Vés enrere El curs 2020-2021 comença amb un model híbrid de docència

El curs 2020-2021 comença amb un model híbrid de docència

El curs 2020-2021 serà un curs excepcional que s’organitzarà a l’entorn d’un model híbrid de docència. Que el model es denomini híbrid significa que combinarà classes presencials en grups petits i espais grans, i classes en línia, i amb interacció entre estudiants i professors.
31.07.2020

Imatge inicial

Docència híbrida

El curs 2020-2021 serà un curs excepcional que s’organitzarà a l’entorn d’un model híbrid de docència. Que el model es denomini híbrid significa que combinarà classes presencials en grups petits i espais grans, i classes en línia, i amb interacció entre estudiants i professors. La presencialitat serà majoritàriament reduïda, i condicionada per les necessitats dels estudiants, les característiques de les assignatures i les disponibilitats dels espais físics. Les assignatures seran per tant o bé presencials (amb presencialitat reduïda en graus diversos) o bé en línia (i sense presencialitat física però necessàriament amb interacció i no exclusivament amb activitats síncrones). 

Acompanyament per als estudiants

El curs vinent s’extremarà l’acompanyament als estudiants amb accions més intensives per part dels tutors. Les sessions d’acollida per a estudiants de nou accés estan programades entre finals de setembre i principis d’octubre, i al llarg del primer trimestre es faran diverses accions especialment per als estudiants de nou accés i per als que no tenen coneixement previ de la UPF. S’habilitaran també espais virtuals de socialització i mentoratge horitzontal, tant presencial com en línia i a través d’una aula global específica (entorn virtual de cada assignatura).

Tots els estudiants de la UPF tenen assignat un tutor des de l’inici dels seus estudis que fa el seguiment acadèmic, assessora, acompanya i guia en els processos d’aprenentatge de l’estudiant, d’acord amb el pla d’acció tutorial del seu centre. A més del tutor, diversos centres inclouen la figura del mentor, que habitualment és un estudiant de cursos superiors que fa acompanyament acadèmic i extraacadèmic, que motiva i comparteix l’experiència personal més propera a l’estudiant sobretot de nou accés. Al costat dels tutors i mentors, tots els estudiants tenen a disposició el SAP (Servei d’Atenció Psicològica), que ofereix un acompanyament específic sobretot per a les situacions de necessitats especials, i el servei d’orientació professional, que presta el Servei de Carreres Professionals, i que acompanya i assessora en la inserció professional dels estudiants. Així mateix, des de la secretaria acadèmica dels estudis, l’estudiant tindrà també l’acompanyament de caràcter informacional, relatiu sobretot als tràmits acadèmics. 

Seguiment en línia de les assignatures

Tot i que és desitjable que el curs es pugui desenvolupar tal com s’ha previst inicialment, la presencialitat es pot veure limitada al llarg del curs per un empitjorament generalitzat de la crisi sanitària que obligui a suspendre l’activitat acadèmica presencial, i també per l’absència sobrevinguda de professors i estudiants. Per això, la Universitat ha establert un pla d’atenció en línia per a totes les assignatures de grau i de màster que asseguri el seguiment i l’acompanyament adequats del progrés acadèmic dels estudiants, que es pugui activar en el moment que sigui necessari i amb independència de la modalitat docent amb què s’hagin programat inicialment les assignatures.

Les assignatures que s’han previst en modalitat presencial no s’impartiran simultàniament presencialment i en línia en termes generals, i l’atenció a distància no s’activarà segons la preferència de l’estudiant, perquè la modalitat d’impartició de les assignatures, l’estableix el centre segons el desplegament de la presencialitat que hagi fet. Però el seguiment en línia tindrà la flexibilitat necessària perquè els que es trobin en situació d’absència sobrevinguda puguin seguir les assignatures a distància si convé.

Interacció entre estudiant i professor

La docència a la UPF és presencial i això implica que hi ha interacció regular presencial entre estudiants i professors. Per a l’atenció en línia, aquesta interacció s’ha de mantenir, bo i adaptada a la situació virtual. Mantenir la interacció implica que hi ha d’haver un canal de comunicació establert entre estudiants i professors, que s’ha d’utilitzar. Però la interacció entre estudiants i professors no ha de ser síncrona necessàriament. Per a les assignatures que s’impartiran en línia es preveu la freqüència de la interacció, que és recomanable que sigui setmanal o com a mínim quinzenal.

Estudiants i professors faran servir les eines de què disposa la Universitat i que permeten mantenir la interacció; entre altres, els fòrums de les aules globals, la comunicació per correu electrònic i les sessions síncrones d’atenció als estudiants a través de videoconferència (amb Collaborate o Gooble Meet, entre altres).

