Les activitats de la Universitat Pompeu Fabra en els àmbits de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat, s'apleguen, s'impulsen i es gestionen sota la denominació UPF Solidària. Aquesta denominació data de l'any 2005 i va coincidir amb el sorgiment de la Plataforma UPFSolidària formada per estudiants, professorat i membres del PAS de la Universitat que van acordar impulsar les activitats de solidaritat a la UPF, de manera participativa, transversal i compromesa.

A més d'aquestes activitats, la UPF treballa conjuntament amb la resta d'universitats catalanes i govern en l'execució del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. Aquest programa pretén vincular les actuacions de cooperació al desenvolupament que dugui a terme la Universitat als àmbits que li són propis: la docència i la recerca, relativa tant a una formació integral dels estudiants com a una millor comprensió dels problemes que poden impedir un desenvolupament humà i sostenible a escala mundial. A més, l'enfortiment institucional dels sistemes universitaris (mitjançant la transferència de coneixements i tecnologia, infraestructures i altres recursos) i l'assessorament i el suport tècnic a programes de desenvolupament, juntament amb la sensibilització de la comunitat universitària, han de constituir elements prioritaris del treball de la UPF en aquest àmbit.