Punt únic. Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d'expressió a la UPF.

Aprovació de la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF

S'aprova la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF per 73 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.

Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF

El Claustre universitari, com a màxim òrgan de representació de la comunitat de la UPF, declara el següent:

1. La llibertat d'expressió és un dels fonaments de qualsevol societat democràtica i una condició primordial per al seu progrés i per al desenvolupament de les persones. La funció principal d'una universitat és la cerca i la difusió de coneixement mitjançant la recerca, la docència i la transferència a la societat. La universitat, com a institució social, se sent interpel·lada per aspectes que depassen l'activitat acadèmica i és agent actiu en els processos de transformació cívica. Perquè la universitat pugui complir la seva funció és necessari l’intercanvi lliure d'idees no tan sols intramurs, sinó també en relació amb la societat i, per tant, cal vetllar perquè totes les persones de la comunitat universitària gaudeixin de la màxima llibertat possible per escoltar, aprendre, escriure, parlar, debatre, expressar i difondre idees i reflexions per tots els mitjans.

2. En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra manté el compromís ferm de garantir un entorn on es puguin expressar i escoltar opinions i idees diverses, fins i tot aquelles que puguin resultar controvertides. La Universitat ha d’esdevenir un espai obert on posar a prova idees, qüestionar valors i canviar el pensament en un marc de civisme i respecte, tot promovent l’esperit crític i ha de ser encara més contundent que la societat en general en la defensa de la llibertat d'expressió i en el foment de tota mena de debats, i, per tant, no pot acceptar denúncies i pressions que cerquin limitar-la.

3. La Universitat protegirà de la manera més àmplia l'exercici del dret de la llibertat

d'expressió i la llibertat acadèmica, però aquesta protecció ha de ser compatible amb el deure de ser responsable i el respecte als drets d’altri. En línia amb la visió del Tribunal Europeu dels Drets Humans, el dret a la llibertat d’expressió no empara aquelles expressions que difamen una persona o col·lectiu concrets, que constitueixin una amenaça o un assetjament efectius, que envaeixin injustificadament interessos essencials de privacitat o confidencialitat.

4. L’exercici de la llibertat d’expressió implica tota la comunitat. El compromís fonamental de la Universitat de protegir i promoure la lliure expressió té correspondència amb el deure de tots els membres de la comunitat universitària de respectar aquesta lliure expressió. Així mateix, la universitat, com a institució educativa, ha de promoure la participació de la comunitat universitària en els debats que s’hi organitzin i ha de procurar que hi hagi un diàleg lliure, viu i plural.

5. La Universitat reprova que membres de la seva comunitat emprin les denúncies internes com a instrument per a blasmar les persones amb opinions diferents, per a destorbar-les en la seva feina o per a forçar-les a l'autocensura.

6. Aquesta declaració de respecte, defensa i promoció de la llibertat d'expressió entre tots els membres de la universitat, després dels tràmits oportuns, s’incorporarà al Codi Ètic i se n’informarà de l’aplicació, en el marc de l’impuls de la integritat de la nostra institució