Eixos d'actuació

  •  Pla institucional d'adaptació a l'EEES a la UPF

 

El pla institucional d'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) va ser una iniciativa del Consell de Direcció de la UPF per tal de vertebrar internament el procés de convergència vers el paradigma docent de l'EEES. El pla contextualitza els elements per dur a terme el canvi metodològic i el conjunt d'accions per posar-lo en marxa i fer-ne el seguiment.

Els objectius d'aquest pla inicial es van centrar en els eixos següents:

- Model docent facilitador del canvi metodològic.
- Adaptació progressiva al conjunt dels estudis.
- Assegurament de la millora i la qualitat del procés d'adaptació a través de mecanismes d'avaluació.
- Repercussions de l'aplicació.
- Aprofitament de l'experiència per assegurar un model consolidat.

En conjunt, les accions dutes a terme s'organitzen al voltant dels eixos d'anàlisi i estudis, la construcció i definició del model docent de la UPF en el context de l'EEES i les activitats desenvolupades en el marc de la qualitat, la formació i el foment de la innovació com a motors d'experimentació del procés d'adaptació.

Pla d'actuacions 2006-2009
Adaptació del paradigma docent de l'EEES - Pla d'acció UPF
El procés d'adaptació d'un estudi
UPF25 anys
CEI - Campus Icària

 

  • Eixos d'actuació per a la implementació del pla institucional a la UPF

 

Les pautes del pla institucional s'expliciten en un document intern i són el punt de partida i les línies generals d'actuació per a l'horitzó que s'ha d'assolir. El procés s'ha adaptat a les necessitats específiques i al context de cada centre i titulació, a fi de garantir l'òptima i progressiva adaptació al nou paradigma docent de l'EEES.

La valoració dels diferents documents i de l'experiència adquirida amb la posada en marxa del pla institucional ha permès extreure'n els plantejaments.

                              fletxa_granate Anàlisi i estudis: punt de partida
                              fletxa_granate Model docent
                              fletxa_granate Qualitat
                              fletxa_granate Formació i assessorament
                              fletxa_granate Innovació docent
                              fletxa_granate Informació i sensibilització
                              fletxa_granate Pla d'Acció Multilingüe

 


fletxa_granate ANÀLISI I ESTUDIS: PUNT DE PARTIDA

 

model7Els inicis del procés d'adaptació a l'EEES a la UPF van centrar els esforços a fer estudis i anàlisis per tal d'identificar evidències rellevants per fonamentar els canvis en l'organització de la docència a la UPF.

Els projectes es van orientar cap a obtenir dades sobre el temps de dedicació dels estudiants dins i fora de l'aula; el tipus d'activitats que feien; la percepció dels alumnes i dels professors sobre el grau en què les diferents titulacions se centraven en l'assoliment de competències; el grau d'integració de les competències de caire transversal/general en els estudis, etc. Així mateix, van facilitar referències dels punts forts i febles del model de docència a la UPF, que van convergir en línies d'oportunitat per millorar.  

2004-2005.  col·lecció Els estudiants i els processos d'ensenyament i aprenentatge a la universitat amb vista als crèdits ECTS. Un diagnòstic de la metodologia docent a partir de les percepcions dels estudiants

2005. Les competències dels graduats de la UPF Estudi encomanat pel Consell Social de la UPF, amb l'objectiu d'analitzar el punt de vista dels graduats i dels    seus empleadors en relació amb l'assoliment de competències transversals (o generals) dels titulats de la UPF.  

2005. Les competències transversals a la UPF. La visió de docents i estudiants de segon cicle
Estudi promogut pel Consell Social de la UPF, orientat a obtenir indicadors de percepció dels docents i dels estudiants en relació amb les competències de tipus transversal, i amb el grau d'assoliment i les línies de millora.  

 

fletxa_granate MODEL DOCENT

 

eco.014

 

 

Les transformacions de la docència han de suposar una millora en la qualitat, ara amb noves claus i paràmetres; i estar orientades a afavorir l'aprenentatge i la formació integral dels estudiants del segle XXI.

La universitat manifesta el seu compromís de construir un model perquè estudiar a la UPF faciliti el desenvolupament de dimensions cíviques, culturals, científiques, humanístiques, tècniques i professionals, i permeti assolir un grau de desenvolupament personal que faci de l'estudiant una persona creativa i compromesa amb la seva professió, amb el progrés científic i amb el futur de la societat.

2004.  Manual d'introducció a la docència   inf-s

2005. El mètode Bolonya inf-s

2009. L'organització de la docència a la UPF - Guia per als estudis de grau i de postgrau inf-s 

 

fletxa_granate QUALITAT

 finestres_1
Assegurament de la qualitat

A grans trets, les mesures per assegurar la qualitat del canvi de paradigma docent impulsat des del pla institucional de la UPF giren al voltant de tres comissions, amb composició i funcions específiques:  

- interna (intraestudis i específica per a cada estudi), 
- mixta (també específica per a cada estudi, que garanteix la presència i les aportacions d'agents externs de l'entorn professional i social) i 
- interestudis (presidida pel vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, per tal de garantir l'anàlisi de les avaluacions fetes en el procés d'adaptació a l'EEES i d'establir sinergies entre els diferents estudis).

 
Proves pilot d'adaptació a l'EEES  

L'adaptació dels estudis a l'EEES es va iniciar el curs 2005-2006 a les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Humanitats, Publicitat i Relacions Públiques i Traducció i Interpretació. Els quatre primers estudis van integrar-se alhora al pla pilot del DURSI. En el cas dels Estudis de Publicitat i Relacions Públiques, l'adaptació a l'EEES era obligada i un requisit fixat en la programació universitària de la Generalitat, pel fet de tractar-se d'un estudi ofert per primera vegada en aquell curs.

Cal dir que els estudis de Biologia, Lingüística i l'Enginyeria de Telecomunicació ja van dur a terme experiències prèvies pel que fa al canvi metodològic. Els Estudis de Biologia, amb un model metodològic centrat en l'aprenentatge basat en problemes (ABP); els Estudis d'Enginyeria de Telecomunicació, en l'aprenentatge basat en projectes (ABP); i, finalment, els Estudis de Lingüística, amb un model específic.

 

Curs acadèmic

Prova pilot

Titulació


2004-2005


Biologia*
Lingüística
Enginyeria de Telecomunicació


2005-2006


Model d'avaluació
Avaluació de la prova pilot

Administració i Direcció d'Empreses*
Economia*
Humanitats*
Publicitat i Relacions Públiques*2006-2007


Model d'avaluació
Avaluació de la prova pilot

Dret
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Enginyeria en Informàtica


2007-2008


Model d'avaluació
Avaluació de la prova pilot


Ciències Polítiques i de l'Administració

 

 (*) Integrant del pla pilot del DURSI (actualment DIUE) per adaptar les titulacions a l'EEES.

 

fletxa_granate FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

 

La formació i l'assessorament del professorat ha estat i és un factor decisiu en el procés d'adaptació als nous paràmetres metodològics de l'EEES. Les accions formatives dissenyades per la UPF al llarg de les diferents fases del pla institucional es van concretar en cursos, tallers, seminaris i escoles; alhora que també es va impulsar l'assessorament personalitzat al llarg del procés.

 

 

Formació

Jornades UPF

Antecedents

2005-2006
2006-2007
2007-2008

2006
2007
2008

 

Tot i que el pla institucional va començar al 2005, des del 2002 la UPF ha impulsat la formació del professorat en metodologies docents actives a l'ensenyament superior. són, però, accions específiques que han promogut una profunda transformació metodológica en el marc dels estudis en què s'ha aplicat.

En l'àmbit de la formació continuada es van fer Escoles, espais d'intercanvi d'experiències docents per als professors de la UPF, bé com a participants bé com a ponents, per millorar la docència. Les temàtiques de les Escoles van ser la planificació per competències, l'avaluació continuada i la programació d'activitats, entre d'altres.

