Documents

Documents JPDI

Informe sobre l'evolució del professorat UPF 1998–2008:

    Resum de l'informe

    Informe complet

Per l'estabilitat del professorat UPF: evolució 1998-2007 (data de publicació 01/02/2009)

Distribució del PDI de les universitats públiques per categories (curs 2006/07)

Política de professorat a la UPF? (Una mirada crítica des del PDI a l'informe del rector al Claustre, 2008)

Trets generals de l'evolució de l'estabilitat del professorat a la UPF 1992–2007

Trets generals sobre la situació del professorat a la UPF (gener 2006)

Resum dels increments salarials del PDI 2006-2008

Estructura del professorat de la UPF (juny 2004)

Informe de la JPDI de la UPF sobre la Llei Orgànica d'Universitats

Evolució del professorat a la UPF des de l'aprovació de la Planta Teòrica de Professorat el juliol del 1998 fins el novembre del 2001

Document presentat al fòrum sobre "Política de Professorat a la UPF", 23 de juny de 1999

Planta Teòrica de Professorat, a quatre anys, de la UPF, 16 de juliol de 1998

Reglament de la JPDI, 5 març de 1998

CCOO Channel, núm. 3, oct. 97

 

Marc laboral

I Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes (versió setembre 2006)

Protocol de creació de la Mesa d'Universitat Públiques de Catalunya, versio 10 definitiva

Complements retributius: conveni Comunitat Autònoma de Madrid-Sindicats

Taules retributives del Personal Docent 

Pensions

 

Marc legal

Llei Orgànica de modificació de la LOU (LOMLOU), publicada al BOE el 13/04/2007

Llei Orgànica d'Universitats (LOU), publicada al BOE el 24/12/2001

Llei d'Universitats de Catalunya, publicada al DOGC el 20/02/2003

Documents relacionats amb la reforma de la LRU: