Pompeu Fabra, lingüista

"Fabra […] era un lingüista competent i un gramàtic meravellosament hàbil: és a dir, un científic, un home d'idees empíriques i no pas de preferències decoratives […]"
(Gabriel Ferrater [1968]: "Les gramàtiques de Pompeu Fabra". Sobre el llenguatge, Quaderns Crema, 1990.)

Tal com s'ha dit en la seva biografia, Fabra fou autodidacte en la seva formació en lingüística. Els seus biògrafs destaquen els seus sòlids coneixements en fonètica i morfologia històriques, que adquirí a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, on podia estudiar les obres dels principals investigadors de la gramàtica històrica, del comparatisme i de la lingüística europeus (Jean-Joseph Saroïhandy, Wilhelm Meyer-Lübke, Ferdinand de Saussure, Otto Jespersen, Charles Bally, entre altres). Fruit d'aquesta sòlida formació, escrigué articles, com "Études de phonologie catalane" (1897), "Les e toniques du catalan" (1906), "Le Catalan dans la grammaire des langues romanes de W. Meyer-Lübke et dans le Grundriss der rom. Philologie" (1907) aquests publicats a la Revue Hispanique , "La coordinació i la subordinació en els documents de la cancilleria catalana durant el segle XIVè" o "Els mots àtons en el parlar de Barcelona". Les seves intervencions en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) i gramàtiques seves com la Gramática de la lengua catalana (1912), la Gramàtica catalana: curs mitjà (1918) i la Gramàtica catalana de 1946 i la de 1956 també mostren la seva excel·lent preparació teòrica. També conservem mostres d'aquesta preparació en els apunts d'estudiants que havien assistit a cursos seus a la Universitat o en altres llocs (com un curset de fonètica de l'any 1933).

 

Portada TÍTOL: Études de phonologie catalane
PUBLICAT: Revue Hispanique. New York; Paris : [s.n., 1894- ?]. IV, p. 5-30 (gener 1897)
  Portada AUTOR: Fabra, Pompeu
TÍTOL: Le Catalan dans la grammaire des langues romanes de W. Meyer-Lübke et dans le Grundriss der rom. Philologie
PUBLICAT: Revue Hispanique. New York; Paris : [s.n.], 1907
Portada TÍTOL:Les e toniques du catalan
PUBLICAT: Revue Hispanique. New York; Paris : [s.n., 1894- ?]. XV, p. 9-23 (1906)
  Portada AUTOR: Fabra, Pompeu
TÍTOL: La Coordinació i la subordinació en els documents de la cancilleria catalana durant el segle XIVè
PUBLICAT: Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1926
Portada AUTOR: Fabra, Pompeu
TÍTOL: Un Cursillo de fonética catalana
PUBLICAT: [Barcelona] : Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, DL 1968
  Portada

TÍTOL: Estudis de lingüística i de filologia catalanes : dedicats a la memòria de Pompeu Fabra en el centenari de la seva naixença
EN: Estudis romànics. [Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1947- ]. Vol. 12-13 (1963/1968)

 

Darrera actualització: 12-08-2008