Aplicació

Abans de presentar la sol·licitud d’equivalència d’un títol estranger a nivell acadèmic de doctorat, els sol·licitants han de contactar amb el departament de la UPF que s’ocupa del mateix camp de coneixement que la investigació de la tesi doctoral per a la qual s’ha obtingut el títol de doctor i que és el objecte del procediment d’equivalència. Aquest departament de la UPF haurà de proporcionar una carta de recomanació que és imprescindible per presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la resta de documentació requerida.

 

On presentar i certificar els documents

La documentació serà certificat a la Universitat R egistro oa través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre .

Documentació: *

         Sol·licitud d’equivalència d’un títol estranger a nivell acadèmic de doctorat

  • Document que certifica la identitat i la nacionalitat del sol·licitant (fotocòpia compulsada del DNI o passaport del sol·licitant).
  • Carta de recomanació del departament de la UPF que tracta el mateix camp de coneixement que la investigació de la tesi doctoral per a la qual s’ha obtingut el títol de doctor i que és objecte del procediment d’equivalència signat pel director del departament.
  • CV del sol·licitant en català, castellà o anglès.
  • Còpia compulsada del diploma objecte d’equivalència degudament legalitzat o de la certificació acreditativa de l’expedició del diploma degudament legalitzada.
  • Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats pel sol·licitant per obtenir el títol de doctor, que conté, entre altres elements, la durada oficial del programa d'estudis seguit, en cursos acadèmics.
  • Certificat que inclou la data de la defensa de la tesi, els membres del tribunal d’exàmens i la qualificació obtinguda.
  • Informe explicatiu de la tesi realitzada, redactat en català, castellà o anglès, d'almenys 10 pàgines.
  • Una còpia enquadernada de la tesi.

 

La comissió avaluadora pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per acreditar l’equivalència entre el treball realitzat per obtenir el diploma estranger presentat i el que es demana per obtenir el títol de doctor espanyol, que és objecte d’equivalència.

Qualsevol document presentat des de l'estranger ha de ser oficial i emès per les autoritats competents, d'acord amb el marc legal del país en qüestió. A més, s’han de legalitzar per la via diplomàtica o, si s’escau, per la Convenció d’Apostilla de l’Haia. Aquest requisit no és obligatori per als documents emesos per autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signants de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Qualsevol document oficial que no estigui en català ni en castellà ha d’anar acompanyat d’una traducció oficial, llevat dels documents ja presentats en anglès.

Si hi ha dubtes sobre l’autenticitat, la validesa o el contingut dels documents presentats, el comitè d’avaluació pot prendre les mesures necessàries per a la seva verificació; així com contactar amb l'autoritat competent que va emetre aquests documents per verificar qualsevol aspecte dubtós.

 

Preu

Els sol·licitants han d’abonar el preu públic corresponent a l’inici del procediment d’equivalència. L’import l’estableix el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya  per a la prestació d’aquest servei. La prova de pagament d’aquest import és un requisit necessari per començar a tramitar la sol·licitud. El pagament s’ha d’efectuar al compte corrent de l’entitat bancària indicada al formulari de sol·licitud mitjançant un dipòsit de caixa.

En cap cas es retornarà al sol·licitant l’import abonat per iniciar el procediment d’equivalència.

 

Termini de resolució

El termini per decidir i notificar la resolució del procediment és de sis mesos des de la data en què la Universitat rep la sol·licitud i la documentació requerida.

L’absència d’una resolució expressa en el termini establert indica que s’ha rebutjat la sol·licitud d’equivalència.

S'acreditarà una resolució favorable a la declaració d'equivalència sol·licitada amb les credencials adequades.

La taxa per expedir la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència d’un títol estranger a nivell de doctorat és la que estableix el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya .

 

Formularis de sol·licitud:

Normativa:

Normativa UPF

Normativa sobre el procediment per a la declaració d’equivalència d’un títol a nivell acadèmic de doctorat expedit per universitats estrangeres (acord del Consell de Govern de 17 d’octubre de 2018)

 

Legislació universitària estatal

Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i els procediments per al reconeixement oficial i la declaració d’equivalència de títols i a nivell acadèmic oficial universitari per a la convalidació dels estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència de nivells al sistema espanyol de titulacions d'educació superior per a les titulacions oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciatura, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomàtic

Per a més informació:

Servei de Gestió Acadèmica
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Telèfon: 93 542 18 54
Fax: 93 542 25 77

(*) Llegiu la normativa íntegra