Visor de contenido web Visor de contenido web

Acord sobre sol·licituds de permanència d’estudiants
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 2 d’octubre del 2018, relatiu a sol·licituds de permanència d’estudiants, que s’adjunta com annex 1.

Aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals auditats de l’exercici 2017
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe de la Comissió Econòmica del Consell de data 22 d’octubre del 2018, l’aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals auditats de l’exercici 2017.

Acord sobre els increments retributius del 2018
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, prendre coneixement i ratificar els acords de la Mesa d’Universitats, amb data 6 de novembre del 2018, sobre els increments retributius del 2018, que s’adjunten com a annex 3.

Designació de membres del Consell Social
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’aprova, per unanimitat, la designació del senyor Jordi Marín Puigpelat com a president de la Comissió Econòmica del Consell Social, en substitució del senyor Josep Tarradas Faja.

Representants del Consell Social a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, atenent a la representació actual del Consell Social a la Fundació Institut d’Educació Contínua i als Estatuts de la entitat, deixar sense efectes de l’acord del Ple de data 19 de juliol del 2018, relatiu a la designació d’un representant al Consell d’Estudis de la Fundació.