Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

La qualitat i la innovació docent i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior


Introducció 

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID)

El CQUID té com a missió contribuir a la millora i a la renovació del model docent dels ensenyaments de la UPF promovent-ne la qualitat, l'actualització i l'adopció d'un paper actiu dels estudiants en l'aprenentatge en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), per mitjà d'accions de suport, formació i assessorament adreçades al professorat i de projectes que incorporin innovacions de tota mena en la docència universitària.

Nascut el novembre del 2007, durant el primer any i mig de vida del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) aquest ha continuat fidel a les idees que van originar-ne la creació, com la necessitat de reforçar i de donar més contingut a les estructures de suport a la docència i a l'aprenentatge. Durant aquest curs 2008-2009 també s'ha donat un fort impuls al Programa d'Acció pel Multilingüisme (PAM).

Pla d'actuacions del CQUID

El pla d'actuacions del CQUID s'ha desenvolupat seguint les línies estratègiques següents:

Àmbit docent

 • Formació pedagògica del professorat
 • Assessorament pedagògic

Innovació pedagògica

 • Innovació docent
 • Recerca i millores metodològiques

Qualitat educativa

 • Qualitat, avaluació i millora docent
 • Suport a la implantació dels nous estudis en el marc de l'EEES

Línies específiques

 • Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)
 • Suport a la implementació de Moodle

Organització i consolidació del CQUID

 • Coordinació amb les USQUID
 • Consolidació i reforçament de l'equip humà del CQUID

 

Suport a la docència universitària

Programa de formació

El programa de formació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) s'ha dissenyat i s'ha desenvolupat en diferents blocs. El primer és la formació contínua adreçada a tot el professorat de la Universitat, amb l'objectiu d'oferir cursos o tallers, de durada curta, amb temàtiques i continguts de caràcter instrumental o general de rellevància per al desenvolupament professional docent i l'actualització en l'ús de noves tecnologies. En aquest bloc, també s'han fet formacions en Aula Global-Moodle, per cobrir les necessitats formatives del professorat derivades del canvi de plataforma virtual a la Universitat, i formacions en llengües, en què s'han fet cursos de llengua anglesa segons el programa de suport per al multilingüisme a la docència i tutories en català.

Un altre bloc és la formació específica, organitzada sota la demanda dels diferents departaments a fi de donar resposta a les necessitats formatives del professorat de manera concreta.

Per últim, s'ha portat a terme el Programa de Formació Inicial en Docència Universitària, que pretén dotar de formació bàsica, en docència universitària, al professorat novell de la Universitat, d'acord amb els nous paradigmes docents que marca el nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Formació contínua

Al juny del curs 2007-2008 es van fer 5 cursos dins del programa de formació contínua, amb un total de 27 hores i 38 assistents. Les accions fetes han estat les següents: Introducció a Moodle, Tècniques de Veu, Elaboració d'un Pla Docent, Investigació Docent i Comunicació Persuasiva. 

Taula 4.2. CQUID. Formació contínua del professorat 

Al curs 2008-2009, s'han organitzat diferents cursos de formació contínua adreçats al professorat de la UPF i organitzats en tres formats:

 • Cursos o tallers amb temàtiques i continguts de caràcter instrumental o general de rellevància per al desenvolupament professional docent i l'actualització en l'ús de noves tecnologies.
 • Intercanvi d'experiències de la Universitat, centrades en temàtiques específiques, en què es presenten les possibilitats i les limitacions de la innovació assolida.
 • Sessions informatives destinades a situar el professorat dins del context universitari, posant al seu abast els recursos que tenen per al seu desenvolupament professional.

En total han estat 26 accions formatives, 160,5 hores de formació i 192 professors assistents. A grans trets, les accions fetes han estat sobre:   

Experiències UPF

 • El Perquè de les Tutories
 • La Utilització dels Fòrums a l'Aula Global-Moodle
 • Com He Preparat l'Aula Global-Moodle de la Meva Assignatura?
 • La Comunitat Moodle i la Comunitat Aula Global-Moodle
 • L'Organització i el Seguiment Mitjançant l'Aula Global-Moodle, el Wiki com a Eina de Suport

Sessió informativa

 • La Comunitat Moodle i la Comunitat Aula Global-Moodle
 • Model Actual de la Carrera Acadèmica a les Universitats

Planificació i organització  

 • El Pla Docent: la Brúixola de l'Estudiant, el Mapa del Professor
 • La Planificació de les Classes de Seminari
 • Com Planificar i Gestionar el Temps de la Docència
 • Mesurar i Planificar les Activitats dels Estudiants Dins i Fora de l'Aula

Comunicació i expressió

 • La Relaxació com a Prevenció de l'Estrès
 • Tècniques per Projectar la Veu amb Claredat
 • Comunicar-se de Manera Clara amb els Estudiants
 • Tècniques de Presentació en Públic: Comunicació i Imatge Personal

Instruments i materials

 • Disseny i Creació de Materials Didàctics
 • Utilitzar Mapes Conceptuals com a Recurs Didàctic
 • Com Preparar Presentacions Digitals
 • Creació de Pàgines Web i Tractament d'Imatges
 • Redacció de Materials Docents Clars i Argumentats

Aprenentatge actiu, metodologies i avaluació

 • Estratègies per Incrementar la Motivació dels Estudiants
 • L'Avaluació Contínua i les seves Possibilitats
 • Taller d'Aprenentatge Cooperatiu
 • Com Fer Classes Més Actives i Participatives
 • Com Avaluar la Participació i les Presentacions dels Alumnes
 • Ensenyament i Aprenentatge amb l'Estudi de Cas

Taula 4.3. CQUID. Formació contínua del professorat per tipologia de curs i trimestre. 2008-2009

Formació en Aula Global-Moodle

Amb la intenció de donar suport al professorat de la UPF en el canvi de plataforma virtual, durant els mesos de juliol i de setembre del 2008 es van organitzar cursos de formació a l'Aula Global-Moodle. Els cursos organitzats van respondre a l'objectiu d'introduir el docent en l'ús de l'Aula Global-Moodle, així com de formar-lo en totes les funcions i les aplicacions pedagògiques.

Al llarg del curs acadèmic 2008-2009 també s'han fet cursos de formació. Les accions desenvolupades han estat sobre l'adaptació i la iniciació a l'Aula Global-Moodle, la creació i el treball amb grups, les tasques i les avaluacions, els qüestionaris i els recursos a l'Aula Global-Moodle.

Taula 4.4. CQUID. Formació en Aula Global-Moodle per al professorat. 2008-2009

Formació en llengües

Dins de la formació contínua del curs acadèmic 2008-2009, s'han fet cursos en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d'expressió escrita en llengua anglesa del personal docent i investigador (PDI), tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals. Així mateix, s'han fet dos cursos generals en anglès durant el segon i el tercer trimestre en els nivells B2.2 i C1.1. A més, s'han fet dos cursos per millorar la fluïdesa verbal en català en modalitat de tutoria.

Taula 4.5. CQUID. Formació en llengües per al professorat per trimestre i tipologia del curs. 2008-2009

Formació específica

En el primer trimestre del curs acadèmic 2008-2009, s'han fet dues activitats de formació dissenyades a partir de la demanda específica dels departaments. Les formacions fetes han estat: un curs sobre tècniques de presentació a l'aula i resolució de problemes en anglès, dirigit als professors ajudants (teachings assistant) del Departament d'Economia i Empresa, i un seminari d'estratègies docents per a l'ensenyament de les titulacions d'Informàtica i d'Enginyeria de Telecomunicacions.

Taula 4.6. CQUID. Formació específica per al professorat. 2008-2009 

Formació Inicial en Docència Universitària

El 13 d'octubre del 2008 es va iniciar el programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de donar formació bàsica al professorat novell, a fi que pugui seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris. Aquest programa s'ha desenvolupat al llarg del curs acadèmic 2008-2009 amb tres itineraris de formació segons els destinataris:

 • Itinerari 1: personal docent i i investigador que estigui fent un programa de postgrau a la UPF o que s'hagi doctorat en els darrers cinc anys. 12 crèdits ECTS
 • Itinerari 2: professorat novell que acabi d'entrar a la UPF. 6 crèdits ECTS
 • Itinerari 3: professorat que porti menys de quatre anys impartint docència. 3 crèdits ECTS

Les activitats desenvolupades dins d'aquesta formació han estat:

 • Un curs presencial amb activitats dirigides, monogràfics sobre conceptes bàsics de docència universitària amb activitats relacionades.
 • Pràctiques docents, amb el suport d'un tutor o tutora acadèmic.
 • Activitats d'aprenentatge autònom dividides en dos blocs, confecció d'un projecte d'innovació docent en petit grup i elaboració d'un projecte individual, ambdós amb el suport de tutors pedagògics.

El sistema d'avaluació s'ha basat en la confecció d'un portafoli docent en quatre fases. En la formació han participat un total de 19 professors i cal subratllar-ne l'elevada continuïtat per part dels inscrits, que arriba al 79,2%.

Taula 4.7. CQUID. Participants per estudi en la formació inicial de la docència universitària. 2008-2009 

Programa d'assessorament

Aquest àmbit preveu l'assessorament i el suport a la docència individualitzada i la docència institucional, sempre sota demanda.

Els assessoraments desenvolupats durant aquest curs 2008-2009 han tingut com a finalitat principal l'assessorament per verificar els nous plans d'estudis, tant de grau com de màster, en què es demanava una cohesió coherent de les competències amb altres apartats del mateix pla. 

Els assessoraments relatius als projectes docents escrits per tal de sol·licitar un ajut de l'AQU, el MEC i el Pla CQUID han adquirit una especial rellevància. 

Programa d'assessoraments

Taula 4.8. CQUID. Programa d'assessorament per al professorat per tipus i departament. 2008-2009

Altres assessoraments han estat relacionats amb:

 • Assessorament individualitzat als professors
 • Assessorament sobre tècniques docents
 • Assessorament sobre avaluació contínua
 • Assessorament a formadors per a la presentació dels seus seminaris
 • Assessorament a formació específica
 • Suport a coordinadors de professors

Curs d'Introducció a la Universitat

El Curs d'Introducció a la Universitat va posar-se en marxa en iniciar-se les noves titulacions de grau d'aquest curs 2008-2009. L'objectiu és presentar als nous estudiants les característiques de la Universitat i dels estudis, introduir el plantejament de la metodologia segons l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), facilitar la vida acadèmica de l'alumnat i evitar l'abandonament que sovint es produeix en els primers cursos. Cada un dels cursos d'introducció a la universitat consta de 2 crèdits ECTS.

El CQUID ha participat en la definició del Curs d'Introducció a la Universitat, en el marc d'una prova pilot proposada pel Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica als estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Enginyeria en Informàtica i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.

Pel que fa a la preparació del curs 2009-2010, atenent els resultats assolits, les accions que s'han dut a terme per al proper curs són les següents:

 • Creació d'una Aula Global-Moodle específica per al curs per integrar els mòduls que el configuren.
 • Elaboració de la Guia docent i de la programació d'activitats d'acord amb els paràmetres de l'EEES.
 • Elaboració de material de suport a la docència presencial i de recursos d'autoavaluació i d'autoaprenentatge.
 • Sessió de treball formativa adreçada a personal de l'ARI per adaptar el material per al curs.
 • Participació en el procés d'avaluació de l'experiència i en la definició de propostes de millora, que aplega al conjunt de responsables acadèmics del curs i dels diferents serveis que hi participen.

Avaluació per a la qualitat docent

Avaluació de l'experiència pilot d'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Durant el curs 2008-2009 s'ha donat continuïtat a un dels objectius principals del pla institucional: l'avaluació de la implementació del model d'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). La finalitat d'aquesta avaluació se centra en el funcionament de la implementació de la nova proposta organitzativa i metodològica proposada a la UPF, en les titulacions que estan desenvolupant el procés d'experimentació vers els requeriments pedagògics que planteja l'EEES:

 • Administració i Direcció d'Empreses*
 • Economia*
 • Humanitats*
 • Publicitat i Relacions Públiques*
 • Dret
 • Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes
 • Enginyeria tècnica de Telecomunicació
 • Enginyeria en Informàtica
 • Ciències Polítiques i de l'Administració

(*) Aquestes titulacions estan integrades en el pla pilot DURSI per a l'adaptació de les titulacions a l'EEES

Per quart any consecutiu s'ha avaluat l'experiència pilot en les titulacions indicades. Enguany, algunes de les titulacions que van iniciar l'experiència pilot els cursos 2004-2005 i 2005-2006 ja han completat el seu període d'adaptació i han iniciat els nous estudis oficials de grau, com és el cas de les titulacions de Biologia i de Traducció i Interpretació.

A més dels estudis en prova pilot, també s'han avaluat aquelles assignatures a les quals se'ls va atorgar un ajut per adaptar-se a l'EEES mitjançant l'elaboració del pla docent de l'assignatura.

Per a l'avaluació del curs 2008-2009, s'han emprat els mateixos formats de qüestionaris i d'informes que el curs anterior. L'opinió dels estudiants, tant pel que fa a les dades de satisfacció com al procés d'ensenyament i d'aprenentatge s'han continuat obtenint a través del qüestionari d'opinió. Gràcies al manteniment de la metodologia i del model dels informes s'han pogut fer comparacions entre els diversos cursos i titulacions analitzades, bé sigui en una mateixa titulació però entre dos cursos diferents, o bé entre les diferents titulacions.

Avaluació de les activitats formatives del professorat

S'ha fet un seguiment i una avaluació dels cursos de formació del professorat. Aquest seguiment consisteix en la realització d'una enquesta que responen els participants a cada un dels cursos. L'enquesta permet avaluar aspectes com l'organització del curs, la satisfacció dels participants o la utilitat per al professor.

L'enquesta i l'avaluació que posteriorment se'n fa permeten analitzar l'adequació dels cursos que s'ofereixen a les necessitats reals de formació del professorat. Durant el curs 2008-2009 s'ha fet l'avaluació de cursos de formació.

D'una banda, s'ha fet l'informe final del conveni amb l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per col·laborar en el projecte pilot sobre l'anàlisi del sistema de gestió de la qualitat en l'horitzó d'acreditació de les titulacions. En aquest marc, des del CQUID s'han previst un seguit de mecanismes i de procediments amb l'objectiu que des de les diferents titulacions i des d'una perspectiva institucional es duguin a terme accions que facilitin la coordinació i el seguiment de les experiències pilot d'adaptació a l'EEES.

Avaluació pedagògica prèvia

El CQUID té la responsabilitat d'emetre un informe complementari d'avaluació pedagògica que analitza les evidències i els resultats aportats pels professors sol·licitants, en el cas que les avaluacions de la docència siguin inexistents o bé insuficients. Durant aquest curs s'han emès 8 informes nous. A més, el CQUID proporcionarà assessorament a aquests professors en el cas que sigui necessari. 

Participació en avaluacions d'auditors externs

El CQUID ha participat en dues de les diferents avaluacions i auditories externes que s'han fet a la UPF. En concret, ha participat en una avaluació per al Trends de l'EUA, per fer una valoració de cara a l'aplicació de l'EEES. La segona auditoria externa ha consistit en l'anàlisi del manual d'avaluació del professorat que utilitza la UPF. La va fer un comitè nomenat per l'AQU.

Innovació per a la docència de qualitat 

Programa d'Innovació Docent

PLAQUID (curs 2008-2009)

Per acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 es va aprovar i es va convocar el concurs per concedir ajuts a iniciatives de caràcter experimental i d'investigació sobre innovació i millora de la qualitat docents, a fi de ser desenvolupades durant el curs acadèmic 2008-2009, per als actuals estudis de primer i segon cicle (grau) i els nous estudis oficials de màster (postgrau).

Es va resoldre atorgar un total de 62 ajuts distribuïts entre les diferents modalitats de la convocatòria. Destaca la nova modalitat sobre el multilingüisme a l'àmbit docent i les moltes propostes sobre l'elaboració de recursos docents i sobre estratègies d'aprenentatge.

En aquesta convocatòria s'ha donat continuïtat a les dues xarxes existents: una és la de l'avaluació dels aprenentatges dels estudiants i l'altra és la de les competències transversals. Ha començat una nova xarxa sobre la tutoria.

Taula 4.9. CQUID. Demanda i oferta del PlaQUID. 2008-2009 
Taula 4.10. CQUID. Demanda del PlaQUID per modalitat. 2008-2009 
Taula 4.11. CQUID. MQD 2008, projectes presentats, projectes atorgats i quantitat concedida 
Taula 4.12. CQUID. PlaQUID. Pressupost concedit per convocatòria. 2008-2009 

Convocatòries i ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent 2008

La participació de la UPF en les convocatòries externes de suport a la innovació i la millora de la qualitat docent corresponents a l'any 2008 va ser la següent:

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Ajuts per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes (MQD) i a l'edició i la difusió de llibres de text, manuals universitaris, llibres científico-tècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits en llengua catalana (DILL). En el marc de la convocatòria MQD, s'hi van presentar 18 sol·licituds, de les quals 10 es van resoldre favorablement. Això representa un augment significatiu i sostingut respecte a la convocatòria anterior (6) i una bona evolució respecte a anteriors convocatòries.

Pel que fa al conjunt d'universitats catalanes, la UPF es posicionava en tercer lloc en nombre de sol·licituds aprovades. Aquesta dada destaca si es té en compte que el total de projectes amb resolució positiva ha disminuït respecte a l'any anterior i que el pressupost global destinat per l'AGAUR a la convocatòria s'ha mantingut invariable en les darreres edicions. 

Taula 4.13. CQUID. Concessió de PlaQUID per estudis i import adjudicat. 2008-2009
Taula 4.14. CQUID. MQD 2008, percentatge de projectes concedits sobre el total presentat 

Pel que fa a la convocatòria d'ajuts DILL es van presentar 3 projectes, 2 dels quals van rebre finançament per desenvolupar-los.

L'activitat del CQUID en el marc d'aquestes convocatòries s'ha centrat en la difusió, la gestió i el seguiment; així com en les oportunes accions d'assessorament pedagògic i de suport que hagi sol·licitat cada equip docent.

Convocatòries i ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent 2009

Des del CQUID s'ha impulsat la difusió i la presentació de propostes entre el professorat a les convocatòries externes d'ajuts de suport a la innovació i la millora de la qualitat docents corresponents a l'any 2009 atès els bons resultats anteriors. En aquest sentit s'ha posat èmfasi en els mecanismes interns de difusió, en la informació sobre els criteris d'oportunitat institucional i en l'assessorament als responsables que ho sol·licitessin.

En el marc de les convocatòries del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, pel que fa a la convocatòria del 2009, enguany s'han presentat 21 sol·licituds d'ajut per al desenvolupament de projectes orientats a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes (MQD2009). Resta pendent la resolució de la convocatòria.

Taula 4.15. CQUID. MQD 2009, sol·licituds per departament 

Pel que fa a la convocatòria d'ajuts a l'edició i la difusió de llibres de text, manuals universitaris, llibres científico-tècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits en llengua catalana (DILL2009), la UPF ha presentat 2 sol·licituds. Els projectes tenen per objecte la publicació i la difusió d'obres de l'àmbit de les humanitats, aplicant formats de llibre electrònic. A data 30 de maig, resta pendent la resolució corresponent.

Taula 4.16. CQUID. Projectes de resolució favorable. 2008-2009 

El Ministeri de Ciència i Innovació ha estat enguany l'òrgan responsable de convocar la subvenció d'accions a càrrec del Programa d'Estudis i Anàlisis orientades a la millora de la qualitat de l'ensenyament superior i de l'activitat del professorat universitari a l'any 2009, a la qual la UPF ha presentat una sol·licitud. Des de la UPF s'ha presentat una sol·licitud de modalitat A per a la implementació del projecte a l'Escola Superior Politècnica (avaluació de competències dels estudiants universitaris en els títols de grau). Resta pendent la resolució final de la convocatòria.

Taula 4.17. CQUID. Nombre de sol·licituds. 2008-2009

Organització de jornades a la UPF

Jornada de treball amb les USQUID

El dia 10 de desembre es va celebrar la segona trobada d'unitats de suport per a la qualitat i la innovació docent (USQUID) de la Universitat Pompeu Fabra, amb el CQUID, La Factoria, membres del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI), el Servei d'Informàtica i el Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI). S'hi va treballar sobre els punts següents:

 • Presentació de l'Espai Xarxa USQUID. Aula Global-Moodle, que pretén ser la referència per trobar informació, per a les USQUID, sobre el CQUID. Cada USQUID té a la seva disposició un espai en aquesta aula.
 • Primer trimestre amb Aula Global-Moodle a la UPF. Primers resultats i valoracions, d'entre les quals destaquen el paper clau de les USQUID com a referència per als professors. Presentació de Gestió de Grups i Aules (GGiA) i presentació, per part de Rafael Oliver, USQUID de dret, de la sessió de presentació Moodle als professors de dret. Es proposa a totes les USQUID que facin sessions de presentació similars als seus professors.
 • Presentació del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM) i els resultats de les proves de diagnòstic de l'anglès.

