Nivells d'idioma

Com puc acreditar el nivell B2?

Quin és el nivell que he d'acreditar? Has d'acreditar un nivell B2 de coneixement d'una tercera llengua per poder-te graduar.

Quan has d'acreditar el nivell B2? Pots acreditar el teu nivell en qualsevol moment del grau. No podràs, però, obtenir el títol oficial de grau si no acredites, abans, el nivell B2.

De quins idiomes puc acreditar el nivell B2? Dels establerts a les proves per a l'accés a la universitat (PAU): anglès, francès, alemany i italià.

Puc acreditar el nivell B2 d'un dels meus idiomes de treball? Sí, perquè aquesta acreditació no té cap relació amb el reconeixement de crèdits RAC per als idiomes de treball a la Facultat.

Com puc acreditar el nivell B2?  Amb la superació d'una prova comuna a totes les universitats de Catalunya (prova CLUC) o amb la presentació d'un certificat acredita­tiu de coneixements d'idiomes de nivell B2 o superior.

Més informació

 

Quin nivel he de tenir dels idiomas que cursaré als estudis?

Per cursar satisfactòriament les assignatures de llengua, cal que l'estudiant tingui assolits, a l'inici del primer curs, els nivells següents, establerts pel Marc europeu comú de referència:

  • Castellà: C1  
  • Català:
    • Nivell d'entrada per a estudiants que han estat escolaritzats en català: C1
    • Estudiants no escolaritzats en català: no es demana cap nivell específic


Per cursar satisfactòriament les assignatures d'idiom​a​, cal que l'estudiant tingui assolits, a l'inici de les classes del segon trimestre de primer curs, els nivells següents, establerts pel Marc europeu comú de referència:

  • Alemany: A1+
  • Anglès: B2
  • Francès: A1+
  • Llengua de signes catalana: A1+ 

 

Com puc saber aproximadament quin nivel d'idioma tinc?

El Marc europeu comú de referència pot donar una orientació sobre el nivell d'idioma, segons les competències que es tinguin assolides:  

Usuari experimentat C2: Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Usuari experimentat C1: Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Usuari independent B2: Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Usuari independent B1: Pot comprendre les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a l'oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d'aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d'interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Usuari bàsic A2: Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Usuari bàsic A1: Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

Font: www.gencat.cat/llengua/marc/

 

Quin nivell de llengües i d'idiomes s'estableix per a cada assignatura?

Les assignatures de les matèries de llengües (català i castellà) i d'idiomes (anglès, francès, alemany i LSC) tenen establerts els nivells de sortida desitjables. Consulteu-los: grau en Traducció i Interpretació, grau en Llengües Aplicades.

 

Puc demanar el reconeixement dels meus idiomes de treball com a crèdits RAC?

No es reconeixeran crèdits si la llengua corresponent forma part de les assignatures que l'estudiant cursi dins del pla d'estudis, com es produeix en els estudis de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. En el cas dels estudis d'Humanitats, l'anglès només es reconeixerà a partir del nivell B.2.2.

Normativa