1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 15 de juny del 2022.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.

 

4t. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:

 • Proposta d’aprovació del calendari acadèmic del curs 2023-2024.
 • Proposta de Normativa reguladora del treball de fi de grau dels ensenyaments universitaris oficials.

 

5è. Proposta d’aprovació de temes d’estructura acadèmica, centres adscrits i organització:

 • Proposta de Normativa de centres docents d’ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Proposta de modificació del Reglament de l'Arxiu Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.

 

6è. Proposta d’aprovació de temes econòmics:

 • Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

 

7è. Proposta d’aprovació de temes d’innovació i recerca:

 • Proposta de Normativa per al reconeixement d'empreses innovadores emergents de la UPF.
 • Proposta de participació de la UPF en l'spin off Disruptx, S.L.
 • Proposta de creació del centre d'estudis "Centre d'Humanitats Digitals"

 

8è. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

9è. Ratificació de convenis.

10è. Afers de tràmit.

11è. Torn obert de paraules.

1r. Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juny del 2022.
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

S'aprova l'acta de la sessió de 15 de juny del 2022.

3r. Concessió de medalles de la UPF.
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial en aquells membres de la comunitat universitària que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació, als professors següents que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de govern de la UPF:

 • David Comas Martínez, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (2016-2022).
 • Josep Maria Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats (2016-2022).
 • Joan Picó Junoy, director del Departament de Dret (2019-2022).
 • Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (2016-2022)
 • Pelegrí Viader Canals, comissionat per al projecte EUTOPIA (2021-2022)

4. Aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

4.1. Aprovació del calendari acadèmic del curs 2023-2024.

Primer. S’aprova el calendari acadèmic del curs 2023-24 que figura als annexos I i II.

Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè modifiqui les dates del calendari acadèmic per adaptar-lo als festius que determinin les administracions responsables.

Tercer. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè acordi amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l’any corresponent, a fi que s’ajusti a les característiques d’aquest ensenyament interuniversitari.

Quart. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè aprovi les modificacions del calendari acadèmic que siguin necessàries per al bon desenvolupament i la finalització del curs 2023-24.

 

ANNEX I: CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2023-2024

El curs 2023-24 s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost, sense perjudici que es desenvolupin activitats lectives i tràmits administratius, relatius al curs acadèmic 2022-23, en dates posteriors a aquestes.

El 30 de setembre és el termini màxim per dipositar les tesis doctorals sense que els doctorands hagin de formalitzar una nova matrícula per al curs 2023-24 en els terminis establerts. Als efectes de tràmits acadèmics que ho requereixin, pel que fa als ensenyaments de doctorat, es considera que el curs acadèmic s’inicia i finalitza els mateixos dies que per als ensenyaments de grau i de màster.

1r. Trimestre

 • Classes: 26 de setembre - 1 de desembre
 • Primer curs dels estudis de grau: els estudiants de nou accés iniciaran les classes a partir del 18 de setembre. La data concreta per a cada estudi es publicarà a la web de cada centre.
 • Estudiants del Programa general de Rotatori del Grau en Medicina: 5 de setembre.
 • Avaluació: 11 de desembre – 20 de desembre
 • Tancament d’actes dels estudis de grau: 12 de gener
 • Recuperació dels estudis de grau: 19 de gener - 3 de febrer
 • Tancament d’actes de recuperació dels estudis de grau: 12 de febrer
 • Vacances: 21 de desembre - 7 de gener

2n. Trimestre

 • Classes: 8 de gener - 8 de març
 • Avaluació: 13 de març – 22 de març
 • Tancament d’actes dels estudis de grau: 5 d’abril
 • Vacances: 25 de març - 1 d’abril
 • Recuperació dels estudis de grau: 12 d’abril - 27 d’abril
 • Tancament actes de recuperació dels estudis de grau: 8 de maig

3r. Trimestre

 • Classes: 2 d’abril – 7 de juny
 • Avaluació: 12 de juny – 20 de juny
 • Tancament d’actes dels estudis de grau: 28 de juny
 • Recuperació dels estudis de grau: 4 de juliol - 11 de juliol
 • Tancament actes de recuperació dels estudis de grau: 17 de juliol

Setembre

 • Tancament actes Màster: 13 de setembre

Dies festius

 • 25 de setembre
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 23 d’abril
 • 1 de maig
 • 20 de maig
 • 24 de juny

Dies no lectius

 • 4 de desembre
 • 5 de desembre
 • 7 de desembre
 • 11 de març
 • 12 de març
 • 10 de juny
 • 11 de juny

Dies de classe

 • 1r. Trimestre (10 setmanes): 47
 • 2n. Trimestre (9 setmanes): 45
 • 3r. Trimestre (10 setmanes): 46

Total : 138

 

ANNEX II: NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE

Primer trimestre

 • Dilluns: 9
 • Dimarts: 10
 • Dimecres: 9
 • Dijous: 9
 • Divendres: 10

Segon trimestre

 • Dilluns: 9
 • Dimarts: 9
 • Dimecres: 9
 • Dijous: 9
 • Divendres: 9

Tercer trimestre

 • Dilluns: 8
 • Dimarts: 9
 • Dimecres: 9
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

 

4.2. Aprovació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau dels ensenyaments universitaris oficials.

El treball de fi de grau és un treball obligatori que es realitza a la fase final dels estudis oficials de grau i que cal superar per obtenir la titulació corresponent. Té com a objectiu fonamental que els estudiants demostrin el domini i la capacitat d’aplicar els coneixements, les competències i les habilitats que defineixen la titulació. El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de l’assegurament de la seva qualitat, regula les característiques del treball de fi de grau a l’article 14.6. En aquest article, s’habilita a cada universitat o centre per tal que reguli els criteris que permetin l’aplicació de la nova norma en relació amb el treball de fi de grau.

Amb aquesta finalitat, la normativa que es presenta regula i ordena la manera com s’han de desenvolupar els treballs de fi de grau en els estudis oficials de la UPF. Aquesta normativa adapta les qüestions d’organització i avaluació dels treballs de fi de grau al nou marc normatiu que dimana de l’entrada en vigor del Reial Decret 822/2921, recollint aspectes que no estaven contemplats en el Reial Decret 1393/2002, de 29 d’octubre, pel qual s’establia l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Alhora, simplifica algunes qüestions de la normativa anterior que la pràctica ha demostrat innecessàries i n’explicita d’altres que l’evolució d’alguns aspectes acadèmics o tecnològics ha fet necessari incorporar.

Per aquest motiu, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. S’aprova la Normativa reguladora del treball de fi de grau dels ensenyaments universitaris oficials que s’acompanya com annex.

Disposició transitòria única.

Els treballs de fi de grau matriculats a l’entrada en vigor d’aquesta normativa es regiran per la normativa anterior.

Disposició derogatòria única.

Es deroga la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials, aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, modificat per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020.

Disposició final primera. Autorització per al desenvolupament.

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per poder interpretar, aplicar i desenvolupar la Normativa reguladora del treball de fi de grau dels ensenyaments universitaris oficials.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta normativa entrarà en vigor des del primer dia del curs acadèmic 2022-2023.

 

ANNEX

NORMATIVA REGULADORA DEL TREBALL DE FI DE GRAU DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta normativa és regular el treball de fi de grau que els estudiants han de realitzar en els ensenyaments regits pel Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquesta normativa complementa la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau, aprovada pel Consell de Govern el 9 de juliol del 2008.

Article 2. Naturalesa

2.1. El treball de fi de grau té caràcter obligatori i ha de ser superat per poder obtenir el títol de graduat o graduada.

2.2. Comporta la realització d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball que demostri, per part de l'estudiant, el domini i l'aplicació dels coneixements, les competències i les habilitats definitoris de l'ensenyament.

2.3 El treball de fi de grau conclou amb la defensa pública  i l’aprovació del treball.

2.4. El treball pot ser individual o col·lectiu, segons que acordin el degà o degana o el director o directora de centre.

Article 3. Organització

3.1. Anualment, no més tard del mes de novembre, el degà o degana o el director o directora de centre publicarà una instrucció en la qual es regula el procediment d’organització dels treballs, l’avaluació i la defensa així com de l’assignació d’un director o directora del treball.

3.2. L’assignació de tema i de director o directora té una vigència màxima de dos cursos acadèmics. El degà o degana o el director o directora pot modificar-la en funció de raons acadèmiques justificades i pot procedir a una nova assignació de director o directora del treball.

Article 4. El director o directora del treball

4.1. La figura de director o directora del treball recau, preferentment, en un professor de la Universitat Pompeu Fabra. En cas que no compleixi aquesta condició, s’ha de designar un tutor que sí la compleixi. La designació implica el reconeixement docent que la Universitat aprovi. Si el director o directora del treball ha de renunciar a aquesta funció, el degà o degana o el director o directora de centre en designarà un de nou. Quan es consideri necessari, es pot preveure la figura de la codirecció.

4.2. Correspon al director o directora:

a) Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.

b) Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el treball en el pla d’estudis.

c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment.

d)  Autoritzar la presentació i la defensa pública del treball.

Article 5. Avaluació

5.1. El degà o degana o el director o directora de centre especificaran, en la instrucció que es menciona a l’article 3, el procediment d’avaluació.

5.2. Els treballs de fi de grau es defensaran en un acte públic. La instrucció a què fa referència l'article 3 ha d'especificar la manera com es desenvoluparà aquest acte de defensa pública.

5.3. L’avaluació es durà a terme per una comissió formada per un mínim de dos professors. Almenys, un d’ells ha d’impartir docència en l’ensenyament de manera regular. El director o directora del treball pot ser un dels professors que avaluïn el treball. Quan, pel contingut del treball o la col·laboració en el seu desenvolupament, s’estimi convenient, els professors avaluadors podran rebre l’assessorament d’experts externs a la Universitat.

Article 6. Presentació i defensa del treball

6.1. Presentació

6.1.1. Els estudiants que tinguin el vistiplau del seu director o directora presentaran els seus treballs en el termini, lloc i pels mitjans establerts a la instrucció a què fa referència l’article 3.

6.1.2. A la instrucció a què fa referència l’article 3 d’aquesta normativa, el degà o degana o el director o directora de centre determina el nombre i el tipus de suport dels exemplars que l’estudiant ha de lliurar i  pot, així mateix, establir indicacions respecte al format del treball. En qualsevol cas, es lliurarà una còpia en el suport i format que hagi establert el degà o degana o director o directora a la qual s’aplicarà la normativa de conservació d’exàmens i documents base de la qualificació de la Universitat.

6.2. Defensa del treball

6.2.1. El degà o degana o el director o directora de centre ha de comunicar, amb una antelació mínima de set dies, la data i l’hora en què l’estudiant ha de defensar el treball.

6.2.2. L’acte de defensa del treball ha de ser públic. La instrucció del degà, degana, director o directora determinarà en quina forma i per quin mitjà tindrà lloc la defensa, seguint, preferentment, l’esquema següent:

a) Presentació de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball. Aquesta presentació podrà ser en forma d'exposició oral, en directe o gravada, en una sessió de pòsters o per qualsevol altre mitjà de presentació habitual en la disciplina.

b) Plantejament de qüestions per part del tribunal.

c) Resposta de l'estudiant a les qüestions plantejades pel tribunal.

6.3. Llengua de realització i de defensa del treball

La realització i la defensa del treball es poden fer en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l’ensenyament, si és el cas. El degà o degana o el director o directora poden autoritzar, específicament, altres llengües a partir d’una motivació raonada dels estudiants demandants.

6.4. Convocatòria d’avaluació

El degà o degana o el director o directora pot organitzar actes de defensa dels treballs una vegada per trimestre que tindran lloc, preferiblement, dins del termini fixat per als exàmens en el calendari acadèmic i en el mes de setembre.

Article 7. Qualificació

7.1. El treball es qualifica d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol.

7.2. En el supòsit que el treball sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l’estudiant i per al director o directora que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball.

7.3. Així mateix, els professors avaluadors estendran acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament. En l’acta hi ha de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i, en el cas dels treballs avaluats amb suspens, l’informe corresponent.

7.4. Les qualificacions de les actes derivades de les actuacions dels tribunals s'incorporaran a la convocatòria que correspongui.

Disposició addicional primera. Modificació dels terminis.

El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudis de grau pot autoritzar, prèvia justificació d’un degà o degana o d’un director o directora de centre, una modificació dels terminis fixats en els articles 3 i 6 d’aquesta normativa.

Disposició addicional segona. Ensenyaments conjunts.

En els ensenyaments conjunts s’estarà al que disposi el conveni regulador signat per les institucions respectives.

 

5. Aprovació de temes d’estructura acadèmica, centres adscrits i organització:
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

5.1. Normativa de centres docents d’ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat Pompeu Fabra disposa d’una normativa que regula l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF aprovada l’any 1998, que s’ha modificat puntualment per adaptar-la a les novetats legislatives en relació a la durada dels convenis que han de regir les relacions entre la UPF i els centres, però no de manera global conforme s’ha anat modificant la principal legislació universitària i les normes reglamentàries que afecten els propis centres adscrits i els ensenyaments universitaris que desenvolupen, així com els procediments de programació, verificació i acreditació de titulacions, i d’acreditació institucional de centres universitaris.

Els darrers mesos, per mor de la legislació que estableix els requisits que han de complir els convenis que signen les administracions, la Universitat ha portat a terme una renovació i actualització dels convenis amb els centres adscrits en els que s’han adaptat també les clàusules que entraven en contradicció amb la legislació universitària actual sobre els centres docents adscrits.

Amb tot, alguns procediments com ara el relatiu a la venia docendi o els mètodes d’avaluació i supervisió acadèmica encara s’han d’adequar a uns procediments més àgils i vinculats als sistemes d’acreditació, tant del professorat com dels centres.

És per aquest motiu que es considera imprescindible adoptar una nova normativa de la UPF que reguli l’adscripció dels centres docents d'ensenyament superior a la UPF plenament adaptada a la legislació universitària actualment vigent.

Vist el Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris i el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la Normativa de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com annex.

ANNEX

NORMATIVA DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SUPERIOR ADSCRITS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Capítol 1. Àmbit d'aplicació i criteris d'adscripció

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa té per objecte regular:

 1. Els criteris i els requisits a complir per a l'acceptació de sol·licituds d'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o per a l'autorització de nous ensenyaments dels centres adscrits.
 2. Els mecanismes de supervisió i de control de l'activitat dels centres docents adscrits.
 3. Les relacions econòmiques amb els centres docents adscrits.
 4. L'estructura de la UPF vinculada al suport i al control dels centres docents adscrits.

Article 2. Legislació i procediment aplicables per a l'adscripció o per a l'autorització d'ensenyaments

1. L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o l'autorització de nous ensenyaments d'aquests centres, així com la revocació de l'adscripció, es regiran pel Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris, el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, per l'article 14 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, per aquesta normativa, pels convenis d'adscripció i per la resta de normativa de desplegament.

2. La memòria que hauran de presentar els centres docents que sol·licitin l'adscripció a la UPF o l'autorització de nous ensenyaments s'haurà d'ajustar a allò que s'estableix en l'article 3r. del Decret 390/1996, de 2 de desembre, amb els requisits establerts per la Direcció General d’Universitats, i que s’especifiquen en l’annex d’aquesta normativa.

Article 3. Criteris d'adscripció dels centres o d'autorització d'ensenyaments en centres adscrits

Els criteris bàsics que es valoraran per adscriure a la UPF centres docents d'ensenyament superior perquè imparteixen estudis oficials o per implantar aquests ensenyaments en els centres adscrits, seran els següents:

1. En relació amb el titular del centre:

a) Que es tracti d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

b) Que es tracti de centres de prestigi i de qualitat reconeguda; en el cas de centres de nova planta, que de la memòria presentada se'n pugui deduir una prestació de serveis d'ensenyament de qualitat.

c) Que resti garantida la solvència econòmica del centre.

2. En relació amb els ensenyaments a oferir, caldrà que es trobin en algun d'aquests supòsits:

a) Que es tracti de titulacions distintes però complementàries de l'oferta de la UPF.

b) Que permetin l'obertura a nous camps docents i l'especialització dins les línies de programació d'estudis de la UPF.

c) Que es tracti de titulacions impartides a la UPF però en àmbits territorials de Catalunya amb una forta demanda.

d) Que es tracti de titulacions impartides a la UPF, però amb una especialització prou marcada respecte de la que ofereix la Universitat.

3. També es valorarà la viabilitat del projecte en termes de demanda i de preus de matrícula proposats.

4. En qualsevol cas, només s'estendran convenis d'adscripció o s'autoritzaran ensenyaments quan es pugui garantir suficientment la supervisió del centre o de la titulació per part de la UPF, a l'efecte de garantir la qualitat i el prestigi dels centres adscrits a aquesta universitat.

5. Els centres que s’adscriuen a la UPF han de garantir que comparteixen i contribueixen a l’assoliment dels objectius estratègics de la Universitat per consolidar uns elevats nivells de qualitat, assolir una gran visibilitat internacional i la plena satisfacció de la seva comunitat.

Capítol 2. De l'activitat acadèmica dels centres docents adscrits

Article 4. Dels convenis de col·laboració acadèmica

1. La UPF i els titulars dels centres docents adscrits hauran de signar un conveni de col·laboració acadèmica que haurà de contenir, com a mínim, els elements següents d'acord amb el que es preveu l’article 13.5 del Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, i l'article 3 del Decret 390/1996, de 2 de desembre.

 1. La relació d'ensenyaments universitaris de caràcter oficial que s'impartiran en el centre adscrit.
 2. Els criteris d'accés i admissió dels ensenyaments, que hauran de respectar els criteris de valoració i les prioritats previstos en la normativa vigent per a les universitats públiques.
 3. Els criteris d'avaluació dels estudiants, que serà realitzada pel mateix centre.
 4. Les previsions relatives al règim econòmic que ha de regir les relacions entre el centre adscrit i la Universitat.
 5. Les normes per al nomenament del director o directora del centre adscrit i de l'equip de direcció.
 6. La determinació dels òrgans de govern del centre i la proporció de la representació de la Universitat en l'òrgan col·legiat de govern del centre.
 7. El procediment per sol·licitar a la universitat la venia docendi del seu professorat.
 8. L'estructura, número i tipologia del professorat que conforma i/o conformarà la plantilla del centre.
 9. La previsió d'un sistema intern de garantia de la qualitat i la consecució de la seva certificació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
 10. Els mètodes d'avaluació i de supervisió acadèmica que utilitzarà la Universitat.
 11. La possibilitat d'impartir títols de formació permanent.
 12. La planificació del desenvolupament de l'activitat de recerca del seu personal docent i investigador.
 13. Les instal·lacions i l’equipament principal de què disposa o disposarà el centre per a complir amb les seves funcions acadèmiques adequadament i amb qualitat.
 14.  Aquells altres aspectes considerats en aquesta normativa.

2. Els convenis de col·laboració acadèmica han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quinze anys. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, la UPF i el titular del centre en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, o la seva extinció.

Secció 1. Del funcionament del centre i de la seva organització acadèmica

Article 5. De l'organització dels centres docents adscrits

1. El funcionament dels centres docents adscrits quedarà reflectit en el reglament del centre, que serà aprovat per l'òrgan de govern del centre amb l'autorització prèvia de la UPF. En el reglament es preveurà la composició de l'òrgan de govern col·legiat del centre docent (junta de centre), i s'hi indicaran la representació de la UPF segons els termes establerts en aquesta normativa, les funcions del director o directora del centre, que seran les atribuïdes als degans o directors de centres universitaris homòlegs, i dels òrgans acadèmics unipersonals i col·legiats que siguin necessaris per al funcionament del centre amb indicació de la participació que hi tindran els estudiants.

2. En qualsevol cas, en els centres docents on s’imparteixi més d’una titulació sota la direcció d’un únic director o directora del centre, es podrà designar un professor o professora responsable acadèmic de les titulacions. 

 Secció 2. Mètodes d’avaluació i de supervisió acadèmica

Article 6. De l'avaluació del centre

1. L’adscripció comporta l’obligació del centre de retre comptes i de facilitar informació als òrgans de govern que la Universitat determini, al Consell Social i a la resta d’òrgans que preveu la legislació universitària.

2. El centre ha de dissenyar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) basat en l’SGIQ Marc de la UPF, si bé d’acord a les seves pròpies especificitats.

3. El centre participarà en els processos d’avaluació, acreditació o certificació de les seves activitats que la Universitat o les agències de qualitat portin a terme i col·laborarà amb els serveis de la UPF en la producció de la informació requerida.

4. El centre realitzarà periòdicament enquestes als estudiants, d'acord amb el model d'enquesta que li facilitarà la UPF o el que el centre tingui establert ampliant els aspectes valorats.

5. D’acord amb l’article 8è del Decret 390/1996, de 2 de desembre, el centre ha d’elaborar una memòria anual d’activitats.

6. En base a aquesta memòria i a les dades que es generen en l’SGIQ del centre i de la UPF, el delegat o delgada de la UPF al centre farà valoracions periòdiques que tindran en compte:

a) Els resultats de l'avaluació de l'activitat docent del professorat.

b) L'activitat de recerca portada a terme i els objectius assolits.

c) El grau d'assoliment dels objectius anuals que la UPF hagi pogut establir per al centre en matèria docent o de recerca, en desenvolupament del conveni de col·laboració.

d) El rendiment acadèmic.

e) El funcionament del centre i els resultats econòmics assolits.

A aquests efectes, el delegat o delegada tindrà accés a la documentació necessària i a les instal·lacions del centre i comptarà amb el suport dels serveis administratius del centre adscrit i de la UPF.

7. El delegat o delegada farà arribar aquesta valoració al coordinador o coordinadora dels centres adscrits. 

8. El centre i la Universitat podran acordar la implementació de programes d’innovació docent als efectes de garantir l’actualització permanent de metodologies docents.

Article 7. Del pla d'estudis

1. Els centres presentaran, amb la memòria que acompanya la sol·licitud d'adscripció o d'autorització de nous ensenyaments, els plans d’estudis de les titulacions oficials.

2. Els plans d'estudis de titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional s'hauran d'adequar a les directrius generals establertes pel govern de l'Estat i a les peculiaritats de l'ordenació acadèmica de la UPF, llevat que la UPF n’autoritzi una altra ordenació.

3. S’ha de seguir el procediment establert per a la programació universitària de Catalunya i la verificació dels plans d’estudi, per a la posterior implantació i establiment del caràcter oficial del o els títols que es vulgui impartir al centre. La verificació i implantació dels plans d’estudi i les seves modificacions es porten a terme de conformitat el previst a la legislació universitària i els procediments es realitzen mitjançant la Universitat. El centre ha de col·laborar en l’elaboració de les memòries i altra documentació sol·licitada per les autoritats educatives, les agències avaluadores i la Universitat.

En el cas d’autoritzacions de nous ensenyaments, se signaran addendes al conveni d’adscripció abans de la seva implantació.

4. Els centres docents adscrits també podran realitzar estudis propis o formació al llarg de tota la vida relacionats amb les titulacions que imparteixen, amb l'autorització prèvia de la UPF. Aquestes activitats, en el cas que el centre docent adscrit demani que tinguin la consideració de titulacions pròpies de la UPF, seran autoritzades i tramitades d'acord amb el procediment previst a la normativa de la UPF per als estudis propis.

5. Les instal·lacions del centre han de ser sempre les adequades perquè es puguin dur a terme els ensenyaments programats i han de complir els requeriments referents a les infraestructures, amb la màxima qualitat fixada pels estàndards i la normativa universitària corresponents.

Article 8. Dels estudiants

1. L'accés i admissió dels estudiants als centres adscrits, el règim de matrícula, el règim de permanència, d’avaluació, de reconeixement de crèdits, de reconeixement acadèmic d'activitats, de reincorporació als ensenyaments del centre i altres normes acadèmiques s'ajustaran a la normativa acadèmica de la UPF o a la normativa que aprovi el centre i que la UPF li autoritzi. Tant en un cas com un altre, el centre adscrit haurà de determinar els òrgans unipersonals o col·legiats competents de la seva organització, o del seu titular, que exerceixen les funcions previstes en aquestes normes. Només les sol·licituds relatives a la continuïtat, la progressió en els estudis i la permanència (la sol·licitud de convocatòria extraordinària), correspondrà al rector o rectora de la UPF, a proposta del Consell Social de la Universitat, així com la resolució dels eventuals recursos.

2. Els drets i els deures dels estudiants dels centres adscrits s’ajustaran, en el contingut i sempre en relació amb el centre, als que es defineixen en el títol 5 dels Estatuts de la UPF. Aquests drets i deures s’especificaran en el reglament del centre. En el cas que el centre estableixi un règim disciplinari, l’haurà d’aprovar l’òrgan competent i la resolució dels procediments i dels recursos que se’n derivi correspondrà als òrgans del centre o del seu titular.

3. Els centres docents adscrits destinaran un percentatge, com a mínim del 2%, dels ingressos en concepte de matrícula a beques o a ajuts de matrícula per als estudiants; aquest percentatge serà establert en el conveni de col·laboració acadèmica.

4. En el conveni de col·laboració es podrà acordar que els alumnes del centre puguin presentar les seves queixes i observacions davant el Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra quan estiguin relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l’aplicació de les normes acadèmiques del centre autoritzades per la UPF. Per a la resta de casos el Síndic o Síndica podrà actuar de mediador entre l’alumne i el centre, sempre que el centre hi estigui d’acord.

Secció 3. De la gestió acadèmica i econòmica

Article 9. De la gestió acadèmica

Els centres docents adscrits gestionaran administrativament els expedients dels estudiants. En els convenis de col·laboració s’establirà un sistema per posar a disposició de la UPF les actes d’avaluació i un procediment per expedir els títols corresponents.

Article 10. De les relacions econòmiques

1. El titular del centre recaptarà i transferirà a la UPF el preu públic que, en concepte de tutela acadèmica, han d'abonar a la Universitat els seus alumnes d'acord amb la normativa vigent. En el cas de titulacions no oficials la UPF determina per a cada cas el preu que els alumnes han de pagar per aquest concepte.

2. El titular del centre satisfarà a la UPF les tarifes aprovades anualment per la Universitat, per als centres adscrits.

3. Les tarifes de l’apartat anterior no inclouen els costos directes d'emissió dels títols; el preu per les llicencies o cessió de productes o serveis; el cost dels cursos específics de formació o similars, que la UPF i el titular del centre acordin realitzar o altres activitats per a les quals caldrà formalitzar acords específics.

4. En el cas que la UPF cedeixi espais, caldrà fixar mitjançant l’acord corresponent les condicions i les compensacions econòmiques pertinents, així com la delimitació temporal de la cessió, si és el cas.

5. La liquidació dels conceptes anteriors a favor de la UPF s’ha de dur a terme d’acord amb els procediments i terminis establerts per la UPF. Aquesta liquidació s’ha de presentar a la Gerència de la UPF perquè la validi. 

Article 11. La recerca i la transferència de coneixement

El centre garanteix una estructura, tant en personal com en instal·lacions, per al desenvolupament de la recerca, en relació amb els ensenyaments que imparteix.

Pot desenvolupar programes de recerca, transferència de coneixement, així com d’ emprenedoria, en els àmbits de coneixement que li són propis i coadjuva amb la UPF a assolir els fins estratègics en aquesta activitat.

Secció 4. De la representació de la UPF en els òrgans de govern del centre docent adscrit

Article 12. Representació en l'òrgan de govern col·legiat

La UPF tindrà un mínim de dos representants en l'òrgan de govern col·legiat del centre docent adscrit. En el conveni de col·laboració acadèmica es concretarà el nombre exacte de representants, en funció de les titulacions realitzades pel centre i del grau de vinculació que s'estableixi.

Article 13. De les condicions de nomenament del director o directora del centre

El director o directora del centre docent adscrit haurà de tenir la mateixa titulació que els directors o directores de centres universitaris públics homòlegs, i serà nomenat pel rector o rectora a proposta del titular del centre.

Secció 5. Del professorat dels centres docents adscrits

Article 14. Requisits de plantilla i règim del professorat

1. La plantilla de professorat del centre haurà de respectar els percentatges mínims previstos per la normativa vigent quant a nombre de doctors -en funció del cicle dels ensenyaments-, acreditació i dedicació, en la progressió establerta en la memòria d'adscripció. Aquests còmputs es duran a terme sobre l’equivalència en règim de dedicació a temps complet del PDI. La UPF podrà demanar un increment d'aquests mínims per tal de garantir el desenvolupament correcte de l'activitat docent.

2. El professorat del centre haurà de tenir la titulació i acreditació que exigeix la normativa vigent, i haurà de tenir la venia docendi del rector o rectora.

3. El règim de retribucions i de dedicació del professorat del centre es regirà per les normes o, en el seu cas, conveni col·lectiu que li sigui aplicable i, en el seu defecte, pel que acordi el seu titular.

4. En el cas del professorat de les universitats públiques, estaran a allò que s’estableixi normativament en relació amb les incompatibilitats.

5. A l’inici de cada curs acadèmic, el centre adscrit ha de comunicar a la UPF la plantilla de professorat dels ensenyaments conduents a títols de caràcter oficial amb indicació dels mateixos elements que els sol·licitats en el moment de l’adscripció.

Article 15. De la selecció i la contractació del professorat

1. La selecció del professorat dels centres docents adscrits es farà per mitjà d'una convocatòria pública de l'òrgan competent del centre docent adscrit, que haurà de sol·licitar els requisits exigits d’acord amb la categoria de la plaça convocada. La resolució del procés selectiu correspondrà a una Comissió Avaluadora en què la UPF participarà amb un mínim d'una tercera part dels membres.

2. La contractació del professorat correspondrà al centre adscrit, el qual sol·licitarà amb caràcter previ a la formalització dels contractes la venia docendi de la Universitat.

3. La contractació es farà amb antelació suficient a l'inici del curs acadèmic i només per causes extraordinàries es podran contractar nous professors durant el curs, cosa que caldrà fer sempre segons el procediment establert.

Article 16. De la venia docendi

1. Els professors que imparteixen docència en titulacions oficials en els centres adscrits han de tenir la venia docendi concedida pel rector o rectora, o pel vicerector o vicerectora en qui delegui. La venia docendi és una autorització acadèmica de caràcter administratiu necessària per impartir docència de titulacions oficials als professors que no la tenen reconeguda per llei.

2. S’exceptuen d’aquesta autorització:

- els professors que disposen d’una acreditació conforme l’article 72 de la LOU o altres acreditacions de professorat universitari. En aquest cas, caldrà enviar a la Universitat una còpia de l’acreditació de les agències avaluadores.

- els professors amb plena capacitat docent als que fa referencia l’article 14.4 d’aquesta normativa.

3. La venia docendi s’atorga amb caràcter previ a la contractació del professor o professora per part del centre adscrit. A aquests efectes, una vegada finalitzat el procés de selecció de professorat i abans de la contractació, el centre adscrit enviarà a la UPF la documentació següent:

- proposta d'assignació de places de la Comissió Avaluadora

- dades personals identificatives dels professors proposats

- nom de les matèries o assignatures que impartirà cada professor o professora i el nom de la titulació

- curriculum vitae de cada professor o professora proposat

- còpia de la titulació acadèmica de cada professor o professora proposat

4. El vicerector o vicerectora en matèria de professorat, a la vista de l'avaluació realitzada per la Comissió Avaluadora i de la idoneïtat de les dades que consten en l'expedient de cadascun dels candidats proposats per a les matèries o assignatures a impartir en les titulacions corresponents, proposarà al rector o rectora concedir o denegar la venia docendi, llevat que tingui delegada la facultat de concessió o denegació. En ambdós casos, podrà sol·licitar un informe previ del delegat de la UPF al centre.

5. La venia docendi es concedirà per a tota la durada contractual del professor o professora mentre no hi hagi variacions substancials en l’assignació de la docència ni indicis raonables de deficiència en la seva tasca. S’entendrà que hi ha variacions substancials quan el professor o professora passi a impartir matèries o assignatures d’un cicle universitari superior pel qual va obtenir la venia docendi i els canvis de matèries o assignatures que comportin una modificació de l’àmbit de coneixement, prenent com a referència l’Annex I del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix la organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

6. La renovació serà sol·licitada pel director o directora del centre docent adscrit i seguirà el procediment previst en aquest article.

7. Les resolucions de venia docendi tenen caràcter individual i contenen els elements corresponents dels actes resolutoris de l’administració i es comunicaran al centre adscrit per tal que les notifiqui a cada professor.

Article 17. Protecció de dades personals

La Universitat i el titular del centre signaran un acord en el que s’establiran les relacions del responsable i encarregat del tractament de dades personals conforme la legislació vigent.

Secció 6. De l'estructura de la UPF per a la supervisió i el control dels centres adscrits

Article 18. Del coordinador o coordinadora dels centres docents adscrits

1. El coordinador o coordinadora dels centres docents adscrits a la UPF exercirà, sota la direcció del rector o rectora o del vicerector o vicerectora en qui aquest delegui, les funcions següents:

a) Representar la UPF en l'òrgan de govern col·legiat dels centres docents adscrits.

b) Coordinar els delegats de la UPF en els centres i fer-ne el seguiment.

c) Coordinar les relacions dels centres adscrits amb els centres, òrgans, unitats i serveis de la Universitat.

d) Supervisar el compliment dels convenis de col·laboració acadèmica i dels acords que els desenvolupin.

e) Fer propostes relatives als mecanismes de control i avaluació docent dels centres adscrits i coordinar-ne l'aplicació.

f) Qualsevol altra funció que, en relació amb els centres adscrits, li encomani el rector o rectora o el vicerector o vicerectora competent.

2. El coordinador o coordinadora de centres docents adscrits és nomenat pel rector o rectora entre els professors de caràcter permanent de la UPF.

Article 19. Dels delegats de la UPF als centres docents adscrits

1. La Universitat designarà per a cada centre adscrit un delegat o delegada de la UPF, amb la finalitat de supervisar la docència impartida pel centre i garantir la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen.

2. El delegat desenvoluparà les funcions següents:

a) Verificar l'aplicació dels requisits d'accés i dels procediments de selecció dels estudiants i comprovar la concordança entre els estudiants admesos i matriculats i les avaluacions.

b) Participar en els procediments de denominació de les places docents i en la determinació dels perfils.

c) Formar part de les comissions de selecció del professorat, llevat que la UPF designi un professor de l'àrea de coneixement corresponent.

d) Emetre els informes que li siguin sol·licitats pel rector o rectora, pels vicerectors amb competència en els temes que afecten els centres adscrits i el coordinador o coordinadora de centres adscrits. 

e) Qualsevol altra funció que la normativa vigent, els convenis de col·laboració docent o bé el rector o rectora o el vicerector o vicerectora corresponent li atribueixin.

3. Els delegats de la UPF en els centres docents adscrits són nomenats pel rector o rectora entre els professors de caràcter permanent de la UPF.