Jornades de professors de batxillerat

El dia 16 d'octubre es van organitzar les terceres jornades de professors de batxillerat, juntament amb la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals (UIPI). El vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica va inaugurar la sessió amb una presentació de l'EEES, i seguidament es van organitzar tres seminaris:

 • La Professió de Docent de Secundària des del Punt de Vista de l'Administració
 • Reptes del Docent de Secundària a l'Aula
 • La Formació Universitària per a l'Ensenyament de les Ciències i les Matemàtiques

Van assistir-hi 132 professors de batxillerat.

Jornades de bones pràctiques

El 21 d'octubre del 2008 es va celebrar la III Jornada de Bones Pràctiques Acadèmiques a la UPF. Els objectius d'aquesta jornada van ser:

 • Informar de l'estat i de les expectatives dels nous graus.
 • Fomentar l'intercanvi de pràctiques acadèmiques entre els docents de la UPF.
 • Incentivar la innovació i la millora docent entre el professorat.
 • Oferir sessions de formació al professorat, en les quals puguin vivenciar, amb rol d'estudiant, diferents estratègies metodològiques.

El programa va ser el següent:

 • Presentació del vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica: "Bones pràctiques docents i nous plans d'estudis".
 • Taula rodona: "Els nous plans d'estudis: reptes i oportunitats per a la innovació", a càrrec dels degans dels nous graus.
 • Sessions paral·leles de presentació de bones pràctiques acadèmiques del professorat de la UPF, a càrrec de professors de diferents estudis.
 • Tallers paral·lels sobre la pràctica docent. 
 • Cloenda a càrrec de la vicerectora de Relacions Internacionals: "L'aplicació de bones pràctiques del postgrau al grau i viceversa".

Jornades sobre universitat i empresa

Per iniciativa del vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, el CQUID, juntament amb l'OIL, han organitzat la I Jornada Universitat i Empresa, sota el títol "Els estudiants en pràctiques en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)". En aquesta jornada la UPF pretenia informar, compartir i debatre, amb les empreses col·laboradores, els professors i els estudiants, aquests canvis en el marc de les pràctiques que els estudiants fan a l'empresa i altres organitzacions. L'acte es va celebrar el 28 de maig.

Implantació de Moodle

El CQUID ha participat activament en el pla de difusió, de formació i de continuïtat per desenvolupar la plataforma Moodle. Amb aquesta finalitat, ha treballat i ha col·laborat estretament amb el Servei d'Informàtica i amb La Factoria, amb qui es mantenen reunions regulars per fer preguntes i suggeriments. En aquestes sessions de treball es plantegen propostes de millora (per part dels tres operatius) i es busca la manera d'operativitzar-les (Servei d'Informàtica), d'informar-ne i si cal formar els professors (CQUID) i de fer el suport instrumental (La Factoria).

És també en aquestes reunions quan es coordina l'elaboració de materials o de presentacions, per a diferents reunions de la Universitat.

S'ha creat l'Espai Aula Global-Moodle per al professorat, en què hi ha assignats tots els professors de la Universitat. En aquest espai, en el qual cada mes es publiquen les darreres novetats d'interès per al professorat, es poden trobar guies pas a pas de les accions més habituals que han de fer els professors (adjuntar fitxers, fer còpies de seguretat, com obrir un fòrum...). També hi troben informació sobre experiències d'usos de l'Aula Global que els professors estan donant.

Publicació de la guia d'organització de la docència

Al març del 2009 s'ha publicat la guia L'organització de la docència a la UPF. Guia per als estudis de grau i de postgrau. Aquesta publicació ofereix al professorat una eina amb la qual contribuir a facilitar l'aplicació pràctica a la docència dels principis de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. La guia recull el repertori de propostes i d'exemples d'organització de la docència que s'utilitzen més a la UPF i parteix d'un enfocament flexible que reconeix la riquesa de les diverses possibilitats d'actuació en les diferents disciplines que conviuen a la nostra Universitat. Actualment la guia d'organització de la docència es troba traduïda a l'anglès i al castellà i està disponible en versió PDF al Campus Global.

