Beneficis de la signatura electrònica

  • La Universitat i la comunitat universitària guanyen en seguretat i en la millora de processos.
  • Hi ha més seguretat que amb la signatura tradicional en paper (manuscrita).
  • Assegura la identitat del qui signa, la integritat (no alteració) del document i el no rebuig (l'autor del document i de la signatura no pot negar-ne l'autoria).
  • Hi ha un estalvi de temps tant en la tramitació de l'expedient com en el mateix procediment de signatura. Com més s'utilitza més temps es guanya.
  • Aplicada a l'expedient electrònic, la documentació estarà sempre disponible i serà accessible a tothom en el seu format original.
  • Permet la tramitació telemàtica, i evita els desplaçaments dels ciutadans, que poden  fer actes davant l'administració de manera no presencial des de casa seva.
  • Es contribueix a protegir el medi ambient pels beneficis ecològics de l'estalvi de paper. 
  • El paper es pot perdre i alterar; el document electrònic, no.

La signatura electrònica aplicada a un document o a un correu electrònic ens permet garantir la identitat de l'emissor i que els documents motiu de la transacció no han estat modificats. Alhora, permet provar que un document es pot atribuir a una persona així com el contingut.

benefici Tenir la seguretat que s'està realitzant la transacció amb la persona o entitat desitjada. Tenir la seguretat que els documents motiu de la transacció no han estat alterats. Impossibilitat que la persona que ha fet el document o enviat el missatge signat electrònicament pugui negar la seva autoria.