Pla d’aprenentatge de les assignatures

Totes les assignatures tenen un pla docent que preveu tant els continguts com les competències, els resultats d’aprenentatge i els instruments d’avaluació que s’extreuen directament del pla d’estudis, però al pla docent no s’hi sol incloure un calendari detallat que faci la funció de pla d’aprenentatge calendaritzat. El pla d’aprenentatge també permet, a l’estudiant i al professor, tenir una idea de la dedicació global a l’assignatura.

Tant si s’imparteixen en modalitat presencial com en línia, les assignatures tindran un pla d’aprenentatge, complementari al pla docent, que preveurà com a mínim a) la distribució de continguts i activitats setmanals d’aprenentatge, b) els terminis i la forma de lliurament de tasques avaluables, c) el retorn previst de les activitats avaluables, d) l’impacte de les activitats avaluables sobre la qualificació final si el pla docent no les indica explícitament i e) la dedicació esperable de l’estudiant per a les diverses activitats formatives programades.

Materials d’aprenentatge a l’aula global

Les assignatures que s’impartiran en línia tindran els materials necessaris per als estudiants disponibles a l’aula global. Per a les assignatures que s’impartiran presencialment també convé que els materials principals estiguin disponibles a l’aula global, sobretot lectures, materials multimèdia d’aprenentatge i enunciats de les activitats avaluables, en previsió que calgui virtualitzar-les completament en algun moment del curs.

No es pretén que tots els materials de l’assignatura presencial estiguin disponibles a l’aula global, perquè s’entén que les activitats que es fan presencialment no cal que es conservin. Res no impedeix que les sessions presencials es puguin enregistrar i posar a disposició dels estudiants a l’aula global i més enllà, però res no obliga a fer-ho. Tot i això, s’han d’entendre com a bones pràctiques les iniciatives que posin a disposició d’altres públics materials multimèdia d’aprenentatge (MMA) que es produeixin en el marc d’assignatures.

Avaluació contínua adaptada a la docència híbrida

El model d’avaluació de la Universitat Pompeu Fabra es basa en l’avaluació contínua i centrada en l’estudiant, cosa que implica que l’estudiant fa diverses activitats avaluables al llarg del trimestre, i que rep retroacció d’aquestes activitats també al llarg del trimestre. Les activitats avaluables de les assignatures combinen de forma equilibrada l’avaluació formativa, que permet que l’estudiant detecti durant el trimestre les possibles dificultats i les pugui corregir, i l’avaluació sumativa, que valora els resultats obtinguts al final d’un procés. Per al seguiment de l’activitat de l’estudiant, el professor disposa d’eines i recursos integrats a les aules globals de les assignatures.

El model d’avaluació contínua de la Universitat es mantindrà i les activitats formatives s’adaptaran a la modalitat híbrida de docència. En el cas que s’hagin de fer a distància, les activitats d’avaluació no s’han de modificar, però el contingut de les activitats avaluables s’adaptarà a la situació de potencial confinament dels estudiants. Per això, el pla d’aprenentatge de les assignatures tindrà en compte quin instrument s’ajusta millor als resultats d’aprenentatge que es volen avaluar, es dosificarà la sincronia de les activitats avaluables i en la mesura que sigui possible s’evitarà transposar les proves d’avaluació presencials a proves a distància.

Formació i acompanyament per a la digitalització del professorat

Les accions de formació i acompanyament per al professorat, tant en la digitalització de materials com en el suport tècnic i metodològic es mantindran. A més de l’atenció individualitzada al professorat que no necessiti, es continuaran fomentant les accions per compartir bones pràctiques així com els seminaris virtuals per a l’ús de les eines tecnològiques de què disposa la Universitat. Des del punt de vista de la digitalització, s’intensificarà el suport de la Factoria per a la creació de materials multimèdia d’aprenentatge (MMA) que tinguin un potencial de reutilització rellevant.

Espais segurs

Tots els espais docents de la Universitat estan preparats per impartir les classes amb totes les mesures de seguretat necessàries, tant per a estudiants com per a professors. L’aforament dels espais s’ha calculat d’acord amb les previsions del Pla sectorial d’universitats i s’hi aplicaran les mesures de protecció que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. El rentat de mans, la distància de seguretat i l’ús de la mascareta seran segurament habituals al llarg del curs.

A més dels espais docents habituals (aules i laboratoris), la Universitat incrementarà si cal els espais utilitzables com a sales d’estudi per als estudiants amb la finalitat que els estudiants tinguin a la Universitat un espai segur de treball.

Pla de virtualització forçosa

En el pitjor escenari, totes les assignatures presencials de grau i de màster han de poder passar a impartir-se completament en línia en un termini no superior a tres dies a partir del moment en què les autoritats suspenguin l’activitat formativa presencial. La virtualització forçosa de les assignatures presencials es produirà també quan tot un grup-classe hagi de quedar en confinament preventiu. Per això, totes les assignatures tindran preparat un pla de virtualització d’emergència que inclogui mecanismes de seguiment i d’interacció amb els estudiants.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació