Each academic year, the Discourse Studies Research Group organizes seminars where the studies being carried out are presented and debated with the research community and the invited speakers. The purpose of the seminars is to encourage discussion among researchers and postgraduate students. The coming GED activities are the following:

 

12 April 2016

Seminar: Indefinitud i especificitat en llengua de signes catalana (LSC): Com codifiquen els signants el coneixement que tenen dels referents discursius?

 

Presented by: Gemma Barberà, Universitat Pompeu Fabra, Grup de Lingüística Formal (GLiF)

Date and time: dimarts, 12 abril 2016, 13:30-14:30h

Place: Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Comunicació, Roc Boronat, 138, building 52 - hall 52.415

Abstract:

En aquesta xerrada presentaré les marques morfològiques de què disposa la llengua de signes catalana (LSC) per marcar la indefinitud i l'especificitat. A partir d'una anàlisi detallada de dades d'un corpus de la LSC a petita escala, veurem com la LSC té un ventall molt ric d'estratègies per codificar els sintagmes nominals que designen referents discursius la identitat dels quals és desconeguda per l'emissor i pel receptor. Aquestes estratègies es poden dividir en tres grups: (i) signes lèxics; (ii) modulacions dels signes a l'espai sígnic (és a dir, articulacions marcades dels signes a llocs concrets a l'espai tridimensional de davant del cos del signant); (iii) marcadors no manuals particulars (és a dir, ús de l'expressió facial i el moviment del tors).

 

 

18 March 2016

Mini-workshop on The Language of Evaluation. Appraisal Theory

 

Roc Boronat, 138 - Campus de la Comunicació-Poblenou

Room: 52.935-939

 

9:45-10:00 - Opening

10:00-11:00 - Matteo Fuoli  (Centre for Languages and Literature, Lund University)

Annotating Appraisal in text and corpora: challenges and strategies

 

PDF materials:

Presentation

Article: Fuoli and Hommerberg (2015) Optimising transparency, reliability and replicability: annotation principles and inter-coder agreement in the quantification of evaluative expressions

Appendix: Annotation manual

 

 

11:00-12:00 - Marta Carretero (Dpt. Filología Inglesa, Universidad Complutense de Madrid)

Appraisal in English and Spanish: A contrastive analysis of attitude and graduation in book and film reviews

12:00-13:00 - Victoria Alsina, Maria Naro Wirf i Anna Espunya (CEDIT- DTCL/UPF)

Advantages and limitations of Appraisal Theory for Stylistics

13:00-13:30 - Final discussion and closure

Other GED events Other GED events