Mobilitat internacional

La immersió lingüística de segon curs és una assignatura?

Sí. La immersió lingüística és una assignatura obligatòria que es denomina Idioma Modern: Immersió. Està programada el primer trimestre del segon curs i té un valor de 16 crèdits.

Aquests 16 crèdits s'obtenen del reconeixement del conjunt de l'estada fora, que és de més de 16 crèdits matriculats fora.

 

On podré fer la immersió lingüística?

La immersió es pot fer en una de les universitats sòcies amb les quals la UPF té convenis en el marc Erasmus o bé convenis bilaterals. La llista d'universitats sòcies es pot consultar a:

Estada obligatòria de 2n curs

Estada optativa de 4t curs

Com es realitza l'adjudicació de la destinació?

L'adjudicació de places segueix diverses fases, que es preveuen en una convocatòria anual: selecció de preferències per part de l'estudiant, aplicació de barems d'adjudicació en funció de la seva nota mitjana, assignació de places i acceptació de la plaça.

Podeu consultar la convocatòria ordinària de mobilitat internacional d'estudiants de la UPF aquí.

 

Quins són els criteris per a l'adjudicació de places?

Els criteris per a l'adjudicació de places es recullen a la convocatòria anual.

El criteri general d'adjudicació és la nota mitjana de l'expedient, calculada a partir de la qualificació de totes les assignatures cursades per l'estudiant en el moment de l'adjudicació, més les de dues proves específiques de les llengües estrangeres objecte de la mobilitat.

Podeu consultar la convocatòria ordinària de mobilitat internacional d'estudiants de la UPF aquí.

 

La immersió lingüística obligatòria es pot realitzar en un altre curs acadèmic?

L'assignatura Idioma Modern: Immersió és una assignatura obligatòria programada el primer trimestre de 2n curs. Al programa és una assignatura de segon curs, i només es desplaça si, per alguna raó, no hi ha hagut progressió per no haver superat els crèdits exigits i es realitza la immersió lingüística obligatòria en un altre curs per a l'alumne.

 

Com s'organitza la immersió obligatòria?

Durant el primer trimestre del primer curs s'organitzen reunions informatives amb La Unitat de Relacions Internacionals i amb els tutors d'intercanvi corresponents per tal d'orientar els estudiants de cara a la realització de la immersió. També durant el segon trimestre, un cop triada la plaça es realitzen sessions informatives per als alumnes. És molt important que l'estudiant participi en aquestes reunions.

 

Un cop la plaça ha estat assignada, quina documentació cal presentar i qui n'és el responsable?

Trobaràs tota la informació sobre quina documentació cal presentar aquí.

És obligació de l'estudiant completar els tràmits personalment i fer els enviaments necessaris.

 

Quines assignatures hauré de cursar a la universitat d'intercanvi?

Les assignatures que l'estudiant cursarà a la universitat estrangera s'estableixen amb el tutor d'intercanvi a l'acord acadèmic. L'estudiant estarà assessorat en tot moment per triar les assignatures així com el número de crèdits adequat per al reconeixement posterior. El llistat d'assignatures que l'estudiant té intenció de cursar es fan constar en l'acord acadèmic, que se subscriu abans de marxar i es confirma en arribar a la universitat d'intercanvi.

 

Com es gestiona l'acord acadèmic?

Abans de marxar, l'estudiant fa una proposta d'acord acadèmic en què indica el llistat d'assignatures que té intenció de cursar. L'estudiant tramita aquest acord acadèmic per mitjà d'una plataforma en línia, amb l'assessorament dels tutors d'intercanvi, que l'han de validar un cop l'estudiant l'ha tramitat. En el moment d'arribar a la universitat estrangera, l'acord acadèmic s'ha de confirmar. En alguns casos, cal imprimir l'acord acadèmic i enviar-lo a la universitat de destí.

Podeu consultar el procediment aquí.

 

Les assignatures que consten a l'acord acadèmic, es poden canviar?

Sí. L'acord acadèmic és un contracte que subscriuen totes les parts afectades en l'intercanvi: la Universitat Pompeu Fabra, la universitat d'acollida i l'estudiant. La proposta d'acord que es fa abans de marxar és una declaració d'intencions, que ha de ser tant més ajustada com sigui possible a la realitat. Tanmateix, en arribar a la universitat d'intercanvi, els tutors d'acollida poden recomanar canvis a la proposta inicial, o bé poden sorgir problemes diversos que justifiquin un canvi en l'acord inicial.

 

Existeixen ajuts econòmics per realitzar l'estada?

Sí, existeixen diversos ajuts, que pots consultar aqui.

El Servei de Relacions Internacionals, per mitjà de l'Oficina  de Mobilitat i Acollida, informa convenientment sobre aquests ajuts i la manera com sol·licitar-los.

 

Si vull fer la immersió lingüística en LSC, on la faré?

La immersió lingüística en LSC segueix un pla específic i es realitza a Barcelona. Un pla específic d'immersió local en regula els detalls i n'especifica els centres.

 

Es pot realitzar una segona estada a l'estranger al llarg dels estudis?

Sí. Si l'estudiant ho desitja, pot fer una segona estada d'immersió a quart curs, durant el primer i el segon trimestres del curs. Aquesta segona immersió té caràcter optatiu.

També l'estudiant pot fer una mobilitat de caràcter pràctic professionalitzadora: Erasmus Pràctiques, dins de Mobilitat.

 

Es pot realitzar mobilitat nacional?

Sí. A través del programa SICUE (Sistema d'Intercanvis entre Centres Universitaris Espanyols) l'estudiant pot realitzar una estada en una universitat espanyola durant un curs acadèmic. Aquestes estades són només per a estudiants de tercer i quart curs, no per als de segon que cursen Idioma Modern: Immersió.

 

Puc realitzar la immersió lingüística pel meu compte i demanar després reconeixement de crèdits?

No. La gestió de la mobilitat internacional a la Facultat està ordenada, de manera que no hi ha possibilitat de reconeixement de crèdits posteriors per activitats d'immersió no regulades.

 

He de pagar una matrícula extra a la universitat de destinació, per fer la mobilitat?

No. Es paga a la UPF la matrícula "d'Idioma modern:Immersió" i no cal tornar a pagar res en la destinació estrangera. Cal comprovar, però, si hi ha alguna taxa d'examen o les relatives a obtenció de carnets d'estudiant, títols de transport, etc.

 

La Universitat té alguna normativa específica sobre mobilitat per als estudiants de grau?

Sí. La Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011.

 

Existeix un procediment específic per al reconeixement dels crèdits de mobilitat?

Sí. El procediment per al reconeixement de crèdits cursats en un programa de mobilitat estan disponibles a la web --> Mobilitat i intercanvi --> Reconeixement dels crèdits de mobilitat