Com es protegeix la confidencialitat de les meves dades personals

La UPF s'obliga a complir el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), en relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència del conveni signat amb l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) i CESCA. Tanmateix, les obligacions de confidencialitat per part de la UPF subsisteixen després de l'extinció del conveni.

Les dades personals a les quals accedeix i tracta corresponen al fitxer "Subscriptors col·lectius de certificats", inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, i són titularitat de l'Agència Catalana de Certificació, qui és responsable del fitxer. La UPF ostenta la posició d'encarregat del tractament d'aquestes dades, de conformitat amb l'article 12 de la LOPD, i es compromet a utilitzar-les únicament i exclusiva amb les finalitats i les obligacions establertes en el conveni on es regula la relació entre la UPF i CATCert. La UPF tractarà les dades d'acord amb les instruccions de l'Agència Catalana de Certificació responsable del fitxer, i en cap cas les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a la del conveni, ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a qualsevol tercer aliè al conveni. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés arran de la prestació de les funcions derivades del conveni tenen caràcter totalment confidencial. A aquest efecte, no pot ser objecte de reproducció total ni parcial per cap mitjà o suport, no se'n pot fer cap tractament ni edició informàtica, així com tampoc cap transmissió a terceres persones fora de l'estricte àmbit de l'execució directa del conveni. Aquesta prohibició s'aplica també a la resta del personal que tingui o pugui tenir l'entitat que presta el servei objecte del conveni.

La UPF s'obliga a mantenir i a fer mantenir als seus treballadors sota la seva responsabilitat estricte secret envers la informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes les mesures tècniques i organitzatives que s'estableixin, per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació a la qual s'accedeix, tant en suport automatitzat com no automatitzat.

El procediment d'exercici dels drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició, haurà de portar-se a terme mitjançant una sol·licitud adreçada al Consorci AOC. Per a més informació