Grau Obert UPF

Branques de coneixement  Art i humanitats. Ciències de la salut. Ciències socials i jurídiques. Enginyeria i arquitectura
Durada  Quatre cursos acadèmics en general; en alguns casos, quatre anys més un o dos trimestres, depenent de l'itinerari personal 
Horaris Matí i tarda (en funció de les assignatures escollides) 
Calendari De setembre a juny
Preu 2.287,12 € 
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura) 
Crèdits ECTS 240 (distribució en funció del grau escollit)
Nombre de places 30
Llocs de realització Campus de la Ciutadella, campus del Mar i campus del Poblenou
Organització i gestió del grau Secretaria del Programa de Grau Obert
Preinscripció En línia a accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Jo, la Pompeu perquè...Grau Obert UPF

  • Exploraré diferents àmbits disciplinaris durant el primer curs
    dels meus estudis universitaris.
  • Rebré l'atenció personalitzada d'un tutor que m'assessorarà en la tria d'assignatures per dissenyar el meu itinerari acadèmic, i m'orientarà per decidir l'estudi de grau que cursaré, a partir del segon any dels estudis.
  • Em graduaré en quatre anys en un dels estudis de grau de la UPF.

Presentació

El Programa de Grau Obert UPF és un programa innovador que ofereix la Universitat Pompeu Fabra, dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que desitgin adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l'estudi en el qual es volen graduar.

Aquest programa neix de la voluntat de la UPF d'oferir un model innovador de docència i d'aprenentatge encara més personalitzat: un tutor acadèmic acompanya i orienta l'estudiant en el procés de tria de les assignatures dels àmbits acadèmics que li interessin així com en l'elecció del grau que obtindrà en finalitzar els seus estudis.

Durant tres o quatre trimestres l'estudiant pot cursar assignatures de diferents graus de la UPF. En el tercer o quart trimestre, ja haurà de triar definitivament l'estudi amb el qual es vol graduar (se n'exclouen els graus interuniversitaris i els dels centres adscrits a la UPF).

Característiques dels estudis

El tutor orientarà l'estudiant, en primer lloc, en la tria d'assignatures dels tres o quatre primers trimestres dels estudis i, en segon lloc, en l'elecció del grau de sortida.

Les assignatures que l'estudiant haurà de cursar durant aquests trimestres han de correspondre al primer i al segon curs de qualsevol dels graus de la UPF, exclosos els graus interuniversitaris i els dels centres adscrits a la UPF.

El primer any, l'estudiant admès al programa s'ha de matricular obligatòriament d'un nombre de crèdits equivalent a un primer curs de qualsevol grau; és a dir, de 60 crèdits.

L'estudiant podrà cursar assignatures de dos o tres graus, de disciplines diverses i, el primer any, els crèdits escollits no poden suposar més d'un 70% dels crèdits d'un mateix grau.

Accés

1. Accés al Programa de Grau Obert

L'accés al Programa de Grau Obert s'ha de fer mitjançant la preinscripció universitària ordinària (accesnet.gencat.cat), que compta amb una opció específica amb places per a l'accés "Grau Obert UPF".

Els requisits d'accés i d'admissió al Grau Obert són els mateixos que els de qualsevol altre grau de la UPF.

2. Accés al grau de sortida

Un cop matriculat en el programa, durant el tercer o el quart trimestre, l'estudiant escollirà un grau en concret entre l'oferta de graus de la UPF -excloent els graus interuniversitaris i els dels centres adscrits a la UPF-, i aquesta serà la titulació que obtindrà en finalitzar els seus estudis, al cap de quatre anys o al cap de quatre anys més un o dos trimestres, segons l'itinerari personal de cada estudiant.

La UPF garanteix a l'estudiant admès una plaça en el grau de la seva preferència, sempre que la seva nota d'admissió a la Universitat hagi estat igual o superior a la nota mínima d'admissió de la seva via d'accés a aquells estudis en l'any en què va ser admès al Grau Obert. També es tindrà en compte el rendiment acadèmic obtingut durant el primer any dels estudis a la UPF i l'afinitat de les assignatures cursades amb el grau elegit, entre altres requisits.

Documents previs a la matriculació

Abans de matricular-se i després d'haver obtingut l'assignació d'una plaça al Grau Obert, l'estudiant ha d'emplenar un formulari dirigit a la coordinadora acadèmica del Programa de Grau Obert sobre qüetions com les motivacions per cursar aquest programa, els estudis de grau i els àmbits disciplinaris en els quals està interessat, perquè el tutor pugui orientar-lo sobre les assignatures i els itineraris que seran més adequats per a ell.

Titulació que s'obté

Quan l'estudiant hagi completat el pla d'estudis del grau de destinació, obtindrà el títol del grau corresponent.

Addicionalment, l'estudiant pot obtenir, si ho desitja, un títol propi de la UPF que reflecteixi haver cursat un mínim de crèdits d'un àmbit disciplinari diferent al del grau de destinació.