Sol·licitud:

Lloc de presentació:

Registre de la Universitat o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 30/1992.

Documentació (*):

L'òrgan instructor pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació conduent a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén homologar incloent, si escau, els programes de les assignatures en els quals es reflecteixi el contingut i l'amplitud amb què van ser cursades, o la documentació acadèmica acreditativa d'haver superat, en la seva totalitat, els estudis exigits per a l'accés a aquells cursats per a l'obtenció del títol del qual es sol·licita l'homologació.

Preu:

La persona interessada ha d'abonar l'import corresponent en iniciar el procediment d'homologació aprovat per l'òrgan competent. La justificació de l'abonament d'aquest import és un requisit necessari per a la tramitació de l'expedient. El pagament s'ha d'efectuar a l'entitat bancària i compte corrent indicats al model de sol·licitud mitjançant un ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic.

Termini de resolució:

El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar des que la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de la Universitat. La manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre desestimada la sol·licitud d'homologació.

La taxa d'expedició de la credencial acreditativa de la concessió d'homologació del títol estranger és de 218,15 euros.

Impresos de sol·licitud:

Normativa:

Normativa UPF

Normativa sobre l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior en l'àmbit del postgrau (Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005)

Legislació universitaria estatal

Més Informació:

Servei de Gestió Acadèmica
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Telèfon: 93 542 18 54
Fax: 93 542 25 77

(*) Cal consultar la normativa completa