1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 27 d’abril del 2022.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:

 • Proposta de modificació de la programació d’estudis oficials per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.
 • Proposta de modificació de l’oferta de places per al curs 2022-2023.
 • Proposta de modificació de les bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau.
 • Proposta de bases del Premi a la millor tesi doctoral escrita en català.
 • Proposta de bases per a la concessió de beques per a estades de recerca al centre d’estudis filosòfics Eugenio Trías de la UPF.

 

4t. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de PDI:

 • Proposta de modificació de la regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent.

 

5è. Proposta d’aprovació de temes d’estructura acadèmica:

 • Proposta d’aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i diverses entitats per regular l’adscripció de centres docent d’ensenyament superior.

 

6è. Proposta d’aprovació de temes d’integritat, transparència i bon govern:

 • Proposta de modificació de Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Proposta de Normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF.

 

7è. Proposta d’incorporació i reconeixement com a spin off de KoA Biotech, S.L.

8è. Proposta de creació del Fòrum Consultiu de la UPF.

9è. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

10è. Ratificació de convenis.

11è. Afers de tràmit.

 • Situació de tramitació de l’expedient de creació de la facultat de Medicina

 

12è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 27 d’abril del 2022
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 27 d’abril del 2022.

 

3. Aprovació de temes de l’àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

 • Proposta de modificació de la programació d’estudis oficials per als cursos 2022-2023 i 2023-2024

S’aprova la modificació de la programació d’estudis oficials per als cursos 2022-2023 i 2023-2024, que consta com a annex 1.
 

 • Proposta de modificació de l’oferta de places per al curs 2022-2023

En data 27 d’abril del 2022 el Consell de Govern de la UPF va aprovar les places de grau, màster universitari i doctorat per al curs acadèmic 2022-2023.

Atès que ha estat necessari fer algunes modificacions el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Modificar les places del grau en Fisioteràpia, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, que passa de 60 a40 places.

Segon. Modificar les places del màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes, que es distribueixen de la manera següent:

Pel que fa a l’especialitat en Llengua i Literatura Catalana / Castellana (UPF / UOC) allà on eren 60 places ara seran 210 places

Tercer. Modificar les places del màster universitari en Emprenedoria i Innovació,  de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus ,que passa de 30 a 50 places

Quart.  La totalitat de places de les titulacions de grau de centres adscrits, màsters universitaris de centres propis i màsters universitaris de centres adscrits, consten com a annex 2.

 

 • Proposta de modificació de les bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau

Amb l’objectiu de donar un marc estable als requisits i procediment de l’atorgament dels ajuts contemplats al Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau, amb les conseqüents garanties cap als futurs sol·licitants i la renovació de l’ajut als estudiants ja becats, a la sessió del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 es van aprovar les bases d’aquest Programa.

No obstant això, els canvis importants que estan comportant el nou calendari i procediment de les beques de caràcter general, amb un avançament molt important de la comprovació dels compliment dels requisits econòmics dels sol·licitants, i la conseqüent desaparició de l’acreditació de caràcter econòmic que resolia l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), fa que alguna de les bases del Programa s’hagin de modificar, atès que és materialment impossible que l’estudiant compleixi un requisit: sol·licitar una acreditació que ja no existirà.

D’altra banda, progressivament, s’està ampliant el nombre d’instituts de Barcelona adherits al Programa Prometeus, un projecte que busca l’equitat educativa i vol afavorir la incorporació a la universitat d’estudiants de barris desfavorits, fet que obligaria a actualitzar anualment les bases del Programa per tal d’incorporar els nous centres de secundària inclosos en la modalitat Prometeus. Això aniria en contra del que es pretenia amb l’aprovació de les bases del Programa i es proposa que els noms dels centres s’indiquin en la convocatoria anual dels ajuts.

En conseqüència, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic: modificar les bases el Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra en els termes següents:

Primer. L’apartat a, de la base 1, queda redactat de la manera següent: “a) Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants d’instituts adherits al programa Prometeus. Els instituts en els quals han de cursar estudis de batxillerat els estudiants que optin a un dels ajuts de la modalitat Prometeus s’indicaran a la convocatòria corresponent."

Segon. L’apartat b, de la base 5, queda redactat de la manera següent: “b) Disposar d’un nivell de renda familiar situat per sota del llindar de renda més baix de l’última convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional”.

Tercer. L’apartat c, de la base 5, queda redactat de la manera següent: “c) Demanar, quan s'obri el termini, i abans que aquest finalitzi, la beca de caràcter general, convocada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.”

Quart. L’apartat 2.b, de la base 11, queda redactat de la manera següent: “No hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar més baix de l’última convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.”

Disposició transitòria única. La convocatòria en curs a la data d’aprovació d’aquesta modificació es regirà per les anteriors bases, a excepció de la modificació de la base 5ena i de la 11ena que sí seran d’aplicació en la convocatòria en curs”.

Disposició final: Les modificacions contingudes en aquest acord entraran en vigor a l’endemà de la seva aprovació.

 

 • Proposta de bases del Premi a la millor tesi doctoral escrita en català

Preàmbul

A l’inici del seu mandat el maig de 2021, Oriol Amat, rector de la UPF, va anunciar la seva voluntat d’impulsar accions des del nou Comissionat de Política Lingüística de la UPF que posessin en valor l’ús del català a la universitat i que en promoguessin el seu ús. Una de les mesures proposades per l’Equip de Resposta Ràpida que es va encarregar de dissenyar accions que complissin aquest objectiu va ser la convocatòria d’un premi a la millor tesi doctoral escrita en català. Aquesta proposta va ser també recollida en un dels Acords del Claustre de la UPF de l’1 de desembre de 2021 i en el Pla d’actuacions per al 2022 i el 2023 en relació amb l’ús del català a la UPF de gener del 2022.

Emmarcat en aquest context, aquest Premi té com a objectiu posar en valor l’ús del català com a llengua acadèmica i de recerca i d’estimular-ne i visualitzar-ne aquest ús en la redacció de les millors tesis doctorals defensades a la UPF. L’objectiu final és el de prestigiar el català com a llengua científica i acadèmica i de normalitzar-ne plenament el seu ús en l’àmbit de la recerca d’alta qualitat al mateix nivell que d’altres llengües d’abast internacional.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic.- Aprovar les bases del Premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català a la Universitat Pompeu Fabra, que consten a l’annex.

ANNEX

BASES DEL PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL ESCRITA EN CATALÀ A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Primera. Objecte i modalitats del Premi

Amb l’objectiu de posar en valor l’ús del català com a llengua acadèmica i de recerca i d’estimular-ne aquest ús, la UPF concedirà anualment el Premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català a la UPF (en endavant, el Premi).

El Premi tindrà dues modalitats:

MODALITAT A: TESI DOCTORAL ÍNTEGRAMENT EN CATALÀ.

MODALITAT B: TESI DOCTORAL PARCIALMENT EN CATALÀ.

Cada tesi pot optar només a una modalitat.

 

Segona. Requisits de participació  

 • Haver dipositat i defensat una tesi doctoral en qualsevol dels programes de doctorat de la UPF durant el curs acadèmic anterior al de la convocatòria anual del Premi.
 • Haver obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.
 • En la modalitat A de tesi doctoral íntegrament en català, haver defensat una tesi que compleixi un dels següents tres requisits:

- ser una tesi monogràfica redactada íntegrament en català;
- ser una tesi per compendi de publicacions redactada íntegrament en català;
- ser una tesi de recerca aplicada en la qual tots els materials textuals escrits o orals que formin part del producte, obra o prototip resultant de la recerca aplicada, així com la memòria que emmarca la tesi, estiguin en català.

 • En la modalitat B de tesi doctoral redactada parcialment en català, haver defensat una tesi que compleixi un dels següents tres requisits:

- ser una tesi per compendi de publicacions en la qual dues de les publicacions --articles, capítols de llibre o comunicacions-- estiguin redactades en català;
- ser una tesi per compendi de publicacions en la qual tant una de les publicacions com els capítols d’introducció i conclusions o la memòria que emmarca la tesi, estiguin redactats en català:
- ser una tesi de recerca aplicada  en la qual estiguin en català tota la memòria que emmarca la tesi i també algunes parts del material textual escrit o oral que formin part del producte, obra o prototip resultant de la recerca aplicada.

En qualsevol de les dues modalitats, la tesi pot incloure cites textuals, referències, dades i apèndixs redactats en altres llengües. També pot incloure seccions o materials traduïts a d’altres llengües, així com materials visuals o audiovisuals (fotografies, il·lustracions o vídeos) que incloguin per escrit, oralment o visualment altres llengües.

En el cas de tesis amb Menció Internacional, les conclusions escrites en una llengua no oficial a Espanya per complir amb els requisits d’aquesta Menció no es tindran en compte a l’hora de computar la quantitat de text escrit en català i, per tant, aquestes tesis poden optar també a la Modalitat A.

 

Tercera. Dotació del Premi

El Premi consistirà en la concessió de tres mil euros (3000€) per a la modalitat A i mil cinc-cents euros (1500€) per a la modalitat B.

Els imports esmentats estaran subjectes a la fiscalitat que sigui aplicable en el moment del lliurament.

La persona guanyadora de cada modalitat rebrà aquest import a més d’un diploma acreditatiu del Premi, que es lliurarà en un acte públic. A proposta de la Comissió Avaluadora, es podrà concedir un diploma de menció a una tesi finalista en cadascuna de les modalitats.

Es podrà concedir un premi ex aequo a dues tesis guanyadores per a una mateixa modalitat. En aquest cas, cadascuna d’aquestes tesis obtindrà la meitat de la dotació econòmica esmentada anteriorment segons la seva modalitat (1500 € en la modalitat A i 750 € en la modalitat B) i els autors o les autores tindran les mateixes obligacions descrites a la base desena.

 

Quarta. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà, preferentment, electrònicament al Registre General de la UPF mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la Seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi l'imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria i la documentació corresponent.

La sol·licitud també es podrà presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyada de l'imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria i la documentació corresponent. L'imprès anirà acompanyat de la tesi en format PDF, degudament anonimitzada, sense contenir cap referència al nom de l'autor o autora ni al de la persona que l'ha tutoritzada.

Cada tesi s’ha d’acompanyar d'un resum del contingut (màxim 1000 paraules). A més, l’autor o autora pot afegir, si ho desitja, un escrit d'un màxim de 300 paraules si considera que la tesi fa aportacions terminològiques que enforteixen la llengua catalana acadèmica i científica en l’àmbit de la seva disciplina.

La participació en aquest Premi implica l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

 

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual pel rector o l’òrgan en qui delegui. La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat, en concret, a la pàgina web Les Llengües a la UPF en l’apartat Ajuts i foment de les llengües (https://www.upf.edu/web/llengues/ajuts) i a la pàgina de Notícies de la UPF (https://www.upf.edu/). La convocatòria contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Remissió a l’Acord del Consell de Govern que aprova les bases reguladores del Premi
 • Terminis de presentació de la sol·licitud
 • Termini de resolució del Premi
 • Imprès de sol·licitud

 

Sisena. Instrucció

Correspon a l’Oficina de Postgrau i Doctorat, en tant que suport de l’Escola de Doctorat, efectuar d’ofici els actes d’instrucció, que estaran subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • La persona que exerceixi la Presidència de la Comissió de Política Lingüística, o la persona en qui delegui, que exercirà la Presidència.
 • La directora o el director de la Càtedra Pompeu Fabra.
 • La directora o el director de l’Escola de Doctorat.
 • Tres PDI membres de la Comissió de Política Lingüística.
 • Tres membres del Consell Assessor de la Càtedra Pompeu Fabra.
 • El/La Vicegerent de Docència, o la persona en qui delegui, que exercirà la Secretaria.

