Quč és i quč garanteix

El certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a qui el rebi o el comprovi la identitat del titular d'aquest certificat.

El certificat digital pot expedir-se en favor d'una persona física, d'una persona jurídica en representació d'una entitat, o d'un dispositiu informàtic (programa, servidor web, tràmit, o seu electrònica).

El servei d’emissió del certificat digital que incorpora el carnet UPF, el presta l’Entitat de Registre de Certificació Digital de la UPF (ERCD UPF) mitjançant el conveni que ha signat la UPF amb CATCert que és l'Autoritat de certificació que dóna validesa als certificats digitals que emeti la UPF.

L'ús del certificat digital garanteix:

La identitat de l'emissor

Assegura la identitat de l'origen o autoria dels documents electrònics mitjançant un sistema segur de claus administrat per l'autoritat de certificació.

La integritat de la transacció

Assegura que els documents no han estat modificats després d'emetre'ls. És a dir, certifica que s'ha rebut tota la informació i que aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.

L'autenticitat

La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita. Un cop emès un document i haver-ne assegurat la seva autoria i integritat, assegura que l'emissor no se'n pugui deslligar dels compromisos.

La confidencialitat de l'enviament

Permet que als documents només hi puguin accedir els seus destinataris (xifrat). Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel destinatari final i no pot haver estat manipulada.