IUHJVV

Presentació / Presentación  / About the IUHJVV

 

Tríptic de l'IUHJVV / Tríptico del IUHJVV / IUHJVV brochure

 

L'IUHJVV


L'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) de la Universitat Pompeu Fabra va ser creat per decret de la Generalitat de Catalunya de 2 de setembre de 1991 (D.O.G. de 23 de setembre) , "dedicat a la recerca i a l'organització d'estudis de tercer cicle en els diversos vessants que cobreixen la història política, econòmica, social i cultural" i va començar la seva activitat regular el curs acadèmic 1991-1992. Mitjançant resolució de l'11 de febrer de 1992, la Comissió Acadèmica del Consejo de Universidades va aprovar la sol.licitud de la UPF d'atorgar el títol de Doctor en Història i des d'aleshores l'IUHJVV ha organitzat el programa d'estudis corresponent. Des del curs 2009-2010 l'IUHJVV gestiona també el Màster en Història del món.

El fundador i primer director de l'IUHJVV fou Josep Fontana Lázaro. Antics directors de l'Institut són també Jaume Torras (2004-2007) i Joaquim Albareda (2007-2013).

L'Institut té com a finalitats principals:

  • impulsar la recerca històrica i la difusió dels seus resultats
  • formar investigadors a partir del seus estudis de tercer cicle
  • constituir un punt de trobada per fomentar el debat científic entre historiadors 
  • contribuir a la formació permanent de professorat d'història
  • participar en activitats d'extensió més enllà de la pròpia comunitat universitària.

Per a acomplir aquestes funcions l'IUHJVV disposa del finaçament que li correspon dins del pressupost general de la UPF i dels recursos humans que li assigna la universitat, tant de personal docent i investigador  com de personal d'administració i serveis.

Els investigadors i estudiants vinculats a  l'IUHJVV disposen d'un espai de treball amb equipament informàtic corrent a la segona planta de l'edifici del Dipòsit de les Aigües de l'àrea de la Ciutadella.

A més del suport material i tècnic que ofereix als investigadors, l'IUHJVV disposa a l'espai esmentat d'una important biblioteca especialitzada en història.

La composició, atribucions i responsabilitats dels òrgans de govern i de la direcció de l'Institut es determinen en un reglament aprovat per la Universitat Pompeu Fabra.

 

Adreça: Dipòsit de les Aigües (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Web: http://www.upf.edu/iuhjvv

Contacte: iuhjvv@upf.edu

 

 


EL  IUHJVV


El Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) de la Universidad Pompeu Fabra fue creado por decreto de la Generalitat de Catalunya de 2 de septiembre de 1991 (D.O.G. de 23 de septiembre), "dedicado a la investigación y a la organización de estudios de tercer ciclo en las diversas vertientes que cubren la historia política, económica, social y cultural" y comenzó su actividad regular el curso académico 1991-1992. Mediante resolución del 11 de febrero de 1992, la Comisión Académica del Consejo de Universidades aprobó la solicitud de la UPF de otorgar el título de Doctor en Historia y desde entonces el IUHJVV ha organizado el programa de estudios correspondiente. Desde el curso 2009-2010 el IUHJVV gestiona también el Máster en Historia del Mundo.

El fundador y primer director del IUHJVV fue Josep Fontana Lázaro. Anteriores directores del Instituto son también Jaume Torras (2004-2007) y Joaquim Albareda (2007-2013).

El Instituto tiene como finalidades principales:

  • impulsar la investigación histórica y la difusión de sus resultados
  • formar investigadores a partir de sus estudios de tercer ciclo
  • constituir un punto de encuentro para fomentar el debate científico entre historiadores 
  • contribuir a la formación permanente de profesorado de historia
  • participar en actividades de extensión más allá de la propia comunidad universitaria.

Para cumplir estas funciones el IUHJVV dispone de la financiación que le corresponde dentro del presupuesto general de la UPF y de los recursos humanos que le asigna la universidad, tanto de personal docente e investigador como de personal de administración y servicios.

Los investigadores y estudiantes vinculados al IUHJVV disponen de un espacio de trabajo con equipamiento informático corriente en la segunda planta del edificio del Dipòsit de les Aigües del área de la Ciutadella.

Además del apoyo material y técnico que ofrece a los investigadores, el IUHJVV dispone en el citado espacio de una importante biblioteca especializada en historia.

La composición, atribuciones y responsabilidades de los órganos de gobierno y de la dirección del Instituto se determinan en un reglamento aprobado por la Universidad Pompeu Fabra.

 

 

Dirección: Dipòsit de les Aigües (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Web: http://www.upf.edu/iuhjvv

Contacto: iuhjvv@upf.edu

 

 

 

 

The IUHJVV

 

The Jaume Vicens i Vives University Institute of History (IUHJVV) was created by virtue of a decree of the Catalan government, issued on 2 September 1991, to "undertake research on and organize postgraduate studies in the different fields of political, economic, social and cultural history". The Institute began its regular activity in the academic year 1991-1992. UPF's request to offer a PhD in History was granted by the Academic Committee of the Council of the Universities through a decision dated 11 February 1992, since when the IUHJVV has organized the programme in question. Since the academic year 2009-2010, the IUHJVV has also run a master's degree programme in World History.

The IUHJVV's founder and first director was Josep Fontana Lázaro. Its other former directors are Jaume Torras (2004-2007) and Joaquim Albareda (2007-2013).

 

The IUHJVV's primary aims are to:

In order for the IUHJVV to fulfil those aims, UPF provides it with funding from its general budget, as well as with human resources in the form of teaching, research, administrative and service staff.

A work area with the latest IT equipment is available to researchers and students affiliated to the IUHJVV on the second floor of the Dipòsit de les Aigües building on the Ciutadella Campus.

The IUHJVV also offers researchers access to its substantial historical library, which is located in the aforementioned work area.

The composition, powers and duties of the IUHJVV's governing bodies and directorship are stipulated in regulations approved by UPF.

 

Address: Dipòsit de les Aigües (Campus de la Ciutadella)

Ramon Trias Fargas, 25-27

08005 Barcelona

Website: http://www.upf.edu/iuhjvv

Contact: iuhjvv@upf.edu

 


Renovacio-web-iuhjvv 008Renovacio-web-iuhjvv 007Renovacio-web-iuhjvv 030Renovacio-web-iuhjvv 020