Unitat de Suport a la Innovació i Qualitat Docent

Web USQUID de la Facultat de Comunicació

Les Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID) són les estructures de suport per a la innovació docent i la qualitat educativa dels centres de la Universitat Pompeu Fabra. Col·laboren i actuen coordinadament amb el CQUID i vetllen perquè les actuacions adoptades per aquest es desenvolupin en els respectius centres.

L'Acord del Consell de Govern, de 14 de novembre del 2007, de creació del nou Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de reordenació de les Unitats de Suport a la Innovació Docent (USID) respon a la necessitat de reforçar i de donar més contingut a les estructures de suport a la docència i a l'aprenentatge.

Aquest acord comporta la consolidació i modificació del Programa per la Qualitat Educativa (PQE) i també la renovació de la xarxa de les Unitats de Suport a la Innovació Docent (USID) amb les noves Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID), que col·laboren i actuen coordinadament amb el CQUID i vetllen perquè les actuacions adoptades per aquest es desenvolupin en els respectius Centres.

Els objectius de les USQUID són impulsar la renovació pedagògica i promoure la millora dels processos de docència-aprenentatge, i assegurar la màxima qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Les seves funcions deriven de la interrelació entre l'activitat global del CQUID i la seva pròpia activitat en el centre.

Les USQUID estan adscrites als Centres en què es desplega acadèmicament la Universitat Pompeu Fabra. Al capdavant de les USQUID hi ha un director o directora nomenat pel rector o rectora, a proposta del degà o degana o del director o directora del centre, entre els professors permanents adscrits al centre. El director de l'Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent de la Facultat de Comunicació és el professor Carles Roca Cuberes.