Acció tutorial per als estudiants de la UPF (ACTE)

Aquest curs, el CQUID, amb la col·laboració del director tècnic per a la Convergència Europea, ha dissenyat un pla d'acció tutorial per als estudiants de la UPF (ACTE).

El model de tutoria per als estudiants de la UPF es diferencia d'altres universitats en el fet que és una tutoria de caire universal en què l'estudiant podrà rebre orientacions de caire personal, orientacions acadèmiques i orientacions professionals.

La tutoria serà obligatòria només per als col·lectius d'estudiants en règim de dedicació a l'estudi a temps parcial, necessitats educatives especials, esportistes d'elit, haver esgotat la segona convocatòria d'una assignatura i altres situacions que, en opinió del degà o degana de facultat o director o directora d'escola, aconsellin una supervisió estricta. Qualsevol estudiant tindrà el dret a demanar tutories voluntàriament. Actualment s'està treballant en el pla de comunicació i en la implementació de l'ACTE.

Assistència i participació en altres activitats sobre docència universitària

Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Juliol del 2008

El Congrés Internacional de Docència i Innovació (CIDUI) s'ha convocat per cinquena vegada aquest curs 2008-2009. La participació de la UPF ha manifestat un alt grau de compromís de la Universitat.

D'una banda, un grup de professors ha participat en el Comitè Acadèmic en la presa de decisions sobre les comunicacions que han estat acceptades al Congrés. D'una altra banda, el CQUID forma part de dos comitès més, l'organitzador i l'executiu.

La UPF ha presentat, a l'última reunió, la candidatura a ser la seu que acollirà el Congrés del 2012, que va rebre l'acceptació dels membres del Comitè que hi eren presents. A més, el CQUID, i dins del Comitè Executiu, té com a tasca el suport a la secretaria del Congrés per tal d'assumir feines referents a l'organització del Congrés i preparar-se per al 2012.

Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Simposi 2009

El dia 6 de maig es va celebrar a la Universitat de Barcelona el ja habitual simposi bianual del CIDUI: Docència, Recerca i Aprenentatge. En aquest simposi la participació de la UPF va ser notable, entre professors, degans i vicedegans, així com la participació del CQUID dins del comitè executiu i organitzador. Els temes tractats van estar relacionats amb l'equiparació entre docència i recerca. 

International Consortium for Educational Development in Higher Education (ICED)

Al juny del 2010, la UPF acollirà l'ICED com a seu del Congrés, en què participaran al voltant de 300 experts en educació superior de diferents universitats d'Europa, dels Estats Units, del Canadà, d'Austràlia i d'Àsia. Actualment, el CQUID forma part del Comitè Executiu i ja ha participat en diferents sessions de treball que continuaran fins a la finalització del Congrés, al juny del 2010. 

Visita a la Universitat de Harvard

La UPF està vivint, no només un canvi metodològic, sinó també un canvi estructural amb els nous plans d'estudis, especialment els que l'ANECA ha considerat favorables. Davant d'aquesta nova situació, el CQUID ha volgut conèixer les experiències viscudes per altres universitats i s'ha apropat a la Universitat de Harvard com a model referent per a la UPF. Durant la visita ens hem pogut entrevistar amb el director del Derek Bok Center for Learning and Teaching, James Wilkinson; i amb professors i responsables acadèmics com ara el degà del Medical School of Harvard, Michel Thomas, qui ha promogut un canvi metodològic molt important per a aquesta universitat, l'estudi de casos, per un altre més adient per al grau en Medicina: l'ABP. 

RED-U: la coordinación mediante equipos docentes en España: fortalezas, recursos y necesidadres. La jornada La Coordinación Mediante Equipos Docentes en ES: Fortalezas, Recursos y Necesidades es va fer a la Universitat de Santiago de Compostel·la i va ser organitzada per RED-U. En aquesta sessió es va parlar dels equips docents tant dels professors que es reuneixen informalment per completar una tasca docent com per coordinar formalment els grups docents.

V Congreso Internacional sobre Centros Educativos. Universitat de Deusto (Bilbao). Juliol del 2008

Moodlemot Barcelona. Barcelona. Octubre del 2008. Moodlemoot: trobada internacional de professorat i de professionals de l'educació que treballen amb Moodle o que estan interessats a treballar-hi. Hi ha una primera part de la Mood en què es donen informacions d'interès general de les novetats i les tendències a Moodle, i una segona part amb experiències pràctiques a l'aula, amb Moodle.

VIII edició Expoelearning. Barcelona, març del 2009

Expolearning és una fira professional i professionalitzadora que presenta les darreres tendències en els usos de les TIC, en l'àmbit educatiu; però no solament per a institucions educatives, sinó per a departaments de recursos humans, o mitjana i gran empresa, que incorpori la formació en el seu pla estratègic. El títol de la presentació que hi va fer el CQUID va ser "La implementación de Moodle en la UPF".

Jornadas EDUCLIP 2009

Nous formats i nous estils comunicatius per a l'educació. Barcelona. Abril del 2009. La Jornada EDUCLIP 2009 es va celebrar el 24 d'abril del 2009 a Barcelona, sota el títol "Nous formats i nous estils comunicatius per a l'educació". L'organització de l'acte anava a càrrec de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Educació); l'Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas; la majoria d'universitats catalanes, entre les quals destacava la UPF, amb la presència de l'impulsor de les jornades des del 2005 (el professor Joan Ferrés, del Departament de Comunicació); així com d'altres organismes col·laboradors.

Panel internacional: "Especialistas y estrategia de permanencia estudiantil en programas de pregrado en educación superior". El CQUID ha participat a través de videoconferències en el panel internacional "Especialistas en estrategias de permanencia estudiantil en programas de pregrado en educación superior". El panel va ser organitzat per la Universitat EAN (Bogotà, Colòmbia), entitat amb la qual la UPF té conveni de col·laboració des del passat 22 d'octubre del 2008. L'experiència ha permès intercanviar experiències relacionades amb l'organització i el desenvolupament d'estratègies per a la disminució de l'abandonament dels estudiants; així com dels programes i projectes de les diferents universitats participants.

 

Seguiment i assegurament de la qualitat

Certificació de l'adaptació de les titulacions de les universitats del sistema universitari de Catalunya a l'EEES

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa ha obert la segona convocatòria per certificar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) de les titulacions integrades en el pla pilot. La UPF ha presentat a la convocatòria les titulacions que han participat en l'experiència de les facultats de Ciències de la Salut i de la Vida, Comunicació, Humanitats, Ciències Econòmiques i Empresarials i Traducció i Interpretació. 

El CQUID ha col·laborat estretament amb els centres esmentats coordinant les accions relacionades amb la informació específica de cada titulació i elaborant la documentació institucional.

Proposta d'un sistema de garantia de qualitat pedagògic a la implantació dels plans d'estudis

El curs passat i amb l'objectiu de millorar els plans d'estudis de tota una titulació, el CQUID va articular un sistema de qualitat pedagògic que pretén mesurar la coherència entre l'aprenentatge dels estudiants i la programació dels plans d'estudis dissenyats pels centres.

La metodologia de treball que s'utilitza és qualitativa i es fa a través de diferents focus grup. Els focus grup estan integrats per estudiants que aporten les seves opinions i els treballs que fan durant els quatre cursos que comprenen la titulació. La informació és recollida cada curs i tramesa a cada estudi o centre per tal que la pugui utilitzar per millorar el seu pla d'estudis i ajustar-lo a l'aprenentatge dels seus estudiants.

Els centres que ja s'han beneficiat d'aquest estudi són Traducció i Interpretació, en una fase de finalització del projecte de primer curs en la seva primera fase, i Dret, en un primer moment de disseny de l'estudi. En el cas de Traducció, a més, han dissenyat el pla d'innovació tenint en compte els resultats de la primera fase.

Tutoria

S'ha elaborat un recull informatiu sobre la tutoria a la Universitat, "Tutoria a la Universitat: recursos informatius", com a material de consulta interna sobre la matèria de tipologia diversa: bibliografia especialitzada i manuals de referència, articles, ponències i presentacions, informació pública en els canals informatius de les universitats i tesis doctorals relacionades.

Consell Social: Premi a la Qualitat Docent

Des del CQUID s'han elevat propostes i suggeriments al Consell Social per millorar la convocatòria del Premi a la Qualitat Docent de l'any 2009.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona