Grau en Comunicació Audiovisual - Pla d'estudis

Branca de coneixement Ciències socials i jurídiques
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris De mitja jornada els dos primers cursos; de matí i tarda els dos últims cursos
Calendari De setembre a juny
Preu 2.287,12 € per a ciutadans de la UE; 8.500 € per a residents o ciutadans de fora de la UE
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 116; assignatures optatives: 40; pràctiques externes: 10; treball de fi de grau: 14

Nombre de places 80
Lloc de realització Campus del Poblenou
Organització Facultat de Comunicació
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Pla d'Estudis

Crèdits1r. curs2n. curs3r. curs4t. cursTotal
Assignatures bàsiques (B) 36 24     60
Assignatures obligatòries (O) 26 34 40 16 116
Assignatures optatives (Op) -- -- 20 20 40
Pràctiques -- -- -- 10 10
Treball de fi de grau -- -- -- 14 14
Total 62 58 60 60 240

 

PRIMER CURS

Trimestre

Assignatura

Matèria

Tipus d'assignatura

Crèdits ECTS

 Descripció

1

Documentació i Comunicació Audiovisual

Comunicació

B

6

Estudi i anàlisi dels sistemes de documentació utilitzats en els mitjans de comunicació. Èmfasi especial en les possibilitats de cerca d'Internet. Introducció als recursos d'informació necessaris per conèixer la Universitat i el grau en Comunicació Audiovisual.

(Dos crèdits d'aquesta assignatura estan dedicats a la iniciació a la Universitat)

1

Història del Cinema I

Història
Comunicació
Sociologia

B

6

Evolució del cinema des dels seus orígens fins a 1960, moment de culminació del classicisme i de la irrupció dels nous cinemes.

2

Estructura de la Comunicació Social

Comunicació
Economia
Ciència Política
Història
Sociologia

B

6

Introducció a la comunicació de masses, la seva funció social i les estructures organitzatives sobre les quals es desenvolupa.

2

Història del Cinema II

Història
Comunicació
Sociologia

B

6

Evolució del cinema des de la dècada de 1960 fins a l'actualitat.  

3

La Cultura Digital: Fonaments Teòrics i Pràctics

Comunicació
Història
Sociologia

B

6

Introducció a la comunicació audiovisual a través de sistemes informàtics i a la seva història, evolució i influència en els canvis socials i culturals. Iniciació pràctica a les possibilitats de no linealització i de generació de mitjans diversos dels programes informàtics. 

3

Història de la Televisió

Història
Comunicació
Sociologia

B

6

Evolució de la televisió com a mitjà d'expressió i de comunicació. 

1

Taller de Fotografia

 

O

4

Pràctiques d'expressió a través de tècniques i de procediments fotogràfics. 

1

Tecnologia de l'Audiovisual

 

O

4

Estudi de l'evolució de la tecnologia de l'audiovisual, centrada en el binomi analògic - digital. Anàlisi de la influència de la tecnologia en les possibilitats expressives i en l'evolució dels mitjans audiovisuals. 

2

Fonaments de Direcció Cinematogràfica

 

O

6

Introducció a l'estudi dels elements i de les funcions que configuren el treball de la direcció en el cinema. 

2

Teoria de la Forma, el Color i la Composició

 

O

4

Estudi i anàlisi dels elements icònics que sustenten l'organització de les obres audiovisuals. 

3

Els Arguments Universals

 

O

4

Anàlisi dels mites, dels drames i dels relats que han configurat els principals models argumentals. 

3

Tendències del Cinema Contemporani

 

O

4

Eines per analitzar i comprendre el cinema com a reflex i motor dels canvis culturals i socials actuals. 

SEGON CURS

Trimestre

Assignatura

Matèria

Tipus d'assignatura

Crèdits ECTS

Descripció

1

Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals

Comunicació
Economia
Ciència Política
Història
Sociologia

B

6

Estudi de les relacions entre els agents de la comunicació audiovisual. Estudi de la dinàmica dels canvis en l'estructura i l'organització dels mitjans i serveis audiovisuals.

2

Comunicació Publicitària

Comunicació
Sociologia

B

6

Introducció teòrica i pràctica a la comunicació publicitària i a les seves estructures organitzatives.

3

Teories i Mètodes d'Investigació Social en Comunicació

Comunicació
Economia
Ciència Política
Història
Sociologia

B

6

Estudi de les diferents teories sobre la comunicació social. Estudi i pràctica dels mètodes de recerca més habituals sobre els processos de comunicació social.  

3

Art Contemporani

Art

B

6

Estudi de les manifestacions estètiques contemporànies a través dels diferents mitjans i formes d'expressió.

1

Fonaments de Realització Televisiva

 

O

6

Fonaments teòrics i pràctics de la realització televisiva. Pràctiques d'ideació, organització i elaboració de produccions multicàmera.

1

Formes de la Narració Serial

 

O

4

Anàlisi dels mecanismes, els procediments i els models narratius que fonamenten l'organització dels relats de ficció serial.

1

Història dels Gèneres Audiovisuals

 

O

4

Conceptualització i anàlisi de les representacions audiovisuals, el cinema i la televisió, i de la seva evolució històrica. 

2

Fonaments de Creació Radiofònica

 

O

4

Fonaments teòrics i pràctics de la creació radiofònica. Pràctiques d'ideació, organització i elaboració de programes radiofònics. 

2

Introducció al Guió

 

O

4

Estudi preliminar i iniciació a l'anàlisi i la creació de guions audiovisuals. 

1

Anàlisi de la Significació de la Imatge

 

O

4

Teories fonamentals de la significació en els llenguatges visuals. Mètodes d'anàlisi semàntica de les imatges. 

3

Tendències de la Televisió Contemporània

 

O

4

Estudi de les formes, les imatges i els procediments que caracteritzen la televisió contemporània. 

3

Taller de Tractament i Generació d'Imatge Digital

 

O

4

Tècniques i processos de síntesi i tractament d'imatges en entorns informàtics. 

TERCER CURS

Trimestre

Assignatura

Matèria

Tipus d'assignatura

Crèdits ECTS

Descripció

1

Narrativa Audiovisual

 

O

5

Sistemes i processos de construcció i d'anàlisi dels relats audiovisuals.

1

El Documental de Creació

 

O

4

Anàlisi i evolució del gènere documental i de les obres i els autors rellevants en el camp de la relació creativa entre audiovisual i realitat. Mètodes d'escriptura de guions, processos de producció i realització. 

1

Taller de Guió i Disseny d'Interactius

 

O

4

Estudi preliminar i iniciació a l'anàlisi, la concepció i la guionització d'interactius. Introducció pràctica a les tècniques de disseny i de realització. 

1

Taller d'Il·luminació

 

O

4

Estudi del disseny i elaboració de la il·luminació per als diversos tipus de produccions audiovisuals i gèneres narratius.  

2

Taller de Dramatúrgia i Guió

 

O

5

Sistemes i processos de construcció dramàtica dels guions audiovisuals. 

2

Muntatge Audiovisual

 

O

4

Tècniques, processos i anàlisi del muntatge audiovisual. 

2

Taller de So

 

O

4

Estudi del disseny i elaboració del so per als diversos tipus de produccions audiovisuals i gèneres narratius. 

3

Evolució dels Llenguatges Visuals

 

O

4

Recorregut històric i analític pels sistemes de representació, des del Renaixement fins a l'actualitat. 

3

Models de Posada en Escena

 

O

4

Estudi dels sistemes de representació audiovisuals des de l'estètica, en funció del tractament específic d'espai i temps. 

3

Usos Acadèmics i Professionals de l'Anglès

 

O

4

Comprensió oral de classes magistrals en anglès. Producció oral en anglès:

-Preguntes i intervencions breus.
-Presentacions orals amb suport visual i textual.
-Fórmules i llenguatge per a la discussió en grup.
-Tècniques de comprensió i de memorització de lèxic.
-Lectura eficaç de textos breus especialitzats en anglès.
-Tècniques de redacció de textos breus: estructuració; edició; convencions d'estil i formats internacionals; el paràgraf; redacció del text extens.
-Tècniques de cerca de glossaris d'especialitat.   

QUART CURS

Trimestre

Assignatura

Matèria

Tipus d'assignatura

Crèdits ECTS

Descripció

1

Economia de les Indústries Culturals

 

O

4

Estudi de les estructures de producció, dels mecanismes de finançament de les activitats de les indústries culturals i de les relacions entre els agents implicats.

2

Producció Audiovisual

 

O

6

Tècniques i processos de creació i de difusió d'audiovisuals en les seves diverses etapes.

1

Teories de la Imatge

 

O

4

Aproximació als grans i diversos paradigmes teòrics i metodològics per a l'estudi de la imatge.

3

Taller Treball de Fi de Grau en Guió*
És imprescindible haver cursat un mínim de cinc assignatures optatives del perfil formatiu d'Ideació i Guió.

 

O

14

Elaboració d'un guió audiovisual destinat a una hipotètica concreció futura en l'àmbit professional.

3

Taller Treball de Fi de Grau en Direcció i Realització*
És imprescindible haver cursat un mínim de cinc assignatures optatives del perfil formatiu de Direcció i Realització.

 

O

14

Elaboració d'una realització audiovisual destinada a una hipotètica concreció futura en l'àmbit professional.

3

Taller Treball de Fi de Grau en Comunicació Interactiva*
És imprescindible haver cursat un mínim de cinc assignatures optatives del perfil formatiu de Comunicació Interactiva.

 

O

14

Elaboració d'una producció audiovisual interactiva destinada a una hipotètica concreció futura en l'àmbit professional.  

3

Taller Treball de Fi de Grau en Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisual*
És imprescindible haver cursat un mínim de cinc assignatures optatives del perfil formatiu d'Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisual.

 

O

14

Elaboració d'un treball de teoria, d'història o d'anàlisi de nivell acadèmic competitiu.

3

Taller Treball de Fi de Grau en Teories de la Comunicació*
És imprescindible haver cursat un mínim de cinc assignatures optatives del perfil formatiu de Teories de la Comunicació.

 

O

14

Elaboració d'un treball de teories de la comunicació de nivell acadèmic competitiu.

3

Pràctiques Externes

 

O

10

Realització de pràctiques en una empresa audiovisual o en una institució cultural vinculada a l'àmbit audiovisual o impulsora d'iniciatives audiovisuals.

Matèries optatives (tercer i quart curs)

Itinerari Ideació i Guió

 

Taller de Guió: Ficció Cinematogràfica

 

Op

4

Tècniques i processos d'elaboració d'un guió cinematogràfic.

 

Taller de Guió: Ficció Televisiva

 

Op

4

Tècniques i processos d'elaboració d'un guió de ficció televisiva.

 

Taller de Guió: Espectacle Televisiu

 

Op

4

Tècniques i processos d'elaboració d'un guió per a programes d'espectacle televisiu.

 

Taller de Creació de Diàlegs

 

Op

4

Anàlisi i pràctica de l'expressió dialogada i la seva aplicació als guions dels diferents mitjans expressius audiovisuals.

 

Ideació de Documentals

 

Op

4

Tècniques i processos d'ideació i elaboració d'un projecte de documental.

 

Ideació de Nous Formats Televisius

 

Op

4

Sistemes de concepció i d'anàlisi de tipologies de programes televisius caracteritzats per la seva originalitat i innovació respecte als formats tradicionals. 

 

Desenvolupament de Projectes Audiovisuals

 

Op

4

Tècniques de concepció, anàlisi i seguiment de projectes i guions audiovisuals.

 

Tècniques de Redacció Audiovisual

 

Op

4

Estudi i capacitació per a la redacció de textos en els mitjans audiovisuals. 

 

Tècniques d'Ideació Publicitària

 

Op

4

Pràctiques d'ideació i expressió publicitàries. 

Creació Radiofònica

Op

4

Tècniques i processos de creació de produccions radiofòniques.

Audiovisual i Educació Op 4 Estudi i experimentació dels llenguatges i recursos audiovisuals per a l'educació i de la formació, i de la formació en l'ús dels audiovisuals.
Taller de Creació de Videojocs Op 4 Tècniques i processos de concepció i guionització de videojocs. Introducció a les tècniques de disseny i realització.
El Cinema d'Animació Op 4 Estudi de l'evolució dels gèneres i les tècniques del cinema d'animació.
Banda Sonora Op 4 Anàlisi dels diferents components de la banda sonora d'una obra audiovisual i del seu ús expressiu. Evolució històrica.
Aula de Cinema Op 4 Visionament i anàlisi de les pel·lícules clàssiques i modernes per consolidar i ampliar els coneixements d'història del cinema.

Itinerari Direcció i Realització

 

Direcció Cinematogràfica

 

Op

4

Estudi en profunditat dels elements i les funcions que configuren el treball de la direcció en el cinema. 

 

Realització Televisiva

 

Op

4

Estudi en profunditat dels elements i les funcions que configuren el treball de la realització televisiva.

 

Creació Radiofònica

 

Op

4

Tècniques i processos de creació de produccions radiofòniques.

 

Direcció de Documentals

 

Op

4

Tècniques i processos de creació de produccions documentals sobre suport audiovisual.

 

Taller de Direcció d'Actors

 

Op

4

Mètodes de direcció d'actors per a la ficció audiovisual.

 

Ideació de Documentals

 

Op

4

Tècniques i processos d'ideació i elaboració d'un projecte de documental.

 

Ideació de Nous Formats Televisius

 

Op

4

Sistemes de concepció i d'anàlisi de tipologies de programes televisius caracteritzats per la seva originalitat i innovació respecte als formats tradicionals.

Audiovisual i Educació

Op

4

Estudi i experimentació dels llenguatges i recursos audiovisuals per a l'educació, i de la formació en l'ús dels audiovisuals.

Desenvolupament de Projectes Audiovisuals Op 4 Tècniques de concepció, anàlisi i seguiment de projectes i guions audiovisuals.
Taller de Guió: Ficció Cinematogràfica Op 4 Tècniques i processos d'elaboració d'un guió cinematogràfic.
Taller de Guió: Ficció Televisiva Op 4 Tècniques i processos d'elaboració d'un guió per a programes d'espectacle televisiu.
Taller de Creació de Videojcos Op 4 Tècniques i processos de concepció i guionització de videojocs. Introducció a les tècniques de disseny i realització.
El Cinema d'Animació Op 4 Estudi de l'evolució dels gèneres i les tècniques del cinema d'animació.
Teoria i Anàlisi de la Fotografia Contemporània Op 4 Anàlisi de les últimes tendències fotogràfiques. Estudi de diferents autors i noves tècniques en el camp de la fotografia.
Banda Sonora Op 4 Anàlisi dels diferents components de la banda sonora d'una obra audiovisual i del seu ús expressiu. Evolució històrica.
Aula Cinema Op 4 Visionat i anàlisi de les pel·lícules clàssiques i modernes per consolidar i ampliar els coneixements d'història del cinema.
Barcelona on Stage / Barcelona Unveiled: Documentary Workshop(programa de la UPF Summer School)

Op

5

Elaboració d'un documental sobre Barcelona i sobre l'experiència dels estudiants sobre la ciutat.

Fotografia i Reporterisme Gràfic (assignatura del pla d'estudis del grau en Periodisme)

Op

4

Estudi del llenguatge fotogràfic en la comunicació periodistica des de l'anàlisi dels seus fonaments tècnics i expressius. Aquest estudi es fa a partir de la revisió de la història, dels autors i dels corrents fonamentals i de la seva idoneïtat en relació amb els models periodístics vigents.
Locució per a Mitjans Audiovisuals (assignatura del pla d'estudis del grau en Periodisme)

Op

4

Locució radiofònica i televisiva:producció de laveu, entonació, ritme i actitud. Pauses i silencis. Control de la resperiació. Dicció i articulació. Improvisació.

Itinerari Comunicació Interactiva

 

El Discurs Interactiu

 

Op

4

Estudi de les característiques intrínseques dels discursos multimodals que incorporen interacció i dels sistemes i processos per a la seva construcció i anàlisi. Tipologies diverses.

 

Art, Interacció i Mitjans

 

Op

4

Estudi i anàlisi de les formes creatives basades en les tecnologies de la interacció i de la multimodalitat. 

 

Formes Lúdiques i Avançades d'Interacció

 

Op

4

Estudi de sistemes, interfícies i aplicacions interactives basades en formes no convencionals de joc o d'estímul, en sinergies entre mitjans, en interacció amb tot el cos, en la realitat augmentada, etc., i aplicades a àmbits com l'oci, l'entreteniment, la gestió de discapacitats, etc.

 

Tendències del Videojoc

 

Op

4

Estudi de la història i de l'evolució dels videojocs, de les seves diverses formes i tipus d'interfícies i de la seva relació amb la narrativa i amb altres mitjans i indústries audiovisuals.

 

Taller de Creació de Videojocs

 

Op

4

Tècniques i processos de concepció i guionització de videojocs. Introducció a les tècniques de disseny i realització.

 

El Cinema d'Animació

 

Op

4

Estudi de l'evolució dels gèneres i les tècniques del cinema d'animació.

 

Taller de Narratives Interacatives

 

Op

4

Tècniques i processos d'ideació i elaboració d'interactius de difusió cultural o educatius. Anàlisi de les seves semblances i diferències. 

 

Taller de Creació i Difusió de Continguts en Entorns Participatius

 

Op

4

Tècniques i processos d'elaboració d'un interactiu bidireccional: accés, creació i difusió de continguts en mitjans participatius en línia. 

Ideació de Nous Formats Televisius Op 4 Sistema de concepció i d'anàlisi i de tipologies de programes televisius caracteritzats per la seva originalitat i innovació respecte als formats audiovisuals.
Creació Radiofònica Op 4 Tècniques i processos de creacció de produccions radiofòniques.
Desenvolupament de Projectes Audiovisual Op 4 Tècniques de concepció, anàlisi i seguiment de projectes i guions audiovisuals.
Banda Sonora Op 4 Anàlisi dels diferents components de la banda sonora d'una obra audiovisual i dels seu ús expressiu. Evolució històrica.
Ideació de Documentals Op 4 Tècniques i processos d'ideació i elaboració d'un projecte de documental.
Direcció de Documentals Op 4 Tècniques i processos de creació de produccions documentals sobre suport audiovisual.

Itinerari Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisual

 

Teoria i Anàlisi del Film

 

Op

4

Evolució històrica de les principals teories cinematogràfiques. Anàlisi del text fílmic i de les seves funcions comunicatives i pragmàtiques.

 

Teoria i Anàlisi de la Ficció Televisiva

 

Op

4

Anàlisi del llenguatge, de l'estructura dels missatges i de les funcions comunicatives dels gèneres de ficció narrativa per a televisió.

 

Cinema, Literatura i Altres Arts

 

Op

4

Estudi de les aportacions interdisciplinàries a l'anàlisi del cinema des de la Segona Guerra Mundial. El paper de les ciències socials, de la lingüística, de la psicoanàlisi i de la narratologia. Relacions del cinema amb altres sistemes de representació (literatura, pintura, teatre...). 

 

Història del Còmic

 

Op

4

Evolució del llenguatge del còmic a través dels seus diferents autors, gèneres i aplicacions.

 

Teoria i Anàlisi de la Fotografia Contemporània

 

Op

4

Anàlisi de les últimes tendències fotogràfiques. Estudi de diferents autors i noves tècniques en el camp de la fotografia. 

 

Anàlisi de les Formes Visuals

 

Op

4

Recorregut històric i analític pels sistemes de representació, des del Renaixement fins a l'era del vídeo. Estudi dels passatges i mestissatges de la imatge i de les maneres de construir relats audiovisuals.

 

Teoria i Anàlisi del Documental

 

Op

4

Anàlisi del llenguatge, de l'estructura dels missatges i de les funcions comunicatives pròpies dels espais documentals en cinema, televisió i ràdio.

 

Banda Sonora

 

Op

4

Anàlisi dels diferents components de la banda sonora d'una obra audiovisual i del seu ús expressiu. Evolució històrica.

El Cinema d'Animació Op 4 Estudi d'evolució dels gèneres i les tècniques del cinema d'animació.
Tendències del Videojoc Op 4 Estudi de la història i de l'evolució dels videojocs de les seves diverses formes i tipus d'interfícies i de la seva relació amb la narrativa i amb altres mitjans i indústries audiovisuals.
Aula de Cinema Op 4 Visionat i anàlisi de les pel·lícules clàssiques i modernes per consolidar i ampliar els coneixements d'història del cinema.
Imatges d'Espanya en al Cinema Contemporani (programa de la UPF Summer School)

Op

5

Introducció al cinema espanyol des de l' inici de la democràcia, en els anys setanta fins a l'actualitat. 

Anàlisi dels Discursos Persuasius (assignatura del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques)
Op 4 L'objectiu d'aquesta assignatura és sistematitzar les principals fites i referents de la cultura visual contemporània i familiaritzar-hi l'alumne de Publicitat i Relacions Públiques. Aquesta cultura visual es nodreix de referents que provenen tant de les arts plàstiques tradicionals (pintura o fotografia) com dels mitjans audiovisuals i la nova iconologia i plasticitat generades pels mitjans interactius i per les tecnologies digitals (Internet, videoart, blogosfera, etc.). A través d'aquesta panoràmica es pretén dotar l'alumne d'un univers de referència que manté intercanvis i influències mutus i constants amb l'univers creat i recreat per la publicitat i les relacions públiques. 
Cultura Visual Contemporània (assignatura del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques) Op 4 L'objectiu d'aquesta assignatura és sistematitzar les principals fites i referents de la cultura visual contemporània i familiaritzar-hi l'alumne de Publicitat i Relacions Públiques. Aquesta cultura visual es nodreix de referents que provenen tant de les arts plàstiques tradicionals (pintura o fotografia) com dels mitjans audiovisuals i la nova iconologia i plasticitat generades pels mitjans interactius i per les tecnologies digitals (Internet, videoart, blogosfera, etc.). A través d'aquesta panoràmica es pretén dotar l'alumne d'un univers de referència que manté intercanvis i influències mutus i constants amb l'univers creat i recreat per la publicitat i les relacions públiques. 

Itinerari Teories de la Comunicació

 

Teoria de la Cultura de Masses

 

Op

4

Estudi de les diferents teories que han tractat la cultura de masses i del paper central de la comunicació audiovisual en la societat de masses. Transformacions de la societat i de la cultura de masses en l'actualitat.

 

Comunicació Intercultural

 

Op

4

Anàlisi del fenomen de la interculturalitat des del seu vessant comunicatiu. Definició i característiques de la comunicació intercultural. Estudi de la interculturalitat en els relats audiovisuals de ficció. Explicació dels canvis que la interculturalitat provoca en el nou context de la mundialització.

 

Audience Research and Audiovisual Reception

 

Op

4

Estudi dels mètodes i tècniques d'avaluació de l'ús social i de l'impacte dels mitjans i serveis audiovisuals.

 

Polítiques de Programació

 

Op

4

Estudi de les tècniques i estratègies d'elaboració de la programació televisiva.

 

Deontologia Professional

 

Op

4

Estudi dels àmbits de responsabilitat en la comunicació audiovisual i dels codis deontològics de les professions de l'audiovisual.

 

Audiovisual i Educació

 

Op

4

Estudi i experimentació dels llenguatges i recursos audiovisuals per a l'educació, i de la formació en l'ús dels audiovisuals.

Desenvolupament de Projectes Audiovisuals Op 4 Tècniques de concepció, anàlisi i seguiment de projectes i guions audiovisuals.
Comunicació i Opinió Pública (assignatura del pla d'estudis del grau en Periodisme) Op 4 Espai públic i comunicació social.Teories sobre l'opinió pública i la participació del periodismeen la seva organització. Els processos de la comunicació política.
Polítiques de Comunicació (assignatura del pla d'estudis del grau en Periodisme) Op 4 Les polítiques públiques per a l'exercici de les funcions de la comunicació social: polítiques sobre els mitjans i el sistema comunicatiu, i anàlisi dels principals debats i teories sobre la matèria en l'actualitat. 
Comunicació Política i Propaganda Electoral (assignatura del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques) Op 4 Estudi de les estratègies de comunicació política i de propaganda electoral dels segles XX i XXI, amb especial èmfasi en l'anàlisi de la valoració ciutadana de les imatges polítiques com a receptors d'aquesta comunicació.
Cultura Visual Contemporània (assignatura del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques) Op 4 L'objectiu d'aquesta assignatura és sistematitzar les principals fites i referents de la cultura visual contemporània i familiaritzar-hi l'alumne de Publicitat i Relacions Públiques. Aquesta cultura visual es nodreix de referents que provenen tant de les arts plàstiques tradicionals (pintura o fotografia) com dels mitjans audiovisuals i la nova iconologia i plasticitat generades pels mitjans interactius i per les tecnologies digitals (Internet, videoart, blogosfera, etc.). A través d'aquesta panoràmica es pretén dotar l'alumne d'un univers de referència que manté intercanvis i influències mutus i constants amb l'univers creat i recreat per la publicitat i les relacions públiques.
Comunicació i Grups d'Influència (assignatura del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques) Op 4 Estudi i anàlisi de les eines de gestió de les relacions entre l'organització i els seus públics clau (autoritats, reguladors, sindicats, activistes, d'altres) i, en especial, anàlisi de les tècniques de lobbying en diferents escenaris. 

Fora d'itinerari

 

Idiomes: Expressió Oral i Escrita

 

Op

4

Introducció teòrico-pràctica als usos expressius del castellà i del català.

 

Aula de Cinema

 

Op
4 Visionat i anàlisi de les pel·lícules clàssiques i modernes per consolidar i ampliar els coneixements d'història del cinema. 

Els estudiants han de seguir obligatòriament un itinerari.

Cada itinerari està constituït per un mínim de 20 crèdits. Els estudiants poden fer la resta de crèdits optatius -fins a un total de 40- escollint assignatures diverses de la resta d'itineraris, del propi itinerari o de fora d'itinerari.

* Cada estudiant ha d'escollir només un dels cinc models de treball de fi de grau obligatoris que s'ofereixen. Cada model de treball de fi de grau inclou l'assistència obligatòria a un taller-seminari impartit durant el quart curs per un professor-tutor, en el qual es discuteixen els projectes, s'ofereixen instruments i mètodes per millorar-los i se'n fa un seguiment sistemàtic de l'evolució.