Incoming students

Si vindràs a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF en el marc Erasmus o d'un acord bilateral, a continuació tens tota la informació i enllaços útils per a realitzar la teva matrícula.

1.     Els plans d'estudi

2.    Coneixements de la Llengua Espanyola

3.     Organització de la docència

1.     Curs "Llengües i Cultures a l'Espanya Actual"

2.     Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Llengües Aplicades

 


Introducció

1. Els plans d'estudis

Els estudiants que realitzen una estada a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF poden cursar assignatures en:

  • El curs «Llengües i Cultures a l'Espanya Actual»: es tracta d'un conjunt d'assignatures específicament orientades als estudiants estrangers, que la Facultat ofereix com a complement i reforç de les assignatures dels seus dos graus propis.
  • Els graus propis de la Facultat: «Traducció i Interpretació» i «Llengües Aplicades».

A més a més, tenen l'oportunitat de cursar fora del seu programa cursos complementaris de llengua en el programa d'ensenyament d'idiomes (Idiomes UPF) de la Universitat, així com assignatures d'altres facultats de la UPF.


2. Coneixements de Llengua Espanyola

La possibilitat que els estudiants tenen de matricular-se a determinades assignatures depèn del domini que tinguin de la llengua espanyola. El nivell de cadascun dels alumnes s'estableix mitjançant una prova de nivell pròpia que es realitza prèviament a la matrícula.

Prova de nivell de llengua espanyola

Els estudiants s'agrupen en funció del seu domini de la llengua espanyola en quatre nivells:

  • Llengua Espanyola: Intermedi (A2- B1.1; B1.2)
  • Llengua Espanyola: Avançat (B2.1- B2.2)
  • Llengua Espanyola: Superior (B2+)
  • Els alumnes amb un nivell per sobre del nivell C1 estan exempts de les classes de llengua espanyola del programa de «Llengues i Cultures a l'espanya Actual»

Els continguts específics que es treballin en les assignatures de llengua espanyola dependran de les necessitats que detecti el professor a principi de curs, per la qual cosa poden variar lleugerament en cada curs i assignatura. A tall d'orientació, en les assignatures de llengua es treballen continguts corresponents als nivells següents del Marc comú europeu de referència per a les llengües:

 

Asignatura

Nivell del MCER

Llengua Espanyola: Intermedi

A2- B1.1; B1.2

Llengua Espanyola: Avanzat

B2.1- B2.2

Llengua Espanyola: Superior

B2+, C1

No existeix oferta docent específica per a estudiants sense coneixements previs d'espanyol o amb un coneixement per sota del nivell A2 (usuari bàsic).

3. Organizació de la docència

L'organització de la docència depèn del nombre de crèdits de l'assignatura:

  • Assignatures de 4 ECTS:

100 hores de dedicació de l'estudiant a l'assignatura

Càrrega docent setmanal per a l'estudiant: una sessió de Grup Gran d'1'30 h i una sessió de Seminari, en grups reduïts, d'1 h.

  • Assignatures de 3 ECTS:

75 hores de dedicació de l'estudiant a l'assignatura

Càrrega docent setmanal per a l'estudiant: 2 h de classe a la setmana, que poden distribuir-se en una única sessió o en 2 sessions d'1h.

  • Assignatures de 8 ECTS:

200 hores de dedicació de l'estudiant a l'assignatura

Càrrega docent setmanal per a l'estudiant: una sessió de Grup Gran d'1'30 h i una sessió de Seminari, en grups reduïts, d'1 h, durant dos trimestres.

 

Les assignatures de la Facultat s'organitzen en dos tipus de sessions setmanals: una sessió de grup gran (G) i una sessió de seminari (S).

La docència s'organitza en tres trimestre cada curs acadèmic. Durant la primera setmana de cada trimestre només hi haurà classes del grup gran (G) de les assignatures. A partir de la segona setmana s'impartiran les classes del grup gran (G) i del grup seminari (S).

Oferta d'assignatures

1. Curs "Llengües i Cultures a l'Espanya Actual"

2. Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Llengües Aplicades

Horaris i exàmens

Els horaris de totes les asignatures de la facultat es poden consultar en la pàgina web següent:

http://parles.upf.edu/llocs/DTCL/horaris

Els horaris del curs acadèmic 2017-18 es publicaran a final del mes de juny.

Calendari acadèmic

La docència en la Universitat Pompeu Fabra s'organitza en tres trimestres de 12 setmanes de duració: 10 de docència i 2 reservades per a la realització d'exàmens. El calendari acadèmic de la Universitat es pot consultar a:

Calendari 2017/18

Els estudiants que realitzin intercanvis amb la Facultat de Traducció i Interpretació han d'ajustar la seva estada al calendari trimestral de la nostra universitat. En qualsevol cas, els estudiants no podran incorporar-se a cap assignatura després de la tercera setmana de cadascun dels trimestres.

Tutors d'intercanvi

  

 

Nom

Telèfon

Despatx

Coordinador

Guilhem Naro
guilhem.naro@upf.edu

935 422 245

Roc Boronat (53.412)

Alemany

  

Maria WIRF
maria.wirf@upf.edu

935 422 412

Roc Boronat (53.412)

Francès

Guilhem NARO
guilhem.naro@upf.edu

935 422 245

Roc Boronat (53.412)

Anglès

Lisa GILBERT
lisa.gilbert@upf.edu

935 422 223

Roc Boronat (53.614)

 

Com matricular-se

Matrícula