per impulsar la participació en programes de recerca i de transferència.

Oficina a Brussel·les

S'ha signat un conveni específic de col·laboració entre les universitats que formen part de l'Aliança 4 Universitats (UAB, UAM, UC3M i UPF) -A4U-, amb l'objectiu de posar en funcionament una oficina a Brussel·les per impulsar i promoure les activitats de recerca d'aquestes universitats en el marc de les institucions i dels programes de la Unió Europea.

Aquest curs s'ha signat un conveni amb el CSIC, que permetrà ubicar físicament l'oficina, i se n'ha seleccionat la directora.  

Propietat intel·lectual

Al 2008 s'han presentat quatre sol·licituds de patent nacional, que corresponen a:

 • Dues sol·licituds de patent als EUA del Grup de Recerca en Tecnologia Musical (tecnologia)
 • Una sol·licitud de patent a Espanya del Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes (Ciències Experimentals i de la Salut)
 • Una sol·licitud de model d'utilitat del Grup de Recerca en Neurofarmacologia (Ciències Experimentals i de la Salut)

A més, s'han presentat dues sol·licituds de PCT, i també s'ha registrat la marca Reactable a Europa, Japó, Corea, EUA i Canadà.

Durant l'any 2008 s'han signat també dos acords de col·laboració per tal de valoritzar i de comercialitzar diferents tecnologies sorgides en l'àmbit de les ciències experimentals:

 • Genoma Espanya: acord per tal d'estendre la protecció internacional d'una invenció del Grup de Proteòmica i Química de Proteïnes i estudiar la possibilitat de comercialitzar-la.
 • Fundación Marcelino Botín: acord per tal de finançar la recerca, així com identificar, protegir i comercialitzar les invencions d'un investigador del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut que se'n puguin derivar.

Al llarg de l'any 2008 s'han signat 17 contractes de llicència o de transferència de tecnologia i coneixement per un import global de 170 mil euros. Una part d'aquests contractes (9) corresponen a la llicència feta a diferents museus i entitats de la tecnologia Reactable, que a partir del 2009 ha estat llicenciada en exclusiva a l'spin-off Reactable Systems SL, constituïda al febrer del 2009. La resta (8) estan basades en tecnologies i coneixements d'un investigador del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Creació d'empreses

L'any 2008 s'han assessorat sis projectes de creació d'empresa, dels quals n'ha sorgit una nova spin-off, en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida: qGenomics. Quantitative Genomic Medicine Laboratories ofereix serveis de genòmica quantitativa basats en tecnologia de micromatrius d'ADN (anomenats també xips o microarrays d'ADN).

Durant l'any 2008 l'UPF Business Shuttle, programa de creació d'empreses de la UPF, ha participat en diverses accions en l'àmbit del foment de l'emprenedoria, com són el I Premi UPF Emprèn 2008 del Consell Social; el VIII Concurs d'Idees de Negoci de la Xarxa de Trampolins Tecnològics o bé l'acollida a la UPF de l'edició catalana del premi estatal Emprendedor Universitario EOI; així com en l'organització de conferències, la participació en el Dia de l'Emprenedor, la creació d'un butlletí electrònic (BSINFO)...

També s'ha signat la càtedra Jóvenes Emprendedores de Bancaja, dirigida pel professor Daniel Serra i gestionada i coordinada per la UPF Business Shuttle. A finals d'any es va materialitzar un acord de col·laboració entre la UPF i Barcelona Activa per desenvolupar diverses activitats, com per exemple la col·laboració amb la UPF Business Shuttle per a temes relacionats amb la sensibilització i la formació en emprenedoria. Finalment la UPF Business Shuttle es va incorporar a la xarxa Woman Emprende (programa promogut per la Universitat de Santiago de Compostel·la amb l'objectiu de crear una xarxa de col·laboració entre diferents institucions, dirigida a la dona emprenedora).

Activitats de promoció de la recerca

S'ha signat un contracte de col·laboració amb FITEC per tal de poder participar conjuntament amb la resta d'universitats a les diferents fires coordinades per FITEC, així com assistir als diferents cursos que organitza orientats a millorar la difusió de la recerca, dels serveis, etc.

Cal destacar la presència de la UPF al European Science Open Forum (ESOF), celebrat a Barcelona entre el 18 i el 22 de juliol del 2008. A part de la participació dels grups de la Xarxa IT en algunes de les conferències organitzades, i de la presència de la UPF amb un estand propi, les tecnologies presentades per la UPF durant l'exhibició van tenir força èxit (tobogan interactiu, bosc interactiu, recerca amb la PlayStation, Reactable...).

Portal de Producció Científica (PPC)

El Portal de Producció Científica té com a objectiu oferir a la comunitat acadèmica i a la societat en general informació actualitzada sobre les activitats de recerca de la Universitat (projectes, convenis, publicacions...). El Portal conté actualment uns 580 currículums de PDI, dels quals un 82% són professors doctors a temps complet. A partir de l'inici del curs 2008-2009 es pot consultar el Portal a través de la web, la qual cosa ha permès augmentar la visibilitat de l'activitat científica de la UPF. A títol d'exemple, en el període de gener a abril del 2009 se n'han consultat unes 11.900 pàgines.

Aquesta eina permet també que els professors i els investigadors de la Universitat puguin generar el seu propi curriculum vitae a través del Campus Global. Paral·lelament, s'està treballant perquè el PPC pugui incorporar el curriculum vitae normalitzat (CVN), un projecte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que actualment està en fase d'implementació a l'estat espanyol. El CVN és un formulari estàndard per a totes les categories del PDI que permetrà connectar entre si les diferents institucions relacionades amb la recerca (ANECA, universitats, etc.). Aquesta iniciativa suposarà un important impuls per coordinar els diferents agents del sistema espanyol de ciència i tecnologia, i facilitarà els tràmits burocràtics que han de fer habitualment els investigadors. El CVN apareixerà com una opció més de format de CV que podran triar els investigadors des del Campus Global.

Rànquings i indicadors

La UPF acredita un nivell molt alt d'activitat de recerca que cal intentar mantenir i a la vegada potenciar mitjançant actuacions orientades a facilitar la tasca dels investigadors tant pel que fa a la gestió interna dels seus projectes com a la visibilitat i la projecció exterior de la seva producció científica, sense oblidar l'explotació i la transferència de resultats de recerca cap a l'exterior.

Aquesta posició rellevant es fa palesa a través d'alguns estudis i informes:

 • Segona posició global en el rànquing 2008 en productivitat en recerca a les universitats públiques espanyoles. G. Buela/Universitat de Granada.
 • Posició 107 en el rànquing mundial d'universitats per qualitat investigadora. Rànquing mundial Scimago (2003/2007).
 • Primera posició en el rànquing d'universitats espanyoles per qualitat investigadora. Rànquing Scimago (2003/2007).
 • Sisena posició entre les universitats espanyoles en relació amb l'índex d'impacte de les publicacions científiques. Atlas de la ciencia española.
 • Tercera posició entre les universitats espanyoles per volum de finançament en projectes del VII Programa Marc de la UE. Informe preliminar sobre la participació espanyola, elaborat pel CDTI (2007).
 • Segona universitat espanyola destacada tant per tenir el menor percentatge de professors sense sexennis, com pel major nombre de sexennis de mitjana per professor. Informe CYD 2007.
 • Segona posició entre les universitats espanyoles en relació amb el quocient entre el volum d'ingressos de R+D pel nombre de docents i d'investigadors a temps complet. Informe CYD 2007.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona