Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

Branca de coneixement Art i humanitats
Durada Cinc cursos acadèmics
Horaris

En general, l'estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Traducció i Interpretació en horari de matí i les assignatures del grau en Llengües Aplicades en horari de tarda

Calendari De setembre a juny
Preu 4.576,40 € per a ciutadans de la UE; 8.500 € per a residents o ciutadans de fora de la UE
Idiomes Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, d'alemany o de llengua de signes catalana a l'inici dels estudis
Crèdits 480 crèdits ECTS
Nombre de places 15 places
Lloc de realització Campus del Poblenou
Organització Facultat de Traducció i Interpretació
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Jo, la Pompeu perquè...

 • Aconseguiré comunicar-me amb eficiència en català i en castellà en entorns professionals diversos.
 • Dominaré oralment i per escrit dos idiomes: anglès i alemany, francès o llengua de signes catalana.
 • Aplicaré els meus coneixements a l'anàlisi de contextos comunicatius diversos: ensenyament, sanitat, institucions judicials, corporacions i empreses.
 • Podré traduir textos de caràcter general i especialitzat.
 • Sabré descriure i comparar llengües pròpies i estrangeres.
 • Podré fer tasques orals de mediació lingüística (interpretació d'enllaç i consecutiva).
 • Coneixeré les eines informàtiques que s'apliquen a la traducció i a la mediació lingüística en diferents entorns.

Presentació

Objectius

Aquest doble grau ofereix una formació integral en les diverses aplicacions que permet el coneixement lingüístic en un entorn mulilingüe. D'una banda, el procés de globalització i l'expansió de les noves tecnologies, juntament amb l'interès per democratitzar els sistemes polítics, han fet augmentar les necessitats de traducció i interpretació, com també les d'elaboració de recursos informàtics lingüístics (programes de traducció, vocabularis terminològics, formularis de documents, etc.). El grau en Traducció i Interpretació ofereix una formació moderna per a aquest sector creixent de l'activitat professional.

D'altra banda, el grau en Llengües Aplicades forma professionals qualificats per gestionar la comunicació multilingüe i especialitzada en l'àmbit laboral. Es tracta d'una formació interdisciplinària que qualifica l'estudiant per treballar com a tècnic lingüístic en institucions i en empreses en diversos àmbits, en gabinets de premsa, en departaments de comunicació, en edició de textos, en tasques de mediació cultural, en ensenyament de llengües, etc.

Tots dos graus garanteixen el domini de les llengües pròpies i de dos idiomes, tant en les activitats verbals més rellevants (redacció, correcció, edició, traducció, expressió oral, mediació cultural) com en la utilització de recursos (gestió terminológica i de documentació, informàtica aplicada, mètodes de recollida i de tractament de dades).

 

Característiques

El programa de doble grau té com a objectiu primordial ampliar el conjunt de competències adquirides pels estudiants per facilitar l'obtenció de dues titulacions de grau: el grau en Traducció i Interpretació i el grau en Llengües Aplicades. Aquesta doble formació es caracteritza per l'elevada complementarietat dels estudis i perquè resulta especialment valuosa en el món laboral, atès el valor afegit que suposa tenir la doble formació. Els estudiants fan assignatures del grau en Traducció i Interpretació i assignatures específiques del grau en Llengües Aplicades, i d'aquesta manera obtenen una sòlida formació en els dos graus i les competències corresponents a cadascun.

Aquest programa permet obtenir les dues titulacions (grau en Traducció i Interpretació, de 240 crèdits ECTS i grau en Llengües Aplicades, de 240 crèdits ECTS) en un període més breu que cursant-los consecutivament, i també permet orientar i guiar els estudiants mitjançant l'elaboració d'un pla d'estudis específic.

Els estudiants fan els cinc cursos compaginant tots els trimestres assignatures dels dos graus; és a dir, els dos graus van avançant en paral·lel durant els cinc cursos. El primer curs dels dos graus, el fan en un sol curs, amb solament una assignatura més a cada trimestre, perquè la majoria d'assignatures d'aquest curs són comunes. A segon fan el primer trimestre d'estada a l'estranger, comú als dos graus. Entre el segon trimestre de segon curs i el segon trimestre de quart acaben la majoria d'assignatures obligatòries dels dos graus. Al tercer trimestre de quart fan els 8 crèdits del Treball de Fi de Grau en Traducció i Interpretació i les tres primeres optatives. A cinquè fan les 11 optatives que falten i els 8 crèdits del Treball de Fi de Grau en Llengües Aplicades. Per tant, quan acaben cinquè, però no abans, han cursat els 240 crèdits dels dos graus.

En el doble grau, s'ha de fer un treball de fi de grau per a cadascuna de les dues titulacions (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades). 

 

Perfils formatius

 • Descripció i Comparació de Llengües
 • Llengües en Entorns Educatius
 • Llengües en Entorns Empresarial
 • Llengües en Entorns Socials
 • Llengües i Tecnologia
 • Traducció Especialitzada: Humanisticoliterària, Juridicoeconòmica, Cientificotècnica
 • Traducció i Mitjans de Comunicació
 • Reflexió sobre la Traducció
 • Tecnologies sobre la Traducció
 • Interpretació
 • Interpretació de Llengua de Signes Catalana

Prova d'accés

És imprescindible superar una prova d'aptitud en què es demostri el bon coneixement de l'anglès i de les llengües pròpies.
Es poden consultar les dates de la prova a la web de la UPF: www.upf.edu/factii
És molt aconsellable tenir coneixements del segon idioma (alemany, francès o llengua de signes catalana) quan s'iniciïn els estudis.

 

Competències que s'adquiriran

 • Excel·lència en la comunicació oral i escrita en les llengües pròpies.
 • Domini receptiu i productiu, tant oral com escrit, de dos idiomes.
 • Coneixement de cultures i civilitzacions estrangeres.
 • Destresa per a la cerca i la gestió d'informació i de documentació.
 • Capacitat per interpretar en un nivell inicial (tècniques d'interpretació consecutiva i d'enllaç).
 • Rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística.
 • oneixement de les necessitats lingüístiques en els àmbits social, empresarial i institucional.
 • Domini d'eines de recollida i d'anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic.
 • Capacitat per poder reflexionar sobre el funcionament de la llengua.
 • Coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics.
 • Capacitat per traduir textos de caire general.
 • Capacitat per traduir textos especialitzats en almenys un àmbit temàtic.
 • Capacitat per fer interpretació d'enllaç.
 • Capacitat per poder reflexionar sobre el funcionament de la traducció.
 • Capacitat per fer servir eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de la traducció assistida i la localització.
 • Coneixement dels aspectes professionals, legals i econòmics de la traducció i la interpretació.
 • Capacitat per editar i revisar textos.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar projectes lingüístics.

Pràctiques

Pràctiques en empreses i institucions externes a quart curs (assignatura optativa)

 

Estades a l'estranger (assignatura Idioma Modern: Immersió)

Durant el primer trimestre de segon curs s'ha de fer una estada obligatòria de tres mesos en una universitat estrangera. Un equip de professors tutors organitzarà aquesta estada durant el primer curs, en el marc dels convenis d'intercanvi del programa Erasmus i d'altres convenis subscrits per la UPF. Pots sol·licitar una beca per finançar aquesta estada. 


Sortides professionals

 • Treball en l'àmbit de la lingüística aplicada, de l'assessoria i la gestió lingüístiques i de la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües.
 • Traducció, tant de caràcter general com en àmbits professionals concrets: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.
 • Ensenyament de llengües.
 • Mediació lingüística en entorns professionals i socials
 • Edició i correcció de textos en llengua materna i en estrangera
 • Redacció i correcció de textos especialitzats
 • Treball administratiu i documental en entorns multilingües
 • Lexicografia i terminologia
 • Planificació lingüística
 • Gestió i assessoria lingüística en entorns empresarials, institucionals o d'organitzacions
 • Localització de programari i d'altres productes informàtics
 • Interpretació en entorns laborals i socials
 • Interpretació de llengua de signes catalana.