Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Administració universitària

(Juliol del 2009)

Gerent
Ricard Boix Junquera

Àrea de Docència

Vicegerent
Pere Torra i Pla

Servei de Gestió Acadèmica
Coro Pozuelo Batista

Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Director tècnic: Pau Solà Ysuar

Àrea de Patrimoni

Vicegerent
Manuel Romaní Blancafort

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Toni González Cubo

Àrea de Recerca i Economia

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca
Mònica de Forn Riera 

Directora del campus de la Ciutadella
Anna Sala March

Directora del campus de la Comunicació
Cristina Oliva Berini

Directora del campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerent
Francesca Mata Roch

Servei de PDI
Joan Estafanell i Bas

Servei de PAS
Laura Rizzo Tortuero

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Teresa Grané i Viadé

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Júlia Garrusta Ribes

Gabinet del Rectorat
Àngels Ingla Mas

Servei de Postgrau i Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Relacions Externes
Marc Permanyer i Gausa

Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
Josep Sort Ticó

Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació
Francesc Abad Esteve

Servei d'Assessoria Jurídica
Enric Arranz Serrano

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona