FAQ

És patentable la meva invenció?

Quins són els requisits bàsics de patentabilitat?

Quin cost té una patent? I un model d'utilitat?

Puc publicar un resultat de recerca abans de patentar? I enviar-lo a una revista?

Un cop presentada la sol·licitud, puc publicar la meva recerca?

Quant temps triga la presentació d'una sol·licitud? I la concessió?

Què he de fer per sol·licitar una patent?

Com inventor, he de participar en el procés de redacció de la sol·licitud?

Una patent espanyola és vàlida a Europa? I una americana? I una europea?

És patentable la meva invenció?

Segons la Llei Espanyola i la Convenció Europea de Patents, seran susceptibles de ser patentades totes les invencions que siguin noves, que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d'ús industrial. No obstant això, no seran considerades invencions -entre d'altres- els descobriments, les teoríes científiques, els mètodes matemàtics i els programes d'ordinador. En aquest últim cas, és possible patentar alguna part dels programes que compleixi els requisits esmentats.

Quins són els requisits bàsics de patentabilitat?

Els requisits bàsics de patentabilitat són tres: novetat, activitat inventiva i ús industrial. Una invenció es considera nova quan no forma part de l'estat de l'art, és a dir, quan no ha estat publicada abans de la data de presentació de la sol·licitud. Es considera publicació qualsevol divulgació pública de la invenció ja sigui oral o escrita, en qualsevol lloc d'arreu del món o per internet. Es considera que una invenció implica una activitat inventiva si, en vista dels documents que formen part de l'estat de l'art, no resulta òbvia per a un expert en la matèria. Per últim, una invenció és susceptible d'ús industrial quan el seu objecte pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol tipus d'indústria, incloent l'agrícola.

Quin cost té una patent? I un model d'utilitat?

Hi ha molts tipus de patents i, per tant, diferents costos associats. En general, el cost de la redacció i presentació d'una sol·licitud és elevat, uns mil·lers d'euros, depenent principalment de la complexitat de la invenció i del lloc de presentació. S'ha de tenir en compte que per a una protecció eficaç s'haurà de presentar una sol·licitud  en tots i cada un dels països on es vulgui fer servir la patent, això fa que la protecció per patent a nivell internacional sigui molt onerosa. Els models d'utilitat són títols de propietat industrial més febles que les patents i, per tant, més econòmics tot i que no existeixen en tots els països.

Puc publicar un resultat de recerca abans de patentar? I enviar-lo a una revista?

No, segons el requisit bàsic de novetat tots els documents publicats formen part de l'estat de l'art. Per tant, la publicació anterior a la presentació de la sol·licitud treuria la novetat de la invenció i la invenció esdevendria no patentable per manca de novetat.

Un cop presentada la sol·licitud, puc publicar la meva recerca?

Sí, un cop presentada la sol·licitud els seus continguts poden ser divulgats sense restriccions. S'ha de tenir en compte però, posteriors desenvolupaments de la invenció que puguin constituir una altra patent.

Quant temps triga la presentació d'una sol·licitud? I la concessió?

Un altre cop, els temps depenen molt de la complexitat de la invenció i de l'àrea tècnica. Les sol·licituds del sector bioquímic que inclouen fórmules poden trigar dos o tres mesos a ser presentades, mentre que una sol·licitud simple del sector mecànic pot ser presentada en el termini d'un mes. En qualsevol cas, la disponibilitat dels inventors de cara a consultes dels advocats és fonamental per accelerar el procés.

Qué he de fer per a sol·licitar una patent?

Per a començar el procés de sol·licitud d'una patent, el primer que cal fer és omplir la fitxa d'invenció i enviar-la a innovacio@upf.edu

Com inventor, he de participar en el procés de redacció de la sol·licitud?

No seria possible la presentació de cap sol·licitud de patent sense la col·laboració dels inventors. Només els inventors coneixen la seva invenció prou bé per a poder posar en relleu en la sol·licitud els aspectes innovadors per a poder obtenir una patent de bona qualitat. A més, una bona col·laboració dels inventors redueix de manera notable el temps de redacció i presentació. Aixó permetrà continuar amb el seu procés de publicació més ràpidament.

Una patent espanyola és vàlida a Europa? I una americana? I una europea?

Les patents tenen una validesa nacional, és a dir, una patent espanyola és vàlida només a Espanya i no als EUA o a França. De la mateixa manera una patent estrangera no té cap validesa a Espanya. Hi ha només una excepció a la regla, que són les patents europees. Aquestes segueixen un sol procediment a la EPO (European Patent Office) i desenvoquen en diferents patents nacionals iguals a la europea.

 

  Més informació?