Per garantir la qualitat i expertesa de la Comissió Avaluadora, els membres de la Comissió de Política Lingüística i del Consell Assessor de la Càtedra Pompeu Fabra seran escollits per la persona que exerceixi la Presidència de la Comissió de Política Lingüística en funció de les temàtiques de les candidatures rebudes.

La persona que exerceixi la Presidència de la Comissió Avaluadora tindrà vot de qualitat.

 

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris d’avaluació següents:

 • Rellevància i originalitat del tema (20 punts)
 • Rigor metodològic (30 punts)
 • Avenços de coneixement aportats a l’àmbit de la disciplina (20 punts)
 • Claredat expositiva, redacció adequada i correcta i precisió terminològica en català (30)

Per optar al Premi, cal obtenir un mínim de 25 punts per claredat expositiva, redacció adequada i correcta i precisió terminològica en català i un mínim de 80 punts de la puntuació global. El Premi es podrà declarar desert en cadascuna de les seves modalitats. 

 

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà  el rector o l’òrgan en qui delegui,  resoldrà en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, al mateix temps que se’n farà difusió a la pàgina web Les Llengües a la UPF en l’apartat Ajuts i foment de les llengües (https://www.upf.edu/web/llengues/ajuts) i a la pàgina de Notícies de la UPF (https://www.upf.edu/).

 

Desena. Obligacions de la persona guanyadora

 • Fer una presentació en català de la seva tesi en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.
 • Fer menció explícita del Premi en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.
 • Publicar el text complet de la tesis en accés obert al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) https://www.tdx.cat/ de manera immediata (sense cap embargament temporal).

 

Onzena. Publicitat i transparència

En compliment de l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la previsió i la concessió d’aquest Premi serà objecte de publicitat al Portal de la Transparència.

En aquest sentit, les persones guanyadores del Premi seran objecte de publicitat al Portal de la Transparència en els termes previstos a la normativa aplicable.

L’esmentat als apartats anteriors també serà objecte de publicitat a la pàgina web Les Llengües a la UPF en l’apartat Ajuts i foment de les llengües (https://www.upf.edu/web/llengues/ajuts).

 

Dotzena. Tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]).

Finalitat: realitzar la inscripció al Premi a la Millor Tesi Doctoral Escrita en Català i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra i eventualment terceres persones que formin part del jurat. No es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant els procediments establerts a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

 • Proposta de bases per a la concessió de beques per a estades de recerca al centre d’estudis filosòfics Eugenio Trías de la UPF

L’article 1 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra diu que la Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública que presta el servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència. Amb aquesta vocació, al 2015, la Universitat Pompeu Fabra va crear el Centre d’estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET), que té com a objectiu fonamental afavorir i fomentar la investigació i difusió de la pensada d’Eugenio Trías, un dels filòsofs espanyols més rellevants del segle XX i principis del XXI, i l’únic pensador espanyol distingit amb el Premi Internacional Friedrich Nietzsche, concedit a la trajectòria global d’un filòsof.

La Universitat Pompeu Fabra a través del CEFET, va rebre la cessió de la biblioteca i arxiu personal de l’Eugenio Trías, que constitueixen unes valuoses fonts per a la recerca en el pensament de l’autor.

La Fundació Bancària “La Caixa” i la Universitat Pompeu Fabra van subscriure, el 22 d’octubre del 2021, un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general per promoure el CEFET i donar suport a un pla de treball 2022-2024 centrat en tres grans àrees o línies d’actuació:

1. Catalogació, digitalització i espai web del centre.
2. Foment de la investigació sobre l’obra d’Eugenio Trías.
3. Divulgació del pensament i obra d’Eugenio Trías.

Fruit d’aquesta col·laboració, s’ofereixen beques per a estades de recerca en el CEFET que fomentin la investigació sobre la obra d’Eugenio Trías.

Per gestionar l’oferta d’aquestes beques es considera convenient establir unes bases reguladores amb caràcter de permanència.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases per a la concessió de beques per a estades de recerca al Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías que es recullen com annex d’aquest acord.

Disposició Final única. L’entrada en vigor d’aquestes bases es produirà a l’endemà de la seva aprovació.

 

ANNEX
 
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ESTADES DE RECERCA AL CENTRE D’ESTUDIS FILOSÒFICS EUGENIO TRÍAS DE LA UPF

1. Objecte

1.1. Es convoquen els ajuts per a estades curtes de recerca per a investigadors, predoctorals o postdoctorals de l’àmbit de les Humanitats i, especialment, de l’Àrea de Pensament.

1.2. Es pretén que, a través d’una estada a les instal·lacions del CEFET, els investigadors puguin dur a terme recerca relacionada amb l’obra i pensament d’Eugenio Trías i el seu context cultural i filosòfic, en concordança amb la proposta del projecte de recerca presentat en la seva sol·licitud de la convocatòria.

 

2. Requisits

Podran ser beneficiaris aquelles persones que:

1. Estiguin cursant un màster o disposin d’un títol de màster, o estiguin inscrites en un programa de doctorat o disposin del títol de doctor/a.

2. Es trobin al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb la Universitat Pompeu Fabra.

2.2. No s’establiran limitacions d’edat ni, en els cas dels doctors, pels anys transcorreguts des de la defensa de la tesi.

 

3. Finançament

Les beques es finançaran amb càrrec a una partida específica que es nodrirà dels imports recollits per a aquesta finalitat pel conveni signat entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Bancària “La Caixa” .

 

4. Procediment

4.1. El procediment de concessió de les beques s’iniciarà per convocatòria del rector o rectora i l’assignació dels fons es realitzarà mitjançant un procediment de concurrència competitiva.

4.2. Un cop convocades les beques, els interessats podran sol·licitar la participació en la convocatòria mitjançant la presentació de la seva sol·licitud.

4.3. Correspondrà a la UGA d’Humanitats instruir el procediment i de les comunicacions i les notificacions que se’n derivin.

4.4. Les sol·licituds presentades seran analitzades i jerarquitzades segons els criteris de selecció per una comissió constituïda a l’efecte que estarà formada pels professors investigadors membres del CEFET que ho siguin també del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Els membres seran nomenats pel rector o rectora en la resolució de la respectiva convocatòria.

4.5. En qualsevol moment anterior a la proposta de concessió, la comissió de selecció podrà sol·licitar als candidats aclariments sobre els mèrits al·legats o del projecte que pretenen desenvolupar.

4.6. La resolució de les beques correspon al rector o rectora. La resolució expressarà els beneficiaris, les quanties i les sol·licituds denegades. Es publicarà a la web www.upf.edu/web/centro- eugenio-trias en un termini màxim de quinze dies.

4.7. Les comunicacions amb la persona sol·licitant es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

 

5. Convocatòria

5.1. La convocatòria es publicarà en la web de la UPF: www.upf.edu/web/centro-eugenio- trias i se’n donarà la màxima difusió prèvia en altres mitjans que es considerin adients per assegurar la concurrència.

5.2. El termini de presentació de propostes i sol·licituds queda obert a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria en la web www.upf.edu/web/centro-eugenio-trias fins al darrer dia de l’any natural en curs o fins que s’exhaureixi el pressupost del CEFET dedicat a aquestes beques.

 

6. Sol·licituds i documentació

6.1. Els interessats podran presentar les seves sol·licituds per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 i per correu electrònic a l’adreça [email protected].

6.2. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

a) CV actualitzat.

b) Una memòria del projecte d’investigació que es proposa portar a terme amb l’estada al CEFET amb identificació dels outputs de la recerca.

c) Un pressupost de despeses que permeti ajustar la quantitat de l’ajuda a concedir, així com una declaració indicant si actualment està gaudint d’altres beques/ajuts o si disposa d’altres recursos per portar a terme el projecte.

 

7. Criteris de selecció

 

7.1. La proposta de concessió anirà a càrrec de la comissió de selecció tal com queda definida al punt 4.4.

7.2. El comitè de selecció decidirà discrecionalment els beneficiaris d’acord als següents criteris:

a) Vinculació amb el pensament d’Eugenio Trías i el seu context cultural i filosòfic.
b) Originalitat del tema.
c) Coherència, consistència i viabilitat del projecte.
d) Idoneïtat del candidat o candidata per dur a terme el projecte.
e) Viabilitat econòmica del projecte.
f) Experiència investigadora del candidat o candidata.
g) Mèrits del candidat o candidata.

7.3. Tindran preferència les sol·licituds presentades pels candidats que no tinguin vinculació laboral o estatutària amb la Universitat Pompeu Fabra.

 

8. Nombre i import de les beques

8.1. La quantia per sol·licitud i projecte s’acordarà en funció del temps d’estada i del pressupost de despeses presentat en la sol·licitud. L’import màxim que es podrà concedir per beca serà de 1.000 €.

8.2. El nombre total de beques atorgades estarà limitat a l’import total de 3.000 €.

 

9. Pagament de la beca

9.1. El pagament de la beca als beneficiaris es farà a l’inici de l’estada i es realitzarà mitjançant transferència bancària.

9.2. El pagament estarà subjecte a les retencions fiscals legalment establertes.

 

10. Termini de justificació i reintegrament

10.1. En el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte s’haurà de presentar la memòria de resultats i les còpies, si s’escau, de la publicació, treball o outputs que resultin del projecte. Si de l’estada se’n derivés una publicació que, previsiblement, podria sortir més enllà dels dos mesos posteriors a l’estada, el beneficiari o beneficiària de la beca també té l’obligació de trametre’n una còpia o la informació de l’enllaç —si és una publicació digital— al CEFET.

10.2. En cas d’incompliment del beneficiari procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.

10.3. També procedirà el reintegrament en cas de falsejament de les dades per l’obtenció de les beques.

 

11. Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual derivats del projecte d’investigació, susceptibles d’explotació econòmica, correspondran als seus autors.

 

12. Acceptació de les bases i interpretació de les bases

12.1. La sol·licitud de participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

12.2. La interpretació d’aquestes bases correspon a la comissió de selecció prevista en aquestes bases.

 

13. Protecció de dades personals

13.1. La participació dels candidats a la convocatòria comporta el tractament per part de la Universitat Pompeu Fabra de les dades personals incloses a la seva sol·licitud i de la documentació que l’acompanyi.

13.2. La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, i altra normativa vigent en la matèria. El tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar la convocatòria, el pagament i justificació de les beques. Les dades es conservaran mentre es mantinguin aquestes necessitats i puguin derivar-se’n responsabilitats legals.

13.3. Les dades identificatives dels sol·licitants i dels beneficiaris podran ser publicades a través d’Internet.

13.4. No hi haurà cessions de dades personals a tercers, excepte que sigui necessari per complir les obligacions legalment establertes.

13.5. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic adreçat a [email protected].

13.6. La sol·licitud de participació a la convocatòria implica el consentiment dels candidats al tractament de les seves dades personals. L’oposició al tractament de les dades, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, podrà determinar el desistiment o renúncia a la beca.

 

4. Aprovació de temes de l’àmbit de PDI
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

 • Proposta de modificació de la regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent

D’acord amb l’art.1 de la Regulació del sistema de tenure-track per a la captació i retenció de talent, el sistema tenure-track es configura com un procés de captació de talent de “professors que estan en una carrera professional de promoció per arribar a una plaça permanent”.