Capítol 3. De la utilització del nom i de la imatge de la UPF

Article 20. De la imatge corporativa

1. El centre farà constar en la seva documentació la seva condició de centre docent adscrit a la UPF.

A aquest efecte, sotmetrà a l'aprovació de la Universitat la utilització del nom i de la imatge corporativa de la UPF. La utilització del nom o de la imatge de la UPF per part del professorat del centre també se subjectarà als criteris que estableixi la UPF.

2. A la publicitat que el centre realitzi, en qualsevol suport o mitjà, per difondre la seva oferta formativa no poden utilitzar denominacions, tant dels estudis que imparteix, com la referida al nom del centre, que pel seu significat o per utilitzar un idioma diferent al català i el castellà, puguin induir a confusió sobre la naturalesa del centre, els ensenyaments que imparteix o la naturalesa, la validesa o els efectes dels títols corresponents.

Concretament, el centre ha de diferenciar, de manera clara, les titulacions oficials que han estat autoritzades pel departament competent en matèria d’universitats, de qualsevol altra oferta formativa que pugui oferir.

Article 21. De la col·laboració dels centres adscrits amb tercers

El centre adscrit pot establir convenis de col·laboració amb centres de formació d’altres universitats, de qualsevol àmbit, i amb qualsevol entitat pública o privada, amb l’autorització prèvia i per escrit del rector o rectora de la UPF, o vicerector o vicerectora en qui delegui, llevat que el conveni d’adscripció entre el centre adscrit i la Universitat prevegi una altra cosa. Això mateix s’aplica als convenis de recerca.

Disposicions addicionals

Primera. Adaptació dels convenis vigents

Els convenis de col·laboració acadèmica actualment en vigor es mantindran sense necessitat d’adaptació, si bé en el termini de dos anys des de l’aprovació d’aquesta normativa es procedirà a actualitzar-los. En cas de contradicció entre les seves clàusules i aquesta normativa o la que dicti l’Estat o la Generalitat de Catalunya en relació amb aquest centres, prevaldrà la normativa.

Segona. Procediment de venia docendi

1. El procediment de venia docendi establert en aquesta normativa s’aplicarà a les noves contractacions de professorat que realitzin els centres docents adscrits pel curs acadèmic 2022-2023 en endavant.

2. Els centres adscrits també sotmetran a aquest procediment, en el termini de (manca establir el termini) mesos des de l’aprovació d’aquesta normativa, les sol·licituds de venia docendi dels professors contractats que no la tinguin atorgada o que hagin variat substancialment la seva càrrega docent, llevat que es trobin els supòsits en que queden excepcionats d’acord amb l’apartat 2 de l’article 16. En aquest darrer cas faran arribar a la Universitat còpia de l’acreditació en el mateix termini.

Tercera. Funcions de delegat o delegada i de coordinador o coordinadora

En el cas que no es designi un delegat a un centre adscrit, les seves funcions les assumirà el coordinador o coordinadora de centres adscrits d’ensenyament superior de la Universitat.

Així mateix, en el cas de no designar-se un coordinador o coordinadora de centres docents adscrits les seves funcions seran assignades a un vicerector o vicerectora per resolució del rector o rectora.

Quarta. Centres docents adscrits amb acreditacions internacionals de prestigi

Els centres docents adscrits que disposin d’acreditacions internacionals de prestigi reconegudes pel Consell Social de la Universitat poden adaptar les previsions d’aquesta normativa per tal d’observar els estàndards d’aquestes acreditacions en aquelles matèries que també hi siguin objecte de regulació, sens perjudici dels criteris establerts per normes jurídiques de caràcter general. Això mateix s’aplica als centres docents adscrits que es trobin en processos d’acreditació internacional, o en processos de renovació de les acreditacions de les quals ja disposin.

Disposició derogatòria

Queda derogada la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF -Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998- modificada per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de la publicació a la Seu Electrònica.

 

Annex 1 Documentació de la sol·licitud d’adscripció

1. Sol·licitud d’adscripció adreçada al rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra signada pel representant institucional del titular del centre, acompanyada dels acords de l’òrgan col·legiat del centre competent.

2. Conveni d’adscripció i col·laboració acadèmica entre el centre i la universitat segons model que elabora la Universitat.

3. L'acreditació de la personalitat del titular del centre que sol·liciti l'adscripció. En el cas de persones jurídiques, s'haurà d'aportar el document de constitució i/o els estatuts. En el cas de fundacions o associacions es requereix còpia autèntica de l’escriptura de constitució i Estatuts amb constància de la inscripció en el Registre d’Entitats jurídiques i de Dret.

4. Memòria de l’adscripció del centre, en la qual haurà de constar la informació següent:

 1. Justificació i calendari per a la implantació completa dels ensenyaments.
 2. Proposta del pla d'estudis dels ensenyaments que se sol·licita impartir.
 3. Justificació de la plantilla de personal docent i del personal d'administració i serveis així com la previsió del seu increment anual fins a la implantació completa dels ensenyaments a impartir. En el cas del personal docent caldrà aportar el quadre de professorat acordat per la Direcció General d’Universitats.
 4. Estudi econòmic del cost de l'adscripció o de la implantació (especificant les formes de finançament) i les garanties financeres necessàries per assegurar la seva plena efectivitat. Cal aportar els comptes consolidats del titular dels darrers dos anys i comptes d’explotació per als dos propers exercicis). L'estudi econòmic haurà de concretar els percentatges destinats al desenvolupament de la recerca amb relació als ensenyaments que es volen impartir i els percentatges destinats a beques i ajuts a l'estudi i la investigació.
 5. Determinació de l'emplaçament del centre, dels edificis i de les instal·lacions existents i les projectades per a l’inici de les activitats i fins a la implantació total dels estudis, mitjançant la documentació tècnica següent:
 1. Cal informar del títol jurídic que acrediti el dret d’ús dels immobles. En cas que l’immoble no sigui de propietat, cal aportar la documentació acreditativa.
 2. Memòria explicativa dels ensenyaments a impartir, amb una relació dels espais de què consta el centre en justificació del compliment de la normativa vigent, indicant el nombre d’estudiants matriculats previstos.
 3. Plànols de situació i emplaçament. Plànols de distribució i mobiliari, indicant la superfície útil i l’ús a què es destinarà cada un dels espais; alçats; seccions, i plànols amb indicació dels recorreguts d’emergència; a escala 1/100-1/200 i signats pel tècnic/a competent (còpia autenticada o bé amb signatura electrònica reconeguda. També, a ser possible, en format .dwg).
 4. Declaració responsable relativa a la disposició de la llicència d’activitats (i/o llicència ambiental), amb certificat d’acte de comprovació favorable, si escau. En cas contrari, certificat emès per un tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’edificació, especialment quant a seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció enfront el soroll i estalvi d’energia de les edificacions i instal·lacions.
 5. En el cas que s’hagin efectuat obres:
  1. declaració responsable relativa a la llicència d’obres
  2. certificat final d’obra.
 1. Proposta de normes d'organització i funcionament del centre.
 2. Compromís de mantenir en funcionament el centre, durant un període mínim, que permeti finalitzar els estudis a l’estudiantat matriculat amb un aprofitament acadèmic suficient.
 3. Justificació de l'estructura per al desenvolupament de la recerca, en relació amb els ensenyaments que se sol·licita implantar.
 4. Per al cas centres amb oferta d’estudis no presencials, caldrà aportar les característiques específiques aplicables a cada titulació i al conjunt de l’oferta en modalitat no presencial.
 5. Documentació justificativa dels mitjans personals i materials especials, en el cas que es pretenguin oferir estudis en l’àmbit de les ciències de la salut.

 

5.2. Proposta de modificació del Reglament de l'Arxiu Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.

El Reglament de l'Arxiu Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per acord de la Junta de Govern de 2 de desembre de 1999, defineix en el capítol tercer la naturalesa, la composició i les funcions de la Comissió d'Arxius, òrgan col·legiat amb funcions d'assessorament en matèria de documents administratius, acadèmics i de recerca, així com també dels arxius en general.

Des de la data de la creació de la Comissió fins a dia d'avui, hi ha hagut canvis importants i significatius que motiven i fan necessària una revisió i actualització de la seva composició.

D'una banda, s’ha de tenir en compte el nou marc legal i jurídic de les administracions públiques donat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 76/2020, de 4 d'agost d'Administració digital. La Universitat, com a administració pública, està en un moment de canvi i transformació a nivell organitzatiu i de gestió.

De l'altra, la implementació de l'administració electrònica ha comportat un nou escenari de treball pel que fa a la gestió documental i arxiu de la Universitat.

