Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra; Edicióo electrònica

Introducció
Aspectes de presentació d'un text
Model de llengua
Criteri general: varietat
estàndard de la llengua
Expressió clara i entenedora
Estructura idèntica per a elements iguals
Frases amb verb
Ordre neutre dels elements de la frase
Ús igualitari del llenguatge

Qüestions gramaticals
Els signes de puntuació
Criteris d'utilització de la cursiva, les cometes i la negreta
Criteris d'escriptura de majúscules, minúscules i versaletes
Les abreviacions: classificació i criteris generals d'utilització
Criteris per a l'escriptura de números i de quantitats dins d'un text
Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Criteris de traducció de noms i títols
Apèndix 1: Llista d'abreviacions
Apèndix 2: Llista d'Universitats

 


Model de llengua

EXPRESSIÓ CLARA I ENTENEDORA

ORDRE NEUTRE DELS ELEMENTS DE LA FRASE
Com a norma general, cal escriure les frases seguint un ordre lògic i natural, d'acord amb els usos més habituals, i reservar les dislocacions o desplaçaments d'algun component de la frase per emfasitzar-lo o per donar-hi més rellevància.

En principi, l'ordre més neutre és subjecte + verb + complement directe/atribut + complement indirecte + altres complements, tot i que els complements circumstancials de temps i de lloc sovint es desplacen a començament de frase (a començament de curs els estudiants es van reunir amb els professors).

En els exemples següents, la primera frase segueix un ordre més neutre dels elements, i per tant en principi és preferible a qualsevol dels exemples escrits entre claudàtors, en què hi ha hagut desplaçaments que emfasitzen l'element desplaçat.

  el president va haver de suspendre la reunió per falta de quòrum [va haver de suspendre la reunió, el president, per falta de quòrum; per falta de quòrum, va haver de suspendre la reunió, el president; per falta de quòrum, el president va haver de suspendre la reunió]

molts estudiants estrangers assisteixen cada dia a cursos de català per tal de poder seguir les classes [per tal de poder seguir les classes, molts estudiants estrangers assisteixen cada dia a cursos de català; cada dia, per tal de poder seguir les classes, molts estudiants estrangers assisteixen a cursos de català; a cursos de català, assisteixen cada dia molts estudiants estrangers per tal de poder seguir les classes]

 

Darrera actualització: 15-02-2005
cercar