Proves d'adscripció lingüística

Què són les proves d'adscripció lingüística (PAL)?

Les PAL (Proves d'Adscripció Lingüística) són obligatòries per a tots els alumnes de la Facultat. Hi ha dues proves d'idioma (alemany, anglès, francès). Els estudiants de LSC no han de fer la prova d'adscripció lingüística d'aquest idioma.

L'objectiu principal de les PAL és determinar el nivell inicial de coneixements dels idiomes. Aquesta informació és important per als professors i per als alumnes, que en funció del seus resultats podran decidir què fer per estar en les millors condicions possibles en començar la docència de les diferents assignatures.

Les PAL d'alemany i de francès són presencials i es faran el mateix dia de la matrícula (juliol).

Les PAL d'anglès es faran a principis del mes d'octubre i no són presencials.

Quantes proves d'adscripció fa cada estudiant?

Cada estudiant fa dues proves dels dos idiomes que tindrà al seu itinerari (anglès i l'altre idioma que hagi matriculat).

Com són les proves d'adscripció lingüística?

Cada prova té una estructura i unes característiques específiques segons la finalitat per a la qual s'ha concebut:

- Prova d'adscripció d'anglès: un qüestionari autocorrectiu d'elecció múltiple.

- Prova d'adscripció de francès: quatre proves per avaluar el coneixement gramatical, la capacitat de comprensió oral i escrita i la capacitat de producció de textos escrits.

- Prova d'adscripció d'alemany: diverses proves per avaluar la capacitat de comprensió oral i escrita i la capacitat de producció de textos escrits.

A qui serveixen les proves d'adscripció lingüística?

Les proves serveixen fonamentalment a l'estudiant que ha de millorar les competències que ha de tenir assolides abans d'iniciar les classes regulars de primer curs de les assignatures d'idiomes. Alhora, donen la informació necessària als tutors d'idiomes per tal que puguin orientar els estudiants des del moment de la matrícula.

Per a què serveixen les proves d'adscripció?

Les proves d'adscripció tenen diverses utilitats:

- Configuren la distribució d'estudiants a les assignatures Idioma 1 i Idioma 2 (anglès, francès i alemany) que es cursen al segon trimestre del primer curs, i a les assignatures Idioma 3 i Idioma 4 que es cursen al tercer trimestre del primer curs.

- Permeten elaborar un pla de seguiment individualitzat amb cada estudiant perquè millori aquelles competències en llengües i en idiomes en què té deficiències significatives que poden comprometre la progressió als estudis.

Com, quan i on es fan les proves d'adscripció?

- Anglès: la prova es fa en línia a principis d'octubre. A la sessió d'Introducció a la Universitat es faciliten les indicacions concretes per realitzar-la. 

- Francès i alemany: la prova és presencial. Es farà el mateix dia de la matrícula (juliol).

Les proves d'adscripció són de pagament?

No. Les proves d'adscripció són gratuïtes per a l'estudiant que matricula el primer curs de Traducció i Interpretació o de Llengües Aplicades.