Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Consell Social


El Consell Social de la UPF

El Consell Social de la UPF és l'òrgan mitjançant el qual la societat participa a la Universitat, vetllant pel bon ús dels recursos que hi aporta la ciutadania, provinents del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

La seva activitat se centra en un pla anual d'actuacions i en l'exercici, amb caràcter decisori, de les funcions atorgades per la legalitat vigent en matèria de programació i gestió, d'economia, pressupost i patrimoni i de comunitat universitària.

Durant el curs acadèmic 2008-2009, el Consell Social de la UPF, constituït l'any 2004, ha vist renovada la seva composició, d'acord amb la normativa vigent.

A partir del mes de maig del 2008, es van designar nous representants de diferents institucions, fins a la renovació d'una meitat dels representants socials del Consell. A finals de juny, el govern català va publicar el nomenament de la Sra. Núria Basi com a nova presidenta del Consell.

Activitats

Durant el curs acadèmic 2008-2009, el pla d'actuacions del Consell Social de la UPF s'ha centrat en els eixos següents:

•  Aprovació del pressupost del 2009 i dels comptes de l'exercici 2008.
•  Desenvolupament dels mecanismes de connexió amb l'entorn.
•  Promoció de les polítiques d'optimització de recursos i d'avaluació d'eficiències.
•  Adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials.
•  Optimització de la inserció laboral dels graduats.
•  Promoció i reconeixement de la institució universitària.

Connexió amb l'entorn

El Fòrum Social i Empresarial és un òrgan assessor del Consell Social de la UPF, en què participen les empreses i les institucions que ocupen els titulats d'aquesta universitat i que col·laboren en la transferència de tecnologia i de coneixement.

En el curs 2008-2009, aquest òrgan assessor es va reunir en sessió plenària al febrer del 2009 i va tractar, entre d'altres qüestions, la necessària relació entre la innovació empresarial i la recerca universitària i el perfil del nou professional multilingüe.

Durant aquest curs acadèmic, el Consell Social també ha fet possible una nova convocatòria d'ajuts als projectes solidaris dels membres de la Universitat i ha contribuït a l'activitat de l'associació d'estudiants per a les Nacions Unides en l'àmbit internacional i al desenvolupament d'un nou projecte adreçat als antics membres d'aquesta comunitat universitària.

En general, ha ofert la seva col·laboració a tots aquells projectes conduents a la relació del treball acadèmic i científic amb les inquietuds socials, organitzats per les unitats acadèmiques i administratives de la UPF.

En aquest sentit, els membres del Consell també han participat en diverses iniciatives del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, com ara el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

Estratègies, recursos i avaluació

Durant el curs 2008-2009, el Consell Social ha continuat col·laborant amb l'equip de govern de la Universitat en el desplegament estratègic del Grup UPF i del projecte UPF 2015, en les noves polítiques organitzatives i científiques i en la implantació del nou campus de la Comunicació - Poblenou i del Pla d'Acció pel Multilingüisme.

Com a membre de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, ha contribuït a la projecció internacional de les institucions que la conformen i al projecte estratègic de la "Universitat de Catalunya".

En aquest sentit, també cal fer esment de la seva participació en els treballs de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

De la seva activitat competencial respecte a la UPF, en els àmbits econòmic, pressupostari i patrimonial, en dóna compte l'informe específic relatiu als acords adoptats. Si bé, cal destacar el seguiment continuat de l'execució dels plans del govern relatius al finançament i a les inversions universitàries.

Així mateix, dins del seu marc d'actuació, ha sancionat els processos d'avaluació i de reconeixement de l'activitat docent i de recerca, tutelats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i ha designat representants per al Jurat de Becaris i les Comissions de Qualitat, Relacions Internacionals i Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF. 

Adaptació de l'oferta docent i inserció dels graduats

El Consell Social de la UPF i els membres del seu Fòrum participen en la definició, programació, implantació i avaluació dels nous estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

El Consell també col·labora molt directament amb el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent de la Universitat, l'activitat del qual se centra en la formació i l'assessorament pedagògic, la innovació, la millora metodològica, la qualitat i l'avaluació de la docència.

Així, cal destacar l'encàrrec del Consell de dos estudis relatius a l'abandonament a primer curs i a les pràctiques dels estudiants en empreses i institucions, així com la col·laboració en l'organització d'una jornada sobre bones pràctiques acadèmiques. 

Durant el curs 2008-2009, el Consell ha creat el Premi UPF Emprèn, adreçat a promoure l'emprenedoria i la capacitat empresarial de joves estudiants i titulats, i també ha col·laborat en les propostes normatives sobre la creació d'empreses basades en el coneixement i en la participació de la Universitat. 

D'una altra banda, ha fet el seguiment de l'activitat ordinària de l'Oficina d'Inserció Laboral de la Universitat i ha contribuït a la realització d'una nova edició de l'UPFeina i de la IX Jornada de Servicios Universitarios de Empleo de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, organitzada al mes de juny del 2009 a la UPF.

Així mateix, ha col·laborat en la nova edició de l'estudi d'inserció dels graduats del sistema públic català i en la jornada sobre bones pràctiques en la inserció dels titulats de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

Promoció i reconeixement institucionals

El Consell Social de la UPF ha donat suport a diverses iniciatives de millora de la promoció institucional durant el curs acadèmic 2008-2009, com ara la creació del Programa UPF Alumni, el desenvolupament d'una oferta docent específica per a estudiants estrangers o les anàlisis sobre les bones pràctiques en matèria de fundraising i de transferència de coneixement.

També ha participat en diversos actes de reconeixement a membres destacats d'aquesta comunitat, com el lliurament del Guardó d'Honor de la UPF a la Sra. Mercè Sala, anterior presidenta del Consell Social, i al professor Andreu Mas-Colell.

Al febrer del 2009 el Consell va organitzar l'acte de lliurament del primer Premi UPF Emprèn, adreçat a estudiants i a joves titulats emprenedors, i en va convocar una segona edició anual, amb el patrocini de Fundació Banc Sabadell.

Al mes de maig va publicar la tercera i la quarta edició, respectivament, dels Premis a la Qualitat en la Docència i a la Transferència de Coneixement, adreçats al reconeixement del personal docent i investigador de la UPF.

També ha contribuït a la publicació de la primera traducció a l'anglès de l'obra de l'il·lustre lingüista català Pompeu Fabra, que dóna nom a aquesta universitat, i en l'organització dels actes de graduació de la promoció 2008 de titulats UPF.

A més, durant el curs 2008-2009 ha col·laborat en la realització a la UPF del XVII Simposi Internacional de la Societat Espanyola de Literatura General Comparada, del seminari Les Arrels Històriques dels Conflictes armats de l'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives i de la XIII Conferència de l'Associació Llatinoamericana i del Carib de Dret i Economia, organitzada pel Dr. Salvador Coderch, catedràtic del Departament de Dret de la UPF.

Principals acords

PRESSUPOST I APROVACIÓ DE COMPTES

Acord de 19 de novembre del 2008 pel qual s'aprova el compte general i els comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2007, així com el dictamen d'auditoria de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Acord de 18 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el pressupost i el Pla d'Actuacions del Consell Social corresponent a l'exercici 2009.

Acord de 18 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el pressupost de la UPF corresponent a l'exercici 2009.

Acord de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova el tancament del pressupost del Consell Social corresponent a l'exercici 2008.

TEMES ECONÒMICS GENERALS I PATRIMONIALS

Acord de 15 de novembre del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei per desenvolupar i implementar un sistema de gestió del coneixement a la UPF.

Acord de 15 de novembre del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per obtenir la cessió del dret d'ús de la llicència Campus Oracle per part de l'empresa distribuïdora Oficina de Cooperación Universitaria, S.A. per un període de dos anys, amb actualització de versions i suport tècnic.

Acord de 15 de novembre del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la UPF.

Acord de 19 de novembre del 2008 pel qual s'aprova la participació de la UPF en la constitució de l'associació Alianza 4 Universidades.

Acord de 16 de desembre del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'instrumentació científica de la UPF situats a l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Acord de 16 de desembre del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2009-2010) per a la contractació de serveis professionals d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal a la UPF.

Acord de 16 de desembre del 2008 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la UPF.

Acord de 16 de desembre del 2008 pel qual s'aproven les tarifes de l'Oficina d'Inserció Laboral per a la prestació de serveis per a l'any 2009.

Acords de 18 de desembre del 2008 i de 18 de juny del 2009 pels quals s'aprova la desafectació de diversos fons bibliogràfics.

Acords de 3 de febrer i de 12 de maig del 2009 pels quals s'aprova la modificació de les tarifes dels serveis científico-tècnics per a l'any 2009.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova la constitució de la societat Reactable Systems, S.L., la participació dels socis en l'esmentada empresa, així com els Estatuts i el contracte entre socis.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova autoritzar la concessió de l'ús privatiu d'uns espais a l'edifici Rambla de la UPF per a la ubicació dels estudis d'ELISAVA. Escola Superior de Disseny de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova autoritzar la concessió de l'ús privatiu d'uns espais a l'edifici Rambla de la UPF per a la ubicació de la Biblioteca pública del barri Gòtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2009.

Acord de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova autoritzar el rector per a la formalització del contracte de concessió d'ús privatiu de l'edifici Marc Aureli de la UPF a favor de la Generalitat de Catalunya, per un termini de tres anys prorrogables anualment fins a un màxim de sis anys, amb un cànon de 91.985 euros per a l'any 2009, que serà revisat anualment en funció de l'IPC.

