Vés enrere La UPF aprofundeix el seu pla d’igualtat i reforça el compromís amb la transformació social

La UPF aprofundeix el seu pla d’igualtat i reforça el compromís amb la transformació social

El Consell de Govern de la Universitat va aprovar recentment el “Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022)”, que es fonamenta en els principis de transversalitat de la perspectiva de gènere, d’equitat i de paritat.

09.07.2018

 

“El ‘Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022)’ és un pas endavant per desenvolupar una cultura d’igualtat que impregni el conjunt de la institució i per incorporar de manera efectiva la dimensió de gènere a la docència i a la recerca. Així mateix, vol fomentar la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional, impulsar la paritat en els espais de participació i de presa de decisions i eradicar la violència masclista i la LBTIfòbia de l’entorn universitari”, afirma Mònica Figueras, vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat.

El pla, aprovat recentment pel Consell de Govern de la Universitat, és fruit d'un procés participatiu amb tota la comunitat universitària i inclou àmbits d'actuació relatius a la representativitat de les dones, l'accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals i les condicions laborals. També abasta la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació inclusiva i l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, l'estratègia i l'organització interna, i adopta la perspectiva LGBTI. 

“No es tracta del mer compliment de la legislació vigent, sinó del fet que la Universitat se sent coresponsable de l’avenç cap a una societat més justa"

“Amb l’enfortiment de la Unitat d’Igualtat dut a terme en els darrers anys i l’aprovació del Segon Pla, la UPF aposta de manera decidida per assumir l’aplicació transversal del principi d’igualtat de gènere en tots els àmbits i polítiques”, afirma Mònica Figueras. Segons la vicerectora, “No es tracta del mer compliment de la legislació vigent, sinó del fet que la Universitat se sent coresponsable de l’avenç cap a una societat més justa, en la qual el sexe i el gènere no condicionin l’accés a les oportunitats, als recursos i al reconeixement. Tenim el convenciment que una universitat igualitària és també una universitat de millor qualitat, més democràtica i radicalment compromesa amb la transformació social”.

Un procés participatiu de més de dos anys de durada

“El Segon Pla, que aprofundeix en les polítiques d’igualtat iniciades ara fa deu anys quan es va aprovar el Primer Pla, ha posat molt èmfasi en l'establiment de fites concretes per tal de garantir una millor efectivitat. Es tracta d'un pla que neix fruit de tota la comunitat (pel volum de participació), per a tota la comunitat (per la quantitat d'actuacions) i que ha de ser implementat pel conjunt de la comunitat universitària”, apunta Tània Verge, directora de la Unitat d’Igualtat.

El procés d’elaboració del Segon Pla d’Igualtat, de dos anys de durada, ha tingut en compte els resultats de l’avaluació del Primer Pla i ha inclòs diferents fases: es va iniciar el curs 2015-2016, amb la recollida de dades i la redacció de l’informe diagnòstic exhaustiu sobre la situació de les dones i dels homes a la UPF; va continuar amb un esborrany del Pla elaborat per la Unitat d’igualtat i la discussió d’aquest esborrany amb els diferents òrgans, unitats i serveis de la Universitat (any 2016) i la negociació amb els òrgans de representació dels treballadors (curs 2017-2018).

Les darreres fases del procés han consistit en el procés participatiu de recollida de suggeriments i de propostes, obert al conjunt de la comunitat universitària, que va culminar el maig d’aquest 2018, i finalment, l’aprovació del Pla en el darrer Consell de Govern, el passat 4 de juliol.

Durant la primera fase de diagnosi es van identificar i recollir un centenar d’indicadors, que es van agrupar al voltant de deu eixos. En una segona fase, es van fixar uns objectius concrets d’igualtat efectiva a assolir, amb la identificació de les accions a implementar i l’establiment dels indicadors de seguiment i avaluació de les accions.

A partir de la base dels principis de transversalitat de la perspectiva de gènere, d’equitat i de paritat, es van fixar 58 accions (34 més que en el Primer Pla d’Igualtat), que es van integrar en cinc eixos d’actuació: promoció d’una cultura d’igualtat; una docència, recerca i transferència de coneixement sensibles al gènere; igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i la promoció professional; participació i representació paritàries; i finalment, la UPF com una institució lliure de discriminacions i violències.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact