JORNADES "DIÀLEGS PER LA MEMÒRIA"
 
 
    PRESENTACIÓ
 


Fer present la memòria és un programa de recerca i divulgació social de la Universitat Pompeu Fabra, iniciat l'any 2002, amb l'objectiu de visibilitzar i difondre, des del quotidià de la gent i les seves subjectivitats, els sentiments, les vivències, les trajectòries i les experiències viscudes durant la dictadura franquista a Catalunya. La comissió rectora del programa -constituïda per Tomàs de Montagut i Estraguès, Jordi Pericot i Canaleta i Elisabet Almeda Samaranch- va convidar a persones vinculades a les Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran a participar amb les seves veus i records, esdevenint protagonistes i membres actius d'un enriquidor procés metodològic d'història oral, amb entrevistes, diàlegs, devolucions, sessions conjuntes de debat i reflexió sobre temàtiques específiques i aportacions de materials documentals adients als seus relats.

La nostra gent gran que va viure la dictadura franquista trenca silencis i es disposa a enraonar. Cadascú ho fa i ho diu a la seva manera, segons el que ha viscut o en pensa. La dictadura, com hom hi vivia, patia, resistia o s'hi posicionava... Des d'un ampli ventall de percepcions, opinions i subjectivitats, hem volgut recollir les veus, i entre tots i totes, les hem visibilitzat. Són paraules d'un poble que vol fer present la memòria.

 

 
    ANTECEDENTS
 


El programa Fer present la memòria va gestar-se el mes de setembre del 2002, a iniciativa del professor Jordi Pericot, aleshores vicerector de Relacions Institucionals de la UPF, després de varies converses i trobades amb altres col·legues de la UPF i amb els presidents/es de les aules de la Gent Gran, en les que es comentava la possibilitat d'iniciar alguna investigació per recuperar les memòries de les persones participants en les Aules de la Gent Gran vinculades a la UPF i, a la vegada, implicar més a les Aules en la vida acadèmica d'aquesta institució universitària.

La recerca va néixer amb l'objectiu de recollir, visibilitzar i difondre un ampli i divers ventall de vivències de persones vinculades a les Aules de la UPF, a partir de voluntaris que desitjaven compartir, relatar i exposar els seus records i històries personals durant el llarg període comprès entre els anys 1939 i 1977. Immediatament van acceptar participar en la proposta l'Aula de Mataró, del CIC, de Sant Andreu i la de Badalona. Posteriorment, es va sumar també al projecte l'Aula d'Arenys de Mar. Totes les aules van designar, a més de la participació directa del president/a, un/a responsable del projecte per aula que va demostrar ser decisiva per la bona marxa del projecte. Endemés, des d'aquest primer període i al llarg dels gairebé cinc anys del projecte, la Generalitat de Catalunya ha donat el seu recolzament de forma permanent.

Després de dissenyar el Projecte, es va començar el treball de camp programat en el que finalment van participar 51 protagonistes, dels quals 42 formen part de les aules de la gent gran de la UPF, i 9 són d'altres entitats o institucions que van mostrar el seu interès en ser partícips del projecte i, per tant, també foren inclosos. D'aquesta manera, s'aconseguia enriquir el contingut de la recerca i permetre donar un ventall encara més ampli de perfils i experiències viscudes al llarg dels anys de la dictadura. Per poder recopilar tot el que volien aportar, ha estat necessari que cada protagonista fos escoltat durant dues o, fins i tot, tres llargues i colpidores sessions de treball

Les entrevistes van ser realitzades majoritàriament per una desena d'entrevistadors/es de la UPF i de la UB (doctorands/es i estudiants/es de darrers anys de carrera de la UPF i, en una darrera etapa de la UB), per bé que també hi participà la directora del projecte. Abans d'iniciar el treball de camp, els i les entrevistadors/es participaren en dos seminaris de formació sobre tècniques de treball qualitatiu. El guió-qüestionari, que va servir de fil conductor per a entrevistar a les persones protagonistes, es va elaborar conjuntament entre la comissió rectora del projecte, els entrevistadors/es i els presidents/es de les aules de la gent gran durant tres llargs i intensos seminaris d'encontre d'idees i propostes. Aquest guió contempla una primera part de context general sobre la trajectòria personal i vital de cada protagonista i una segona part en la que l'entrevistat/da ens relata una història, un relat o una experiència viscuda personalment durant els anys de la dictadura. En principi, aquesta segona part es la base principal de l'entrevista, tot i que cada protagonista s'ha sentit lliure de donar-li la importància que volia i, per això, en alguns casos la primera part és molt més llarga i substanciosa que la segona. En general, les segones parts de les entrevistes que s'han anat recopilant toquen un ampli repertori d'aspectes i temes que són propis o conseqüències de la dictadura franquista. Entre ells, podríem esmentar els següents: la repressió franquista, el control social, la falange, la policia, la universitat, el paper de les dones, el catalanisme, la cultura, els drets humans, la ideologia política, l'exili, la presó, el paper de la societat civil, la família, l'educació, el treball, la vida quotidiana o i la religió, entre altres. Tots aquests temes són tractats pels protagonistes de diferent manera, amb distintes paraules i expressions i també des de diverses mentalitats i ideologies.

Una vegada duta a terme l'entrevista amb les seves corresponents sessions, dependents de la decisió dels protagonista i de l'entrevistador/a, es va procedir a la transcripció literal de les entrevistes i a la digitalització del material documental i d'arxiu que molts protagonistes varen subministrar. Una vegada feta la tasca, es va afegir al treball membres del Grup de Recerca "COPOLIS. Benestar Comunitat i Control Social" de la Universitat de Barcelona, que va organitzar els "cinc seminaris de devolució" a les aules. S'explicaven els resultats provisionals del treball, i es retornava l'entrevista transcrita i impresa a cadascun dels protagonistes, donant -en el marc d'unes instruccions generals i un temps raonable- la possibilitat de fer correccions, ampliacions o observacions a la seves paraules. Un cop totes les entrevistes foren transcrites, corregides pels seus protagonistes i retornades a l'equip de recerca, es va iniciar el seu processament mitjançant un programa informàtic, per metodologies qualitatives d'anàlisi contextual i conceptual en ciències socials. A partir de la lectura de totes elles i dels seus continguts i àmbits temàtics, es van anar definint els codis -paraules, idees, conceptes més rellevants i reiterats al llarg de les entrevistes-. Un total de aproximadament 200 codis foren conceptualitzats i, a continuació, totes les entrevistes foren codificades a través d'ells, seleccionant i identificant amb les respectives citacions dels i les protagonistes.

En darrer lloc, amb tot el material recollit al llarg d'aquest enriquidor i laboriós procés, es procedí a l'etapa de redacció de l'Informe Final del Projecte, no sense abans plantejar el desenvolupament de cinc Jornades (una per a cada aula participant) per captar les percepcions i sensacions que ocasionà la tasca duta a terme a les aules de la gent gran. Finalment, es desenvolupà la redacció i edició final de l'obra en cinc volums resultants del treball.

 

 
    ACTIVITATS
 


Al llarg de sis anys de treball, reflexió i debat, "Fer Present la Memòria" ha anat creixent, passant de ser, el projecte de recerca sobre "Els 40 anys de dictadura franquista a Catalunya" a un programa marc, format per un conjunt d'activitats de recerca, formació i divulgació científica i social, articulades i sistematitzades en un programa d'extensió universitària de recuperació de les pluralitats de les memòries socials envers els valors democràtics a Catalunya. A continuació s'esmenten de manera esquemàtica i il·lustrativa el conjunt d'activitats que el programa ha anat desenvolupant durant aquests anys

RECERCA

Les tres grans recerques dutes a terme són:

1)      "Els 40 anys de dictadura franquista a Catalunya"
- Direcció: Elisabet Almeda
- Estat: finalitzada.
- Tipologia: fonts orals, amb participació activa dels protagonistes.
- Període: 2002-2007.

2)    " Recerca Documental amb creació d'un Arxiu Virtual de la Memòria" (espai web)
- Direcció: Dino Di NellaArxiu Virtual
- Estat: última fase (presentació de resultats i redacció final d'informe)
- Tipologia: fonts documentals, amb participació activa dels protagonistes.
- Període: 2006-2008. 

3)    "Recerca Audiovisual sobre la dictadura franquista"
- Direcció: Montserrat Martí
- Estat: proves finals (última fase)
- Tipologia: Fonts orals, amb producció audiovisual
- Període: 2005-2008


FORMACIÓ I DIVULGACIÓ:

Entre les activitats de formació i divulgació, destaquem: 

·   “Les fonts orals com a metodologia per fer present la memòria”. Curs de formació
d’entrevistadors/es. 2002.

·   “Fer Present la Memòria va a les aules de la gent gran”. Jornades amb cinc sessions, una a cada
Aula participant del projecte. 2003.

·   “Construint la recerca Fer Present la Memòria”. Seminari de treball amb els 51 protagonistes i l’equip de
recerca. 2004.

·   Presentació del documental audiovisual “Vivències i supervivències (1939-1975)”. 2005.

·   “Fer Present la Memòria: un projecte compartit”. Seminaris de treballs metodològics amb els
protagonistes (sis sessions de grups de discussió entre els protagonistes de les Aules i les altres entitats
i persones col·laboradores amb l’equip de recerca). 2006.

·   “Comunitat i Memòria”. Jornades amb cinc sessions, una a cada Aula participant del projecte. 2006.

·   Presentació de la primera versió del documental audiovisual “Imaginaris de la memòria. Diàlegs entre els protagonistes del regim franquista i les noves generacions”. 2007.

·   “Les imatges i documents de Fer Present la Memòria”. Sessions de treball amb fonts documentals
donades pels protagonistes. 2007.

·   “Diàlegs per la Memòria”. Jornades Institucionals de presentació de les publicacions del Programa
“Fer present la memòria”. 16 i 17 d’abril de 2008.


Entre les publicacions divulgatives, ressenyem: 

·   “Dossiers. Fer present la memòria: les entrevistes”. 2005. (un dossier per cada persona entrevistada)

·   “Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’Aula Sènior de Mataró”. 2006

·   “Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’Aula d’Extensió Universitària de Sant Andreu”. 2006

·   “Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’Aula d’Extensió Universitària Cic de la Gent Gran”. 2006

·   “Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’Aula d’Extensió Universitària de Badalona de
Badalona”. 2006

·   “Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’Aula d’Extensió Universitària Arenys de Mar per a
la Gent Gran
”. 2006

·   “Fer present la memòria, amb els protagonistes de diverses entitats”. 2006

·    “Imatges per la memòria”. Arxiu Virtual de la Memòria. Espai web. 2008


Entre les ponències i comunicacions presentades, esmentem: 

·   “Fer Present  la memòria. Un projecte participatiu”. Seminari de Recerca del Grup Copolis.
Universitat de Barcelona; Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 2005.

·   “El projecte Fer present la memòria”. Seminari “Justícia i memòria. El debat sobre la llei de la memòria
històrica”.
Institut d’Estudis Ilerdencs-Fundació Pública de la Diputació de Lleida, Universitat de Lleida
i Societat Catalana de Victimologia. Lleida. 2007.

·   “Fer Present la Memòria. Viscuts dels quaranta anys de dictadura franquista”. Primer Col·loqui
Internacional: Memorial Democràtic. Polítiques Públiques de la memòria”
. Memorial Democràtic,
Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2007.

·   “Fer present la memòria. Relats de resistències durant la dictadura franquista des de la quotidianitat”.
XIV Col·loqui de Tardor-XVIII Jornades d’Història de l’Educació “Resistència al franquisme i educació no
formal”.
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles-Universitat de Girona-Societat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana. Banyoles. 2007.

 
    EQUIP DE TREBALL
 


COMISSIÓ RECTORA
Tomàs de Montagut i Estraguès, Jordi Pericot i Canaleta i Elisabet Almeda Samaranch

RELACIONS INSTITUCIONALS
Tomàs de Montagut i Estraguès Vicerector de Relacions Institucionals Universitat Pompeu Fabra

AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA GENT GRAN ADSCRITES A LA UPF

DIRECCIÓ
Elisabet Almeda Samaranch

COORDINACIÓ CIENTÍFICA
Dino Di Nella

GRUP DE RECERCA I SUPORT LOGÍSTIC
Elisabet Almeda Samaranch; Dino Di Nella; Francesc Ramírez i Massagués; Roger Roca i Rius; Dídac Sánchez-Costa i Larraburu; Mireia Soler i Fortuny i Núria Vergés i Bosch

GRUP DE PRODUCCIÓ DE L'ARXIU VIRTUAL
Dino Di Nella (director); Jordi Pericot i Canaleta, Francesc Ramírez i Massagués; Dídac Sánchez-Costa i Larraburu i Bru Laín i Escandell

GRUP DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
Montserrat Martí i Saldes (directora); Pau Masaló i Llorà; Sergi Moreno i Castillo (realitzadors); Mercè Oliva i Rota; Óliver Pérez i Latorre (guionistes)

RESPONSABLES DEL PROJECTE PER CADA AULA
Maria LLuïsa Circuns i Pons, Maria Rosa Villa i Herranz i Enric Bernabeu i Cabot (Aula Mataró); Josep Romà Barriga i Planas i Magda Casals i Coll (Aula CIC); Josep Massip i Buxò i Màrius Roca i Batlleria (Aula Badalona); Núria Sala i Reig i Celestí Sitjà i Feliu (Aula Sant Andreu); i Dolors Paronella i Basquens (Aula Arenys de Mar)

ENTREVISTADORS/ES
Elisabet Almeda i Samaranch; Ivan Altisent; Mariona Rovira; Nuria Morell; Jesús Hernan; Jordi Muñoz; Helena Ricoma; Juan Jose Rizo; Roger Roca i Rius, Núria Verges i Bosch, Carlos Cuartero, Assumpció Noguera

 

 
    ELS PROTAGONISTES
 


(Ordenats alfabèticament pels cognoms)

Teresa Alba i Cusó
Josep Almeda i Petitpierre
Carme Alomar i Bayo
Montserrat Arimont i Colom
Vicenta Carreras i Durán
Magda Casals i Coll
Maria Lluïsa Circuns i Pons
Mercè Claus i Salas
Antonio Doñate Martín
Josep Fradera i Soler
Lluïsa Giró i Marsal
Maria Giró i Marsal
Blanca Gómez i Soriano
Rosa Grisó i Valls
Miquel Maria Lluc i Ventura
Albert Manent i Gatell
Teresa Maura i Picanyol
Josep Massip i Buxó
Maria Mercè Massot i Jaume
Marta Mestres i Rodón
Maria Muñoz i Martínez
Joaquim Oliveras i Lloret
Anna Paronella i Basquens
Dolors Paronella i Basquens
Jordi Pericot i Canaleta
María Pisa i Novillas
Francesc Porret i Gay
Dolors Prat i Prat
Ernest Pruna i Duñó
Enric Pubill i Arnó
Enric Puig i Busquets
Emília Pujol i Domingo
Carme Riera i Porta
Màrius Roca i Batlleria
Manola Rodríguez Lázaro
Dolors Rodríguez i Trilla
Josep Romà Barriga i Planas
Joan Rubies i Trias
Francesc Safont-Tria i Cabot
Núria Sala i Reig
Teresa Satorres i Guerola
Celestí Sitjà i Feliu
Maria Àngels Soler i Flores
Joan Talarn i Morales
Manel Torrents i Vehils
Amèlia Trueta i Llacuna
Maria Ventolà i Ribas
Mossèn Tomàs Vergés i Foros
Alexandra Viena
Antoni Viladamunt i Basco
Pepeta Viladoms i Expósito

 

 
    CONTACTE
     
 
WWW
http://www.copolis.org  
 
[email protected]  
 
Tel. 93 402 43 08  
 
© Universitat Pompeu Fabra, 2008