Atrás Tenure track. Perfil Història del cinema, intermedialitat i star studies

  • Referència:  COM-TT-2024-11
  • Termini de sol·licitud: 07/06/2024
  • Estat: OBERTA

24/05/2024

Data publicació al web

Es convoca un contracte tenure track del Departament de Comunicació en el perfil d'Estudis de recepció, credibilitat dels mitjans i opinió pública.

11/06/2024

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d’admesos i exclosos. Data de publicació al web: 11/06/2024

A partir de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos s’obre un període d’al·legacions de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta llista provisional.

Termini reclamacions llista provisional: 18/06/2024

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.

Un cop la llista sigui definitiva, les persones interessades poden interposar demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.

19/06/2024

Data en que la llista d’admesos i exclosos provisional esdevé definitiva al no haver cap al·legació

Un cop transcorregut el termini d'al·legacions a la resolució de la llista provisional d’admesos i exclosos sense que s'hagi presentat cap al·legació, aquesta esdevè definitiva. Les persones interessades poden interposar demanda davant els jutjats socials de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.