Aquesta definició coincideix essencialment amb la modalitat de contractació regulada a l’art. 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciencia, la tècnica i la innovació, això és la del contracte d’accés al sistema de ciència, tecnologia i innovació. Aquest contracte té per finalitat “La realització de tasques d’investigació orientades a l’obtenció per part del personal investigador d’un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional que condueixen a la consolidació de la seva experiència professional”.

Atenent al fet que aquesta figura contractual resulta més adequada a la finalitat del sistema tenure track, es considera oportú modificar la normativa en aquest aspecte.

Atès que el contracte d’accés al sistema de ciència, tecnologia i innovació té un règim propi cal modificar també els articles relatius als requisits i als efectes de l’avaluació del professor tenure-track.

Atès que cap treballador pot ser contractat mitjançant aquesta modalitat contractual, a la mateixa o diferent entitat, per un temps superior a cinc anys, cal preveure en els requisits que els candidats puguin ser contractats amb aquest tipus de contracte, com a mínim, durant un any.

És per aquests motius que el Consell de Govern acorda la modificació de la Regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent aprovada per Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016, en els termes següents:

Article únic. Es modifica la Regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent, aprovada per Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016, en els termes següents:

Primer. Es modifica l’article 5 que queda redactat de la manera següent:

Article 5. Presentació de candidatures

Els candidats han de complir els requisits següents:

1. Tenir la titulació de doctor.

2. En el cas que la titulació sigui d'una universitat estrangera, el candidat escollit ha d'homologar el grau de doctor abans de finalitzar el període tenure-track.

3. En el cas que la titulació de doctor sigui de la Universitat Pompeu Fabra, el candidat ha d'haver estat desvinculat contractualment per un període mínim de dos anys des de la data d'obtenció del grau de doctor.

4. No haver gaudit més de tres anys amb caràcter general, i quatre per a persones amb discapacitat, del contracte de personal investigador postdoctoral en la  modalitat regulada a l’art. 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, a la Universitat Pompeu Fabra o en una altra entitat.

Segon. Es modifica l’article 8 que queda redactat de la manera següent:

Article 8. El contracte del professor tenure-track

El candidat escollit es reclutarà com tenure-track. Les noves places tenure-track impliquen contractes de personal investigador postdoctoral en la modalitat regulada a l’art. 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Si el candidat compleix els requisits demanats en l'avaluació final, en acabar el seu contracte hi ha la possibilitat d'estabilització en el sentit que la Universitat convocarà un procés selectiu de professorat permanent al qual el candidat podrà optar. A la meitat del període es farà una valoració orientativa de la progressió del candidat. Aquestes condicions, així com els criteris que s'hauran de valorar en l'avaluació final, figuraran en el contracte.

Tercer. Es suprimeix l’article 9.

Quart. Es modifica l’article 11 que queda redactat de la manera següent:

Article 11. Avaluació del professor tenure-track

Aproximadament un any abans de la finalització del contracte, tots els investigadors tenure-track han de ser avaluats amb criteris homologables internacionalment.

En cas d'una avaluació negativa, el candidat podrà presentar, en cas de creure-ho necessari, al·legacions a la decisió final de l'avaluació a la Comissió de Professorat.

Els candidats avaluats positivament tindran un any per obtenir les acreditacions administratives corresponents per tal de poder presentar-se a una plaça permanent. Les condicions d'aquestes acreditacions han de ser equivalents a les previstes en el programa Serra Húnter.

La Comissió d'Avaluació del professor tenure-track serà similar a la Comissió de Selecció, tot incloent professors externs i del mateix departament. En el cas que el departament en qüestió tingui una Comissió d'Assessorament Externa (Scientific Advisory Board), aquesta pot jugar un paper important emetent un informe del seu president en la decisió sobre l'investigador tenure-track.

 

Disposició final única. Entrada en vigor

El present acord entrarà en vigor el 16 de juny de 2022.

 

5. Aprovació de temes d’estructura acadèmica
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

 • Proposta d’aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i diverses entitats per regular l’adscripció de centres docent d’ensenyament superior

5.1. La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que "Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei.”

L'Advocacia de l’Estat, en data 7 d’octubre del 2020, va emetre un informe on concloïa que els convenis que les universitats tenen amb el seus centres adscrits no tenen cap especialitat respecte d’aquesta previsió general, per la qual cosa s’ha superat aquest termini previst a la Llei 40/2015 sense haver acordat una pròrroga expressa o un nou conveni.

Davant això, és considera totalment necessari renovar els convenis que regeixen l'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior ja adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, en aquest cas el que regeix l'adscripció a la UPF de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar.

L’esmentat conveni, a més, a banda de la seva adaptació a la Llei 40/2015 citada, incorpora les adaptacions que la legislació universitària ha introduït en relació a les titulacions universitàries, professorat, etc., així com les exigències que la UPF ha estès als seus centres adscrits en relació a la qualitat, la planificació estratègica o les relacions econòmiques.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Pompeu Fabra i  el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona que regeix l’adscripció de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, que consta com a annex 3.

5.2. La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que "Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei.”

L'Advocacia de l’Estat, en data 7 d’octubre del 2020, va emetre un informe on concloïa que els convenis que les universitats tenen amb el seus centres adscrits no tenen cap especialitat respecte d’aquesta previsió general, per la qual cosa s’ha superat aquest termini previst a la Llei 40/2015 sense haver acordat una pròrroga expressa o un nou conveni.

Davant això, és considera totalment necessari renovar els convenis que regeixen l'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior ja adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, en aquest cas el que regeix l'adscripció a la UPF de l’Escola Superior de Comerç Internacional.

L’esmentat conveni, a més, a banda de la seva adaptació a la Llei 40/2015 citada, incorpora les adaptacions que la legislació universitària ha introduït en relació a les titulacions universitàries, professorat, etc., així com les exigències que la UPF ha estès als seus centres adscrits en relació a la qualitat, la planificació estratègica o les relacions econòmiques.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Pompeu Fabra i  Consorci Escola Superior de Comerç Internacional per a l’adscripció de l’Escola Superior de Comerç Internacional, que consta com a annex 4.

 

6. Aprovació de temes d’integritat, transparència i bon govern
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

 • Proposta de modificació de Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra

Després de quatre mesos des de la darrera modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, i analitzades amb més deteniment les competències de cadascun dels càrrecs de la universitat, es considera necessari modificar de nou la Normativa per tal de preveure –als efectes de la legislació sobre la transparència- com a únic alt càrrec de la Universitat Pompeu Fabra el rector o la rectora.

Aquesta modificació no implica que només aquest càrrec tingui obligacions específiques en matèria de transparència, sinó que com es pretén que estableixi la normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF que està preparant-se per a l’aprovació del Consell de govern, altres càrrecs de la Universitat –entre ells, el o la gerent- hauran de donar també compliment als principis ètics i regles de conducta que s’estableixin en dita normativa.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Modificar l’article 4.2 de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015, i modificada per acords del Consell de Govern de 9 d'octubre del 2019 i de 23 de febrer del 2022, que queda redactat com segueix:

“2. Als efectes de la legislació sobre la transparència i d'aquesta Normativa, és alt càrrec el rector o la rectora de la Universitat Pompeu Fabra.”

Disposició final única. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació a la Seu electrònica de la UPF.

 

 • Proposta de Normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF

Des dels seus inicis, la Universitat Pompeu Fabra ha apostat perquè aquesta sigui una institució transparent i íntegra en tots els seus àmbits, tot aprovant diferents regulacions específiques però també orientant tota la seva actuació en aquesta direcció.

Entre la normativa específica que s’ha anat aprovant, d’una banda, després d'un procés participatiu adreçat a tota la comunitat universitària, el Consell de Govern va aprovar, el 8 de juliol del 2020, el nou Codi Ètic, que no només preveu els valors i els principis d’integritat de la nostra Universitat, sinó que n’assegura l’efectivitat plena per mitjà de mecanismes de seguiment i de revisió periòdics, com ara la Comissió d’Integritat (creada i regulada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020) i la Línia Ètica (creada i regulada per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021), aquesta darrera com a canal bidireccional en el marc de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, la qual permet, a més, l’anonimat de les comunicacions.

D’altra banda, i seguint amb el marc d’integritat que ha anat construint la Universitat, per acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021, es va aprovar el Pla de mesures d’integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu de prevenir i combatre el frau i la corrupció, en el marc de la seva política d’integritat i com a continuïtat i enfortiment tant d’un conjunt d’actuacions que ja ha dut a terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de procediments de què ja disposava.

Així mateix, amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la UPF va desenvolupar les disposicions d’aquesta Llei amb l’aprovació -per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015- de la seva pròpia normativa sobre transparència i dret d’accés a la informació pública. Aquesta Normativa ha tingut diverses modificacions, essent la que en aquest cas interessa, la modificació de 23 de febrer del 2022, on -addicionalment a adequar la Normativa al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública- la disposició final primera preveu que el Consell de Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor de la modificació de la Normativa, haurà de regular les obligacions en matèria de transparència i bon govern dels alts càrrecs descrits a l’article 4.2.

Així doncs, per tal de donar compliment a dita disposició final, es considera necessari regular les obligacions en transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la Universitat.

Amb aquest objectiu, i amb la ferma intenció de seguir construint una Universitat transparent i íntegra, s’ha considerat oportú no només regular les obligacions en matèria de transparència del rector, com a alt càrrec, sinó també -amb un nivell d’exigència adequat- les obligacions que han de complir l’altre personal directiu de la Universitat que es descriu a l’àmbit d’aplicació de la Normativa. En aquest punt cal remarcar que, encara que no estan subjectes a aquesta Normativa tots els càrrecs acadèmics de la UPF regulats a la normativa aprovada per acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019 i modificada posteriorment, els principis ètics i de transparència impliquen tots els membres de la comunitat universitària, i així es preveu a tota la normativa aplicable en matèria de transparència.

D’acord amb tot l’anterior, aquesta Normativa té com a finalitat reforçar la integritat i la recerca de l’excel·lència en la gestió pública, construint encara més cultura ètica a la UPF. Es tracta, per tant, de generar una cultura més transparent i més oberta al retiment de comptes, que és un dels valors consagrats al Pla Estratègic de la UPF (2016-2025), per tal d’establir una relació directa amb les institucions i la societat a la qual es deu la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la Normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF, que consta com a annex.

 

ANNEX

NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA DELS CÀRRECS I ALTRE PERSONAL DIRECTIU DE LA UPF

Article 1. Objecte

Aquesta Normativa té per objecte concretar les obligacions i la conducta general prevista per als càrrecs i altre personal directiu de la Universitat Pompeu Fabra descrits a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Normativa d’acord amb la normativa aplicable, establir-ne els mecanismes de control i determinar les conseqüències de l’incompliment.

 
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Als efectes únics d’aquesta Normativa, té la condició d’alt càrrec de la Universitat Pompeu Fabra el rector o la rectora.

2. També serà objecte d’aplicació l’article 4.2 d’aquesta Normativa als càrrecs i personal directiu següents: el secretari o secretària general, el o la gerent, els vicerectors i vicerectores, les persones que ocupin càrrecs assimilats als dels vicerectors i vicerectores de conformitat amb la regulació vigent en cada moment sobre càrrecs acadèmics, els degans i les deganes, els directors i les directores d’escola, els directors i directores de departament, els directors i directores d’instituts de recerca, els i les vicegerents, i les persones que ocupin càrrecs assimilats a qualsevol dels anteriors.

 

Article 3. Principis ètics generals

Els principis ètics i les regles de conducta generals són els que estableix l’article 55.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 
Article 4. Obligacions de publicitat activa

4.1. Atesa la seva rellevància institucional, com a alt càrrec definit a l’article 2.1 d’aquesta Normativa, el rector ha d’actuar d'acord amb el principi de transparència i complir les següents obligacions d'informació i publicitat relatives a l’exercici del càrrec:

a) Nomenament oficial
b) Donar publicitat de l’agenda pública en tot allò relatiu a les reunions d’actes públics, de govern i de representació institucional i viatges.En tot cas, aquesta informació ha de contenir la data de la reunió, l’objecte de la reunió amb la precisió suficient per conèixer-ne el contingut principal, el nom del grup d'interès i la persona o persones que actuen en nom d'aquest. En cas de no reunir-se amb un grup d’interès, la persona física o jurídica amb què es reuneix.

c) Fer les declaracions corresponents al seu patrimoni, activitats mercantils i professionals, indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec i, si escau, variacions patrimonials, d'acord amb els criteris que a l'efecte s'estableixin i sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d'incompatibilitats.
d) Donar publicitat dels obsequis percebuts i invitacions a esdeveniments, viatges, desplaçaments i allotjaments, tenint en compte allò establert a l’article 5 d’aquesta Normativa.
e) Donar publicitat de forma veraç de les funcions que corresponen al seu càrrec, de les retribucions anuals i indemnitzacions i dietes que efectivament hagin percebut.

 

4.2 Els càrrecs i altre personal directiu inclosos a l’article 2 d’aquesta Normativa, addicionalment a allò establert a l’article 3, han de donar compliment als principis ètics i regles de conducta següents:

a) Donar publicitat de forma veraç del currículum acadèmic i dels mèrits professionals i tècnics.
b) Fer un ús racional, responsable, eficaç i eficient dels recursos materials de la Universitat.
c) Abstenir-se de fer servir en benefici propi la informació obtinguda en l’exercici del seu càrrec.
d) Mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb les persones i una actitud escrupolosa i exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense cap mena de discriminació.
e) Garantir una actuació independent i no condicionada per conflicte d'interessos per servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals de les persones, abstenint-se d'intervenir quan es doni algun supòsit dels previstos legalment o quan hi pugui haver conflicte d'interessos.

 
Article 5. Obsequis

Els càrrecs i altre personal directiu inclosos a l’article 2 han d’abstenir-se d’acceptar obsequis o regals de valor, ni cap favor o servei que se’ls ofereixi per raó del càrrec. Tanmateix, no es considera irregular l’acceptació de:

a) Regals oficials o protocol·laris que s’intercanviïn o rebin en l’exercici de càrrecs o missions institucionals, que s'han de dipositar a la Universitat i s'han de registrar degudament, així com l’atenció emmarcada en esdeveniments públics o promocionals.

b) Assumpció, per part d’altres persones jurídiques o físiques diferents a la Universitat Pompeu Fabra, de les despeses de manteniment i allotjament i atencions derivades de la participació en un acte públic o d’una visita oficial per raó del càrrec, o per la participació o presència en presentacions, congressos, seminaris o actes similars de caràcter científic, tècnic o cultural.

c) Articles de propaganda o publicitat, així com invitacions a esdeveniments de contingut cultural o a espectacles públics per raó del càrrec o funció.

 

Article 6. Finiment del càrrec

Després de cessar en l’exercici de les seves funcions, els càrrecs i altre personal directiu inclosos a l’article 2 continuen subjectes al deure d’integritat, discreció i confidencialitat. Aquests deures no fineixen amb el pas del temps.

 

Article 7. Règim d’incompatibilitats

Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompatibilitats i les obligacions establerts a l’article 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre o normativa aplicable en cada moment.

 

Article 8. Incompliment de la  Normativa i règim sancionador

8.1. Les conductes i els principis referits en aquesta Normativa fixen els comportaments dels càrrecs i altre personal directiu objecte de regulació. En aquest sentit, l’incompliment acreditat, demostrat i volitiu d’aquests principis i conductes pot donar lloc a una infracció d’aquesta Normativa.

8.2. En qualsevol cas, també és aplicable el règim sancionador previst al capítol II del títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i qualsevol altre règim disciplinari en vigor aplicable a les administracions públiques i les universitats.

 

Article 9. Òrgan encarregat del compliment de la Normativa i procediment de tramitació

9.1. Les comunicacions relatives a la infracció d’aquesta Normativa s’han de canalitzar preferentment mitjançant la Línia Ètica de la UPF i segons el que disposa la normativa corresponent.

9.2. L’òrgan encarregat de tramitar les comunicacions que es rebin relatives a la possible infracció d’aquesta Normativa és la Comissió d’Integritat de la UPF.

9.3. En cas que la Comissió d’Integritat, després de les tasques de comprovació pertinents, observi un incompliment, per part dels càrrecs i altre personal directiu descrits a l’article 2, dels deures i les obligacions establerts a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, derivarà la comunicació al rector, òrgan competent per ordenar la incoació del procediment sancionador, juntament amb tot l’expedient tramitat.

 

Article 10. Publicitat i dret d’accés a la informació

Pel que fa a la publicitat de les comunicacions i al dret d’accés a la informació pública d’aquestes, serà d’aplicació allò establert a la Normativa reguladora de la Línia Ètica, aprovada per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021.

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Normativa entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Seu electrònica de la UPF.

 

7. Incorporació i reconeixement com a spin off de KoA Biotech, S.L
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

Antecedents

1. Un equip emprenedor en el qual hi consta un investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va presentar una proposta per a la participació de la UPF a la societat KOA BIOTECH, S.L., que té per objecte:

a. La recerca i desenvolupament de dispositius, programari i serveis de bioenginyeria en l'àrea de la salut, la biotecnologia i la indústria CNAE 721.
b. La fabricació, compra, venda, manteniment, assistència tècnica, distribució i representació a l'engròs, al detall, i en línia, importació i exportació de qualsevol mena de productes mèdics, biomèdics, de comunicacions, de laboratoris clínics, de centres de recerca en l'àrea de la salut, biologia, enginyeria i del sector alimentari.
c. Els serveis de mesurament, rendiment i caracterització de dispositius i programari en el domini de l'enginyeria biomèdica, industrial i de la recerca.
d. La formació, consultoria i prestació de serveis a nivell nacional i internacional en l'àrea d'enginyeria biomèdica i la biologia sintètica; disseny, planificació, coordinació, seguiment i avaluació de projectes científics i de negoci.

2. És d’interès per la UPF que la societat KOA BIOTECH, S.L. tingui com a base de la seva activitat la recerca i desenvolupament tecnològic sobre la Tecnologia de la Universitat, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la seva comercialització.

3. La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà amb l’adquisició de 150.000 participacions a valor nominal (1.500€), que representen el set coma cinc per-cent (7,5%) del seu capital social. 

4. Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat KOA BIOTECH, S.L. i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció de l’interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF.  

 

La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la següent distribució:

 

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

Sira Mogas Díez

xxxxx€

xxxxxxx

 91%

Javier Macia Santamaria

 xxx€

 xxxxx

 1,5%

UPF

1.500€

150.000

7,5%

Total

20.000€

2.000.000

100,00%

 

5. La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle ha realitzat una valoració favorable tant de la tecnologia, com de la participació de la UPF a la societat.

6. La proposta de participació de la UPF a l’spin off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 17 de Març de 2022.

7. Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a participar a la societat KOA BIOTECH, S.L., conjuntament, amb l’investigador Javier Macia Santamaria del departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats d’R+D obtinguts a partir de la recerca realitzada per la Dra. Mogas i el Dr. Macía.

 

Fonaments de dret

Primer.- La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Segon.-  L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d’agost (DOGC núm. 6929 de 6 d'agost del 2015), estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

Tercer.- És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, relatius a la transmissió a tercers de resultats de l’activitat investigadora, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, pel que fa a l’objectiu de creació d’empreses de base tecnològica com un mecanisme de transferència de coneixements al servei de la valorització, entesa com la posada en valor del coneixement obtingut mitjançant el procés de recerca, abastant tots els processos que permetin apropar a tots els sectors els resultats de la recerca finançats amb fons públics.

 

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar la participació de la UPF en el capital social de la Societat KOA BIOTECH, S.L., amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, mitjançant l’adquisició de 150.000 participacions a la Dra. Sira Mogas Díez per un import de 1.500 euros.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

 

8. Creació del Fòrum Consultiu de la UPF
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

A proposta del rector i de la presidenta del Consell Social, el consell de govern acorda la creació del Fòrum Consultiu de la UPF, com a espai de trobada i contribució en l’esdevenir de la universitat dels anteriors rectors i presidents del Consell Social.

La motivació i funcionament del Fòrum Consultiu s'especifiquen en l’annex.

ANNEX

El rol dels anteriors rectors i presidents dels consells socials en l’esdevenir de la universitat

Els rectors, en l’exercici del seu càrrec, acumulen una experiència, uns coneixements, uns contactes i relacions personals, que són una riquesa per a la institució i que han de poder ser considerats un actiu de gran valor per al progrés de la institució.  I això hauria de ser així més enllà de si el relleu d’un rector o rectora per un altre s’ha produït en clau de continuïtat d’una determinada visió estratègica i uns determinats projectes, o si s’ha produït en el marc d’una elecció més competida entre dues o més opcions.

En molts casos, els rectors que cessen en el seu càrrec estan disposats a continuar aportant a la institució des de l'experiència acumulada, però no està previst  un mecanisme que faciliti aquesta participació, més enllà de propostes o peticions puntuals i concretes que els pugui fer el rector.

Una consideració similar es pot fer dels presidents del Consell Social

El Fòrum Consultiu de la UPF

És per això que es crea un espai de trobada, participació i contribució en l’esdevenir de la universitat dels anteriors rectors i presidents de consells socials.

Un espai que faciliti una dinàmica que alimenti la reflexió estratègica de la universitat per un costat i que mantingui el potencial de les figures dels anteriors rectors i presidents de Consells Socials, per l’altre, que en un moment donat puguin exercir tasques de representació i de relacions institucionals, actuant a manera d’ambaixadors i promotors de la universitat en determinats fòrums, i al nivell tant local com internacional.

Aquest espai, de caràcter no estatutari, es proposa ubicar-lo en el si del Consell Social, que té entre les seves funcions fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn (cultural, professional, econòmic, social i territorial) i participar en la definició de la planificació estratègica de la universitat .

 

Funcionament

El Fòrum Consultiu de la UPF, estarà ubicat al Consell Social, i des de la Secretaria del qual es donarà el suport administratiu i de coordinació necessari i s’atendran les despeses ordinàries que pugui ocasionar la seva activitat.

El seu funcionament vindrà determinat per la dinàmica de la universitat, per l'impuls que li vulgui donar el rector, o les iniciatives que puguin tenir els seus membres.

S’establiran amb caràcter general almenys una trobada anual de tots els membres, en el transcurs de la qual es compartiran els projectes estratègics de la universitat i les qüestions que consideri el rector o el president del Consell Social.

El rector podrà demanar assessorament als membres del Fòrum Consultiu en qualsevol moment, i demanar l'opinió dels seus membres en totes les consultes que els hi vulgui sotmetre o delegar-los alguna tasca de representació. Podrà encarregar també algun informe, l’impuls d’algun projecte, o el lideratge d’alguna iniciativa.

 

9. Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2022)

9.1. Es designa la professora Teresa Maria Monllau Jaques, del Departament d’Economia i Empresa,  vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Elisa Alos Alcalde.

9.2. Es proposa el professor Jan Eeckhout, del Departament d'Economia i Empresa, vocal del Consell Rector del Consell de Recerca en Economia Internacional (CREI), en substitució del professor Antoni Bosch.

 

10. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5.