1r. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de 15 de novembre del 2018 i 24 d’octubre del 2019.

2n. Elecció dels representants a la Mesa del Claustre:

 
- Representant dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits.
- Representat de la resta de professorat i el personal investigador en formació.
- Representant dels estudiants.

3r. Elecció dels representants a la Comissió de Debats:
 
- Representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació.
 
4t.  Informe del rector.

5è.  Informe del síndic de Greuges de la UPF.

6è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de les actes de les sessions de 15 de novembre del 2018 i 24 d’octubre del 2019

S’aproven les actes de les sessions de 15 de novembre del 2018 i 24 d’octubre del 2019.

 

4. Informe del rector

S’aprova l’informe del rector al Claustre, que s’adjunta com a annex, per 58 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions.