Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Síndic de Greuges de la UPF

La informació sobre les activitats del Síndic de Greuges va des del 30 d'abril del 2008 fins al 30 d'abril del 2009, dates que coincideixen amb l'informe presentat al Claustre el dia 9 de juny del 2009, i al Consell Social el dia 18 de juny.

En aquest primer any de relleu l'actuació de la síndica, Dra. Paz Battaner, s'emmarca en la tradició del que ha estat aquesta figura en la història de la UPF i dels síndics anteriors de la Universitat. El relleu representa també certes innovacions, ja que és una nova etapa deguda al canvi de persones.

Les tasques de la síndica

En el moment del relleu dels síndics es va fer palès que convenia remodelar la infraestructura d'aquest òrgan per tal que la continuïtat fos possible, i aquesta ha estat precisament una part de la feina que ha desenvolupat la síndica durant aquest any. Això ha pres forma en una segona línia de telèfon, amb un número de fax independent i altres ajudes materials; també en els canvis en la web i en l'itinerari per arribar-hi, tant des de la pàgina principal de la UPF com des del Campus Global. S'ha creat una icona titulada Acollida del Síndic que permet enviar el formulari de greuge electrònicament. Aquest és el primer pas per incorporar l'Acollida del Síndic a l'administració electrònica.

Les tasques de la síndica han seguit el mateix camí dels últims anys. S'han tramitat expedients de queixa, expedients de reclamacions davant retards i expedients d'informació. Unes vegades l'expedient ha arribat a un final favorable; d'altres, la reclamació ha arribat a la síndica quan ja s'havien generat actes o resolucions administratives, que en cap cas podien ser modificades o anul·lades.

Seguiment d'expedients d'anys anteriors

L'informe anterior no havia incorporat dos expedients que havien arribat en els últims moments de l'actuació del síndic, Dr. Jordi Sopena. Un dels expedients el va poder tancar ell mateix i l'altre ja està inclòs en l'informe 2008-2009 com la primera actuació de la síndica.

Alguns dels expedients haurien de seguir-se durant un temps per veure si es resolen favorablement. Són temes que no depenen d'una decisió, sinó que es desenvolupen durant un temps llarg, motiu pel qual se n'hauria de fer un seguiment. És el cas, per exemple, de l'atenció individual que necessiten alguns estudiants.

Rellevància de determinats expedients

Per tal de remarcar la transcendència i la gravetat dels assumptes que poden arribar a la síndica, és important informar que aquest any encara ha entrat una demanda per tornar a considerar una convocatòria de gràcia per continuar els estudis a segon cicle, que prové de l'any 2000. El cas va tornar a ser estudiat per la Comissió Acadèmica del Consell Social a instàncies de la síndica, però és explicable que no hagi pogut ser resolta favorablement, ja que se sol·licitava una sisena convocatòria en una assignatura, situació no prevista en els reglaments de la Universitat.

Encara que menys greus, hi ha els expedients d'accés a la Universitat provinents d'estudis anteriors i les denegacions de les convocatòries de gràcia, quan l'estudiant ha exhaurit les quatre convocatòries.

Un altre aspecte general d'alguns expedients resolts i que no són llunyans dels anteriors, malgrat que no tinguin les mateixes conseqüències, són les normes que reclamen aproximació i tracte personal, en les quals intervenen diverses instàncies i que no són d'aplicació general, sinó puntual. Són casos com els de les persones amb discapacitats que requereixen una atenció més propera i personalitzada.

Hi ha, doncs, dues vessants que cal tenir en compte en casos com aquest: les actuacions i les situacions entre persones concretes amb dificultats regulades per les normatives, i les mateixes normatives i protocols establerts, que representen la superestructura i que moltes vegades se superposen als casos concrets sense arribar a resoldre'ls, malgrat la minuciositat amb què estan dissenyats.

Dels expedients atesos en el període indicat són rellevants, en general, les actuacions personals, l'actuació concreta en el conflicte per part de les persones implicades. Molts dels casos que han arribat al Síndic de Greuges tenen el seu principi en una manca d'atenció i de responsabilitat, tant del reclamant com de la instància reclamada.

Les dades de les queixes

Els assumptes arribats a la síndica giren sobre fets i casos que són una altra realitat de la Universitat: la realitat del conflicte entre persones que conviuen, la realitat de les desinformacions i de les situacions difícils que comporten, la realitat d'actuacions que fan patir les persones implicades. Casos i fets que, com que tenen lloc en una institució d'educació superior, són encara de més consideració.

S'han atès un total de 31 casos, dels quals s'han obert 24 expedients, i d'aquests s'han resolt 22, amb el detall següent:

  • Expedients iniciats: 24
  • Expedients resolts: 22
  • Expedients en tràmit: 2
  • Resolucions favorables: 17 (68%)
  • Resolucions desfavorables: 5 (32%)
  • Reclamacions, consultes i demandes d'informació sense obrir expedient: 7
  • Tipologia de les persones reclamants: estudiants (90%), PDI (5%), PAS (5%).

Tipologia dels casos: destaquen els que fan referència a aspectes acadèmics, com ara l'assignació de grup (tres casos, equivalents al 13% sobre el total), les cinquenes convocatòries (tres casos, 13%), el reconeixement de crèdits (dos casos, 8%), els exàmens (dos casos, 8%), temes relacionats amb beques (dos casos, 8%), i ja, en menor mesura, la consolidació de grau, l'accés a la Universitat, l'accés a màsters, les pràctiques, la progressió en els estudis, la llengua, el maltractament, les discapacitats, les associacions i les infraestructures, amb un cas cadascun. Les diverses resolucions contenen recomanacions, observacions i suggeriments.

La síndica ha cregut que podia ser d'utilitat per a l'oficina de preinscripció del Consell Interuniversitari de Catalunya l'esmena d'unes expressions que poden induir a una interpretació equivocada i que, de fet, han provocat queixes i demandes. És evident l'ambigüitat de la paraula permanència per als estudiants que encara no són dins de les universitats, i no es troba amb claredat aquesta informació en el fullet d'accés a la Universitat. Per aquest motiu, el dia 25 de febrer del 2009 es va fer arribar un informe sobre certes ambigüitats o falta de claredat detectades en el fullet de l'oficina de preinscripció universitària 2008.

Relacions amb el Síndic de Greuges de Catalunya

Informacions i notícies del Síndic de Greuges de Catalunya arriben de manera habitual. El mes de desembre del 2008, el Síndic de Greuges de Catalunya ens va trametre un informe extraordinari sobre La segregació escolar a Catalunya.

Relacions amb els altres síndics, defensors i valedors

Cal destacar la xarxa de relacions establertes entre els síndics catalans i els defensors universitaris espanyols, així com la informació subministrada per les webs de les respectives oficines. Actualment podem trobar-ne informació a http://www.defensores.es/ i a http://www.cedu.es/, que tenen enllaços amb altres associacions semblants europees i americanes. També cal destacar la trobada anual de la Xarxa Vives d'Universitats i l'Encuentro Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), a les quals va assistir la síndica.

L'assemblea anual de la CEDU es va celebrar el dia 13 de novembre a la mateixa ciutat d'Oviedo. La UPF, que no pertanyia a la Conferència en aquell moment, va assistir-hi com a convidada. Els temes tractats, la presència de les universitats que mantenen relacions habituals amb la UPF, el funcionament de la trobada, van aconsellar a la síndica adherir-se a la Conferència amb data de gener del 2009.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona