Grau en Traducció i Interpretació

Branca de coneixement Art i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris De matí. Algunes optatives de tercer i quart curs es poden programar en horari de tarda. En cas de complir els requisits establerts, es pot sol·licitar la dedicació a temps parcial
Calendari De setembre a juny
Preu 2.287,12 € per a ciutadans de la UE; 8.500 € per a residents o ciutadans de fora de la UE 
Idiomes Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, d'alemany o de llengua de signes catalana a l'inici dels estudis
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 62 (16 dels quals corresponen a una estada a l'estranger); assignatures obligatòries: 122; assignatures optatives: 48; treball de fi de grau: 8
Nombre de places 85 places d'anglès i 70 places entre alemany, francès i llengua de signes catalana
Lloc de realització Campus del Poblenou
Organització Facultat de Traducció i Interpretació
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Jo, la Pompeu perquè...

 • Aconseguiré l'excel·lència en el domini escrit i oral de català i castellà.
 • Dominaré oralment i per escrit de dos idiomes (anglès i  francès, alemany o llengua de signes catalana).
 • Coneixeré cultures i civilitzacions estrangeres.
 • Podré traduir textos de caràcter general i especialitzat.
 • Podré fer tasques orals de mediació lingüística (interpretació d'enllaç i consecutiva).
 • Coneixeré les eines informàtiques que s'apliquen a la traducció i la interpretació.

Presentació

Objectius

La traducció i la interpretació són activitats d'interès creixent en el món actual. El procés de globalització, l'expansió de les noves tecnologies, l'increment de l'educació, juntament amb l'interès per democratitzar els sistemes polítics, han fet augmentar les necessitats de traducció i interpretació, com també les d'elaboració de recursos informàtics lingüístics (programes de traducció, vocabularis terminològics, formularis de documents, etc.), de manera que cada dia són més necessaris els professionals especialitzats en aquestes tasques.

El grau en Traducció i Interpretació ofereix una formació moderna per a aquest sector creixent de l'activitat professional. Prepara per dominar quatre llengües (català, espanyol, anglès i un altre idioma) i per poder aplicar aquest coneixement a la creació, la correcció o la revisió de textos. Aquesta formació permet fer traduccions de qualitat, en registres diferents i camps temàtics diversos, alhora que forma en les competències informàtiques i informacionals necessparies per utilitzar les eines digitals pròpies del món professional de la traducció. permet, a més, la formació com a intèrpret de llengua de signes catalana, i inicia la preparació en tècniques i en la pràctica de la interpretació consecutiva i simultània en altres llengües.

Característiques

El grau en Traducció i Interpretació està totalment adaptat a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, de manera que és un grau homologable a tot Europa. Les assignatures es comptabilitzen amb crèdits europeus (ECTS), que mesuren tant les hores de classe com el treball autònom de l'estudiant.

El grau t'ofereix les possibilitats següents:

 • Obtenir una formació global i pluridisciplinària per a la traducció i la interpretació: seràs redactor/orador tant en les teves llengües maternes com en les llengües estrangeres.
 • Aprofundir en el domini teòric i pràctic de les llengües d'arribada i en les tècniques de comunicació oral i escrita. Si no tens el català com a llengua activa tindràs un tractament parcial específic al llarg dels estudis.
 • Aprofundir en l'estudi de l'anglès i triar entre l'alemany, el francès i la llengua de signes catalana com a idiomes de treball.
 • Familiaritzar-te amb l'ús dels recursos informàtics i de les noves tecnologies aplicades a l'exercici professional de la traducció i la comunicació.
 • Triar entre un ampli ventall d'itineraris optatius.
 • Cursar pràctiques externes en empreses.

Perfils

 • Traducció Especialitzada: Humanisticoliterària, Juridicoeconòmica, Cientificotècnica
 • Traducció i Mitjans de Comunicació
 • Reflexió sobre la Traducció
 • Tecnologies de la Traducció
 • Interpretació
 • Interpretació de Llengua de Signes Catalana

Prova d'accés

Si vols ingressar a la Facultat per la via d'accés d'anglès, has de superar una prova d'aptitud. En aquesta prova hauràs de resumir en català i/o en castellà una conferència pronunciada en anglès i hauràs de fer un exercici de redacció en aquesta llengua.
Consulta les dates de la prova a la web de la UPF: www.upf.edu/factii.
En l'accés per als altres idiomes no hi ha cap prova, tot i que és indispensable tenir coneixements previs de l'idioma que triïs com a idioma d'accés

Competències que s'adquiriran

 • Excel·lència en el domini escrit i oral de les llengües pròpies.
 • Domini receptiu i productiu, oral i escrit, de dos idiomes.
 • Coneixement de cultures i civilitzacions estrangeres.
 • Coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics.
 • Capacitat per traduir textos de caire general.
 • Capacitat per traduir textos especialitzats en almenys un àmbit temàtic.
 • Capacitat per fer interpretació d'enllaç.
 • Capacitat per poder reflexionar sobre el funcionament del llenguatge.
 • Capacitat per poder reflexionar sobre el funcionament de la traducció.
 • Capacitat per fer servir eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de la traducció assistida i la localització.
 • Destresa per a la cerca i la gestió d'informació i de documentació.
 • Coneixement dels aspectes professionals, legals i econòmics de la traducció i la interpretació.
 • Capacitat per editar i revisar textos.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar projectes lingüístics.

Pràctiques

Pràctiques opcionals en empreses externes a quart curs.

Estades a l'estranger (assignatura Idioma Modern: Immersió)

Durant el primer trimestre de segon curs s'ha de fer una estada obligatòria de tres mesos en una universitat estrangera. Un equip de professors tutors organitzarà aquesta estada durant el primer curs, en el marc dels convenis d'intercanvi d'estudiants del programa Erasmus i d'altres convenis subscrits per la UPF. Pots sol·licitar una beca per finançar aquesta estada. La Facultat preveu una "estada alternativa" per a casos especials, en el marc dels convenis d'intercanvi d'estudiants.

Sortides professionals

 • Traducció, tant de caràcter general com en àmbits professionals concrets: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.
 • Interpretació en entorns laborals i socials.
 • Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera.
 • Interpretació de llengua de signes catalana.
 • Localització de programari i d'altres productes informàtics.
 • Treball administratiu i documental en entorns multilingües.
 • Treball en l'àmbit de la lingüística aplicada, en l'assessoria i la gestió lingüístiques i en la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües.