Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Aspectes generals
Identificació i descripció dels elements
Autoria o responsabilitat principal
Títol
Número de sèrie
Responsabilitat secundària
Edició i reimpressió
Descripció física
Peu editorial: lloc de publicació,
editor i data
Localització en el document de
la part a què es remet
Col·lecció
Informacions addicionals
Número normalitzat
Referències bibliogràfiques
Citacions o remissions bibliogràfiques

Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Criteris per a l'elaboració i la presentació
de referències i de citacions bibliogràfiques

IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS

TÍTOL
El títol d'una obra s'ha de reproduir en la llengua en què apareix en la publicació de referència, llevat que estigui escrit en un altre alfabet, cas en què cal fer-ne la transcripció. Si es considera necessari —especialment en el cas de llengües llunyanes o de difícil comprensió— s'hi pot afegir, en rodona, entre claudàtors i entre cometes, una traducció tan literal com sigui possible.

  NEDOBITY, W. Multifunktionale Arbeitsplätze zur Unterstützung des Wissensmanagements ["Estacions de treball multifuncionals per al suport de la gestió del coneixement"]. Viena: Infoterm, 1987.

Si una obra té un subtítol o títol secundari cal reproduir-lo en cursiva a continuació del títol, separat d'aquest per un punt; i si té més d'un títol o un títol en més d'una llengua, cal reproduir el títol més destacat o el que aparegui en primer lloc.

a) Monografies (publicacions no periòdiques). El títol d'una monografia s'escriu sempre en cursiva. Recordem que en català i en les altres llengües romàniques les paraules que formen els títols de les publicacions no periòdiques s'escriuen amb minúscules, llevat de les que apareixen en posició inicial o després de punt i dels noms propis que hi pugui haver. En anglès, en canvi, és més usual escriure-les amb majúscules inicials, tot i que també és correcte fer-ho amb minúscules.

  La riquesa de les nacions; L'estranger; Tot esperant Godot

Però: The Idea of Progress in Eighteenth-Century Britain; Psychology and Language

En cas que el títol d'una monografia inclogui el títol d'alguna altra publicació, cal escriure aquest darrer títol entre cometes o bé sense cap marca, segons com aparegui en la font.

  Una interpretació de les "Elegies de Bierville" de Carles Riba; El viatge al món dels morts en l'Odissea

Quan se cita una obra publicada en diversos volums cal indicar aquesta circumstància a continuació del títol, sense especificar, però, el títol que eventualment pugui tenir cadascun dels volums de l'obra.

  VILAR, P. La Catalogne dans l'Espagne moderne. 3 vol. París: Le Sycomore/ Éditions de l'EHESS, 1962.

THOMPSON, F. M. L. (ed.). The Cambridge Social History of Britain 1750-1950. 3 vol. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

En canvi, quan se cita un volum concret amb títol propi d'una obra publicada en diversos volums, cal indicar en primer lloc el títol general de l'obra; tot seguit, en rodona i amb l'abreviatura corresponent, el número de volum de què es tracti (preferentment en xifres aràbigues, tot i que també és possible fer-ho amb números romans), i finalment el títol del volum en qüestió.

  VILAR, P. La Catalogne dans l'Espagne moderne. Vol. 2. Les transformations agraires. París: Le Sycomore/Éditions de l'EHESS, 1962.

THOMPSON, F. M. L. (ed.). The Cambridge Social History of Britain 1750-1950. Vol. 1. Regions and Communities. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

b) Publicacions en sèrie (publicacions periòdiques). El títol d'una publicació periòdica s'escriu sempre en cursiva. Recordem que, com a norma general, s'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules (excepte articles, preposicions i conjuncions) que formen els noms o títols de diaris i revistes en qualsevol suport, mentre que els noms o títols de produccions audiovisuals i informàtiques i de programes de ràdio i de televisió es tracten a aquest efecte com les monografies.

  Diari Electrònic; Le Monde; Harvard Educational Review

Però: 30 minuts; Persones humanes

En ocasions un número determinat d'una revista pot incloure un títol específic, que generalment reflecteix el caràcter monogràfic o especialitzat de l'edició. Tot i que com a norma general no cal incloure'l en la referència bibliogràfica, si es fa s'ha d'escriure en cursiva a continuació del número de sèrie de la publicació.

  Afers, xi, 23-24. Política i societat (segles XVI-XVIII). Catarroja (l'Horta), 1996.


c) Parts o contribucions d'una publicació. Els títols de capítols, parts o contribucions de qualsevol publicació, tant periòdica com no periòdica, s'escriuen en rodona, amb minúscules i entre cometes.

  LÓPEZ DEL CASTILLO, L. "Les bases de la romanització". El català, llengua romànica. Barcelona: Empúries, 1991.

CHARTIER, R. "Els camins de la cultura escrita". L'Avenç, 199. Barcelona: L'Avenç, gener de 1996.

 

Darrera actualització: 24-01-2005
cercar