Acord de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova autoritzar l'acceptació d'una operació d'endeutament, formalitzada mitjançant una bestreta reintegrable concedida en base al conveni de 29 de desembre del 2008 entre el Ministeri de Ciència i Innovació i la Generalitat de Catalunya, amb els termes de la Resolució del rector de 14 d'abril del 2009.

Acord de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova l'autorització de la contractació d'una pòlissa de crèdit per un import de 5.000.000 d'euros i que aquesta compti, si és el cas, amb una garantia consistent en la pignoració o la domiciliació d'alguna de les aportacions de la sol·licitud i/o amb un compromís de retorn parcial o total un cop rebuts alguns d'aquests ingressos, d'acord amb les condicions especificades en la Resolució del rector de 27 d'abril del 2009.

Acord de 18 de juny del 2009 pel qual es ratifica l'autorització d'una o diverses pòlisses de crèdit per un import de 8.000.000 d'euros.

Acord de 22 de juliol del 2009 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de neteja dels diferents edificis d ela UPF.

Acord de 22 de juliol del 2009 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del projecte bàsic i d'execució per a la construcció dels edificis "Welligton 2 i 3" al Campus de la Ciutadella.

Acords de 22 de juliol del 2009 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Orquestra de Cambra de la UPF, del Cor de la UPF i de l'Aula de Teatre de la UPF.

PREUS DE LA MATRÍCULA

Acords de 15 de novembre i de 16 de desembre del 2008, de 12 de maig i de 22 de juliol del 2009 pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF per al curs 2008-2009.

Acord de 16 de desembre pel qual s'aprova la distribució dels preus dels màsters oficials i dels cursos, seminaris o activitats de formació dels nous estudis de doctorat i dels programes de doctorat per al curs 2008-2009.

Acord de 3 de febrer del 2009 pel qual s'aproven els preus de matrícula dels Cursos d'Estiu de la UPF per al 2009.

Acord de 3 de febrer del 2009 pel qual s'aprova la informació que han d'incorporar les propostes de preus d'estudis propis de postgrau de la UPF.

PROGRAMACIÓ

Acord de 30 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la programació dels programes oficials de postgrau i màsters de la Universitat per al curs 2009-2010.

Acords de 30 d'octubre del 2008 i de 19 de febrer del 2009 pels quals s'aproven les propostes d'incorporació de nous graus a la programació universitària de Catalunya del curs 2009-2010.

Acord de 30 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la modificació de la denominació del màster en Teories de la Democràcia. Multiculturalitat, Nacionalisme i Federalisme, previst a la programació dels programes oficials de postgrau i màsters de la Universitat per al curs 2009-2010, que passa a ser màster universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat.

Acord de 30 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la modificació del nom del grau en Negocis Internacionals a impartir per l'Escola Superior en Comerç Internacional (ESCI), que passa a denominar-se grau en Negocis i Màrqueting Internacionals, i que va ser proposat per acord del Consell Social de 20 de maig del 2008.

Acord de 30 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la modificació del nom dels graus en Enginyeria de Telecomunicacions en Telemàtica i Enginyeria de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals, per grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions en Telemàtica i grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova la modificació de la denominació del grau en Ciències Empresarials (a impartir a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme), que passarà a denominar-se grau en Empresa, i la modificació de la denominació del grau en International Business and Economics, que passarà a denominar-se, en castellà, grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa i, en català, grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova la modificació de la denominació de l'enginyeria tècnica de Telecomunicació en Telemàtica i del grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Sistemes Audiovisuals, que passaran a ser grau en Enginyeria Telemàtica de Telecomunicació i grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació, respectivament.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova la modificació de la denominació del màster universitari en Relacions Internacionals a impartir per l'IBEI durant el curs 2009-2010, que passa a ser la de màster universitari en Polítiques Públiques i Desenvolupament Internacional (en castellà, màster universitario en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional i en anglès, Master in Public Policy and International Development).

Acord de 30 d'abril de 2009 pel qual s'aprova la modificació de l'oferta de places de nou accés inclosa a la programació 2009-2010 dels ensenyaments de grau, primer i segon cicle.

ESTUDIANTS

Acords de 23 de setembre i de 21 d'octubre del 2008 i de 10 de febrer, de 19 de maig i de 28 de juliol del 2009 de resolució de les sol·licituds de permanència i de la modalitat a temps parcial dels estudiants.

RECURSOS HUMANS

Acords de 15 de novembre, de 19 de novembre i de 16 de desembre del 2008 pels quals s'aproven l'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència, gestió i recerca del professorat de la UPF.

Acords de 15 de novembre, de 16 de desembre del 2008 i d'11 de març, de 12 de maig i de 22 de juliol del 2009 pels quals s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i les despeses que comporten.

ALTRES

Acords de 30 d'octubre i de 19 de novembre del 2008 i de 19 de febrer, 30 d'abril i 18 de juny pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social, dels seus representants a les comissions de la Universitat i al Jurat de Selecció de Becaris.

Acord de 19 de novembre del 2008 pel qual s'aprova la ratificació de la modificació dels Estatuts de l'ACUP.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme per Escola Universitària del Maresme, així com el canvi de titularitat d'aquest centre adscrit a la UPF.

Acord de 19 de febrer del 2009 pel qual s'aprova ratificar l'aprovació de les bases 2009 del Premi UPFEmprèn del Consell Social.

Acord de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova elevar a la comissionada per a Universitats i Recerca les propostes per a la concessió de la distinció Jaume Vicens i Vives.

Acord de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova la constitució de la Comissió Permanent del Ple del Consell Social.

Acord de 18 de juny del 2009 pel qual s'aprova el calendari de sessions del Ple del Consell Social per al curs 2009-2010.

Acord de 22 de juliol del 2009 pel qual s'aprova el calendari de sessions de la Comissió Econòmica i de Promoció.

Acord de 28 de juliol del 2009 pel qual s'aprova el calendari de sessions de la Comissió Acadèmica.


Composició

Plenari

Núria Basi Moré, presidenta (des del 25 de juny del 2008)

Josep Eladi Baños Díez (fins al 16 de març del 2009)
Ricard Boix Junquera
Jordi Bonet i Agustí
Jordi William Carnes i Ayats
Carles Castells Oliveres (des del 22 d'octubre del 2008)
Josep Fargas Fernández (des del 16 de març del 2009)
Albert Font Tarrés
Luis Fuertes Fuertes (fins al 17 de desembre del 2008)
Manel Milà Vidal (des de l'1 d'agost del 2008)
Àngel Miret Serra (des del 17 de desembre del 2008)
Tomàs de Montagut i Estragués (fins al 16 de març del 2009)
Neus Moreno Sáenz (des de l'1 d'agost del 2008 fins al 5 de juny del 2009)
Josep Joan Moreso i Mateos, rector
María Morrás Ruiz-Falcó (des del 16 de març del 2009)
Carmen Mur Gómez (des de l'1 d'agost del 2008)
Conxa Oliu i Creus (fins a l'1 de juliol del 2008)
Milagros Pérez Oliva (des de l'1 de juliol del 2008)
Rosa Sans Amenós (fins a l'1 d'agost del 2008)
Josep Tarradas Faja
Anna Teixidor Oliva
Joan Antoni Tuà Molinos (des del 5 de juny del 2009)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2008-2009 el Ple s'ha reunit sis vegades.


COMISSIONS

Comissió Acadèmica

Carles Castells Oliveres, president
Josep Eladi Baños Díez
Jordi Bonet Agustí
Jaume Casals Pons (fins al 16 de març del 2009)
Albert Font Tarrés
Teresa Garcia-Milà Lloveras (des del 30 d'abril del 2009)
Josep Jofre i Santamaria (fins al 18 de juny del 2009)
Josep M. Micó Juan (des del 30 d'abril del 2009)
María Morrás Ruiz-Falcó
Carmen Mur Gómez (des del 30 d'octubre del 2008)
Valentí Pedrosa Rius (fins al 16 de març del 2009)
Milagros Pérez Oliva (des del 24 de juliol del 2008)
Emma Rodero Antón (des del 30 d'abril del 2009)
Ferran Sanz Carreras (fins al 16 de març del 2009)
Pere Torra Pla (des del 18 de juny del 2009)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2008-2009 la Comissió s'ha reunit sis vegades.

Comissió Econòmica i de Promoció

Conxa Oliu Creus, presidenta (fins a l'1 de juliol del 2008)
Josep Tarradas Faja, president (des del 24 de juliol del 2008)
Ricard Boix Junquera
Jordi W. Carnes Ayats (des del 24 de juliol del 2008)
Josep Fargas Fernández (des del 19 de novembre del 2008)
Luis Fuertes Fuertes (fins al 17 de desembre del 2008)
Jaume Guillamet Lloveras (fins al 16 de març del 2009)
Manel Milà Vidal (des del 30 d'octubre del 2008)
Àngel Miret Serra (des del 17 de desembre del 2008)
Tomàs de Montagut i Estragués (fins al 16 de març del 2009)
Neus Moreno Sáenz (des del 30 d'octubre del 2008 fins al 5 de juny del 2009)
Miquel Oliver Riera (des del 30 d'abril del 2009)
Rosa Sans Amenós (fins a l'1 d'agost del 2008)
Daniel Serra de la Figuera
Anna Teixidor Oliva
Olga Valverde Granados (des del 30 d'abril del 2009)
Pelegrí Viader Canals (fins al 19 de novembre del 2008)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2008-2009 la Comissió s'ha reunit sis vegades.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona