Grau en Economia i Finances al segle XXI (en extinció)

Titulació:Graduat/ada en Economia i Finances al segle XXI
Tipus de títol: propi de la Universitat
Durada: 3 anys
Centre responsable:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Degà en funcions: Albert Carreras de Odriozola
Coordinadora de l'EEES: Fina Alemany i Costa
Universitat Pompeu Fabra


Presentació
Accés
Matrícula
Normativa acadèmica

Estructura curricular

Calendari acadèmic
Programes d'assignatures

Beques i ajuts

Vols estudiar idiomes?

Presentació

L'any 2004, el llavors Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació va començar a promoure el Pla pilot d'adaptació de les titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) per mitjà de convenis amb les universitats catalanes, tot mantenint els plans d'estudis de llicenciatura existents.

Des del curs 2005-06, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF ha format part del Pla pilot amb el títol propi de Grau en Economia i Finances al segle XXI, que preveu atorgar un títol propi de la Universitat als estudiants que superin 180 ECTS (crèdits europeus) cursats en 3 anys acadèmics.

En superar el quart curs de la Llicenciatura en Economia també s'obté el títol oficial de Llicenciat/da en Economia.

En el disseny d'aquesta titulació, tot i tractar-se d'un títol no oficial, la Facultat ha tingut en compte la definició d'objectius formatius en forma de competències i ha establert per al seu desenvolupament l'elaboració de plans docents de les assignatures. Aquests plans docents descriuen la planificació dels continguts i activitats, la forma d'assoliment de les competències i els procediments d'avaluació, en base a metodologies actives i amb suport tecnològic de l'Aula Global i altres instruments desenvolupats per la Universitat en el context del procés d'adaptació al nou espai d'ensenyament superior.

Objectius d'aprenentatge

En el context competitiu actual el Grau en Economia i Finances al segle XXI proporciona un ampli bagatge de coneixements, tècniques i habilitats, a més d'una sòlida formació bàsica en Economia, que resulta especialment útil per a graduats que vulguin orientar la seva carrera professional en el sector financer o en departaments de finances de tot tipus d'empreses.

La titulació s'orienta a dotar dels coneixements (saber) i habilitats (saber fer) que es demanen en el món laboral del segle XXI. El perfil professional del grau és el d'una persona pràctica, hàbil, experimentada, capaç d'abordar problemes de gestió concrets amb criteris professionals ben apresos i un adequat domini dels instruments tècnics, com ara els principis econòmics, l'estadística, la comptabilitat, el càlcul financer, la legislació fiscal i els procediments administratius. De forma particular té un perfil orientat al treball professional en el món de les finances.

La formació es basa en els següents trets:

 • Formació teòrica més intensiva que extensiva.
 • Coneixement de la informació econòmica i de les institucions econòmiques més properes. L'estudiant ha de saber relacionar les propostes de teories i models, amb aquesta realitat observable.
 • Identificació de les qüestions rellevants i capacitat de gestió eficient de les tècniques elementals del tractament de la informació.
 • Treball amb dades socio-econòmiques (fonts, anàlisi, elaboració).
 • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Pràctiques professionals durant els estudis.Perfil competencial

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF pretén que els seus graduats no només adquireixin un ventall ampli de competències específiques relacionades amb la professió, sinó que també puguin assolir i desenvolupar les competències generals.

El perfil competencial, en termes de competències generals i específiques del títol en Economia i Finances del segle XXI, és les següent:

Competències Generals

Les competències generals o transversals son aquelles que superen els límits d'una disciplina per desenvolupar-se, si es el cas, en totes; es consideren com les habilitats necessàries per desenvolupar eficaçment la professió, i que rarament és tracten de forma explícita en una assignatura.

Les competències generals que haurien d'adquirir o desenvolupar al llarg dels seus estudis els futurs graduats en Economia i Finances al segle XXI, d'acord amb els descriptors de Dublín, són les següents:

Competències generals:

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat de raonament autònom i consistent, així com defensar-los públicament.
 • Acceptació de la diversitat de punts de vista com una situació pròpia de la vida acadèmica i social, i capacitació per expressar públicament i respectuosa opinions pròpies.
 • Tenir consolidats hàbits d'autodisciplina, autoexigència i rigor
 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat de comprendre i interpretar de forma pertinent i adequada textos de nivell de caràcter econòmic i textos de caràcter acadèmic.
 • Capacitat d'aplicar el raonament econòmic a la presa de decisions.
 • Capacitat de cercar, recopilat i analitzar informació i dades, tot avaluant-ne la rellevància i la validesa
 • Dominar les eines informàtiques i el llenguatge matemàtic i estadístic.
 • Identificar situacions d'optimització de recursos i costos.
 • Capacitat de dissenyar i gestionar projectes.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en diverses llengües
 • Coneixement i ús de llengües estrangeres, especialment de l'anglès.

Competències especifiques

Les competències específiques d'una titulació de caire social són molt àmplies, només se'n presenten algunes a tall d'exemple.

 • Capacitat de comprendre les variables maroeconòmiques que regulen la economia i la seva interrelació amb la gestió empresarial.
 • Comprensió de les estratègies microeconòmiques i les seves implicacions en la gestió.
 • Coneixement dels diferents contextos laborals, la conjuntura econòmica, el sector, el mercat l'empresa.
 • Conèixer els elements claus de la direcció comercial d'una empresa
 • Saber realitzar una investigació comercial.
 • Conèixer els elements claus de la direcció financera d'una empresa
 • Comprendre els detalls de les funcions dels negocis i els tipus d'empresa
 • Identificar i aplicar els elements d'anàlisi de les inversions financeres
 • Adquirir nocions d'anàlisi i valoració relacionats amb l'economia financera i el context internacional
 • Conèixer i saber utilitzar els models i raonaments propis de la Microeconomia
 • Conèixer l'entorn econòmic espanyol i mundial
 • Adquirir una perspectiva històrica de l'evolució del pensament econòmic.
 • Comprendre els principis de la llei relacionats amb l'activitat econòmica i empresarial.


Model docent

L'orientació del procés d'ensenyament-aprenentatge i dels aspectes metodològics transversals de la prova pilot es fonamenta en un enfocament competencial. Aquest model guia l'adequació al nou paradigma docent, tant en el disseny general de la titulació com de les diferents matèries que la configuren, atenent a les necessitats d'adaptació tant acadèmiques com professionals a les que aquest títol propi ha de donar resposta.

El sistema basat en els crèdits ECTS, adoptat per totes les universitats de l'EEES, posa l'èmfasi en l'activitat de l'estudiant perquè l'objectiu fonamental del procés d'aprenentatge universitari en l'EEES va més enllà de la transmissió o el domini de continguts, en el nou context aquest coneixement queda supeditat a un objectiu més complex: l'adquisició de competències. És obvi que els estudiants només poden adquirir-les si la metodologia docent ho facilita, ja que una competència ha de poder se apresa progressivament per a dur a terme una determinada actuació o activitat, el que només pot ser assimilat per la via de la pràctica.

Aquest model implica dos eixos metodològics:

 • La planificació docent del procés d'ensenyament-aprenentatge, a través del Pla Docent de l'assignatura que els estudiants poden consultar de l'inici de la docència de l'assignatura i que el disposen a l'espai de l'aula global.
 • La implementació progressiva del mètode, en termes d'activitat i avaluació de l'aprenentatge.

L'activitat d'ensenyament-aprenentatge es basa en els eixos següents:

El treball personal: aprenentatge autònom

Fomentat a partir de l'organització d'activitats i situacions pràctiques específiques per a cada matèria, orientades a l'aplicació dels continguts de les assignatures i a potenciar un ritme sostingut de dedicació a l'estudi.

Les activitats es proposen amb una freqüència setmanal, o com a mínim quinzenal, seguint un criteri de progressiva complexitat i des d'una perspectiva activa i aplicada, que faciliti la construcció de competències.

En essència, es busca el learning by doing, a partir d'activitats tant individuals com en petit grup i l'atenció a la diversitat d'interessos i necessitats, des d'una proposta diversificada de les mateixes (aprenentatges bàsics, d'ampliació i/o de consolidació de coneixements previs).

La unitat de mesura per al disseny del conjunt de les activitats és el crèdit europeu (ECTS) Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. Cada assignatura té un nombre determinats de crèdits ECTS. La proposta d'activitats ha de tenir com a referent aquesta previsió de temps - el que en termes estàndards representa des de la perspectiva de l'estudiant- per l'assoliment del conjunt de competències proposades, atenent al tipus d'aprenentatge i al context en què es realitza aquesta activitat (dins o fora de l'aula).

Nou enfocament de la classe magistral: sessions de gran grup (plenàries)

En aquest context, les lliçons magistrals són menys nombroses i freqüents que les distribuïdes en el context anterior. Adquireixen una dimensió articuladora del treball personal dels estudiants, introdueixen les nocions teòriques bàsiques i permeten aclarir, exemplificar i donar pautes comunes al conjunt del grup sobre aspectes del procés d'aprenentatge.

Tot des d'una seqüència d'almenys una sessió plenària setmanal, amb major freqüència d'inici del trimestre, marc general inicial, reduint-se en el període central del trimestre i evolucionant cap a la síntesi en la darrera setmana del curs.

Seminaris i tallers

El seminari, entès com a sessió de treball interactiva entre estudiants i docent, esdevé el principal mecanisme d'avaluació i de seguiment del grau amb què els estudiants assoleixen les competències requerides. Les assignacions de tasques són concebudes com el mecanisme adequat per tal que l'estudiant, sol o en grup, pugui treure profit adequat del seminari o taller atès que sense una preparació prèvia el debat i l'intercanvi no es poden produir.

L'organització de tallers (sessions en aula seminari, l'aula de pràctica informàtica, la biblioteca....) s'orienten més a l'assoliment d'habilitats procedimentals que requereixen un treball concret amb eines didàctiques i tecnològiques específiques.

Modalitats d'avaluació, l'avaluació contínua.

L'avaluació adquireix una dimensió més centrada en el que s'aprèn, el que requereix la revisió i adequació de la seva finalitat, dels instruments emprats, dels moments en què es realitza i dels agents que la duen a terme i contempla tot el treball realitzat per l'estudiant en l'assignatura.

L'adquisició de les competències és un procés al llarg del temps, per això és important que l'estudiant tingui indicadors del seu nivell d'assoliment que li permetin un adequat i progressiu ajustament ver als objectius de referència.

Alhora, el procés de gènesi d'aquest feedback i els seus resultats esdevé una eina essencial per a la reconducció del procés d'aprenentatge per part del professor.

L'atenció personalitzada.

Finalment, la tutorització individualitzada té un espai suficient i significatiu en tot el procés d'aprenentatge. Cal considerar, però, que aquesta tutorització té sentit quan el professor disposa de prou informació rellevant sobre la progressió realitzada per cada estudiant i pot donar les pautes apropiades per a la millora individual del rendiment. La integració de tecnologia de la informació i la comunicació, en concret de l'Aula Global -espai virtual específic per a cada assignatura- en els processos formatius és una de les estratègies docents que afavoreixen i intensifiquen la interacció formativa entre docent i estudiant.

L'estudiant disposa de més informació sobre el nou model docent a la UPF i les eines que disposa l'estudiant per al seu aprenentatge autònom a http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/apren/, així com a la publicació L'organització de la docència a la UPF www.upf.edu/docencia/_pdf/org_docencia.pdf ).

Atenció tutorial

Seguint les directrius de la UPF, la Facultat aplica un model de tutoria completa de l'estudiant, que té en compte tots els aspectes que l'afecten durant el seu procés d'aprenentatge universitari. L'acció tutorial s'entén com una acció docent del professor envers l'estudiant, de tipus orientador i formatiu, amb la finalitat d'orientar, assessorar i donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació.

L'acció tutorial té diverses finalitats:

 • Millora l'aprenentatge i el rendiment acadèmic de l'estudiant
 • Afavoreix la integració de l'estudiant a la Universitat
 • Rep estímuls per al procés d'aprenentatge dels estudiants
 • Afavoreix la participació dels estudiants en tots els nivells de la institució
 • Ajuda a configurar millor l'itinerari curricular de cada estudiant
 • Facilita la maduració del projecte personal i professional de cada estudiant
 • Redueix l'abandonament acadèmic
 • Personalitza l'educació universitària

L'atenció tutorial dels estudiants del Grau en Economia i Finances al segle XXI està integrada per quatre tipus d'accions: les tutories acadèmiques de cada matèria dels professors, la tutoria acadèmica sobre permanències a càrrec del tutor acadèmic, l'acollida de nous estudiants a la UPF, i la tutoria sobre qüestions informàtiques i documentals.

Tutoria acadèmica de cada matèria.

La tutoria acadèmica, la duu a terme cada professor en el marc de la seva assignatura. Per a cada assignatura, el professorat estableix hores de visita setmanals, en les quals atén els dubtes dels estudiants. Ateses les noves tecnologies, cada vegada és més freqüent que els professors atenguin també els estudiants en tutories en línia, en fòrums d'assignatures i en xats creats específicament a les aules globals de les assignatures. Cada trimestre, la Secretaria de la Facultat publica l'horari d'atenció del professorat.

S'estableix , també, hores de tutoria per a la realització de treballs en grup, si s'escau, d'acord amb les característiques pròpies de cada assignatura.

Tutoria acadèmica sobre permanència.

La tutoria acadèmica sobre permanència és a càrrec del tutor acadèmic de la Facultat. Durant el procés d'aprenentatge, l'estudiant pot dirigir-se al tutor acadèmic per tal de rebre ajuda per superar les dificultats que li pugin sorgir durant els tres anys acadèmics. El tutor acadèmic ajuda, assessora i pot planificar el procés d'aprenentatge que millor s'adequa a la situació real de cada estudiant. L'alumne pot demanar assessorament sempre que ho cregui convenient i necessari, o que els resultats acadèmics obtinguts així ho determinin. La tutoria és individual per a cada estudiant i adequada a cada situació.

Acollida dels nous estudiants a la UPF

Les dues setmanes anteriors a l'inici de cada curs acadèmic, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), amb la col·laboració d'alumnes veterans i del Deganat, organitza el programa "Benvinguts a la UPF" per tal de posar a l'abast dels nous estudiants la informació bàsica necessària per a facilitar-los la seva integració a l'àmbit universitari. Així, se'ls informa sobre les característiques acadèmiques de la titulació, les activitats socials, culturals i esportives, els programes de solidaritat i la participació a la vida universitària, els serveis de suport a l'estudi, els mitjans de difusió de les notícies i activitats de la UPF, els trets generals del Campus. Finalment se'ls fa una visita guiada a les instal·lacions, l'aulari i se'ls mostra la biblioteca i el seu funcionament.

Per a més informació http://upf.edu/sacu/serveis/estudi/benvinguts.html

A més, s'organitzen sessions informatives a càrrec de l'equip directiu dels estudis, on s'expliquen els aspectes generals de la prova pilot, la metodologia objecte d'experimentació, així com els mecanismes de participació que es posen a l'abast de l'estudiant i els mecanismes del Pla d'Avaluació de l'Experiència Pilot en el qual són agent participatiu actiu.

Tutoria sobre qüestions informàtiques i documentals.

Finalment, durant les tres primeres setmanes del curs, la Biblioteca i el Servei d'Informàtica organitzen conjuntament unes sessions de formació adreçades especialment als estudiants que comencen els seus estudis a la UPF. Aquestes sessions tenen l'objectiu de facilitar els coneixements bàsics que permetin als nous usuaris obtenir una major autosuficiència en l'ús dels recursos informàtics i de la Biblioteca, així com del Campus Global o intranet de la UPF. Pel que fa al Servei d'informàtica, es fa una presentació de les aules i tallers que hi ha a l'edifici, on es realitzen les pràctiques que requereixin ordinador. S'explica la forma de connectar-se a la xarxa de la UPF, l'accés a l'espai personal de disc, la utilització de les impressores a disposició dels estudiants, l'ús del correu electrònic que la Universitat posa a disposició dels estudiants, on trobar ajuda en cas de problemes, etc. En relació amb la Biblioteca, es fa una introducció a la web de la Biblioteca, s'explica el funcionament del servei de préstec i es donen nocions bàsiques sobre la cerca al catàleg de la Biblioteca i al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). D'aquestes sessions, se n'organitzen diverses durant les tres primeres setmanes del curs acadèmic, en diferents horaris i dies per tal de facilitar l'assistència a tots els nous estudiants.

Professorat

Els professors de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, majoritàriament, estan adscrits al Departament d'Economia i Empresa de la UPF. El departament segueix una política de contractació de personal a nivell internacional que fa que la majoria dels professors tinguin un doctorat estranger i puguin fer classes indiferentment en català i/o espanyol i en anglès quan les necessitats docents ho facin adient.

Per a més informació sobre el perfil acadèmic i investigador del professorat, podeu consultar la pàgina web del Departament: http://www.econ.upf.edu/ca/ on trobareu el directori complet.

Garantia de qualitat

La qualitat del Grau d'Economia i Finances al segle XXI s'articula al voltant de diversos mecanismes: l'avaluació de la docència per part dels estudiants, els òrgans de seguiment de la prova pilot, la participació dels estudiants als òrgans de govern i altres mecanismes de seguiment.

L'avaluació de la docència per part dels estudiants

La UPF ha desenvolupat un model propi d'avaluació trimestral de la docència per part dels estudiants, pioner en el nostre entorn i que dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat avaluat i responsables acadèmics. Aquest nou sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Els òrgans de seguiment del pla pilot

Entre els mecanismes i òrgans de seguiment i assegurament de la qualitat en la implantació de la prova pilot d'adaptació a l'EEES consten els següents:

1. Comissió Interna de Seguiment de la Prova Pilot (Intraestudis). Està presidida pel degà dels estudis i està constituïda per l'Equip de Direcció dels estudis, la Coordinació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, el Director Acadèmic del Programa per la Qualitat Educativa i té les funcions principals següents:

 • Tenir una perspectiva global del desplegament de l'experiència d'adaptació a l'EEES als estudis: quines assignatures estan implementant el model i quines no, què passa amb aquelles que no ho estan fent, seguiment real del model, etc.
 • Revisió continuada del model d'organització docent implantat als estudis per tal de garantir la seva adequació a les necessitats que van sorgint.
 • Analitzar conclusions dels informes oferts per la Comissió d'Avaluació de l'Experiència Pilot per tal de millorar el procés, a nivell de rendiment acadèmic dels estudiants, satisfacció i processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Valorar l'adaptació al mètode per part dels docents.
 • Identificar els punts crítics en el desenvolupament de l'experiència i les possibles millores que es poden introduir en les implementacions successives.
 • Fer explícits els punts crítics i les necessitats per tal de fer-los arribar a la Comissió d'Avaluació.

2. Comissió Mixta de Seguiment (per a cada estudi). Està presidida pel Degà i està constituïda pel Degà de l'estudi, la Coordinació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, agents externs de l'entorn professional i social i té les funcions principals següents:

 • Aportar indicadors d'ajustament als requeriments de la professió.
 • Valorar l'adequació dels perfils competencials en relació amb les demandes del món professional.
 • Revisar l'adequació del Pla d'Estudis de la titulació d'acord amb la realitat socioprofessional.
 • Rebre els comentaris i suggeriments de millora dels agents econòmics i socials.
 • Valorar les activitats integradores i interdisciplinàries del darrer tram del títol i l'enfocament dels projectes de final de grau.
 • Comptar amb criteris externs als propis estudis sobre l'adequació dels processos d'ensenyament-aprenentatge al nou paradigma docent: metodologia, activitats, avaluació, etc.

3. Comissió de Coordinació de l'Avaluació de l'Experiència Pilot (Interestudis). Està presidida pel Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica i està constituïda pel Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, el Director Acadèmic del PQE, la Coordinació de l'Espai Europeu d'Educació Superior de l'estudi i el Director Tècnic per a la Convergència Europea. Té les funcions principals següents:

 • Identificar els punts forts i els punts febles en el procés d'implantació de l'experiència pilot per tal de millorar-ne el procés.
 • Comunicar i presentar la informació resultant de la Comissió Interna de Seguiment de la prova pilot de cada estudi, amb la identificació de les necessitats i elements crítics de la implementació de cada experiència.
 • Analitzar els resultats obtinguts a les avaluacions realitzades trimestralment de les experiències pilot, pel que fa al rendiment acadèmic, la satisfacció i els processos d'ensenyament aprenentatge.
 • Identificar aquells elements del procés d'ensenyament i aprenentatge que requereixen una especial atenció per a la millora de l'experiència.
 • Recollir dubtes, inquietuds, suggeriments, etc. sorgits en la implantació de l'experiència pilot.
 • Establir sinèrgies entre els representants dels diferents estudis a partir de l'intercanvi i el contrast d'experiències pel que fa a possibles punts febles, propostes de canvis, identificació de bones pràctiques, etc.

La participació dels estudiants en els òrgans de govern

La participació dels estudiants està garantida, atès que compten amb representants a diferents òrgans, consells i comissions:

 • Òrgans de govern de la UPF: els estudiants formen part de diversos òrgans de govern de la Universitat Pompeu Fabra: el Consell Social; el Consell de Govern; el Claustre; les comissions d'estudiants, d'ensenyament, d'ordenació acadèmica i altres comissions; les Juntes de Centre o Estudi, els consells de departament, etc.
 • El Consell d'estudiants (CEUPF): és l'òrgan de representació pròpia dels estudiants, que coordina els representats i en potencia la participació en tots els àmbits de la vida universitària. El CEUPF està format pels representants dels estudiants a cada centre o estudi i als departaments, pels delegats, pels representats dels estudiants al Claustre i per estudiants de les associacions i grups estables de la UPF registrats prèviament.
 • Associacions d'estudiants: les associacions d'estudiants registrades a la UPF fomenten la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, cohesionen la comunitat universitària i ofereixen formació cívica, solidària i integral. El SACU ofereix diferent tipus de suport a les associacions d'estudiants.
 • Delegats: els delegats i delegades són els representants de la classe, i s'encarreguen de fer arribar les inquietuds dels estudiants als diferents òrgans de govern. Els delegats s'escullen a partir de les eleccions que es convoquen a cada estudi durant el primer trimestre de cada curs. Els delegats es reuneixen trimestralment amb el una representació del Deganat (degà i cap d'estudis), la directora del Campus i la cap de Secretaria.

Per tal de garantir la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària, la UPF va crear l'any 1993 la figura del síndic o síndica de Greuges (http://www.upf.edu/seuelectronica/normativa/upf/sindic/)

Trobareu més informació sobre les possibilitats de participació dels estudiants a http://www.upf.edu/universitat/estudiants/

Altres mecanismes de seguiment.

Un altre mecanisme utilitzat per assegurar la qualitat en les titulacions del pla pilot d'adaptació a l'EEES, com és el cas d'aquest grau, és el d'una enquesta anònima específica adreçada als estudiants per a valorar la satisfacció i el procés d'ensenyament i aprenentatge en el nou entorn. El resultat de les enquestes és la base d'un informe que es posa a disposició dels responsables acadèmics per realitzar els ajustos necessaris per a millorar l'adaptació a l'EEES.

L'establiment de tutories regulars entre professors i alumnes, l'atenció permanent del Cap d'estudis i de la tutoria acadèmica, i la participació dels estudiants en les Juntes de Centre faciliten la participació en diferents àmbits.

La Coordinació de la prova pilot de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior té les funcions d'assessorar, tutoritzar i liderar l'equip docent per garantir l'adaptació general del model d'aprenentatge en el marc de la Declaració de Bolonya.

Mobilitat internacional

L'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior no seria possible sense un intercanvi real entre les universitats que permeti la mobilitat d'estudiants i professors entre el centres europeus. En aquest sentit, val a dir que la nostra Universitat és, en termes de percentatge el centre d'educació superior amb més mobilitat europea de tot l'Estat espanyol.

La UPF ofereix una àmplia oferta de places i modalitats d'estudi a l'estranger a través de la intranet campus global. Entre els programes que ofereix hi ha:

 • Erasmus Acadèmic o d'estudis convalidables: universitats europees
 • Convenis bilaterals: universitats d'Amèrica, Àsia i Oceania
 • Estades Curtes: països tercers amb vocació de cooperació
 • SICUE/Sèneca: universitats espanyoles
 • DRAC: universitats de l'àmbit lingüístic català

A la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF entre un 30 % i un 40% dels alumnes matriculats fan una estada en Universitats Estrangeres, percentatge que té una tendència creixent. La Facultat té convenis d'intercanvis amb les següents universitats:

UMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN BERLÍN Alemanya

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN BONN Alemanya CATHOLIC UNIVERSITY EICHSTÄTT EICHSTAETT Alemanya

J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN FRANKFURT Alemanya UNIVERSITÄT MANNHEIM MANHEIM Alemanya

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN MÜNCHEN Alemanya

MUNICH BUSINESS SCHOOL MÜNCHEN Alemanya

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL OESTRICH-WINKEL Alemanya

BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS WÜRZBURG Alemanya

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA BUENOS AIRES Argentina UNIVERSITÄT WIEN WIEN Austria

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN LOUVAIN-LA-NEUVE Bèlgica UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES BRUXELLES Bèlgica

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN LEUVEN Bèlgica

HEC MONTRÉAL MONTREAL Canadà

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY SEOUL Corea del Sud

AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AARHUS Dinamarca

UNIVERSITY OF COPENHAGEN COPENHAGEN Dinamarca

UNIVERZA V LJUBLJANI LJUBLJANI Eslovènia

TEPPER SCHOOL OF BUSINESS (CMU) PITTSBURGH Estats Units

UNIVERSITY OF PITTSBURGH PITTSBURGH Estats Units

TEXAS A&M UNIVERSITY TEXAS Estats Units

HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINKI Finlàndia

TURUN SCHOOL OF ECONOMICS TURKU Finlàndia

ENSAE MALAKOFF França

SCIENCES PO PARIS França

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR STRASBOURG STRASBOURG França

UNIVERSITÉ DES SCIENCES SOCIALES TOULOUSE 1 TOULOUSE França

GROUPE ECOLE SUPÉRIEURE DE GESTION PARIS França

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM Holanda

MAASTRICHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT Holanda NL

RADBOUD UNIVERSITY OF NIJMEGEN NIJMEGEN Holanda

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM ROTTERDAM Holanda

UNIVERSITEIT VAN TILBURG TILBURG Holanda

UNIVERSITEIT UTRECHT UTRECHT Holanda

REYKJAVIK UNIVERSITY REYKJAVIK Islàndia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA BOLOGNA Itàlia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA MILANO Itàlia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PADOVA Itàlia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA ROMA Itàlia

LUISS GUIDO CARLI ROMA ROMA Itàlia

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA MODENA Itàlia

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO-ITAM MÉXICO Mèxic

INSTITUTO TECNOLÓGICO ESTUDIOS SUPERIORES MONTERREY Mèxic

UNIVERSITY OF BERGEN BERGEN Noruega N

NORWEGIAN SCHOOL ECO. BUSINESS ADM. BERGEN Noruega

UNIVERSITY OF OSLO OSLO Noruega

BI NORWEGIAN SCHOOL OF MANAGEMENT OSLO Noruega

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRONDHEIM Noruega

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO LIMA Perú

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA LISBOA Portugal

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DO TRABALHO E EMPRESA LISBOA Portugal

UNIV. CATOLICA PORTUGUESA-PORTO PORTO Portugal

UNIVERSITY OF ESSEX ESSEX Regne Unit

UNIVERSITY OF WARWICK COVENTRY Regne Unit UK

UNIVERSITY OF EDINBURGH EDINBURG Regne Unit UK

UNIVERSITY OF EXETER EXETER Regne Unit UK

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON LONDON Regne Unit UK

CITY UNIVERSITY LONDON LONDON Regne Unit UK

REGENT'S COLLEGE LONDON LONDON Regne Unit UK

UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE NEWCASTLE UPON TYNE Regne Unit UK

SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY SINGAPORE Singapur

LINKÖPING UNIVERSITET LINKÖPING Suècia S LINKOPI01

VÄXJÖ UNIVERSITY VÄXJÖ Suècia S VAXJO01

UNIVERSITÄT BASEL BASEL Suïssa

UNIVERSITÉ DE GENEVE GENEVE Suïssa

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE LAUSANNE Suïssa

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA LUGANO (SVIZZERA) Suïssa

UNIVERSITÄT ZÜRICH ZURICH Suïssa

CHULALONGKORN UNIVERSITY BANGKOK Tailàndia

BOGAZIÇI UNIVERSITY ISTANBUL Turquia

KOÇ UNIVERSITY ISTANBUL Turquia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE SANTIAGO DE CHILE Xile

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES SANTIAGO DE CHILE Xile

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG Xina

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG Xina

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA LISBOA Portugal

UNIVERSITY OF SAINT ANDREWS SAINT ANDREWS Regne Unit UK

YAHOO LONDRES Regne Unit

CEEFIA PARÍS França

Es poden consultar les webs de les universitats entrant a cada programa o visitar la secció de Universitats sòcies de la UPF per una panoràmica general

Des de la intranet campus global es poden consultar tant l'oferta de mobilitat com també els Ajuts Associats a cada programa i les possibilitats d'obtenir finançament complementari a través d'altres convocatòries.

Pràctiques

Per tal d'afavorir l'equilibri entre els aspectes teòrics i pràctics del currículum s'han previst activitats d'aprenentatge que suposin l'inici de pràctiques de la professió.

Els programes de cooperació educativa són pràctiques de formació dels estudiants que es convenen entre la Universitat Pompeu Fabra, una empresa/entitat i un estudiant, en unes condicions determinades. Aquests programes estan regulats pel Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny (modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre), i la relació que s'estableix entre els signants d'aquest acord és estrictament acadèmica, mai laboral.

Tots els estudiants de la Llicenciatura que hagin superat el 50% dels crèdits del seu pla d'estudis poden subscriure un conveni de cooperació educativa.

L'empresa (o entitat) que vulgui participar en un programa de cooperació educativa ha de definir un treball que pugui desenvolupar un estudiant en unes condicions determinades:

 • El contingut del treball pràctic ha d'estar directament relacionat amb la formació que rep l'estudiant a la Universitat.
 • El conveni no podrà superar els 6 mesos de durada i s'haurà de realitzar dins d'un mateix curs acadèmic.
 • En el cas dels estudiants d'Administració i Direcció d'Empresa i, es tramiten els convenis per 4 mesos amb la possibilitat de renovar durant 2 mesos més.
 • La dedicació i l'horari en què l'estudiant ha de realitzar la pràctica haurà de ser compatible amb la seva dedicació als estudis.
 • L'empresa ha de designar una persona de la seva organització com a tutor/a de l'estudiant durant el període de pràctiques.
 • El programa preveu l'aportació d'una beca d'ajut a l'estudi per part de l'empresa a cada estudiant.
 • L'empresa, si ho considera pertinent, pot considerar l'estada de l'estudiant en règim de cooperació educativa com a període de prova i/o efecte d'antiguitat.

L'empresa que ha ofert el programa de pràctiques contacta directament amb els estudiants que han enviat el seu currículum, per fer-ne la selecció.

L'Oficina d'Inserció Laboral verifica que l'estudiant compleix els requisits que estableix el reglament per a la signatura del conveni i envia la proposta de conveni al Deganat, perquè n'aprovi la idoneïtat.

Algunes de les empreses participants en el programa de cooperació educativa:

AIG Europe

Antonio Puig, SA

Art of Newmanagement

Auditorias e Ingenierias, SA (Auding)

Barclays Bank, SA

Cambra de Comerç de Barcelona

Clesa, SA

Colomer Beauty and Professional Products, SL

Comsa

Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Danone, SA

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural-Generalitat de Catalunya

Deutsche Bank

Deutsche Leasing España, E.F.C., S.A.

Editorial Planeta deAgostini

Eucen

Europraxis Consulting

Everis, SL

Font Vella, S.A.

Formac Barna, SL

Fundació Esade

Fundación Privada Cuatrecasas

Gallina Blanca, SA

GB Investment Banking

General Electric Capital Bank

Grup Municipal Convergència i Unió Barcelona

Grupo Hospitalario Quirón, SA

Henkel Ibérica, SA

Horwath Auditores España, SL

Hoteles Turísticos Unidos, SA

ILV Silver

Institut Català del Sòl

J & A Garrigues, SLP

La Caixa

Mango-Punto Fa, S.L.

Marsh, SA

Metafora Digital 1, SL

Metropolis Neteges, SL

Mutual de Conductors, MPS

NTT Europe Online Spain

Observatori del Tercer Sector

Planeta Directo, SA

Planeta Sistemas y Operaciones, SL

Precision Consulting, SL

Riva y Garcia Gestión

Riva y Garcia Proyectos, SA

Sara Lee Household & Body Care España, SL

Seat, S.A.

Snack Ventures, SA

Societat General d'Aigües de Barcelona

Sony España, SA

SSL Healthecare Brands, S.A.U.

Taylor Nelson Sofres

Técnicas y Sistemas de Conservación, S.A.

UPF-Facultat d'Econòmiques

Viatges Temps d'Oci, SL

Vilella Rahn, SAU

Sortides professionals

Analista econòmic i financer; expert en macroeconomia; consultor sectorial (finances, assegurances, activitats no lucratives); dissenyador de mecanismes i d'assignacions institucionals; analista de mercat; serveis d'estudis; analista de polítiques públiques; expert en avaluació econòmica de projectes; expert en tècniques quantitatives per a la gestió; direcció d'organismes i d'institucions econòmiques,estadístic aplicat, serveis d'estudis de banca.

L'Oficina d'Inserció Laboral de la UPF (OIL) ofereix una sèrie d'activitats i serveis adreçats als estudiants dels últims cursos i als antics alumnes de la UPF per tal d'afavorir el lligam entre l'etapa de formació acadèmica dels estudiants amb la vida professional i desenvolupa progressivament un programa específic sobre cultura emprenedora entre els futurs graduats.

L'oferta que l'OIL proposa al llarg de tot el curs continua més enllà de la graduació, al llarg de l'exercici professional. Els destinataris de les activitats i els serveis que presta l'OIL són els estudiants dels últims cursos i els antics alumnes de la UPF.

Tant la informació sobre l'OIL com d'altres serveis d'inserció laboral es poden trobar a

Les llengües a la docència

A la Facultat s'imparteixen grups en que la llengua vehicular és l'anglès amb caire optatiu en el primer curs i de manera ordinària en el darrer curs. Per poder seguir les assignatures dels grups d'anglès sense dificultat es recomana tenir un nivell de First Certificate in English.

A la UPF el català -llengua pròpia i oficial de la Universitat-, el castellà -cooficial- i l'anglès són les llengües de comunicació i de treball acadèmic per excel·lència, i així mateix vehicle de projecció cap a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i cap a altres entorns acadèmics més enllà d'Europa. La UPF ofereix una riquesa lingüística, reflex de la riquesa del nostre entorn, que posa a l'abast serveis propis de formació, de suport, de dinamització i d'accés a plataformes institucionals públiques. Podeu consultar la informació a UPF-llengües

La Universitat ha posat les bases per a una convivència harmònica de les llengües, des d'una òptica de servei a la societat catalana, i ho ha fet establint un marc d'actuació i dibuixant un horitzó de multilingüisme a curt i a mitjà termini, en els termes previstos en el Pla d'Acció pel Multilingüisme a la UPF, que es va aprovar cap a finals del curs 2006-2007 i que s'ha començat a aplicar a partir del curs 2007-2008.

Vegeu http://www.upf.edu/llengues/

La UPF te un Programa d'Ensenyament d'Idiomes http://www.upf.edu/pei/ que oferta cursos de diversos nivells de diverses llengües estrangeres per aquells alumnes que ho sol·licitin.

Contacte

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Edifici Roger de Llúria

Ramon Trias Fargas, 25-27

08005 Barcelona

Telèfon 93 542 17 77 i 93 542 17 45

Fax: 93 542 26 35

a/e: secretaria.economiques@upf.edu

Altres unitats vinculades:

Departament d'Economia i Empresa www.upf.edu/facecon

Més informació

www.upf.edu/estudiants