Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

La transferència de coneixement i de tecnologia en empreses i institucions

Durant l'any 2009, en l'entorn del Grup UPF s'han signat un total de 173 contractes i renovacions de contractes amb empreses i institucions a l'empara de l'article 83 de la LOU, per un import global de 10,7 milions euros. Així, respecte al 2008 s'ha produït un decrement del 28,5% en el nombre de contractes, però un augment d'un 25% en l'import global. Per tant, s'han signat menys contractes però hi ha hagut una millora en la dotació mitjana, fet al qual també ha contribuït la signatura dels contractes CENIT. Majoritàriament, els contractes corresponen a activitats de recerca i de prestació de serveis, seguit de contractes per a activitats de formació.

Darrera actualització 05-10-2010
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona