1. Aprovació de l'acta de la sessió de 21 de febrer del 2018
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018.

3. Aprovació de la programació per al curs 2019-2020 i de modificació per al curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

3.1. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020, que consta com annex 1.

3.2. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com annex 2.

4. Modificació de memòries de titulacions oficials
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

4.1. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 3. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2018-2019.

4.2. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que consta com a annex 4. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2018-2019.

5. Modificació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

5.1. El Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 va aprovar 40 places del Grau en Bioinformàtica i 40 places del Grau en Filosofia, Política i Economia per al curs 2018-2019. 

Atesa la incorporació de 5 places d'oferta internacional en el Grau en Bioinformàtica i la modificació de les places del Grau en Filosofia, Política i Economia per al curs 2018-2019.

El Consell de Govern

ACORDA

1. Modificar les places del Grau en Bioinformàtica, que s'estableixen en 45 i les places del Grau en Filosofia, Política i Economia que s'estableixen en 30.

2. Les places d'ensenyament de grau de la UPF per al curs 2018-2019 s'adjunten com a annex 5.

5.2. El Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 va aprovar les places d'ensenyament de màster universitari i de doctorat per al curs 2018-2019.

Atès l'error per omissió de les places del Màster universitari en Infermeria i Salut Escolar de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar,

El Consell de Govern

ACORDA

1. Incorporar les places del Màster universitari en Infermeria i Salut Escolar de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar que s'estableixen en 30.

2. Les places d'ensenyament de màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019, s'adjunten com a annex 6.

6. Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

Amb la finalitat d'aclarir la interpretació del redactat actual d'alguns dels apartats de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, es proposa modificar l'apartat a) de l'article 8.2.1, afegir-hi un paràgraf d'acord amb la redacció actual del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i modificar l'article 8.4.3 d'aquesta normativa, a proposta de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.

Així mateix, i per tal de permetre que aquesta normativa contempli les noves propostes d'activitats formatives que la Universitat considera que s'han d'incloure en la formació transversal que els estudiants poden cursar, es proposa modificar l'article 9 bis que fa referència a la formació transversal de lliure elecció.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Modificar la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per Acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, 9 de maig del 2012, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer, 6 de juliol del 2016  i de 26 d'abril del 2017, en els termes següents:

Primer. Es modifica l'article 8.2.1, que queda redactat de la següent manera:

"8.2.1. Podran ser objecte de reconeixement les assignatures següents:

a) Assignatures de formació bàsica aportades a l'estudi de grau

- Sempre que la titulació a la qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, ha de ser objecte de reconeixement un nombre de crèdits corresponent a matèries de formació bàsica d'aquesta branca de coneixement  que sigui al menys el 15 per cent del total de crèdits de la titulació.

- Han de ser objecte de reconeixement també els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement de la titulació a la qual es pretén accedir.

b) Resta d'assignatures

La resta dels crèdits de caràcter obligatori i optatiu poden ser reconeguts per la Universitat tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements adquirits en les restants matèries cursades per l'estudiant, i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal."

Segon. Es modifica l'article 8.4.3, que queda redactat de la següent manera:

"Quan l'assignatura superada per l'estudiant en els estudis previs tingui un nombre inferior de crèdits a l'assignatura de destinació, per procedir al reconeixement caldrà que els crèdits de l'assignatura de l'estudi previ sigui igual o superior al 80% de l'assignatura de destinació."

Tercer. Es modifica l'article 9bis, que queda redactat de la següent manera:

"9bis. 1. Concepte

La Formació Transversal de Lliure Elecció és la formació que s'ofereix als estudiants de la Universitat per cursar dins de la UPF, en estudis diferents d'aquell en què estan matriculats. Aquesta formació complementa la pròpia del pla d'estudis i també aquella que l'estudiant pugui realitzar en el marc d'un programa d'intercanvi o mobilitat.

Només tindrà la consideració de Formació Transversal de Lliure Elecció allò que es cursi com a tal a través de l'oferta específica que ofereix la Universitat per a cada període del curs acadèmic. En cap cas una assignatura cursada com a Formació Transversal de Lliure Elecció no podrà figurar en l'expedient acadèmic, amb aquest caràcter, en més d'una titulació de la UPF.

9bis. 2. Oferta

Formen part de la Formació Transversal de Lliure Elecció les assignatures que s'imparteixen en els plans d'estudi de les titulacions oficials i que els centres incloguin en aquest programa i aquelles activitats formatives que la Universitat consideri rellevants per incloure en l'oferta de Formació Transversal de cada període.

Cada centre determinarà les assignatures dels seus estudis de grau i el nombre de places que oferirà com a part d'aquesta formació. El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència determinarà, en col·laboració amb els responsables acadèmics corresponents, les altres activitats formatives i el nombre de places que també formaran part d'aquesta formació.

Per als estudiants que es matriculin d'assignatures de la Formació Transversal de Lliure Elecció, aquestes es consideraran, a tots els efectes, com a assignatures optatives del seu pla d'estudis.

9bis. 3. Total de crèdits

La suma dels crèdits de formació transversal de lliure elecció i els crèdits de mobilitat -assignatures cursades en un programa d'intercanvi en una altra universitat- no podrà ser superior al nombre total de crèdits de mobilitat que preveu el pla d'estudis. S'exceptuaran aquells casos en què l'estudiant vulgui cursar un mínor que la Universitat regularà en la normativa corresponent.

9bis. 4. Requisits i incompatibilitats

9bis. 4.1. Només es podran matricular assignatures en el marc de la formació transversal de lliure elecció si l'estudiant està matriculat en un curs del seu pla que permeti cursar optativitat, excepte per a aquelles activitats formatives que ho estableixin altrament.

9bis. 4.2. L'estudiant no podrà escollir una assignatura el contingut de la qual sigui de igual o inferior nivell a una altra que s'hagi de cursar en el seu pla d'estudis, que tingui reconeguda o que cursi en un altre estudi de la UPF. A aquests efectes cada centre determinarà les incompatibilitats que consideri convenients.

9bis. 4.3. En el cas dels estudiants que hagin cursat assignatures dins del Grau Obert UPF, podran sol·licitar la incorporació d'algunes d'aquestes assignatures com a formació transversal de lliure elecció, sempre que no s'hagin incorporat com a assignatures pròpies del seu pla d'estudis definitiu.

9bis.5.  Òrgan de supervisió acadèmica

La Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics serà l'òrgan supervisor que assegurarà l'acompliment d'aquesta normativa, aprovarà els criteris que els centres proposin pel que fa a les incompatibilitats d'assignatures i resoldrà qualsevol altre qüestió referent a la formació transversal de lliure elecció."

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.


7. Modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques dels estudiants de la UPF
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

El  Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre va regular, amb caràcter bàsic, les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, amb l'objectiu de completar i actualitzar les disposicions que amb anterioritat havien regulat la matèria, en particular el RD 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa.

Aquesta nova regulació  permetia el desenvolupament de diferents aspectes per part de les universitats, i així la Universitat Pompeu Fabra, mitjançant acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, va aprovar la Normativa reguladora de les pràctiques externes del seus estudiants.

El Tribunal Suprem, en sentència de 21 de maig de 2013, va anul·lar el RD 1707/2011, cosa que va obligar a l'aprovació d'una nova regulació, que es va produir mitjançant el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, sense que aquest representés cap modificació substancial de l'anteriorment anul·lat pel Tribunal Suprem.

La normativa vigent, al igual que l'anul·lada, disposa que, per a la realització de les pràctiques externes les universitats subscriuran convenis de cooperació educativa, amb un contingut mínim que s'haurà d'establir en les seves estipulacions bàsiques o en els annexes que les desenvolupin.

La Normativa de la Universitat Pompeu Fabra es va inclinar per distingir entre el contingut del conveni de cooperació educativa i el seu annex o document complementari, repartint entre l'un i l'altre els requeriments exigits per la normativa bàsica estatal, així com d'altres particularitats pròpies de la Universitat.

La Universitat Pompeu Fabra subscriu una mitjana setmanal de 20 convenis de cooperació educativa i cada curs acadèmic es gestionen al voltant de 3.500 documents complementaris per a cada estudiant i cada estada en practiques.

La dificultat de gestió d'aquest ingent volum de documents i l'experiència assolida al llarg dels anys  aconsellar unificar en un únic document, el conveni de cooperació educativa, tot el contingut exigit per la normativa bàsica, cosa que implica necessàriament la modificació de la Normativa particular de la Universitat que, com s'ha significat, estableix una separació en dos documents diferents.

Resulta també necessari adequar la Normativa a l'actual regulació dels mitjans propis, suprimint les concretes referències a la Fundació Universitat Pompeu Fabra, o en general a entitats vinculades, però mantenint la possibilitat de formalitzar encàrrecs a aquests mitjans.

Finalment, s'han de suprimir les referències que contenia la Normativa al RD 1707/2011, de 18 de novembre,  que, com ja s'ha assenyalat, va ser anul·lat pel Tribunal Suprem. 

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Es modifica la Normativa reguladora de les practiques externes per als estudiants de la UPF aprovada pel Consell de Govern mitjançant acord de 9 de maig de 2012 i modificada mitjançant acords de Consell de Govern de 18 de juliol de 2012, 20 de març de 2013 i 1 de juliol de 2015, en els termes que s'expressen a continuació:

Primer. Es dóna nova redacció a l'article 6 amb el contingut següent:

"Article 6. Formalització

6.1. Per a la realització de pràctiques externes per part dels estudiants caldrà la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa, que subscriuran la Universitat i l'entitat col·laboradora que aculli els estudiants, sense perjudici de la possibilitat de reconeixement regulada a l'article 11.

En aquest conveni figuraran les dades següents:

-       Denominació de les entitats signatàries

-       Nom de les persones signants i representació amb la que actuen

-       Nom de l'estudiant

-       Condicions generals de les pràctiques

-       Règim de permisos dels estudiants

-       Règim d'assegurances d'accidents i responsabilitat civil, si escau

-       Règim de protecció de dades de l'estudiant

-       Vigència del conveni, causes d'extinció i condicions de resolució anticipada en cas d'incompliment del conveni

-       Règim de resolució dels conflictes que puguin sorgir en el desenvolupament de les pràctiques

-       Forma de reconeixement,  per part de la Universitat, de la tasca dels tutors de l'entitat col·laboradora

-       Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars)

-       Projecte formatiu

-       Pla de seguiment de les pràctiques, amb indicació de l'obligatorietat d'elaboració d'una memòria final per part de l'estudiant

-       Durada, període, horari i lloc de realització

-       Designació dels tutors per part de la Universitat i de l'entitat col·laboradora

-       Valoració en crèdits, si escau

-       Criteris d'avaluació

-       Quantia i forma de pagament de l'ajut a l'estudi, si escau

-       Quantia i forma de pagament per part de l'entitat col·laboradora de les despeses de gestió, si escau

-       Compromisos de l'estudiant

-       Especificació de que la realització de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora

6.2 En el cas que els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra realitzin pràctiques a la mateixa Universitat, la formalització de les pràctiques es durà a terme mitjançant la signatura d'una autorització d'acord amb les condicions que s'estableixin en cada cas.

L'autorització, que haurà de recollir les mateixes dades que, per a la subscripció de convenis, s'estableixen en l'apartat anterior, haurà de ser atorgada pel vicerector competent en matèria de docència i ordenació acadèmica, i haurà de ser subscrita també, en senyal d'acceptació, per part del responsable de la unitat acadèmica o administrativa receptora i per part de l'estudiant.

6.3 L'oferta de places per a pràctiques extracurriculars a la pròpia Universitat es podrà efectuar mitjançant convocatòria pública. Correspondrà la instrucció del procediment a la unitat que designi el gerent. En aquest cas, l'autorització a la qual es refereix l'apartat anterior haurà de ser atorgada pel vicerector competent en matèria d'estudiants."

Segon. Es dóna nova redacció a l'apartat 7.2 de l'article 7 amb el contingut següent

"7.2. Funcions dels tutors

Els tutors han de desenvolupar, de manera coordinada, les funcions següents:

-       Elaborar el projecte formatiu

-       Fer-ne el seguiment i verificar-ne l'aprofitament

-       Assessorar i donar suport a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques

El tutor extern ha d'elaborar un informe final i remetre'l al tutor o tutora acadèmic, en els termes que prevegi la normativa bàsica vigent. Així mateix, quan estigui previst en el conveni de cooperació educativa, elaborarà un informe intermedi de seguiment en els termes en què s'hagi estipulat.

El tutor acadèmic és l'encarregat d'avaluar les pràctiques i autoritzar les modificacions que s'introdueixin en el projecte formatiu. La designació com a tutor acadèmic implica el reconeixement de la dedicació docent en els termes que aprovi la Universitat."

Tercer.  Es dóna nova redacció a l'apartat 10.1 de l'article 10 amb el contingut següent

"10.1 En finalitzar les pràctiques, els estudiants han d'elaborar una memòria final, en els termes que prevegi la normativa bàsica vigent. Quan així s'estipuli en el conveni de cooperació educativa o en l'autorització a la qual es refereix l'article 6.2 també hauran d'elaborar un informe de seguiment intermedi"

Quart. Es dóna nova redacció a l'article 12 amb el contingut següent

"Article 12. Reconeixement acadèmic i acreditació

12.1. Estudiant

En finalitzar les pràctiques amb aprofitament, l'entitat col·laboradora expedirà un certificat a l'estudiant en el qual com a mínim consti l'orientació de les pràctiques, el nombre d'hores i el període de realització.

Així mateix la Universitat expedirà un certificat acreditatiu de les pràctiques que contindrà, com a mínim, els aspectes relacionats en la normativa bàsica vigent.

12.2 Tutor extern

La Universitat acreditarà la col3laboració dels tutors externs, sempre que aquests ho sol·licitin prèviament. En l'acreditació figurarà com a mínim les característiques de la col·laboració, els ensenyaments en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades."

Cinquè. Es dóna nova redacció a l'article 13 amb el contingut següent:

"Article 13. Gestió

Sense perjudici de la col·laboració de les Unitats de gestió acadèmica, la Universitat pot encarregar la gestió de les pràctiques externes a mitjans propis personificats en els termes que estableix la legislació vigent."

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor l'1 de setembre de 2018.

8. Normativa de Mínors de la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

D'acord amb l'article 9bis.3 de la Normativa acadèmica dels ensenyament de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificats per Acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, 9 de maig del 2012, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer, de 6 de juliol del 2016 i de 26 d'abril del 2017 i davant la necessitat de tenir una sola normativa de mínors que sigui el marc comú per a tots aquells que proposi la Universitat Pompeu Fabra, es creu necessari substituir l'actual normativa de mínors per al programa de grau obert per una normativa marc per a tots els programes de la Universitat Pompeu Fabra.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic

Aprovar la normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com annex.

Disposició derogatòria única

Aquesta normativa deixa sense efecte l'Acord del Consell de Govern de 26 d'abril de 2017, de mínors del programa de grau obert.

Disposició final primera

Es faculta al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència per desplegar aquesta normativa.

Disposició final segona

Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

ANNEX:

Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1. Concepte

1.1 El mínor és aquella formació complementària dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.

1.2. Els mínors de la Universitat Pompeu Fabra poden ser temàtics, transversals o per a col·lectius o programes concrets, i tenen entre 12 i 30 crèdits.

Article 2. Règim acadèmic

2.1. Per obtenir un mínor cal superar el mínim de crèdits que marqui cada programa.

2.2. Les activitats formatives cursades dins d'algun dels mínors oferts per la UPF que també formin part de l'oferta de formació transversal de lliure elecció, de les escoles d'estiu de la UPF o que siguin susceptibles de ser reconegudes com a crèdits per la participació en activitats universitàries (crèdits RAC) poden constar també a l'expedient de l'estudiant sempre que compleixin la normativa de referència i no se superin els màxims permesos. Les activitats formatives cursades en un programa de mínor que no tinguin aquesta consideració no poden ser objecte de reconeixement en no haver estat cursades en un estudi oficial.

Article 3. Oferta

3.1. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència acordar amb els responsables acadèmics les assignatures i altres possibles activitats formatives que formaran part dels mínors, així com els requisits d'accés, les incompatibilitats i el nombre de places.

3.2. Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica aprovar l'oferta de mínors.

3. L'oferta de mínors es publica a la web de la Universitat amb l'objectiu d'informar als estudiants de les oportunitats i el procediment que hauran de seguir per obtenir-los.

Article 4. Requisits

Per a cursar un mínor de la Universitat Pompeu Fabra s'ha d'estar matriculat en alguna de les titulacions oficials de la Universitat Pompeu Fabra o bé en el programa de grau obert.

Article 5. Certificació

La Universitat expedirà a l'estudiant un document certificador amb la denominació corresponent.

9. Aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública compromesa en la millora de la societat, vol continuar afavorint l'accés a la universitat d'estudiants amb talent amb independència dels seus recursos econòmics i del seu entorn familiar. En el Pla Estratègic 2016-2025 es preveu que la Universitat desenvolupi "polítiques d'inclusió, amb l'objectiu de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats" i, en aquesta mateixa línia, aposta "per fer que la Universitat sigui una eina d'integració social".

En aquest sentit, el curs 2016-2017 la UPF va iniciar un nou programa de beques, adreçat a aquells estudiants que no podrien cursar estudis universitaris sense un ajut econòmic regular durant tota la carrera universitària.

L'alt nombre de sol·licitants indica que es tracta d'un programa d'ajuts tan atractiu per als estudiants com necessari per fomentar la inclusió social. Així mateix, es vol reforçar aquesta iniciativa des del Projecte UPForward, impulsat pel vicerector de Direcció de Projectes d'Acollida, Participació i Acompanyament d'Estudiants.

Vista l'experiència assolida en les convocatòries del curs 2016-2017 i 2017-2018, es considerà necessari no excloure als estudiants provinents de centres educatius de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tenint tot això en compte, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar  el Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF. Curs 2018-2019 i les bases d'aquest programa que s'adjunten com a annex.

Annex

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de Grau de la UPF que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles següents i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior.

Article 2. Objecte i durada del Programa

1. L'objecte d'aquest programa consisteix a oferir ajuts adreçats a estudiants de grau que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

3. Aquest programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, tinguin 180 o 240 crèdits. No estan inclosos els dobles graus impartits per la UPF.

Article 3. Destinataris

Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb molt pocs recursos econòmics, en el curs acadèmic 2018-2019.

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria, percepció econòmica que està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes. 

b) La gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca. Aquesta gratuïtat va lligada a l'obtenció de la beca de la convocatòria del Ministeri d'Educació Cultura i Esports que l'estudiant del programa ha de sol·licitar d'acord amb l'article següent.

c) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Article 5. Requisits

Per al curs 2018-2019 els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Obtenir l'accés a un estudi de grau de la UPF per al curs 2018-2019, que ha de ser impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar equivalent al que els permeti accedir a les beques de caràcter general que concedeix el Ministeri d'Educació Cultura i Esports i estar situat en el llindar de renda inferior de la darrera convocatòria publicada en el moment de formalitzar la sol·licitud (llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2017-2018).

c) Demanar per al curs 2018-2019, quan s'obri el termini de les convocatòries, l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la Beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR i la Beca de caràcter general convocada pel MECD.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

Article 6. Sol·licitud i terminis

1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari d'aquest Programa han de presentar la sol·licitud al Punt d'Informació a l'Estudiant, juntament amb la documentació necessària.

2. El nombre de beques salari i els terminis de sol·licitud per al curs 2018-2019 es determinaran per mitjà de convocatòria subscrita pel vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació al llarg del mes d'abril del 2018.

3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.

4. La presentació de la sol·licitud de beca salari implica l'autorització a la Universitat per obtenir les dades necessàries per determinar la renda, a efectes de beca, per mitjà de les agències tributàries, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder d'alguna administració pública.

Article 7. Documentació

1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entendrà per unitat familiar el que estableix l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades. 

b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.

c) Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l'any 2016: declaració de la renda de l'any 2016 o certificat d'imputacions en cas de no haver-la realitzat.

d) Si s'escau, documentació acreditativa de deduccions de la renda familiar, tal com indica l'article 16 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (títol de família nombrosa, certificat de minusvalidesa del sol·licitant o els seus germans, acreditació d'orfandat absoluta o altres).

e) Escrit breu i original de la persona candidata, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

f) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència, on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona candidata i, si es coneix, de la situació socioeconòmica familiar així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.

g) Certificat original de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del Cicle Formatiu de Grau Superior de la persona candidata.

h) Si el sol·licitant va ser beneficiari d'una beca general del MECD durant el curs 2017-2018, còpia de l'acreditació corresponent.

2. La persona sol·licitant podrà aportar altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Article 8. Procediment i criteris d'adjudicació de les beques

1. Es crearà una llista d'espera ordenada davant de la possibilitat que hi hagi candidats que puguin no aconseguir la plaça i hi haurà una adjudicació de caràcter provisional, que es produirà amb anterioritat als terminis per formalitzar la Preinscripció Universitària a Catalunya.

Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a) Situació econòmica de la unitat familiar de l'estudiant, que s'acreditarà amb la mateixa documentació que requereixi la convocatòria general de beques del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

b) La nota mitjana de l'expedient acadèmic. Pel que fa al càlcul de la mitjana de l'expedient de batxillerat es tindran en compte les qualificacions de 1r de Batxillerat i del 1r i el 2n trimestre de 2n de Batxillerat. En el càlcul no es tindrà en compte la qualificació del treball de recerca. Per a la resta d'expedients acadèmics, només es tindran en compte les qualificacions obtingudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.

c) La distància del domicili familiar fins el centre integrat de la UPF. En aquest sentit es tindrà en compte la ubicació del domicili familiar en relació a les corones de tarificació de l'Autoritat de Transport Metropolità

d) Escrit de motivació de l'estudiant.

e) Escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

2. La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates o membres de la seva unitat familiar que consideri oportú.

3. La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència. 

4. L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

5. En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que complexi els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Article 9. Resolució

D'acord amb les característiques del Programa, es preveuen dos períodes de resolució d'aquestes beques salari.

1. Resolució provisional:

a) Es farà pública durant el mes de maig al web de la UPF mitjançant la llista de beques salari concedides i denegades i la llista d'espera, si escau.

b) En el moment de publicació de la resolució provisional no s'ha d'acreditar haver formalitzat ni la preinscripció ni la matrícula als estudis de grau.

c) Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

2. Resolució definitiva:

a) Es farà pública durant el mes de setembre al web de la UPF mitjançant la llista de beques salari concedides, denegades i la llista d'espera, si escau.

b) Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF el curs 2018-2019.

c) Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin demanat l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2018-2019.

d) Contra la resolució definitiva es podrà presentar un recurs ordinari davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquest recurs no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF en el termini legalment establert.

Article 10. Comissió d'Adjudicació

1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds d'ajut a una Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- El vicerector responsable de la Direcció de Projectes d'Acollida, Participació i Acompanyament d'Estudiants, que la presidirà.

- Tres professors nomenats pel rector.

-  La vicegerent de l'Àrea de Docència.

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Article 11. Obligacions dels adjudicataris de la beca salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari del programa, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

a) Formalitzar cada curs acadèmic la sol·licitud de beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació Cultura i Esports i resultar-ne beneficiari.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment com a estudiant en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general del MECD.

Article 12. Renovació de les beques adjudicades

1. La beca es considerarà renovada per al curs 2019-2020 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 11 d'aquestes bases, al finalitzar el curs acadèmic 2018-2019 i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

2. La Comissió d'Adjudicació valorarà les situacions de caire personal o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

Article 13. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que aquesta Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Article 14. Renúncia a la beca

1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per a formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

Article 15. Incompatibilitats

1. Aquesta beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels esmentats en el punt anterior, hi haurà de renunciar i haurà de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud amb la documentació que ho demostri, adreçada al Servei de Gestió Acadèmica, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

3. Si en qualsevol moment del gaudi d'aquesta beca es detectés que s'està produint aquest incompliment per part de la persona adjudicatària, es procedirà a la revocació de la beca salari, amb l'avís previ a la persona interessada.

Article 16. Revocació de la beca

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Disposició transitòria

Als estudiants que van obtenir una beca salari a la convocatòria del curs 2016-2017 i estan cursant un doble grau a la UPF, no els serà d'aplicació l'apartat 3 de l'article 2 d'aquestes bases.

Disposició Final

Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2018-2019, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.

10. Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

El Pla Estratègic 2016-2025 estableix la docència com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat Pompeu Fabra, amb l'impuls de tres eixos transversals: 1) una universitat global, plenament multilingüe amb una cultura de projecció internacional; 2) que aposta per un model transformador, socialment responsable i sostenible,  de caràcter integral; 3) que treballa en xarxa, teixint vincles i relacions que esdevinguin oportunitats d'aprenentatge i millora, aprofundint i aportant valor en les relacions amb interlocutors del món professional, social, productiu i cultural.

En aquest marc, la UPF continua construint un model educatiu singular, distintiu, innovador i de qualitat, configurat per una formació orientada a l'excel·lència, on s'integren les dimensions docent, investigadora, social i humana, a partir de la reflexió dels processos d'ensenyament-aprenentatge i l'impuls de la innovació. Aquests trets  la situen com un referent educatiu tant dins del sistema universitari català, com en l'àmbit estatal i internacional.

A aquest efecte, l'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

La coordinació i la gestió del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) correspon al Centre per a  la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), que vetlla per "promoure, impulsar i donar suport a les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors per millorar els models educatius".

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Aprovar la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2018-2019, que es regeix per les bases que s'annexen a continuació.

Annex

1. Objecte i finalitat

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions, es convoquen els ajuts del PlaCLIK per ser desenvolupats durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020, si escau. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran executar en un curs o en dos.

La convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes, relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques.  

Les propostes poden ser projectes de disseny, implementació i avaluació d'iniciatives o investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb algun dels eixos estratègics i línies transversals.

2. Línies estratègiques i temàtiques de la convocatòria

1) Entorns i contextos innovadors per a l'aprenentatge

Promoure un model educatiu innovador i de qualitat, a partir d'iniciatives i d'estratègies de reorganització docent i logística educativa de l'ensenyament-aprenentatge que incideixin en l'impacte en el seu rendiment i en la satisfacció en els estudis universitaris. A partir del disseny i del desenvolupament d'entorns i de contextos  innovadors d'aprenentatge, models presencials, virtuals i híbrids que promoguin l'aprenentatge autònom i col·laboratiu de l'estudiant i l'aprenentatge contextualitzat, constructiu i significatiu a partir de nous enfocaments metodològics, nous formats i recursos.

A través de:

·         Models d'aprenentatge innovadors en la interacció  docent-alumne.

·         Contextos d'agrupament d'alumnes que facilitin l'aprenentatge autònom i col·laboratiu i la interacció intergrupal i d'aprenentatge entre iguals.

·         Nous contextos temporals per a l'aprenentatge.

·         L'adquisició activa de competències a través de metodologies participatives.

·         Propostes d'acompanyament i tutoria, trànsit i adaptació a la universitat i a la vida professional.

·         El desenvolupament competencial, la motivació i la participació real dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge.

·         Ús transversal del multilingüisme.

·         Orientació internacionalitzadora de la formació.

·         La integració de la pedagogia digital, la tecnologia al servei de l'aprenentatge efectiu i significatiu.

·         L'aprofitament de les possibilitats que la tecnologia ofereix, tant en la docència presencial com en la docència virtual.

·         El desenvolupament de repertoris de recursos pedagògics en el context de l'Aula Global en els nous entorns d'aprenentatge.

2)  Avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge

Optimitzar el disseny i  la implementació de models i d'eines d'avaluació del procés d'aprenentatge des de diferents perspectives i dimensions, que millorin el feedback bidireccional en les dinàmiques per al desenvolupament competencial, tant de l'estudiant com del docent, i tinguin en consideració el context professional. En el cas de l'avaluació de la docència, les propostes haurien d'anar més enllà de les enquestes de satisfacció i de paràmetres quantitatius, com a eina innovadora i de millora de la qualitat.

A través de:

·         Models innovadors de l'avaluació de competències transversals i específiques.

·         Recursos facilitadors de l'avaluació contínua i formativa de l'aprenentatge i de l'assoliment de les competències (per exemple, l'e-portafoli) de l'alumnat i del professorat.

·         Disseny, desenvolupament i valoració de models d'avaluació participatius i col·laboratius (p. ex. avaluació entre iguals, mentories docents, etc.). 

·         L'anàlisi de dades i big data, com a estratègies per pensar i prendre decisions amb dades.

·         Construcció i creixement de focus per valorar l'aprenentatge.

3) Entorn i comunitat

Promoure valors de compromís social a la docència amb el foment de l'educació per al desenvolupament sostenible. Des de la combinació de dimensions com la sostenibilitat ambiental, la consciència ètica, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d'hàbits de vida saludables o l'atenció a la diversitat.

Desenvolupar iniciatives i propostes professionalitzadores orientades a la millora de l'ocupabilitat dels titulats i a la connexió amb les vies d'inserció al mercat laboral, mitjançant metodologies experiencials, incentivar la connexió entre l'aprenentatge universitari i l'exercici professional dels futurs titulats.

A través de:

·         El desenvolupament de projectes d'innovació social amb l'aplicació de metodologies d'impacte i transferència social amb valor curricular (aprenentatge servei, per exemple).

·         L'aprenentatge obert i compartit, connectat amb la recerca disciplinària, enfocat a l'adquisició de competències específiques i transversals, vinculat amb l'entorn a través del compromís social.

·         Iniciatives de retorn i de connexió amb la secundària per afavorir la captació de talent en contextos amb escassos referents universitaris.

·         Accions d'adaptació a la universitat i de preparació per a la sortida acadèmica i professional. 

·         L'impuls d'iniciatives amb perspectiva cap a l'educació per al desenvolupament sostenible (ODS).

·         La proposta d'iniciatives d'emprenedoria de caràcter social.

·         La construcció de comunitats d'aprenentatge.

·         L'impuls al coneixement humanístic i el sentit de comunitat.

·         La connexió amb l'entorn i amb les entitats i institucions/agents socials i econòmics de l'entorn.

4) Perfil competencial transversal i model identitari UPF

Desenvolupar iniciatives i propostes orientades a desenvolupar el perfil competencial identitari i transversal de la UPF.

A través de:

·         La proposta de models docents, pràctiques i iniciatives que contribueixin a l'ocupabilitat i la inserció laboral.

·         La promoció d'una comunitat d'aprenentatge que faciliti la participació d'agents industrials i empresarials en els projectes docents.

·         La generació de xarxes de contactes entre diferents disciplines.

·         El desenvolupament de projectes compartits amb organitzacions vinculades a pràcticums i a treballs de fi de titulació.

·         La integració de models lingüístics i multiculturals del procés d'ensenyament-aprenentatge.

·         La promoció de la participació.

·         El coneixement humanístic i la comunitat.

·         El foment d'iniciatives d'emprenedoria de caràcter empresarial i social.

5) Coneixement científic: docència i recerca

Fusionar la recerca i la docència en el procés d'aprenentatge, tot fent  partícips els estudiants de les activitats de recerca de la Universitat i possibilitant que els seus resultats s'apliquin més directament en l'ensenyament a les titulacions. Amb aquesta finalitat, cal incorporar competències específiques a les matèries de grau, reorientant-les i fent-les més permeables a les línies d'investigació actuals, vincular els treballs de fi de grau i de màster a grups de recerca, desenvolupar metodologies de research-based learning i impulsar projectes que estableixin la investigació com a eix longitudinal.

A través de:

·         La implementació de metodologies de recerca en el model educatiu mitjançant experiències col·laboratives a l'aula.

·         La utilització de metodologies que incorporin els resultats docents a la recerca (cocreació científica i ciència ciutadana des de l'aula) i que fomentin la transferència del coneixement a la societat.

·         La vinculació amb grups de recerca a través dels treballs de fi de grau (TFG) i dels treballs de fi de màster (TFM) i la creació d'espais de difusió dels resultats.

·         El desenvolupament de la competència científica i l'hàbit de recerca en el marc del procés d'ensenyament-aprenentatge.

·         La construcció de coneixement científic en el marc de l'assignatura i de treballs transversals (TFG, TFM, etc.).

6) Igualtat i perspectiva de gènere

Incorporar la igualtat des de la perspectiva de gènere en la referència i transmissió de coneixement, en els continguts curriculars i en les estratègies i metodologies d'aprenentatge enriqueix les disciplines acadèmiques perquè s'eliminen les omissions crítiques de cada disciplina, així com els  biaixos i estereotips, sovint invisibles, que sostenen la desigualtat.

A través de:

·         El plantejament de projectes que promoguin la introducció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal en el currículum de les assignatures.

·         El disseny de metodologies o pedagogies docents sensibles al gènere i a reflexionar sobre la violència de gènere.

·         La creació de recursos que contribueixin a visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història en els diferents àmbits del coneixement. I posar l'accent en les asimetries de poder entre dones i homes i en les causes estructurals que les reprodueixen.

·         Reforçar la formació i les capacitats científiques de les dones, de cara a facilitar-ne l'accés a la universitat.

·         Incorporar en els programes educatius la perspectiva gai, lèsbica, transsexual o bisexual, i ressaltar el rol que han tingut en els estudis científics.

·         Crear xarxes de treball docent a la universitat per potenciar la visibilitat i normalitzar l'existència d'aquest col·lectiu en el context educatiu.

3. Destinataris

Poden sol·licitar els ajuts els professors de la UPF, a títol individual o col·lectiu, per equips docents i de recerca, i per unitats acadèmiques.  

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs 2018-2019, en un màxim de dos projectes, tot i que només es pot coordinar una de les iniciatives.

Els projectes poden estar conformats per membres d'una mateixa unitat acadèmica, o bé ser interdepartamentals o interuniversitaris. Així mateix es pot preveure la col·laboració d'entitats i d'organitzacions externes, d'unitats de gestió i de serveis. En el cas de projectes interuniversitaris, la coordinació ha d'anar a càrrec de PDI de la UPF i el projecte ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i el cofinançament de la iniciativa per part de l'altra institució universitària o organització.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en temps i forma previstos, pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents als que hagin estat objecte d'ajut en convocatòries anteriors.

4. Període d'execució

La convocatòria preveu que els projectes tinguin caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals el període d'implementació serà en el transcurs del 2018-2019. Els projectes biennals podran desenvolupar-se en el període 2018-2019 i 2019-2020.  


5. Dotació econòmica

L'import total destinat a la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019 és de 90.000 €.

L'import màxim que s'atorgarà per projecte és de 8.000 €.

Quan el pressupost d'un projecte superi la quantia de l'ajut assignat, la sol·licitud ha de preveure mecanismes que completin el finançament o bé el seu reajustament pressupostari.

L'ajut atorgat s'ingressarà a la unitat de coordinació acadèmica on estigui assignada la coordinació i la gestió econòmica del projecte.

Les despeses a càrrec de l'ajut han de ser necessàries per executar el projecte i correspondre's als conceptes elegibles especificats en aquest apartat. Així mateix, s'han d'haver fet constar a la sol·licitud i han d'haver-se efectuat en el període d'execució del projecte.

6. Despeses elegibles

Els conceptes elegibles d'aquesta convocatòria són:

·         Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte.

·         Personal de suport o contractat, amb caràcter temporal.

·         Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.

·         Despeses d'inscripció, viatge i allotjament, si escau, per presentar una comunicació relacionada amb el projecte en una jornada o un congrés.

·         Despeses de coordinació (viatges i desplaçaments), en el cas de projectes interuniversitaris.

·         Despeses de publicació i difusió dels resultats del projecte.

·         Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

7. Compatibilitat

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l'atorgament d'altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i subjecte, excepte en el cas de projectes interuniversitaris quan el finançament extern provingui d'una altra universitat participant. En aquest sentit, si una proposta rep finançament extern, el responsable del projecte ha de renunciar a l'ajut PlaCLIK concedit.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació docents.

8. Procediment de sol·licitud: fases de la convocatòria

La convocatòria es durà a terme en dues fases, a fi i efecte de:

a.         Fomentar la col·laboració entre les propostes similars, tot convidant a la preparació d'un projecte comú.

b.         Alinear els projectes amb els objectius estratègics i transversals de la convocatòria.

c.         Fer més efectiva la dedicació dels sol·licitants en la preparació de projectes.

d.         Assimilar-se a altres processos competitius internacionals tant en l'àmbit de la recerca com de la docència.

Fase I. Idees

L'objectiu d'aquesta primera fase és recollir idees d'innovació educativa que fonamentin els posteriors projectes que se'n derivin. En la sol·licitud s'inclourà una breu descripció de la idea, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

Fase II. Projectes

Una vegada valorades i seleccionades les idees, es convidarà a concretar i ampliar les propostes amb una valoració positiva, tot definint els projectes amb una memòria més extensa.

Així mateix, les idees seleccionades pel CLIK s'exposaran en una sessió per definir i concretar projectes, a fi de fomentar el treball comú entre propostes similars.

En aquesta segona fase cada responsable adquireix el compromís d'haver informat el responsable de l'UCA on es preveu executar el projecte.

En el cas que el projecte tingui implicacions o  que necessiti el suport d'altres serveis de la UPF, cada sol·licitant, abans de presentar la sol·licitud, s'hi ha de posar en contacte per valorar les possibilitats de desenvolupament del projecte i garantir-ne la viabilitat. EL CLIK assumirà un paper orientador i assessor en tots aquests tràmits, si el sol·licitant ho demana.

9. Sol·licituds i documentació que s'ha de presentar

La sol·licitud a cada una de les fases es farà a través de l'aplicació PlaCLIK-Innovació, accessible des de la web del CLIK. 

Cada fase es formalitzarà de la manera següent:

·         Fase I. Idees: formulari de proposta d'idea i breu descripció de la idea.

En la fase I, es presentarà una informació preliminar segons un model normalitzat amb l'encaix de la idea dins del programa, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

·         Fase II. Projectes: formulari de sol·licitud i memòria descriptiva del projecte.

En la fase II, es presentarà la informació concretada segons el model normalitzat.

La memòria descriptiva no ha d'incloure cap indicació ni referent -noms ni cognoms- de la persona responsable del projecte, ni de l'equip participant. El text ha de permetre que l'avaluació sigui anònima.

10. Selecció i avaluació

10.1. Coordinació

La coordinació del PlaCLIK correspon al CLIK, el qual assessora en el plantejament i en el disseny de les propostes i en fa el seguiment en les diferents fases fins a la justificació dels projectes.

10.2. Valoració formal i tècnica

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, a cada una de les fases, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals, i  farà  la valoració d'adequació de la proposta a les bases de la convocatòria i l'ajustament a les línies transversals. A la segona fase, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica del projecte.

El CLIK traslladarà aquestes valoracions a les comissions d'avaluació.

10.3. Comissió d'Avaluació

La Comissió d'Avaluació és l'òrgan competent per valorar els projectes en les seves dues fases. Els processos d'avaluació de les propostes en cada una de les fases són els següents:

1) En la primera fase, cada proposta serà avaluada amb un sistema peer review per dos experts externs en matèria d'innovació educativa, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació a proposta del CLIK. El CLIK publicarà la llista de les propostes que passen a la segona fase.

2) A la segona fase, cada proposta serà avaluada per una comissió formada pels dos experts que han intervingut en la primera fase i un mínim d'un professor i un màxim de dos professors per proposta​, que no participin en la convocatòria, amb experiència en temes d'innovació docent, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació, a proposta de les UCA on s'adscriu el projecte. La Comissió seguirà igualment un sistema d'avaluació peer review. La Comissió valorarà les propostes d'acord amb els criteris que es detallen a l'apartat

10.4. Es facilitarà una rúbrica a la Comissió per avaluar cada un dels aspectes objecte d'avaluació.

3) El CLIK elevarà un informe de la valoració formal i tècnica i les valoracions de les comissions a l'òrgan competent per resoldre.

10.4. Criteris de valoració de les sol·licituds

1)  En la fase I. Idees

Adequació a les línies estratègiques i transversals del PlaCLIK

(0-3 punts)

Implementació i viabilitat de la idea proposada

(0-3 punts)

Impacte

(0-4 punts)

2) En la fase II. Projectes

Excel·lència:

Grau d'originalitat i innovació en els projectes

Adequació a les línies estratègiques

Integració d'una o més línies transversals

Implicació de treball col·laboratiu i interdisciplinari

(0-3 punts)

Implementació:

Viabilitat i adequació al context

Pla de treball

Equip acadèmic

Adequació del pressupost

(0-3 punts)

Impacte:

Resultats que s'esperen obtenir, rellevància i impacte en la docència i l'aprenentatge

Possible transferència social/empresarial

Pla d'extensió a altres estudis/cursos

Previsió de difusió de resultats

(0-4 punts)


Les propostes d'innovació educativa han d'integrar alguna de les línies transversals següents:

-Internacionalització

-Multilingüisme

-Compromís social, desenvolupament sostenible

-Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

11. Resolució

El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació és l'òrgan competent per resoldre la convocatòria. Per a l'adjudicació i la resolució podrà comptar amb l'assessorament del director acadèmic del CLIK i el suport tècnic d'un membre de l'equip pedagògic del CLIK. També podrà demanar assessorament a altres vicerectors, segons l'àmbit del projecte sol·licitat.

El vicerector o vicerectora resoldrà la convocatòria tenint en compte l'informe de valoració formal i tècnica del CLIK, la puntuació atorgada per la Comissió d'Avaluació, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària.

Es pot proposar una llista de reserva integrada per les sol·licituds que no hagin estat seleccionades per rebre l'ajut i que hagin obtingut la major puntuació.

El vicerector o vicerectora pot resoldre atorgar projectes sense dotació econòmica atès l'especial interès de la proposta. En aquest cas, el CLIK pot certificar la realització del projecte prèvia presentació de la memòria justificativa segons el model normalitzat per part del responsable del projecte.

12. Notificació de la resolució

La resolució es publicarà a la web del CLIK. Contra aquesta, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació.

13. Acceptació

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte, en el qual es comprometi a totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i a les exposades a la resolució de la convocatòria, si és el cas. L'acceptació s'ha d'adreçar al director acadèmic del CLIK segons la data prevista al calendari.

S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut concedit les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrites en aquest apartat.

14. Compromisos dels beneficiaris dels ajuts

En finalitzar el projecte, d'acord amb el calendari de la convocatòria i segons el calendari de cada projecte, el responsable de projecte ha de justificar-ne la realització d'acord amb el format normalitzat i enviar-ho a l'adreça [email protected].

Així mateix, cada beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF: en  la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article o d'una comunicació per presentar en un congrés o la participació en una activitat dins de la programació del CLIK.

A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, s'ha de fer una referència explícita al suport rebut del PlaCLIK 2018-2019 de la UPF.

El fet de participar en aquesta convocatòria implica que les persones beneficiàries dels ajuts consenten tàcitament que la memòria justificativa presentada, segons el model normalitzat establert, es publiqui a 
l'e-Repositori institucional. La gestió d'aquesta publicació serà a càrrec del CLIK.

15.  Renúncia o incompliment de les condicions de la convocatòria

La no realització total o parcial del projecte en el termini previst així com l'incompliment de les obligacions que es deriven de la concessió de l'ajut, comportarà el reintegrament de l'import concedit. Així mateix, pot implicar la denegació d'ajuts en convocatòries posteriors.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, el responsable del projecte ha d'enviar un escrit motivat al director acadèmic del CLIK, adreçat al correu electrònic [email protected]. El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació  resoldrà en el termini d'un mes, des de la data de presentació. Les modificacions, si escau, es comunicaran a l'interessat i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

En cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, el vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació podrà adjudicar l'ajut a projectes de la llista d'espera segons l'ordre de priorització proposat. 

16. Termini i forma de justificació

Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l'execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK. En el cas de projectes atorgats sense dotació econòmica, la memòria només inclourà la justificació acadèmica. Aquesta justificació s'enviarà a l'adreça [email protected].

El CLIK emetrà els certificats de realització del projecte sempre que el responsable hagi lliurat la documentació de justificació establerta.

Els romanents que quedin a la data de justificació, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, es retornaran al pressupost general de la UPF.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició per poder participar en posteriors edicions dels ajuts PlaCLIK.

17. Calendari

Procés

 

Data

Aprovació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019 al Consell de Govern

 

11 d'abril del 2018  

Publicació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019

12 d'abril del 2018

Període de presentació de fase I. Idees

Del 13 d'abril al 14 de maig del 2018

Publicació de les idees seleccionades

 

25 de maig del 2018

*Període de presentació de la fase II. Projectes

Del 30 de maig al 29 de juny del 2018

Publicació de la resolució de la convocatòria

 

20 de juliol del 2018

Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut per part dels responsables dels projectes atorgats

 

Fins al 14 de setembre del 2018

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

 

Fins al 31 d'octubre del 2019-2020 (en funció de la periodificació del projecte)

 

*Després de la publicació de les idees seleccionades s'organitzarà una sessió per preparar la fase de projectes.

11. Aprovació del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, i del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

Mitjançant l'acord de 6 de maig del 2015, el Consell de Govern de la UPF va aprovar el Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament, en el qual la UPF es compromet a prevenir l'aparició de conductes excloents, humiliants, degradants o ofensives envers els membres de la comunitat universitària, així com a implantar i mantenir procediments de prevenció i de solució de conflictes derivats d'aquestes conductes.

El 6 de maig de 2015 el Consell de Govern va aprovar el Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF.

Posteriorment, el 17 de febrer de 2016, el Consell de Govern va aprovar també el protocol per a la solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament, amb la finalitat d'establir els criteris essencials, de caràcter mínim, per gestionar aquestes conductes, incloses les de violència masclista, amb la participació, com unitat responsable, de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals.

El 26 d'abril del 2017 el Consell de Govern va aprovar l'estructura i funcions de la Unitat d'Igualtat com a servei universitari especialitzat. Entre les segones, te assignada la prevenció i tractament dels episodis de violència masclista que li siguin assignats d'acord amb els protocols o normativa de la Universitat.

Atès l'anterior, i per evitar el conflicte de competències entre ambdues unitats administratives, s'ha considerat adient proposar una nova versió dels esmentats protocols, de manera que s'incorporen al primer les conductes de violència masclista que puguin afectar tots els membres de la comunitat universitària, i no solament els estudiants, i conseqüentment s'exclouen del segon.

També, seguint el mandat del Claustre, s'han incorporat al Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, les conductes relacionades amb la LGBTIfòbia.

Els òrgans de representació del personal laboral i funcionari constituïts (comitès d'empresa i juntes de personal del personal d'administració i serveis i del personal docent i investigador, respectivament) han estat consultats prèviament a l'aprovació del protocol, mitjançant els delegats de prevenció. També, i en la part que els afecta, han estat consultats els estudiants a través del Consell d'Estudiants.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic.  Aprovar el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, que consta com a annex 7, i el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia, que consta com a annex 8.

Disposició derogatòria.  Queden derogats el Protocol per a la solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament, aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016, i el Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF, aprovat per l'acord del Consell de Govern, de 6 de maig de 2015, sense perjudici que siguin d'aplicació als procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest acord.

12è.  Proposta de modificació del Reglament de Catedràtics Emèrits.
(Data de publicació dels acords: 19 d'abril del 2018)

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats preveu que "Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán nombrar a Profesores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la universidad". En aplicació d'aquesta previsió, l'11 de maig del 2011 el Consell de Govern va aprovar el Reglament de catedràtics emèrits, en un moment en què hi havia molt poques jubilacions de professors permanents i que estava vigent el Pla d'Emeritatge, que fomentava la jubilació voluntària dels professors funcionaris.

En els propers anys, però, s'anirà incrementant el nombre de jubilacions. Per això, cal una nova normativa que parteixi de la base que la condició d'emèrit no és una conseqüència necessària de la jubilació ni la manera habitual de prolongar l'activitat acadèmica. Així, la figura de catedràtic emèrit s'ha d'entendre com una distinció especial per als catedràtics amb un historial acadèmic molt rellevant i que hagin prestat serveis destacats a la universitat. En conseqüència, ha de ser normal que els professors no adquireixin aquesta condició després de jubilar-se. Més aviat, el nomenament com a catedràtic emèrit ha de ser excepcional, en funció de mèrits molt notables, vetllant per tendir a la paritat entre catedràtics emèrits i catedràtiques.

Amb aquest objectiu, aquesta normativa estableix els requisits necessaris per ser proposat catedràtic emèrit. També modifica la durada del contracte. Si bé els Estatuts preveuen una durada màxima de deu anys, no cal que tots els contractes hi arribin; la durada ha de venir determinada per l'activitat desenvolupada. Pot ser que aquesta activitat es desenvolupi en tres anys, en cinc o, molt excepcionalment, en deu. Una vegada acaba el contracte, el nomenament de catedràtic emèrit honorífic és vitalici.

Finalment, aquest nou reglament ha de permetre que el nombre d'emèrits de la Universitat no superi el 3% de la plantilla docent, com estableix el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari. Als efectes de determinar aquest màxim, hem d'entendre que el nombre de professors de la plantilla docent s'ha de determinar en equivalències a temps complet, en funció de la dedicació i del període anual de contractació, sense tenir en compte els investigadors predoctorals en formació ni els investigadors contractats amb finançament específic.

Per tots aquests motius, el Consell de Govern:

ACORDA:

Article 1. Condició de catedràtic emèrit

La UPF pot nomenar catedràtics emèrits els professors jubilats que hagin prestat serveis molt destacats a la Universitat.

El nomenament de catedràtic emèrit comportarà la contractació laboral per un període de tres anys, prorrogable fins a una durada màxima de cinc. Molt excepcionalment la durada màxima pot arribar als deu anys.

Una vegada extingida la relació contractual, la condició de catedràtic emèrit honorífic és vitalícia.

Article 2. Requisits

1. Poden ser nomenats catedràtics emèrits els professors que compleixin els requisits següents:

a) Haver arribat a l'edat de jubilació forçosa com a catedràtic. Mentre els catedràtics contractats no tinguin jubilació forçosa, s'aplica l'edat de jubilació obligatòria dels cossos docents.

b) Haver prestat serveis destacats a la Universitat Pompeu Fabra, havent-ne format part almenys durant quinze anys.

c) Acreditar un mínim de 30 anys de dedicació a la recerca i a la docència universitàries reconeguts amb cinc períodes de recerca avaluats favorablement per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora o per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i amb sis períodes de docència avaluats per la Universitat.

d) Acreditar un mínim d'un període de gestió avaluat favorablement per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

e)  Realitzar una activitat acadèmica en el departament.

2. També poden ser nomenats catedràtics emèrits els catedràtics que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF com a mínim un mandat.

Article 3. Procediment

La proposta de nomenament de catedràtic emèrit l'ha d'efectuar el departament en el qual estigui adscrit el professor, abans del 31 de gener de l'any que arriba a l'edat màxima de jubilació, i ha d'incloure:

a) El CV de l'aspirant.

b) L'informe raonat del departament que justifiqui la conveniència del nomenament en base als mèrits rellevants del candidat i de la col•laboració, tant docent com investigadora i/o de gestió, que prestarà al departament.

La proposta ha de ser avalada per la comissió que correspongui, segons el reglament de cada departament, per una majoria de dos terços en votació secreta.

El rector pot proposar a la Comissió de Professorat de la Universitat, per a casos excepcionals i amb un màxim d'un candidat anual, que un professor sigui nomenat catedràtic emèrit en reconeixement dels serveis molt especials prestats a la Universitat.

Article 4. Aprovació de la proposta

La Comissió de Professorat de la UPF estudiarà les propostes de nomenament de catedràtic emèrit, sol·licitarà els informes que estimi necessaris i decidirà sobre l'aprovació de la proposta, que ha de ser per majoria absoluta dels membres presents en el moment de la votació.

Els catedràtics que hagin exercit el càrrec de rector de la UPF durant almenys un mandat obtindran la condició de catedràtic emèrit de la UPF automàticament a partir de l'endemà de la seva jubilació forçosa.

Article 5. Nomenament i contracte

El contracte de catedràtic emèrit té les característiques següents:

a) La durada inicial és de tres anys, prorrogable fins a arribar a un màxim de cinc anys de contracte.

b) Les propostes de pròrroga del contracte de catedràtic emèrit són aprovades per la Comissió de Professorat a proposta del departament corresponent.

c) La dedicació és a temps parcial, amb una dedicació docent que, com a màxim, sigui la meitat de la dedicació a temps complet.

d) La retribució s'ha de fixar per a cada curs, en funció de l'activitat docent desenvolupada. Serà equivalent a la d'un associat de tipus 4 amb la mateixa dedicació.

e) El contracte pot continuar vigent sense que el professor efectuï cap tipus d'activitat docent. En aquest cas no rebrà cap tipus de retribució.

f) El contracte està exempt d'afiliació al Règim General de la Seguretat Social i és compatible amb la pensió de jubilació, tal com preveu la normativa vigent.

Article 6. Drets i deures dels catedràtics emèrits

En el període de contracte, els catedràtics emèrits tenen dret a:

a) Mantenir, en el departament, un espai de treball que pot ser compartit.

b) Participar en les activitats docents i investigadores del departament.

c) Participar en els projectes d'investigació, si les convocatòries així ho permeten.

d) Formar part dels tribunals de tesis o d'avaluació de treballs de grau o de màster, en les condicions que determini la normativa vigent en cada cas.

e) Participar en les activitats previstes a l'article 83 de la LOU.

f) Participar en les comissions que el departament consideri oportú.

Els catedràtics emèrits tenen els mateixos deures que la resta de professorat, però molt especialment el de col•laborar en la docència de postgrau així com en la direcció de tesis.

Els catedràtics emèrits no poden exercir cap dels càrrecs acadèmics previstos als apartats b) i d) de l'article 34.1 dels Estatuts de la UPF, o d'aquells càrrecs declarats equivalents a aquests.

Article 7. Nomenament de catedràtic emèrit honorífic

Quan finalitzi el contracte de catedràtic emèrit, el professor serà nomenat catedràtic emèrit honorífic. Aquest nomenament té caràcter vitalici.

Disposició transitòria primera. Contractes de professors emèrits vigents

Els professors contractats com a emèrits abans de l'aprovació d'aquest acord mantindran les condicions previstes en el contracte. Per a les pròrrogues s'adaptaran al que es preveu en aquest reglament.

Disposició transitòria segona. Contractes de professors emèrits previstos en el Pla d'Emeritatge

El professorat funcionari dels cossos docents acollit al Pla d'Emeritatge, en el moment d'arribar a l'edat forçosa de jubilació, podrà sol·licitar el nomenament com a catedràtic emèrit amb les especificitats següents:

a) Ha de complir els requisits de l'article 2, tenint en compte que:

I. En el moment de la jubilació voluntària havia de ser catedràtic  d'universitat.

II. El període de contractació com a professor emèrit es pot comptabilitzar com a serveis prestats a la UPF.

b) La durada del contracte, incloses les pròrrogues, ha de ser la que correspongui, tenint en compte que el límit màxim de deu anys de contractació inclou tant el contracte de catedràtic emèrit com el de professor emèrit previst en el Pla d'Emeritatge.

Disposició final

Es deroga l'acord de l'11 de març del 2011 d'aprovació del Reglament de catedràtics emèrits.

13. Derogació de les Bases generals dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF

(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

Després d'una llarga etapa de restricció i contenció de la plantilla i sense la possibilitat de disposar d'oferta pública d'ocupació i sense dur a terme processos selectius de promoció interna, les polítiques per al PAS en les que està treballant la Universitat en els propers anys estan orientades a disminuir la temporalitat del personal funcionari i laboral i a consolidar una plantilla més estable i alhora, a crear noves possibilitats de promoció i mobilitat, fomentant la carrera professional del PAS.

Per aquest motiu, es duran a terme els processos selectius conduents a l'estabilització de la plantilla de personal funcionari interí, mitjançant convocatòries d'oposicions de nou ingrés, atesa l'autorització d'oferta pública d'ocupació. Alhora es duran a terme processos de consolidació i promoció del personal funcionari de carrera, mitjançant processos de promoció interna.

En aquest moment, es té la possibilitat de dur a terme oposicions que  permetran proveir, en adscripció definitiva, places de tècnics de gestió entre les quals hi ha els nous llocs de coordinadors de processos de les UGA (24 places) juntament amb places de serveis centrals (15 places).

Així, essent voluntat de la Universitat convocar oposicions de l'escala de gestió, subgrup A2 de PAS funcionari durant l'any 2018 i atès que ha transcorregut 15 anys des de l'aprovació de les Bases generals dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF, quedant desfasat part del contingut de les mateixes,

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Derogar les Bases generals dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF, aprovades per Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003.

Segon. Mentre no es disposi d'unes noves bases generals pels processos selectius d'oposicions de PAS funcionari, les normes i requisits de participació de les convocatòries d'oposicions es regiran per les bases específiques que s'aprovin a tal efecte.

Tercer. S'emplaça l'elaboració de les noves bases generals pels processos selectius d'oposicions de PAS funcionari a la definició del marc i dels criteris d'aplicació de l'administració electrònica a la UPF, establerts en les Lleis 39/2015 de procediment administratiu comú i 40/2015 de règim jurídic de les administracions pública, que entraran en vigor a l'octubre del 2018.

 

14. Aprovació de nombre de places de la convocatòria d'oposicions de l'escala de gestió del subgrup A2 de PAS Funcionari per l'any 2018 en els torns de promoció interna i de torn lliure
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018) 

L'article 5 del Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del PAS al servei de la UPF (acord del Consell de Govern de 18 de febrer de 2003, modificat per acord de Consell de Govern del 17 de desembre de 2003), estableix que les places vacants que sigui necessari cobrir i que hagin de ser proveïdes amb personal de nou accés a la funció pública es determinaran mitjançant l'oferta d'ocupació pública.

Per resolució de 2 de desembre de 2016 publicada en el DOGC 7274 del 27 de desembre de 2016, s'anuncia l'oferta d'ocupació pública del personal d'administració i serveis (PAS) de la UPF per a l'any 2016, en la qual hi ha tres places del grup A d'un total de 7 places de PAS.

Per resolució del 15 de novembre de 2017 publicada en el DOGC 7508 del 30 de novembre de 2017, s'anuncia l'oferta d'ocupació pública de PAS de la UPF per a l'any 2017, en la qual s'aproven 7 places de PAS sense detall del grup i/o categoria, si bé una de les quals corresponia a una jubilació d'una persona del grup A.

L'autorització de les ofertes d'ocupació pública està condicionada a garantir els límits màxims de despesa que la normativa pressupostària estableix en matèria de personal, per aquest motiu es proposen en aquesta convocatòria d'oposicions del subgrup A2, 4 places per al torn lliure.

L'article 132.3 dels Estatus de la UPF estableix que el Consell de Govern, per tal de fomentar la promoció interna del PAS, determina el nombre de places vacants que, dintre dels límits establerts per la legislació vigent, s'han de reservar en les respectives convocatòries al personal de la Universitat que en compleixi els requisits.

És per això que el Consell de Govern acorda l'aprovació de les places vacants de la RLT del PAS, per a la convocatòria de l'escala de gestió de PAS funcionari del grup A, subgrup A2 següents:

·         4 places A2-18 de torn lliure

·         35 places A2-18 de promoció interna

·         3 places A2-18 corresponents al 10% addicional.

Les 39 places A2-18 vacants que es convoquen a oposició són les següents:

·         8 places de coordinadors de processos de l'àmbit de docència, un per a cada unitat de gestió i administració (UGA)

·         8 places de coordinadors de processos de l'àmbit de gestió econòmica i de la recerca, un per a cada UGA

·         8 places de coordinadors de processos de l'àmbit professorat, un per a cada UGA

·         15 places d'A2-18 de tècnic de gestió al pool de personal

Els aspirants inclosos en percentatge addicional (3 places), si s'escau, se'ls adjudicarà destinació en el cas d'haver-hi vacants i, en tant no es produeixi restaran en expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris en ocasió de vacant.

15. Modificació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF)
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

La Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) fou creada per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014 en resposta a la preocupació de la Universitat Pompeu Fabra per l'adequació ètica en general i el compliment amb les normatives i estàndards ètics dels projectes de recerca desenvolupats a la Universitat en particular. La revisió ètica de la recerca clínica i biomèdica, així com també la recerca que inclou experimentació animal, ja es vehiculava, i es vehicula, a través de comitès ètics específics de l'àmbit biomèdic, però calia donar cobertura ètica als molts projectes de recerca de fora de l'àmbit clínic que involucren éssers humans, tan individualment com agregada, i que impliquen l'ús de dades de caràcter personal.

El 2014, quan es va crear la CIREP-UPF, calia donar cobertura a un nombre determinat de projectes de recerca, concentrats en poques disciplines. Tanmateix, en els darrers anys el nombre de projectes de recerca concedits a investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha augmentat de manera substantiva i, a més, aquests projectes s'han anat diversificant des del punt de vista disciplinar.

Com ja s'indicava en l'acord de creació de la CIREP-UPF, l'adequació i revisió ètica dels projectes, que inclou les qüestions relacionades amb la protecció de dades, és una exigència d'alguns organismes subvencionadors de la recerca. En aquestsorganismes la conformitat ètica és ja una part intrínseca de l'activitat investigadora i els estàndards ètics i els mecanismes de control pertinents, que inclouen la disponibilitat d'informes de conformitat emesos per la institució en què es desenvolupa la recerca, estan plenament normalitzats. La tendència actual és que aquesta exigència ètica s'estengui, de manera universal, a la resta d'organismes subvencionadors i que sigui a més una condició necessària per poder publicar resultats de recerca en revistes científiques.

L'acord de creació de 10 de desembre de 2014 dona a la CIREP-UPF una funció eminentment consultiva i de foment d'estàndards ètics en el disseny de projectes de recerca. Això ja no és suficient: per atendre les necessitats actuals, caldria especificar que la CIREP-UPF és precisament la comissió responsable de l'avaluació ètica dels projectes de recerca de la Universitat ---llevat d'aquells que ja tinguin cobertura específica per la seva naturalesa clínica o per incloure experimentació animal---i caldria atorgar-li la capacitat preceptiva d'emetre informes de conformitat ètica per als projectes que es presentin a avaluació. Seria bo, a més, donar visibilitat al caràcter institucional de la CIREP-UPF, tot incloent el terme institucional en la seva denominació en lloc del terme interna, de manera que la denominació sigui Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), una fórmula més propera a una de les denominacions anàlogues en anglès: Institutional (Ethics) Review Board.

Així mateix, per tal de reforçar la capacitat operativa de la CIREP-UPF, sembla oportú ampliar-ne la composició, allargar els períodes de renovació de la Comissió i incloure en la seva composició almenys una persona amb perfil tècnic amb coneixements específics sobre protecció de dades de caràcter personal i una persona que dugui a terme funcions de suport i coordinació.

Finalment, atès el context canviant que emmarca els estàndards i la normativa relativa als aspectes ètics de la recerca, es contempla la possibilitat que el Consell de Direcció, si escau, pugui definir noves funcions per a la CIREP-UPF. També, per aquest criteri d'adaptabilitat a un entorn canviant, sembla oportú evitar la referència nominal al Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) del Parc de Salut Mar en el text de l'acord en benefici d'una referència descriptiva. 

És per això que el Consell de Govern acorda la modificació de l'acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014 de creació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) en els termes següents: 

Primer. El punt 1 queda redactat de la manera següent:

"1. Constituir una Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) amb les finalitats següents:

a) Avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió, que seran projectes que involucrin éssers humans, tan individualment com agregada, en la recerca o facin ús de dades de caràcter personal.

b) Emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica per als projectes avaluats. Per a dur a terme el projecte de recerca presentat a avaluació serà necessari l'informe favorable.

c) Contribuir a la millora entre la comunitat UPF dels estàndards ètics en les activitats i pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers humans, mitjançant activitats informatives i formatives i l'atenció de consultes.

d) Aconsellar als investigadors sobre els procediments a seguir en relació amb els aspectes ètics dels projectes de recerca o de les activitats acadèmiques que impliquin a éssers humans o que afectin la protecció de dades personals.

e) Exercir la coordinació institucional de la UPF amb el comitè de revisió ètica que dona cobertura a la recerca clínica i biomèdica amb éssers humans de la Universitat. En particular, tramitar consultes relatives sobre la pertinència o no de sotmetre un determinat projecte de naturalesa limítrof a un comitè o l'altre i proposar vocals d'especialitats específiques de projectes de la UPF.

f) Exercir aquelles altres funcions, dins de la normativa vigent, que el Consell de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra consideri adients o necessàries"

Segon. El punt 2 queda redactat de la manera següent:

"2. La CIREP-UPF tindrà la composició següent

- el vicerector o vicerectora competent en temes de recerca, que la presidirà,

- un mínim de quatre i un màxim de set vocals nomenats pel rector o rectora, a proposta del vicerector o vicerectora, entre el personal docent i investigador de la UPF amb experiència o coneixement expert. D'entre ells, el president o presidenta designarà el vicepresident o vicepresidenta. Els vocals seran renovats per meitats cada quatre anys.

-  També assistiran amb veu però sense vot: a) almenys una persona amb coneixements específics de protecció de dades, i b) una persona que dugui a terme funcions de suport i coordinació. Aquestes persones seran nomenades pel president o presidenta.

La Comissió podrà convidar a assistir a les reunions a persones externes sempre que sigui necessari."

Tercer. El punt 3 queda redactat de la manera següent:

"La gerència establirà els mecanismes de suport administratiu i tècnic adient perquè la comissió pugui desenvolupar la seva activitat. " 

17.  Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

17.1. Amb efectes 31 de maig del 2018 finalitza l'actual contracte de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, que es va subscriure el 20 de gener de 2016 per un període comprés entre el 1 de febrer de 2016 fins el 31 de març de 2017. Posteriorment es va prorrogar fins el 31 de maig de 2018.

Les necessitats administratives a satisfer, es justifiquen per la normativa d'obligat compliment aplicable als titulars d'edificis de pública concurrència i per la necessitat d'aplicar plans de manteniment preventiu i per solucionar les avaries que es produeixen a les instal·lacions i els equipaments. Per altra banda la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides.

Donat que continua vigent la necessitat de la Universitat de garantir aquest servei i que la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides, es proposa contractar aquest servei pel període comprés des de l'1 de setembre del 2018 fins al 31 de desembre del 2021 (tres anys i quatre mesos).

L'import total de contracte pel període 1 de setembre del 2018 al 31 de desembre del 2021 és de 2.432.560,00 € (IVA exclòs) distribuïts d'acord amb la següent distribució anual:

Anualitat

    Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Set-des 2018

213.00

           240.000,00€

50.400,00 €

  

290.400,00 €

2019

213.00

720.000,00€

151.200,00 €

871.200,00 €

    2020

213.00

730.800,00€

153.468,00 €

884.268,00 €

 

2021

213.00

741.760,00€

155.769,60 €

897.529,60 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 213.00, corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (set 2018-des 2021) per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

17.2. La Universitat té necessitat de licitar el subministrament de material fungible pel manteniment de les instal·lacions i els elements constructius dels diferents edificis dels seus campus.

La normativa d'obligat compliment aplicable als titulars d'edificis de pública concurrència i en concret la necessitat d'aplicar plans de manteniment preventiu i de solucionar les avaries que es produeixen a les instal·lacions i els equipaments fa que sigui necessari l'aprovisionament de materials de reposició dels elements deteriorats.

Per altra banda, seguint  el model de gestió dels contractes de manteniment implantats des de l'origen a la Universitat fa que sigui la mateixa Universitat, amb un objectiu de optimitzar la despesa econòmica, la que es responsabilitzi de la compra de l'esmentat material fungible.

En base a l'històric de la despesa emprada en aquesta finalitat durant els quatre darrers exercicis pressupostaris, es pot estimar, un import total de contracte pel període 1 de setembre del 2018 al 31 de desembre del 2021  de 1.090.867,00 € (IVA exclòs) distribuïts d'acord amb la següent distribució anual:

Anualitat

    Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Set-des 2018

213.00

           106.667,00€

22.400,07 €

  

129.067,07 €

2019

213.00

320.000,00€

67.200,00 €

387.200,00 €

    2020

213.00

328.000,00€

68.880,00 €

396.880,00 €

  

2021

213.00

336.200,00€

70.602,00 €

406.802,00 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 213.00, corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (set 2018-des 2021) per a la contractació de les compres de material fungible pel manteniment de les instal·lacions i els elements constructius dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

17.3. El 5 de novembre de 2014 es va formalitzar l'adjudicació del "Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra" (E-300100/05-03-14), amb la unió temporal d'empreses PROSEGUR ESPAÑA, SL - SERVIMAX SERVICIOS GENERALES, SA, per un període comprés entre el 5 de novembre de 2014 fins el 31 d'agost de 2017.

El 15 de juny de 2017 es va autoritzar la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la pròrroga de la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra per un import total de 2.729.573,68€. Tanmateix, la  pròrroga del servei mencionat es va acordar únicament per al període de l'1 de setembre de 2017 fins el 31 d'agost de 2018, atès que l'increment de preus del sector durant aquests últims anys, produït principalment pel nou conveni col·lectiu (2017-2020), impedia que l'empresa adjudicatària continués prestant el servei sense actualitzar els preus.

Atès que el 31 d'agost del 2018 finalitza la pròrroga del contracte mencionat i donat que continua vigent la necessitat de la Universitat de garantir aquest servei i que la Universitat no compta amb personal propi que pugui desenvolupar les operacions i activitats requerides, es proposa contractar aquest servei pel període comprés des de l'1 de setembre del 2018 fins al 31 de desembre del 2021 (tres anys i quatre mesos).

L'import total de la despesa per al període comprès entre l'1 de setembre del 2018 i el 31 de desembre del 2021 és de 3.452.087,50 € (IVA exclòs) distribuïts anualment d'acord amb el següent:

Anualitat

    Codi econòmic

Base imposable

IVA

Total

Set-des 2018

227.10

              333.783,82€

      70.094,60 €

  

      403.878,42 €

2019

227.10

1.020.185,77€

    214.239,01 €

    1.234.424,78 €

    2020

227.10

1.039.434,56€

    218.281,25 €

    1.257.715,81 €

  

2021

227.10

1.058.683,35€

    222.323,50 €

    1.281.006,85 €

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 227.10, corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (set 2018-des 2021) per a la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

17.4. L'activitat del personal docent, investigador i d'administració de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) requereix de desplaçaments fora de la localitat de lloc de treball habitual, ja sigui per assistència a cursos, seminaris, congressos o conferències, per representació institucional o per a la promoció dels interessos de la Universitat.

Per tal de dur a terme aquests desplaçaments es requereix amb caràcter previ al mateix la gestió del viatge que, depenent de les circumstàncies de cadascun, pot implicar tant la gestió del desplaçament, de l'allotjament o del lloguer de vehicles, entre d'altres.

La UPF valora la possibilitat d'adherir-se a l'Acord Marc dels serveis de gestió d'assistència en viatges licitat per la Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya, de la qual la UPF participa del seu sistema central d'adquisicions des del 5 de març del 2002. Aquesta adhesió permetria a la UPF tenir cobertura contractual d'aquests serveis i beneficiar-se dels preus ja acordats amb vuit agències de viatge.

La vigència d'aquest Acord Marc és fins al 31 de gener de 2021. Atès que les previsions d'adhesió de la UPF a aquest Acord Marc és amb efectes d'1 de maig de 2018, el termini d'adhesió és per 21 mesos.

Atenent les necessitats dels tres darrers exercicis,  l'estacionalitat que presenten aquests serveis, i que l'adhesió a l'Acord Marc és per a 21 mesos, s'estima que la despesa agregada serà d'1.742.493,17 €, IVA inclòs, repartit en les anualitats següents:

 

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2018

8

547.863 €

115.051 €

662.914 €

2019

12

827.627 €

173.802 €

1.001.428 €

2020

1

64.588 €

13.563 €

78.151 €

Total

 

1.440.077 €

302.416 €

1.742.493,17 €

L'import d'aquest viatges aniran a càrrec del pressupost general de la Universitat  i a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de maig de 2018 a 31 de gener de 2020, per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges de la Universitat Pompeu Fabra.

17.5. El Servei de Genòmica ha de proveir-se de manera regular de diferents tipologies de reactius de seqüenciació i de preparació de llibreries. També aquestes tipologies de reactius poden ser adquirides per altres unitats de recerca del Departament CEXS.

Existeixen diferents kits de preparació de llibreries que s'utilitzen segons la natura de la mostra (ADN o ARN), l'objecte de l'estudi (genomes, exomes, zones de metil·lació, gens o regions d'interès), o la quantitat i la qualitat inicial de la mostra.

El Servei de Genòmica disposa de ratis de consum trets a partir de serveis estandaritzats o d'adquisicions regulars durant els últims anys, però en qualsevol cas la quantificació exacta no és possible atès que durant l'execució dels projectes de recerca, d'acord amb el recercador principal o responsable de projecte, es poden necessitar d'altres resultats científics que, alhora, necessitin d'altres tipologies de reactius.

Per donar cobertura a aquest subministrament, es fa palesa la necessitat de tramitació administrativa d'un expedient de contractació que englobi al màxim les necessitats del Servei de Genòmica i de diferents grups de recerca dels nostres Departaments.

Donat que amb caràcter previ es fa impossible determinar quines seran les necessitats de subministrament de reactius al llarg de la durada del contracte, es fa necessari procedir a la licitació d'un contracte de subministrament amb un licitador únic, en el qual s'establiran les condicions del subministrament i els preus per cada referència. Els contractes derivats es formalitzaran a través de comandes que la UPF realitzi a l'únic adjudicatari.

Es contempla un contracte de 24 mesos de durada, a comptar des de la data de formalització del contracte, que es preveu amb efectes d'1 de setembre de 2018.

Aquest subministrament es valora en la quantitat de 387.217,20 €, IVA exclòs, El repartiment per anualitats és el següent:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2018

4

84.978,00 €

17.845,38 €

102.823,38 €

2019

12

206.988,00 €

43.467,48 €

250.455,48 €

2020

8

95.251,20 €

20.002,75 €

115.253,95 €

Total  

  

387.217,20 

81.315,61 

468.532,81 

L'import d'aquest subministrament anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de setembre de 2018 a 31 d'agost de 2020, per a la contractació del subministrament de reactius per al Servei de Genòmica i altres unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

18. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 17 d'abril del 2018)

S'acorda la designació de Maria Libertad González Luna, professora del Departament d'Economia i Empresa; la professora Purificació Muñoz Cánovas, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; el professor Carles Feixa Pampols, del Departament de Comunicació, i el professor Joan Pau Rubiés Mirabet, del Departament d'Humanitats, vocals en la Comissió de Recerca cessant de la mateixa Comissió els professors Juan Carlos Garavaglia, Fernando Giráldez Orgaz, Miquel Rodrigo Alsina, Bàrbara Rossi i Mariano Torcal Loriente.

19. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 9.

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 21 de febrer del 2018.

2n. Informe del rector. 

3r. Proposta de programació per al curs 2019-2020 i de modificació per al curs 2018-2019.

4t. Proposta de modificació de memòries de titulacions oficials. 

5è. Proposta de modificació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019. 

6è. Proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF. 

7è. Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques dels estudiants de la UPF. 

8è. Proposta de Normativa de Mínors de la Universitat Pompeu Fabra.

9è. Proposta d'aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2018-2019.

10è. Proposta d'aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2018-2019. 

11è. Proposta d'aprovació del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, i del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia.

12è.  Proposta de modificació del Reglament de Catedràtics Emèrits. 

13è. Proposta de derogació de les Bases generals dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF. 

14è. Proposta de nombre de places de la convocatòria d'oposicions de l'escala de gestió del subgrup A2 de PAS Funcionari per l'any 2018 en els torns de promoció interna i de torn lliure. 

15è. Proposta de modificació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF). 

16è. Proposta de creació del centre interuniversitari "Center for Cybersecurity Research of Catalonia (Cybercat)".  

17è.  Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal. 

18è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat.

19è. Ratificació de convenis. 

20è. Afers de tràmit. 

21è. Torn obert de paraules.