Així doncs, tal com s’ha mencionat anteriorment, donat el paper clau de l'Arxiu en la gestió documental de la Universitat es fa necessari, per tant, actualitzar la composició de la Comissió d'Arxius amb l'objectiu d'iniciar una nova etapa de treball.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Modificar l’article 9.1 del Reglament de l'Arxiu Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 2 de desembre de 1999, que queda redactat com segueix:

“9.1. La Comissió d'Arxius de la UPF està composta per:

a) El/La secretari general de la Universitat, que la presideix.

b) El/La vicegerent competent en matèria d'organització o persona en qui delegui.

c) El/la cap de l'Oficina d'administració electrònica

d) El/La responsable de l'Arxiu, que actua com a secretari/ària."

Disposició final única. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació a la Seu electrònica de la UPF.

 

6. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

6.1. 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) tramita la contractació conjunta del de centre de procés de dades (CPD) per a les entitats que integren el grup de compra, a la qual es vol adherir la UPF.

L’objecte del contracte consisteix en (a) l’allotjament de dades en un espai compartit on puguin coexistir equips per a les diferents institucions, sense interferències mútues (b) l’accés des dels servidors a serveis d’infraestructura al núvol (Iaas), (c) a serveis de plataforma al núvol (Paas) i (d) connectivitat, tot això amb el corresponent suport tècnic, contenidors d’emmagatzematge al núvol -Caas- i seguretat informàtica. 

Fins el mes de novembre del 2022, el servei de CPD es presta a través d’un expedient de compra conjunta del CSUC (Núm. CSUC 15/03) en el que la UPF participa i adjudicat a l’empresa Econocom Nexica, SLU. 

Cal, doncs, renovar aquest contracte, d’aquí que el CSUC ha preparat una nova licitació conjunta oberta per una durada de 3 anys, el que motiva aquest expedient pluriennal. Amb aquesta nova contractació es pretén mantenir el catàleg de serveis actuals i ampliar-los a nous serveis que han aparegut els darrers anys i que són necessaris (serveis de CaaS, seguretat i correlació d’esdeveniments), cercant sempre assolir estalvis amb la gestió centralitzada i optimitzada, alhora que es facilita l’accés a serveis de gestió que, de forma individualitzada, seria molt costós per les institucions.

Una de les característiques que fan interessant aquesta contractació és que el pagament dels serveis és per ús, de manera que el cost s’adequa en tot moment a les necessitats reals que té la Universitat. Tanmateix, per la prospecció del mercat feta, per a que aquesta modalitat de contracte sigui atractiva per a les empreses, és demanda un període de durada mínim de contracte, que s’ha fixat en 3 anys. Altres motius pels quals es planteja una durada superior a l’anual són la contenció de preus i que algunes universitats adherides tenen un desplegament molt fort en aquest CPD i els interessa garantir els serveis objecte del contracte el màxim de temps possible ja que una migració dels sistemes informàtics cap a un altre entorn és costosa en hores/persona. 

L’import de la despesa que correspon a la UPF, queda distribuït per anys i partida pressupostària de la manera següent:

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2022 (1/12/2022 a 31/12/2022)

2.825,54 €

593,36 €

3.418,90 €

201.30

2023

33.906,45 €

7.120,35 €

41.026,80 €

201.30

2024

33.906,45 €

7.120,35 €

41.026,80 €

201.30

2025 (01/01/2025 a 30/11/2025)

31.080,91 €

6.526,99 €

37.607,90 €

201.30

Total

101.719,35 €

21.361,05 €

123.080,40 €

 

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta del servei de centre de procés de dades per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC, per al període 2022-2025.

 

6.2. 

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  eren titulars d’una llicència d’ús d’ocupació temporal conjunta de l’edifici situat al  carrer Dr. Aiguader, 80, de Barcelona atorgada per l’Institut Municipal  d’Assistència Sanitària (IMAS) mitjançant document subscrit en data 14 de  desembre de 2007, per un termini de 50 anys des d’aquella data. En aquestes  instal·lacions del campus del Mar s’imparteixen els estudis de Ciències de la Salut  i de la Vida. 

La programació dels ensenyaments de grau de Medicina que impartirà la UPF a  partir del curs acadèmic 2021-2022 ha comportat l’extinció del grau impartit  conjuntament per la UAB i la UPF, per ser incompatibles entre sí. 

Com a conseqüència de l’extinció del grau impartit conjuntament, la UAB deixarà  de tenir la necessitat d’utilitzar l’immoble objecte de la llicència, essent d’interès  de la UPF la plena utilització d’aquestes instal·lacions per tal d’impartir els nous  ensenyaments de Medicina i realitzar activitats acadèmiques vinculades. 

Les dues universitats varen subscriure en data 26 de març de 2021, un acord marc  en el qual s’assumien tots els compromisos necessaris per a la correcta implantació  del grau en Medicina, a impartir per la UPF, i la des-implantació del grau  interuniversitari en Medicina que venia sent impartint conjuntament per la UAB i  la UPF. 

Com a contraprestació per la transmissió a la UPF per part de la UAB de la part  indivisa de la llicència d’ús sobre l’edifici Dr. Aiguader, la Universitat haurà  d’abonar la quantitat de tres milions vuit-cents mil euros (3.800.000,00 €) per  rescabalar la UAB per les inversions efectuades i no amortitzades en l’immoble  esmentat. 

El repartiment per anualitats de la despesa derivada de l’adquisició  del dret era la  següent:

Anualitat

Import total

Partida

2021 

300.000,00

620.00

2022 

1.300.000,00

620.00

2023 

1.300.000,00

620.00

2024 

900.000,00

620.00

Total 

3.800.000,00

 

 

Que en data 20 de desembre de 2021 es va acordar i modificar el calendari de la resta de pagaments pendents pel  següent: 

Anualitat 

Import total 

Partida

2022 

650.000,00

620.00

2023 

1.300.000,00

620.00

2024 

1.550.000,00

620.00

Total 

3.500.000,00

 

 

Que interessa modificar el calendari de la resta de pagaments pendents ( 2.850.000 euros) a partir del 2023 pel següent:  

Anualitat 

Import total

Partida

2023 

700.000,00

620.00

2024 

700.000,00

620.00

2025 

700.000,00

620.00

2026

750.000,00

620.00

Total 

2.850.000,00

 

 

Atès que aquest acord implica una ampliació del termini, l’esmentades quantitats meritaran l’interès legal del  diner a favor de la UAB pel termini de l’esperada acordada. 

Es manté la resta de condicions acordades del pagament de caràcter pluriennal atès que la UPF no pot absorbir el total de la inversió en un únic exercici.  

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part  indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part  de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord  amb les noves quantitats proposades. 

 

6.3. 

En els terrenys de l'antic Mercat del Peix, amb una superfície de 7.210,81 m2, està prevista la construcció de tres edificis destinats a la recerca (per a la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) i la pròpia universitat), així com un primer soterrani per a serveis comuns vinculats a l’activitat científica conjunta i un aparcament a la planta -2, que gestionarà Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM).

Per tant, en un únic solar conflueixen diversos projectes de construcció que es condicionen mútuament i alguns aspectes dels quals s'han de definir de forma conjunta, com ara la fonamentació, les pantalles de les plantes -2 i -1 o la ubicació de serveis i rampes d’accés a l’aparcament i al moll de càrrega del primer soterrani, entre d’altres.

Donada la complexitat del projecte del Mercat del Peix, la col·laboració institucional és imprescindible per assolir les objectius de les parts implicades i comporta a la vegada importants beneficis i eficiència en l’ús de recursos.

En el cas concret de la construcció de l’aparcament, es donen unes circumstàncies especials. Aquest aparcament constitueix els fonaments dels edificis sobre rasant, alhora que la seva construcció ha de ser, des de la perspectiva tècnica, unitària i indissociable entre promotors, per la qual cosa es planteja una contractació conjunta, liderada per B:SM, on els promotors dels edificis sobre rasant comprometen una part del finançament.

El 23 de juliol de 2019 la UPF i B:SM van signar un conveni pel qual s'establien les condicions de la seva col·laboració en la construcció de dues plantes subterrànies al Mercat del Peix. La planta -2 havia de ser destinada a aparcament i la -1 a serveis vinculats als edificis d'investigació a construir per sobre de la cota 0. Alguns dels acords van ser modificats mitjançant addenda de 29 de setembre de 2020, per ajustar-los al nou planejament urbanístic aprovat.

Amb la voluntat de compartir i distribuir proporcionalment els costos per la construcció de l'aparcament subterrani del complex immobiliari del Mercat del Peix en allò que afecta els edificis sobre rasant, la Universitat, B:SM i BIST van signar el 20 d'abril de 2022 un nou conveni, que complementa el de 23 de juliol de 2019. S’adjunta, com a Annex 1, aquest conveni, on el BIST compromet 5.616.467,71 € i la UPF en nom propi i en nom del CSIC 3.186.773,22 €.

Barcelona de Serveis Municipals, SA, està licitant les obres de construcció del centre de serveis a la mobilitat (aparcament) del complex del Mercat del Peix, amb una durada prevista de 21 mesos, per un import de 22.231.083,74 € + IVA, distribuïts en tres anualitats (2022-2024). En aquests moments ja s’han presentat les propostes al concurs. D’acord amb el calendari previst de tramitació de l’expedient de licitació, l’inici de les obres s’ha previst per a l’1 de novembre de 2022.

Tal com es recull en el conveni de 20 d’abril de 2022, abans d’adjudicar les obres de construcció de l’aparcament que està licitant B:SM, la Universitat haurà de presentar un certificat d’existència de crèdit per l’import corresponent als costos associats als edificis UPF (1.778.254,67) i IBE(1.408.518,55).

Per altra banda, la Universitat està treballant amb el CSIC i l’INCASÒL la concreció de totes les operacions patrimonials relacionades amb el projecte del Mercat del Peix.

La UPF, en execució dels compromisos adquirits en la creació del IBE, vol constituir un dret de superfície a favor del CSIC, per tal que aquest pugui construir l’edifici del centre mixt. En aquest sentit el CSIC també s’adhereix a la contractació conjunta i formalitzarà la reserva de crèdit per cofinançar les obres de l’aparcament.

Per altra banda la Universitat vol constituir un altre dret de superfície a favor de l’INCASOL, per tal que aquest assumeixi la construcció de l’edifici del Benestar Planetari i el llogui a la UPF. En aquest dret de superfície s’inclourà l’obligació que l’INCASOL es subrogui de les obligacions contretes amb anterioritat per la UPF, com per exemple aquest compromís de cofinançament de les obres de l’aparcament.

Per aquesta raó, atès que encara no s’han formalitzat els acords amb CSIC i INCASÒL, en el conveni de 20 d’abril de 2022 esmentat es va preveure la possibilitat de subrogació d’aquestes dues entitats en els drets i obligacions que respecte als edificis de l’IBE i Benestar Planetari, respectivament, s’atribueixen a la Universitat.

El repartiment per anualitats de la despesa derivada de les obres de construcció dels fonaments i altres elements dels edificis IBE i Benestar Planetari, incloses en el projecte d’obres de construcció de l’aparcament de la planta -2 del complex immobiliari del Mercat del Peix, licitat per Barcelona de Serveis Municipals, SA és la següent:

Anualitat

Import total sense IVA

 

IVA

Import total amb IVA

2022

41.170,51

8.645,81

49.816,32

2023

2.021.232,06

424.458,73

2.445.690,79

2024

1.124.370,65

236.117,84

1.360.488,49

Total

3.186.773,22

669.222,38

3.855.995,60

 

La totalitat de l’import correspon a la partida 620.00. 

Els detalls dels imports que corresponen a l’edifici de la UPF, que construirà l’INCASÒL, i de l’IBE, que assumirà el CSIC, és el següent:

 

 

Anualitat

 

Import edifici

UPF sense IVA

 

 

IVA

 

Import IVA inclòs

2022

22.973,60

4.824,46

27.798,06

2023

1.127.869,82

236.852,66

1.364.722,48

2024

627.411,25

131.756,36

759.167,61

Total

1.778.254,67

373.433,48

2.151.688,15

 

 

 

Anualitat

Import

edifici IBE sense IVA

 

 

IVA

 

Import IVA inclòs

2022

18.196,91

3.821,35

22.018,26

2023

893.362,24

187.606,07

1.080.968,31

2024

496.959,40

104.361,48

601.320,88

Total

1.408.518,55

295.788,90

1.704.307,45

 

En conseqüència, la Universitat no haurà de front a la despesa de 1.408.518,55 € que correspon a l’edifici IBE, atès que, en execució dels compromisos continguts en el conveni de creació de l’Institut de Biologia Evolutiva i la futura subrogació del conveni de 20 d’abril de 2022, serà assumida completament pel CSIC. 

Quant a l’import corresponent a l’edifici del Benestar Planetari, 1.778.254,67 € està previst que l’INCASÒL se’n faci càrrec. D’acord amb l’acord marc de col·laboració de 26 de setembre de 2019 i el conveni específic de col·laboració de 9 de febrer de 2021 per a la construcció i explotació d’un edifici terciari destinat a la recerca en l’àmbit del Mercat del Peix, l’INCASÒL assumirà aquesta despesa com a part del cost de construcció de l’edifici de la UPF. Posteriorment arrendarà a la Universitat l’immoble per un període i una renda a determinar.

L’operació de constitució d’un dret de superfície a favor de l’INCASOL per a la construcció de l’edifici del Benestar Planetari i l’arrendament a la Universitat es presentarà a l’aprovació dels òrgans de govern de la UPF un cop s’hagin concretat tots els aspectes en què s’està treballant, principalment els econòmics.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la  despesa de caràcter pluriennal de la UPF corresponent a les obres de construcció dels fonaments dels edificis de la Universitat i l’IBE i d’elements que afecten al conjunt del complex immobiliari del Mercat del Peix incloses en el projecte d’obres de l’aparcament de la planta -2 per un import total de 3.186.733,22 € abans d’IVA (3.855.995,60 € IVA inclòs).

 

6.4.

El servei de neteja a les instal·lacions de la UPF de forma periòdica es licita a empreses especialitzades en aquesta tasca. El vigent contracte, adjudicat a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL (expedient núm. E-300100/02-04-16), finalitza la seva durada el 31/10/2022, motiu pel qual cal es tramita un nou expedient de contractació que es licitarà pel procediment obert.

Per determinar el pressupost de licitació s’ha tingut en compte el cost salarial actual del personal que presta el servei, en la mesura en què d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable el personal es subrogaria en cas de canvi d’empresa adjudicatària. El conveni col.lectiu va finalitzar la seva vigència l’any 2021 i en la mesura en que en el moment de preparar la licitació no s’ha publicat el nou conveni, sobre el cost salarial s’ha aplicat un increment del 4% pel que resta l’any 2022 i 2023 i un 3% per l’any 2024, a fi d’ajustar els costos a la situació de mercat actual. 

Per tant, la despesa que es planteja per anualitats és la següent:

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2022

302.925,26 €

63.614,31 €

366.539,57 €

227.00

2023

1.817.568,00 €

381.689,28 €

2.199.257,28 €

227.00

2024

1.871.071,62 €

392.925,04 €

2.263.996,66 €

227.00

Total

3.991.564,88 €

838.228,63 €

4.829.793,51 €

 

 

Es planteja una licitació pluriennal, que comprengui des de la fi del contracte vigent i fins el 31 de desembre de 2024, ja que es considera que una licitació anual o per un termini inferior restringiria la concurrència perquè es necessari fixar un marge de temps suficient per a que un nou licitador pugui fer la inversió en equipaments i fungibles, contractació de personal i assolir les mesures d’integració sociolaboral previstes en el plec sense afectar a la plantilla actual.  

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de neteja del conjunt d’edificis i instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra per al període 2022-2024. 

 

7. aprovació de temes d’innovació i recerca:
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

7.1. Aprovació de la Normativa per al reconeixement d'empreses innovadores emergents de la UPF.

La UPF té entre les seves funcions essencials la transferència de coneixement a la societat, tal i com s’estipula a l’article 164 dels Estatuts de la Universitat, que incorpora allò establert a l’article 39.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

El foment de la capacitat emprenedora dels estudiants és una via essencial per aconseguir dur a terme aquesta funció de transferència de coneixement i, per aquesta raó, és voluntat de la UPF afavorir l’assoliment de les capacitats que permetin portar a terme idees de negoci. Aquesta activitat es considera rellevant, doncs té com a resultat la transferència de coneixement en tant que retorn a la societat per part dels membres de la comunitat universitària en forma de nou producte o servei. El reconeixement del segell en aquesta Normativa pretén fer visible aquest retorn per part de la UPF en forma de start-ups innovadores. 

En aquest sentit, la promoció de l’emprenedoria és clau per dur a terme una transferència de coneixement de valor per a la societat i això justifica, per tant, la regulació d’un marc d’actuació per al reconeixement de les empreses “Start-up de la UPF”, que atorgui la seguretat jurídica suficient perquè el reconeixement per part de la UPF d’aquestes empreses es realitzi amb totes les garanties, afavorint d’aquesta manera la consecució de la funció essencial de la Universitat de transferir coneixement a la societat.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic.- Aprovar la Normativa per al reconeixement d’empreses innovadores emergents de la UPF.  “Empreses Start-up de la UPF”, que consta a l’annex.

ANNEX

NORMATIVA PER AL RECONEIXEMENT D’EMPRESES INNOVADORES EMERGENTS DE LA UPF.  “EMPRESES START-UP DE LA UPF”

Capítol I. Objecte i definicions

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Normativa és definir les condicions necessàries per què una empresa pugui ser reconeguda com a start-up de la UPF. En cas de complir-les, rebrà la denominació “Start-up de la UPF”.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Normativa, s’entendrà per:

 1. Start-up de la UPF”: empresa d’alt contingut innovador, de la qual almenys un membre de la comunitat universitària UPF tingui part del seu capital social, que no tingui per objecte l’explotació de resultats de recerca o coneixements propietat de la UPF i que sigui reconeguda d’acord amb allò  establert en aquesta Normativa.
 2. “Comunitat universitària de la UPF”: els estudiants, els alumni, el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis de la UPF.
 3. “Equip emprenedor”: socis de la start-up que actuen com a promotors i estan implicats en el seu disseny, creació, establiment i gestió del funcionament. 

 

Capítol II. Empreses “Start-up de la UPF”

Article 3. Requisits

3.1 Per tal de ser reconeguda com a “Start-up de la UPF”, l’empresa ha de complir els requisits següents:

 1. Ser un projecte amb un alt component innovador.
 2. No tenir per objecte l’explotació de resultats de recerca i/o coneixements propietat de la UPF.
 3. Ser de nova creació o no haver transcorregut més de cinc anys des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució, o més de set anys en el cas d'empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics.
 4. Estar participada per almenys un membre de la Comunitat universitària de la UPF, respectant el règim d'incompatibilitats que sigui d'aplicació per al personal acadèmic i el personal d'administració i serveis
 5. Tant l’objecte social com l'activitat de negoci de l'empresa han d'estar relacionats amb els àmbits de coneixement de la UPF.

3.2 També podran ser reconegudes com a “Start-up de la UPF” les empreses que,  tot i no complir el requisit d) establert a l’apartat anterior, hagin obtingut un premi o reconeixement de la UPF en algun dels seus programes propis  o  en  col·laboració amb altres entitats per al foment de l’emprenedoria, sempre i quan les bases dels esmentats programes expressament prevegin aquesta possibilitat.

Article 4. Sol·licitud

Les empreses interessades en obtenir el reconeixement com a “Start-up de la UPF” han de presentar una sol·licitud a través del Registre de la UPF.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 1. Document acreditatiu de constitució de l’empresa.
 2. Identificació de l’equip emprenedor i la seva vinculació a la UPF.
 3. Memòria amb una descripció de l’empresa i el pla de negoci.

Article 5. Avaluació i concessió

5.1. La Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle instruirà el procediment de concessió del reconeixement. Per a la realització d’aquesta instrucció, podrà sol·licitar la informació addicional que escaigui i es podrà recolzar en assessors interns i/o externs.

5.2. El vicerector o vicerectora competent en matèria d’emprenedoria, amb base a l’anàlisi  de la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle, emetrà una resolució concedint o denegant el reconeixement. En cas de concessió, el reconeixement serà efectiu des de la data de la resolució.

Article 6. Durada

El reconeixement d’una empresa com a “Start-up de la UPF” s'atorga amb caràcter indefinit, tret que s’incorri en causa de revocació en els termes establerts a l’article 7.

Article 7. Revocació i renúncia

7.1. La UPF podrà revocar el reconeixement com a “Start-up de la UPF”  mitjançant resolució motivada del vicerector o vicerector amb competències en matèria d’emprenedoria, en qualsevol moment,  per les causes següents:

 1. Quan es produeixi un incompliment per part de l’empresa d’aquesta Normativa o dels criteris que van motivar la concessió del segell.
 2. Quan els resultats o enfocaments de l’empresa no s’ajustin a allò presentat a la sol·licitud.
 3. Quan l’objecte social de l’empresa o les activitats que duu a terme siguin contràries als principis rectors de la UPF, vulnerin drets fonamentals o atemptin contra el benestar de les persones o el planeta.

7.2. L’empresa en qualsevol moment podrà renunciar del reconeixement com a “Start-up de la UPF”. En aquest cas, ho notificarà a través del Registre General de la UPF als efectes oportuns.

Capítol III. Beneficis,  compromisos, registre i ús de la imatge

Article 8. Beneficis per a l’empresa

Les empreses a les quals s’hagi atorgat el reconeixement com a “Start-up de la UPF” podran:

 1. Utilitzar la denominació  “Start-up de la UPF”, d’acord amb el Manual d’Identitat Visual de la UPF.
 2. Figurar a la relació oficial de start-ups de la UPF, consultable i disponible en format online
 3. Participar en totes aquelles accions impulsades des de la UPF per a la promoció i acompanyament a les empreses (amb caràcter il·lustratiu i no limitatiu:  participació a fires especialitzades, programes formatius o de mentoria o accés a espais d’incubació, entre d’altres).
 4. Facilitar l’accés i registre al Portal de la UPF “Campus Treball” per als alumnes o graduats UPF.
 5. Rebre un model físic amb el segell de la denominació “Start-up de la UPF” que podran situar en un lloc visible a l’oficina de la companyia.

Article 9. Obligacions de les empreses

Les empreses a les quals s’hagi atorgat el reconeixement com a “Start-up de la UPF” estan obligades a:

 1. Facilitar anualment els informes d’activitat i/o dades econòmiques a través del formulari que rebran a tal efecte.
 2. Participar com a mínim un cop a l’any com a mentors o jurat en programes d’emprenedoria organitzats per la UPF.

c) Fer un ús correcte de la denominació “Start-up de la UPF”.

Article 10. Relació d’ Empreses “Start-up de la UPF”

10.1. La Universitat crearà i mantindrà  un relació  de les start-ups de la UPF als efectes de publicitat i seguiment de les empreses.

10.2 . La relació de les empreses ”Start-up de la UPF” es gestionarà des de la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle.

Article 11. Imatge de la UPF

11.1. La UPF atorgarà a les start-ups reconegudes el dret a utilitzar la denominació “Start-up de la UPF”, als efectes exclusius d’identificar-se com a tal en el mercat.

11.2. L'ús de la denominació “Start-up de la UPF” no suposarà en cap cas que les empreses actuen en nom de la UPF ni que aquesta avali la seva gestió empresarial.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Normativa entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació a la Seu electrònica.

 

7.2. Participació de la UPF en l'spin off Disruptx, S.L

Antecedents

1. Un equip emprenedor en el qual hi consten investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va presentar una proposta de creació de spin off, que tindrà per objecte el desenvolupament i explotació dels resultats de l’activitat de recerca (Tecnologia).

2. La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 132€, adjudicant-se a la UPF 13.200 participacions socials de la companyia, que representen el quatre (4,40%) del seu capital social. 

3. Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat DISRUPTX, S.L., la UPF i la resta d’institucions co-titulars de la Tecnologia, subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia.

En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció de l’interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF.

La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la següent distribució:

Socis

Quantitats aportades en concepte de Capital Social

Participacions

Percentatge

David Andreu

956,10€

95.610

31,87%

Rafael Maldonado

956,10€

95.610

31,87%

Patrick Tresserras

955,80€

95.580

31,86%

Universitat Pompeu Fabra

132,00€

13.200

4,40%

 

4. La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle ha realitzat una valoració favorable tant de la tecnologia, com de la participació de la UPF a la societat limitada que es constituirà, amb proposta de denominació DISRUPTX, S.L.

5. La proposta de creació de spin off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 23 de setembre de 2021.

6. Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la societat amb proposta de denominació DISRUPTX, S.L., conjuntament, amb els investigadors Rafael Maldonado López y David Andreu Martínez, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats d’R+D obtinguts a partir de la recerca realitzada per l’esmentat investigador.

 

Fonaments de dret

Primer. Els articles 64.2 a) Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible i 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, estableixen les modalitats de col·laboració de les universitats amb el sector productiu per la valorització i transferència de coneixement, a través de la creació d’empreses innovadores de base tecnològica.

Segon. Els articles 55.3.g), 55.5 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, preveuen la transmissió de resultats de l’activitat de recerca per adjudicació directa,.

Tercer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats, que les Universitats, per sí mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

Quart. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Cinquè. L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa amb els percentatges de titularitat establerts al punt 3 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació DISRUPTX, S.L. tindrà per objecte social el desenvolupament, producció i comercialització de medicaments en l’àrea de sistema nerviós central.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 13.200 participacions d’un cèntim d’euro (0,01€) de valor nominal, equivalents al 4,40% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

7.3. Creació del centre d'estudis "Centre d'Humanitats Digitals"

D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca (Acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de novembre del 2010, de 23 de novembre del 2011, d'11 de març 1 de juliol del 2015 i 17 de febrer del 2016), el Consell de Govern

ACORDA

El reconeixement del Centre d’Estudis següent:

Centre d’estudis “Centre d’Humanitats Digitals”

Coordinador: Marco Madella

Adscripció: Departament d’Humanitats

 

8. Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.
(Data de publicació dels acords: 26 de juliol del 2022)

8.1. Es designa el professor Jordi Garcia Ojalvo, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del professor David Comas Martínez.

8.2. Es designa el professor Robert Castelo Valdueza, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de l’Assemblea General de l’Associació de Bioinformàtics de Barcelona, en substitució del professor David Comas Martínez.