Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Consell de Govern


Composició

(Juliol del 2009)

Membres nats

President: Josep Joan Moreso i Mateos, rector
Gerent: Ricard Boix Junquera
Secretari: Josep Fargas Fernández, secretari general

Actua de secretària d'actes la Sra. Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta (per delegació del secretari general).

Vocals

Representants del Consell Social: Núria Basi Moré, Carles Castells Oliveres i Daniel Vidal Canellas.

Membres designats pel rector: Josep Eladi Baños Diez, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica; Josep Blat Gimeno, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Jaume Casals Pons, comissionat del rector per a l'IDEC; Alejandro Frangi, director de l'Escola Superior Politècnica; Teresa García-Milà Lloveras, vicerectora de Política Científica; Jordi Ibáñez Fanés, director del Departament d'Humanitats; Louise Elizabeth Mcnally Seifert, vicerectora de Recerca; José María Micó Juan, vicerector de Professorat; David Molina Moya, coordinador del Consell d'Estudiants de la UPF; María Morrás Ruiz-Falcó, vicerectora de Relacions Internacionals; Miquel Oliver i Riera, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional; Emma Rodero Antón, vicerectora d'Estudiants; José Alejandro Saiz Arnaiz, director del Departament de Dret; Daniel Serra de la Figuera, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals, i Olga Valverde Granados, vicerectora de Postgrau i Doctorat.

Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut universitari: Albert Carreras de Odriozola, degà (e. f.) de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Josep M. Casasús Guri, degà de la Facultat de Comunicació; Consuelo Chacartegui Jávega, directora (e. f.) de l'Escola Universitària de Relacions Laborals; Josep Ferrer Riba, degà de la Facultat de Dret; José García Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa; Jordi Guiu Payà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Mercè Lorente Casafons, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada; Luis Pegenaute Rodríguez, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació; Jordi Pérez Sánchez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Francesc Posas Garriga, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Joaquín Tena Millán, director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials; Mireia Trench Parera, degana de la Facultat d'Humanitats; Clara Riba Romeva, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials; Miguel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació, i Enric Vallduví i Botet, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Membres elegits pel Claustre:
Professors funcionaris doctors dels cossos docents: Antoni Badia Cardús; Anna Cuxart Jardí; Xavier Cuadras Morató; Walter García-Fontes Badanian; Júlia López López; Lluís Codina Bonilla; Vicente Ortún Rubio; Sebastián Sarasa Urdiola, i Frederic Udina Abelló.

Professors catedràtics i professors agregats, professors emèrits dels cossos docents i personal investigador propi o vinculat: José Francisco Aranburu Beltrán, i Anna Espunya i Prat.

Professors funcionaris no doctors dels cossos docents, professors funcionaris interins dels cossos docents, personal investigador propi o vinculat postdoctoral, professors col·laboradors, lectors, associats i visitants i ajudants i becaris de tercer cicle: Mariona Ferrer i Fons, i Joaquín Ríos Boutín.

Estudiants de grau (primer i segon cicle): Albert Font Tarrés; Laia Galindo Torralba; Pau-Lluís Guerola Puerto, i Ulises Rey Torné.


Estudiants de màster oficial i doctorat (tercer cicle): Anna Ginés i Fabrellas.

Personal d'administració i serveis: Anna Belchi Divisón i Anna Teixidor Oliva.

Convidats: Joan Alòs Marquès, representant del Comitè d'Empresa de PAS; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Pere Jodar Martínez, representant de la JPDI; Robert Díez i Benito, representant de la JPAS, i Xavier Perramon Tornil, representant del Comitè d'Empresa del PDI.

REUNIONS

S'han fet nou reunions, els dies 6 d'octubre del 2008, 10 de novembre del 2008, 15 de desembre del 2008, 26 de gener del 2009, 1 d'abril del 2009, 6 de maig del 2009, 17 de juny del 2009 i 15 de juliol del 2009.  

Principals acords

BEQUES I AJUTS

Acord de 6 de maig del 2009 pel qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques Aurora Bertrana de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d'intercanvi amb els Estats Units i el Canadà.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la modificació del programa de beques per a estudiants estrangers no residents i no nacionals d'estats membres de la Unió Europea de programes oficials de postgrau.

CENTRES ADSCRITS

Acord de 26 de gener del 2009 pel qual s'autoritza el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme (EUM) i de modificació del nom de l'Escola.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova l'adaptació del conveni de col·laboració acadèmica entre la UPF i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, d'adscripció de l'EUM, i proposta d'aprovació del Reglament de l'EUM.

CENTRES I ESTUDIS

Acord d'1 d'abril pel qual s'aprova la modificació de la Facultat de Dret i de supressió de l'Escola Universitària de Relacions Laborals.

Acord de 17 de juny del 2009 pel qual s'aprova la modificació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i la supressió de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

COMISSIONS

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova la modificació de la Comissió d'Ordenació Acadèmica.

Acord de 15 de desembre del 2008, de 26 de gener, d'1 d'abril, de 6 de maig, de 17 de juny i de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la designació de membres a comissions de la UPF.

Acord d'1 d'abril del 2009 pel qual s'aprova la reestructuració de la Comissió de Relacions Internacionals.

DEPARTAMENTS

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova la modificació del nom del Departament de Traducció i Filologia.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la modificació del Reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

DISTINCIONS

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la concessió de la Medalla de la UPF a títol pòstum al professor Joan Miquel González de Audicana.

Acord de 15 de desembre del 2008 i d'1 d'abril del 2009 pel qual s'aprova l'atorgament de la Medalla de la UPF a diversos membres de la comunitat universitària.

Acord d'1 d'abril pel qual s'aprova la concessió del Guardó d'Honor de la UPF al professor Andreu Mas-Colell.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF al professor Alois M. Hass.

DOCÈNCIA

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la proposta d'atorgament del complement addicional per mèrits de docència i de gestió del professorat corresponent a la convocatòria del 2008.

Acord d'1 d'abril pel qual s'aprova el Pla per a la Qualitat i la Innovació Docent (curs 2009-2010).

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova el Programa de Suport per al Multilingüisme a la Docència (Anglès - curs 2009-2010).

ECONOMIA I FINANCES

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la liquidació del pressupost de la UPF del 2007 i dels comptes general i anual, auditats.

Acord de 6 d'octubre i de 15 de desembre del 2008 i de 6 de maig i 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter plurianual.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2009 i de les bases d'execució del pressupost.

ENSENYAMENTS

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del grau en Ciències Empresarials, de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010.

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del grau en Llengües Aplicades, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010.

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del grau en International Business and Economics, que s'impartirà a partir del curs 2009-2010.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova la programació de màsters universitaris per al curs 2009-2010.

Acord de 15 de desembre del 2008 i de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aproven les sol·licituds de verificació de graus i màsters universitaris per al curs 2009-2010.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster universitari de recerca en Ciència Política.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster universitari de recerca en Sociologia i Demografia.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster universitari europeu en Tecnologia de la Traducció.

Acord de 26 de gener del 2009 pel qual s'aprova la proposta de programació d'ensenyaments de grau per al curs 2010-2011.

Acord de 26 de gener del 2009 pel qual s'aproven els plans d'estudis de màsters universitaris per al curs 2009-2010.

Acord d'1 d'abril pel qual s'aprova la modificació de l'oferta de places de nou accés als ensenyaments de grau. 

Acord d'1 d'abril del 2009 pel qual s'aprova el procés d'adaptació de la llicenciatura en Biologia al grau en Biologia Humana.

Acord d'1 d'abril pel qual s'aprova el calendari acadèmic del curs 2009-2010.

Acord de 6 de maig del 2009 pel qual s'aprova la modificació del Programa d'Estudis d'Extensió Universitària. UPF Sènior: programa d'estudis per a majors de 50 anys.

Acord de 6 de maig del 2009 pel qual s'aproven les memòries d'ensenyaments de màster per al curs 2009-2010.

Acord de 17 de juny del 2009 pel qual s'aprova la convocatòria del Pla de Mesures de Foment per als Màsters Universitaris (curs 2008-2009).

Acord de 17 de juny del 2009 pel qual s'aprova l'ampliació de places de doctorat.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la programació d'ensenyaments de màsters universitaris per al curs 2010-2011.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la memòria per a la verificació dels plans d'estudis de titulacions de màster universitari per al curs acadèmic 2010-2011.

ELECCIONS

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la modificació de la conformació dels sectors electorals per a l'elecció de rector o rectora.

Acord de 26 de gener del 2009 pel qual s'aprova la convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UPF.

ESPORTS

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la participació de la UPF en el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell.

INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la proposta d'adscripció de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) com a institut universitari de recerca.

Acord de 17 de juny del 2009 pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Universitari de Cultura.

NORMATIVA ACADÈMICA

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova la modificació de la normativa d'accés al programa de doctorat en Economia, Finances i Empresa.

Acord de 26 de gener del 2009 pel qual s'aprova la modificació de la normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries.

Acord de 26 de gener del 2009 pel qual s'aprova la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per l'aprenentatge de llengües en els ensenyaments de grau.

Acord d'1 d'abril del 2009 pel qual s'aprova la modificació de les normes d'accés a la llicenciatura en Periodisme per al curs 2009-2010.

Acord d'1 d'abril del 2009 pel qual s'aprova la normativa d'accés al màster universitari en Gestió de la Immigració.

Acord de 6 de maig del 2009 pel qual s'aprova la normativa sobre l'extinció dels plans d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre.

Acord de 6 de maig del 2009 pel qual s'aprova l'acord en relació amb l'establiment del calendari de tancament d'actes de qualificació.

Acord del 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la modificació de les normes acadèmiques dels màsters oficials.

PARTICIPACIÓ EN TERCERES ENTITATS

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la proposta de participació de la UPF en la constitució de l'associació Alianza 4 Universidades.

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en la xarxa universitària de cooperació Yo sí puedo.

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual es ratifica la designació del professor Josep Fontana Lázaro com a representant de la Universitat Pompeu Fabra en el Consell Assessor del Memorial Democràtic.

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova la participació de la UPF en l'Institut d'Investigació Sanitària Hospital del Mar (IIS-Hospital del Mar).

Acord d'1 d'abril, de 6 de maig i de 17 de juny del 2009 pel qual s'aprova la designació de representants de la UPF en altres organismes.

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Acord de 6 de maig del 2009 pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del personal laboral d'administració i serveis de la UPF.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova la modificació del Pla d'Emeritatge per al personal dels cossos docents de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova la regulació dels coordinadors de mobilitat.

PLA D'IGUALTAT

Acord de 15 de desembre del 2008 pel qual s'aprova el Pla d'Igualtat Isabel de Villena.

RECERCA

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova el Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2009.

Acords de 6 d'octubre del 2008 i de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova el reconeixement de grups i d'unitats de recerca UPF.

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova el Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars).

SERVEIS

Acord de 15 de juliol del 2009 pel qual s'aprova el reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

ALTRES

Acord de 6 d'octubre del 2008 pel qual s'aprova la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts de l'ACUP.

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona