Grau en Llengües Aplicades

Branca de coneixement Art i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris De tarda. Algunes optatives de tercer i quart curs es poden programar en horari de matí. En cas de complir els requisits establerts, es pot sol·licitar la dedicació a temps parcial
Calendari De setembre a juny
Preu 2.287,12 € per a ciutadans de la UE; 8.500 € per a residents o ciutadans de fora de la UE 
Idiomes Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, alemany o llengua de signes catalana a l'inici de les classes 
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60 (16 dels quals corresponen a una estada a l'estranger); assignatures obligatòries: 112; assignatures optatives: 60; treball de fi de grau: 8
Nombre de places 60
Lloc de realització Campus del Poblenou
Organització Facultat de Traducció i Interpretació
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Jo, la Pompeu perquè...

 • Aconseguiré comunicar-me amb eficiència en català i en castellà en entorns professionals diversos.
 • Dominaré oralment i per escrit dos idiomes: anglès i alemany, francès o llengua de signes catalana.
 • Podré aplicar els meus coneixements a contextos comunicatius diversos: ensenyament, sanitat, institucions judicials, corporacions i empreses.
 • Sabré descriure i comparar llengües pròpies i estrangeres.
 • Podré diagnosticar necessitats lingüístiques socials, empresarials i institucionals.
 • Podré fer feines de mediació lingüística (interpretació d'enllaç, mediació cultural).
 • Coneixeré les eines informàtiques que s'apliquen a la mediació lingüística en diferents entorns.

Presentació

Objectius

El grau en Llengües Aplicades forma professionals qualificats per gestionar lacomunicació multilingüe i especialitzada en l'àmbit laboral.  Es tracta d'una formació interdisciplinària que obre les portes a treballar com a tècnic lingüístic en institucions i en empreses en diversos àmbits, en gabinets de premsa, en departaments de comunicació, en edició de textos, en tasques de mediació cultural, en ensenyament de llengües, etc.

Aquest grau permet iniciar una especialització en algun dels àmbits següents:entorns educatius (aprendre i ensenyar llengües), entorns empresarials (gestionar la comunicació especialitzada multilingüe), entorns socials (mediació cultural, normalització lingüística), descripció i comparació de llengües (tant pròpies com estrangeres) i aplicacions tecnològiques (desenvolupament i gestió de programes informàtics aplicats a les tasques lingüístiques).

El grau garanteix el domini de les llengües pròpies i de dos idiomes, tant en les activitats verbals més rellevants (redacció, correcció, edició, traducció, expressió oral, mediació cultural) com en la utilització de recursos (gestió de la terminologia i de la documentació, informàtica aplicada, mètodes de recollida i de tractament de dades).

 


 

Característiques

El grau en Llengües Aplicades és una oferta adaptada a les necessitats de la societat actual, cada cop més multilingüe, global i digital. Són uns estudis nous a Espanya, si bé tenen una forta tradició en altres països europeus.

Aquest grau forma en el domini productiu i receptiu en dos idiomes o més, de manera que, en acabar els seus estudis, el graduat està preparat per treballar en entorns professionals reals en què el multilingüisme és un component essencial. Els estudis de Llengües Aplicades adopten una perspectiva eminentment pràctica, centrada en els problemes de comunicació de la societat actual, aplicant metodologies eminentment interactives: estudi de casos, aprenentatge basat en problemes (ABP), etc. Finalment, aquest grau ofereix una formació molt diversificada pel que fa a les tasques que componen l'activitat lingüística: redacció, correcció i edició de textos, gestió de projectes, gestió de terminologia, mediació cultural, etc., en entorns multiculturals i multilingües.

Perfils

 • Descripció i Comparació de Llengües
 • Llengües en Entorns Educatius
 • Llengües en Entorns Empresarials
 • Llengües i Tecnologia

Competències que s'adquiriran

 • Excel·lència en la comunicació oral i escrita en les  llengües pròpies.
 • Domini receptiu i productiu, tant oral com escrit, de dos idiomes.
 • Coneixement de cultures i civilitzacions estrangeres.
 • Competència avançada en l'ús d'eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística.
 • Destresa per a la cerca i la gestió d'informació i de documentació.
 • Capacitat per interpretar en un nivell inicial (tècniques d'interpretació consecutiva i d'enllaç).
 • Rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística.
 • Coneixement de les necessitats lingüístiques en els àmbits social, empresarial i institucional.
 • Coneixements especialitzats en dos o més entorns professionals.
 • Domini d'eines de recollida i d'anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic.
 • Capacitat per poder reflexionar sobre el funcionament de la llengua.

Pràctiques

Pràctiques en empreses i institucions estrangeres a quart curs (assignatura optativa)

Estades a l'estranger (assignatura Idioma Modern: Immersió)

Durant el primer trimestre de segon curs s'ha de fer una estada obligatòria de tres mesos en una universitat estrangera. Un equip de professors tutors organitzarà aquesta estada durant el primer curs, en el marc dels convenis d'intercanvi del programa Erasmus i d'altres convenis subscrits per la UPF. Pots sol·licitar una beca per finançar aquesta estada. 

Sortides professionals

 • Treball en l'àmbit de la lingüística aplicada, de l'assessoria i la gestió lingüístiques i de la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües.
 • Ensenyament de llengües.
 • Mediació lingüística en entorns professionals i socials.
 • Edició i correcció de textos en llengua materna i estrangera.
 • Redacció i correcció de textos especialitzats.
 • Treball administratiu i documental en entorns multilingües.
 • Lexicografia i terminologia.
 • Planificació lingüística.
 • Gestió i assessoria lingüística en entorns empresarials, institucionals o d'organitzacions.