Per a quč serveix

Identificar-se digitalment

identifica

Algunes webs i altres serveis en línia requereixen identificar-se per accedir a espais privats o a determinats serveis. Tot i que en molts casos es fa servir la combinació de nom d'usuari i contrasenya, un mitjà més segur per identificar-se és utilitzar el certificat digital. Si el lloc web ens té registrats amb el nostre número de DNI o una altra dada identificativa continguda al certificat digital del nou carnet de la UPF, el seu ús permet autenticar inequívocament l'usuari.

Fer tràmits en línia

seu 
A la UPF, amb el certificat digital que us facilitem, podreu fer tràmits acadèmics, econòmics i gestions segons que es vagi desplegant el pla d'implantació de l'administració electrònica. El certificat digital serveix perquè les persones que formen part de la comunitat universitària de la UPF s'identifiquin davant d'altres administracions quan fan tràmits en nom de la UPF (hisenda, EACAT, seguretat social, etc.).

El certificat digital, a més, permet fer tràmits davant les administracions públiques catalanes i estatals, com la declaració de la renda, el padró municipal, etc. Altres Usos.

Les convocatòries de beques i ajuts de finançament a la investigació o a la docència de moltes institucions i organismes públics i privats es fan cada vegada més també a través d'Internet i requereixen un certificat digital.

Signar documents

ploma

La signatura electrònica, com la signatura hològrafa (autògrafa, manuscrita), pot vincular-se a un document per identificar-ne l'autor, per assenyalar conformitat (o disconformitat) amb el contingut, per indicar que s'ha llegit i, també, per mostrar el tipus de signatura i garantir que no se'n pugui modificar el contingut.

A la UPF, les aplicacions que gestionen els tràmits, tant amb els ciutadans com internament, ja s'encarregaran de generar les signatures electròniques en el moment que pertoqui del tràmit.

Com se signa un document.

Com s'arxiva un document signat digitalment.