Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Òrgans de govern i representació

Procés de reestructuració de centres

Arran de l'adaptació de les titulacions de la UPF al procés de Bolonya durant el curs acadèmic 2008-2009, al mes de gener del 2008 va començar un procés de reestructuració dels centres o estudis, que ha portat a la desaparició de les estructures anomenades estudis i a la constitució exclusiva de centres (facultats i escoles). Per fer-ho efectiu, la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació s'ha segregat en dues facultats: la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i la Facultat de Comunicació (Ordre IUE/365/2008, de 21 de juliol). Aquesta última agrupa les titulacions que gestionaven els Estudis de Periodisme i els Estudis de Comunicació Audiovisual (amb Publicitat i Relacions Públiques), i la Facultat de Ciències Polítiques i Socials agrupa les titulacions de ciències polítiques. D'altra banda, la nova estructura dels ensenyaments, amb una durada de quatre anys en la majoria dels graus, porta al fet que no sigui necessària l'existència d'escoles universitàries, per la qual cosa, aquest any 2009 s'ha endegat el procediment de suprimir les dues escoles universitàries que té la UPF: l'Escola Universitària de Relacions Laborals i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Els nous graus en matèria de relacions laborals seran gestionats per la Facultat de Dret i els graus en matèria de ciències empresarials, per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. D'una altra banda, l'Escola Superior Politècnica, que fins al 2008 funcionava amb dos estudis, s'ha organitzat com un únic centre, amb una direcció única.

A banda, dos departaments han adaptat la seva denominació a les noves circumstàncies derivades de la reestructuració d'ensenyaments. El Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual ha passat a denominar-se Departament de Comunicació i el de Traducció i Filologia, Traducció i Ciències del Llenguatge.

Pel que fa als centres adscrits, cal destacar el canvi de titularitat de l'EUM, que ha passat a pertànyer a la Fundació Pública Tecnocampus Mataró-Maresme per cessió del Consell Comarcal del Maresme i que s'emmarca en una reordenació dels centres universitaris de Mataró perquè passin a dependre d'aquesta fundació. 

Quant als instituts de recerca propis, el DIUE ha atorgat al IUC la consideració d'institut universitari de recerca conforme a l'article 10 de la LOU i 23 de la LUC (Ordre IUE/481/2008, de 24 d'octubre). D'una altra banda, s'ha obert un període de reflexió sobre l'IUA amb la creació d'una Comissió Gestora. Així mateix, el DIUE ha autoritzat l'adscripció de BGSE com a institut universitari de recerca adscrit a la UPF i a la UAB (Ordre IUE/533/2008, de 5 de desembre).

Òrgans de govern

Modificació dels reglaments de centre i departament

A més dels nous reglaments aprovats pels centres que han estat objecte de modificació, al llarg del curs s'han adaptat els reglaments de centres i departaments per incorporar els estudiants de màster universitari en els òrgans de govern i adequar els requisits per accedir a càrrecs acadèmics d'acord amb les previsions de la LOMLOU.

Eleccions de juntes de facultat i consells de departament

El curs es va iniciar amb les eleccions per renovar les juntes de les facultats de Ciències Polítiques i Socials; de Ciències de la Salut i de la Vida; de Comunicació; d'Humanitats; de Traducció i Interpretació, i per elegir la nova junta de l'Escola Superior Politècnica.

Eleccions extraordinàries al Claustre

El 3 de desembre del 2008 van tenir lloc les eleccions extraordinàries dels representants de diversos col·legis i circumscripcions electorals del Claustre, per tal d'aconseguir una major representativitat de la comunitat universitària atès que en les darreres eleccions al Claustre no es va assolir la que tenen assignada pels Estatuts.

Eleccions de degans i directors

Durant el primer trimestre del curs van tenir lloc les eleccions per escollir els degans i directors de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; de la Facultat de Comunicació; de la Facultat d'Humanitats; de la Facultat de Traducció i Interpretació i de l'Escola Superior Politècnica.

Durant aquest mateix període també van tenir lloc les eleccions dels directors dels departaments següents: Departament de Comunicació; Departament d'Humanitats i Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Eleccions a rector o rectora

El 26 de febrer del 2009 van tenir lloc les eleccions a rector o rectora de la UPF, amb un cens electoral de prop d'11.800 electors (entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) i una participació del 18,46%.

Per a aquestes eleccions es va fer ús de l'autorització que la disposició addicional vuitena de la LOMLOU dóna als consells de govern per aprovar la normativa que sigui necessària per donar compliment a la Llei, de manera que el 51% del vot ponderat en les eleccions de rector o rectora va correspondre als professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat i no als professors funcionaris doctors dels cossos docents, tal com era fins abans de la modificació legislativa, i als efectes de reequilibrar el pes dels percentatges sobre el total, es van redistribuir les categories de professorat dels altres sectors electorals, de manera que les categories que tenen posició de professorat tenure track o investigador postdoctoral van passar al sector B.

Nou Consell de Direcció

El 16 de març va ser nomenat el nou Consell de Direcció, que va prendre possessió. Els membres que el formen són els següents: María Morrás, vicerectora de Relacions Internacionals; Josep M. Micó, vicerector de Professorat; Emma Rodero, vicerectora d'Estudiants; Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica; Olga Valverde, vicerectora de Postgrau i Doctorat; Teresa Garcia-Milà, vicerectora de Política Científica; Louise McNally, vicerectora de Recerca; Miquel Oliver, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional; Daniel Serra, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals; Josep Fargas, secretari general, i Jaume Casals, comissionat del rector i conseller acadèmic de l'IDEC.

Consell de Govern

Per tal d'agilitar les seves sessions, s'han delegat en la Comissió d'Ordenació Acadèmica les decisions sobre el grau i el postgrau, llevat d'aquelles que tenen naturalesa normativa, i l'aprovació de plans d'estudis o modificacions que suposin l'extinció del pla anterior.

Comissions

S'han creat noves comissions: la Comissió de Relacions Internacionals, la Comissió de Qualitat i la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere.

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona