22.06.2011

Una Jornada sobre la incapacitat temporal i l'absentisme laboral

Un seminari que ha organitzat el Centre d'Investigació en Salud Laboral (CISAL), dirigit per Fernando G. Benavides, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salud (CEXS) de la UPF, en col·laboració amb la Corporación Mutual, el 21 de juny a la seu central d'Ibermutuamur a Madrid: " Gestión del absentismo y la incapacidad temporal en Europa: Holanda, Suecia y España", ha tingut com a objectiu principal examinar els models de gestió de la incapacitat temporal a dos centres sanitaris europeus: Kristina Alexanderson del Karolinska Institute d'Estocolm (Suècia); Ute Bultmann de la Universitat i Centre Mèdic de Groningen (Holanda) per tal de comparar-los amb el cas espanyol.

No hi ha dubte que l'absentisme laboral per motius de salut és un tema rellevant des del punt de vista sanitari, social i econòmic. Al nostre país, cada any, la Seguretat Social dedica aproximadament el 7% del seu pressupost a pagar els subsidis als quals tenen dret els treballadors per incapacitat laboral per contingència comuna (ITcc).  

A això s'ha de sumar les despeses sanitàries que ocasiona, la part que correspon a les empreses (els primers quinze dies, si és per causa comuna) i els efectes sobre la productivitat. Les empreses tendeixen a considerar aquestes baixes com a absentisme atribuït a comportaments propers al frau i que han de ser controlades mitjançant mesures d'inspecció. Per part dels treballadors, la salut ha d'estar protegida i, en cas de perdre-la, ha de ser restaurada mitjançant mesures sanitàries, com ara la baixa laboral.

jordidelclos2La durada d'aquesta incapacitat temporal està determinada per factors personals, clínics, laborals i assistencials, el coneixement dels quals és crucial per tal de millorar la seva gestió. De vegades el causant de la incapacitat està justificada socialment més que no pas clínicament, malgrat que el dubte raonable existeixi.

Jordi Delclòs, en nom de l'equip d'investigadors de CISAL, ha presentat la situació al nostre país, d'acord amb la recerca que aquets grup ha estat duent a terme. En la seva ponència ha comparat la durada de la incapacitat temporal i l'absentisme,  i ha revisat els determinants, tant clinics com administratius, de la duracio de la IT en base a dades de Catalunya, una base de dades de més de 3 millions de baixes. Els factors determinants estudiats han estat en funció de l'edat, el sexe, el règim de la seguretat social, el tipus de contracte laboral, l'activitat economica, etc.

La jornada, ha permès entendre millor quins són aquests determinants per trobar les mesures més justes i eficients, a més d'identificar les diferents formes d'absentisme en el treball i trobar un consens entre les definicions i estratègies a seguir, per arribar a una millor gestió de la prestació social,  un dret al qual tenim tots els ciutadans.

CISAL dedica part des seu treball a investigar les causes del fenomen motiu d'aquest seminari i l'avaluació de les mesures sanitàries, de protecció social i empresarials que es van adoptant per al seu control.

El Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL) es va crear arran d'un conveni entre la UPF, Corporación Mutua i l'Institut Sindical del Treball, l'Ambient i la Salut (ISTAS). La seva activitat investigadora se centra en els temes de major importància per a la salut laboral, ja sigui per la seva magnitud o gravetat o pel seu impacte econòmic i social, i es divideix en les àrees següents: les condicions de treball, les desigualtats en la salut laboral, els danys a la salut i les polítiques de seguretat i la salut en el treball.

Altres e-notícies relacionades:

La situació dels treballadors estrangers s'ha agreujat a causa de la crisi global

El CISAL col·labora amb l'Institute Work and Health del Canadà