Avaluació i recuperació: exàmens

El calendari d'exàmens és oficial?

Sí; el Consell de Govern acorda el calendari acadèmic i el publica al Campus Global (Docència>Informació acadèmica>Calendari acadèmic). El calendari acadèmic preveu els tres períodes d'exàmens ordinaris (1r, 2n i 3r trimestres) i el període de recuperació (que es realitza la segona quinzena de juliol).

Quan es publica el calendari d'exàmens i on el puc trobar?

La Universitat publica el calendari d'exàmens durant la cinquena setmana de cada trimestre. En el moment que el calendari d'exàmens és públic, cal justificar qualsevol modificació amb un acord del degà de la Facultat. El calendari d'exàmens de tots els estudis és accessible al Campus Global (Docència>Informació acadèmica>Calendari d'exàmens general).

Quins criteris s'usen per elaborar el calendari d'exàmens?

La Facultat elabora el calendari d'exàmens dels estudis tenint en compte les incompatibilitats del professorat, els suggeriments dels delegats de curs i la disponibilitat d'espais i d'equipaments.

En cas de solapament d'exàmens per als estudiants, té preferència alguna assignatura?

Sí; en cas que se solapin dos exàmens té preferència l'assignatura amb més convocatòries consumides. Si no hi ha conflicte de convocatòries, tenen preferència, per aquest ordre, les assignatures obligatòries i optatives. En cas que hi hagi un solapament, el professor de l'assignatura amb menys rang per a l'estudiant ha d'intentar facilitar l'avaluació a l'estudiant. 

Els estudiants poden obtenir un justificant d'assistència a un examen?

Sí; si un estudiant demana un justificant d'assistència a un examen cal que el professor li lliuri emplenat i signat un dels justificants que la Secretaria li fa arribar juntament amb els exàmens fotocopiats.

És obligatori convocar una prova final (treball o examen), tant a la convocatòria ordinària com a la recuperació?

No; els criteris d'avaluació i recuperació de les assignatures de la Facultat estan condicionats per les previsions dels plans d'estudis i dels plans docents. Els tipus d'activitats d'avaluació, l'impacte en l'avaluació final i la forma de recuperació es recullen al pla docent de l'assignatura.

Quantes convocatòries per curs acadèmic té cada assignatura?

Cada assignatura té una convocatòria anual, formada pel període d'avaluació ordinari i la recuperació.

Els criteris d'avaluació i de recuperació de la Facultat són públics?

Sí; la Junta de Facultat ha aprovat els criteris d'avaluació i de recuperació i l'acord de la Junta està disponible a la web de la Facultat.

Està obligat el professorat a administrar avaluacions especials per a l'alumnat que no les pot fer en el calendari oficial d'exàmens?

No, però això no exclou que el professor arribi a acords amb l'estudiant i que la Facultat faci gestions amb el professorat de l'assignatura per si és possible un acord fora de la convocatòria oficial. El calendari d'exàmens és oficial i no és gens recomanable realitzar proves fora de calendari. Si un estudiant no pot assistir a l'avaluació oficial d'una assignatura dels plans d'estudis de la Facultat durant el calendari oficial d'exàmens, el professor no té l'obligació d'assegurar que pugui ser avaluat en un altre moment dins la mateix convocatòria o mitjançant un instrument d'avaluació excepcional.

Un estudiant que tingui un no presentat a la convocatòria ordinària es pot presentar a la recuperació?

No. La recuperació només és possible si l'estudiant està qualificat amb un suspens. Un estudiant qualificat amb un No presentat no es pot presentar a la recuperació. 

La recuperació serveix per millorar la nota d'una assignatura?

No. La recuperació només serveix per recuperar una assignatura suspesa.

En cas que l'estudiant no es vulgui presentar a l'avaluació d'una assignatura, té la possibilitat d'anul·lar-ne la convocatòria?

Sí. Dins del nou marc d'avaluació es preveu un mecanisme, amb els mateixos terminis i condicions que l'anul·lació de convocatòria, que s'anomena "renúncia a l'avaluació". Els terminis i les condicions per sol·licitar-la es poden consultar a través del Campus Global (Secretaria Acadèmica>Tràmits durant el curs).

Quines conseqüències té renunciar a l'avaluació d'una assignatura?

Igual com amb l'anul·lació de la convocatòria, la renúncia a l'avaluació implica que la convocatòria no s'exhaureixi als efectes de permanència i caldrà tornar a matricular l'assignatura. Important: un estudiant que renuncia a l'avaluació d'una assignatura l'ha de repetir. 

Qui estableix la data de recuperació de les assignatures quan la recuperació es fa amb un examen?

Si la recuperació es realitza amb una prova de tipus examen, la data de recuperació, igual com les dates d'exàmens, forma part dels calendaris d'avaluació dels estudis, dels quals s'ocupen la secretaria i la vicedegana d'ordenació acadèmica. El calendari s'elabora conjuntament per a tots els cursos i graus, i es publica a la web de la Facultat.

En cas que l'assignatura es recuperi mitjançant altres activitats formatives, el professor decideix la data del lliurament que s'especifica al pla docent de l'assignatura.