 

Nre. d'accions formatives

Nre. d'hores formatives

Assistents als cursos de formació

94

734

922

Nre. de professorat assessorat

Nre. hores

101

700eco.053
 
 
Formació Inicial del professorat

El programa de Formació Inicial en Docència Universitària de la Universitat pretén proporcionar formació bàsica en docència al professorat novell de la Universitat, d'acord amb els nous paradigmes docents que marca el nou L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES); alhora que pretén oferir una formació formal en docència per tal d'afavorir l'acreditació d'aquest professorat davant de les agències de qualitat respectives.

 

 

El Programa de Formació Inicial del professorat al llarg del temps:

 

2002-2003. Programa pilot de formació incial per a professorat novell

2003-2004. Programa pilot de formació incial per a professorat novell

2004-2005. Programa de formació inicial per a professorat novell 

2007-2008. Formació inicial en docència universitària (FIDU)

2008-2009. Formació inicial en docència universitària (FIDU)

2009-2010. Formació inicial en docència universitària (FIDU)

 

Formació continuada

La formació continuada s'orienta al desenvolupament competencial docent en àmbits diversos, tal com són la millora instrumental, la innovació i la millora de les habilitats docents en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

2003-2004. Formació continuada i específica: Escoles de formació continuada

2004-2005. Formació continuada i específica: escoles i tallers Aula Global

2005-2006. Programa de formació 2005-2006

2006-2007. Programa de formació 2006-2007

2007-2008. Suport a la docència universitària: formació i assessorament

2008-2009. Suport a la docència universitària: formació i assessorament

2009-2010. Suport a la docència universitària: formació i assessorament                

 

 

fletxa_granate INNOVACIÓ DOCENT

 

annexR.Turró191Experimentació Bolonya com a innovació docent: Pla de Mesures de Suport a la Innovació i la Qualitat Docent

El Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docents de a UPF (2004-2005) va donar una especial rellevància a aquells projectes orientats a l'adaptació al nou Espai Europeu d'Educació Superior. Es va iniciar en el curs, 2003-2004, el Pla de Mesures dotava d'ajut el procés d'experimentació docent a més de 20 assignatures que al llarg de l'any 2004 van realitzar processos de disseny i/o implantació a partir dels criteris de convergència europea en el context de cada assignatura.

Les accions dutes a terme en relació amb l'experimentació Bolonya s'han organitzat al voltant dels eixos següents: disseny, experimentació i continuïtat dels projectes

Les fases per dur a terme cada projecte van ser:

  • Fase 1. Disseny: planificació de l'assignatura orientada a l'assoliment de competències generals i específiques, elaboració del pla docent de l'assignatura, adequació als crèdits europeus (ECTS).
  • Fase 2. Desenvolupament: realització de l'experiència en el trimestre corresponent amb una metodologia centrada en el desenvolupament competencial dels estudiants, què aporta "aquesta assignatura" al conjunt de competències d'un titulat...?, reducció de la magistralitat, augment de les tutories, integració de models de seminari i pràctiques

La iniciativa va comptar amb un pla de formació i d'assessorament, coordinat i desenvolupat pel aleshores Programa per a la Qualitat Educativa;  amb un pla de treball que inclou sessions de presentació plenàries, activitats en format de seminari i tutories personalitzades; la iniciativa es va dur a terme fins la convocatòria 2007-2008.

 

Suport a la qualitat i la innovació docent

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent és el centre responsable Acord de 14 de novembre del 2007 pel qual s'aprova la creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de reordenació de les unitats de suport a la innovació docent. La implementació dels anomenats principis de Bolonya en el si de les universitats comporta necessàriament una reflexió sobre els rols que han d'assumir tots els agents implicats en el suport, directe o indirecte, a la docència i a l'aprenentatge, i una revisió de les estructures, els serveis i les unitats existents que tenen responsabilitat sobre aquestes funcions. En aquest context es fa cada cop més evident la necessitat de reforçar i de donar més contingut a aquestes estructures per transformar les fórmules tradicionals de docència i per avançar en la millora de la qualitat dels processos docènciaaprenentatge. El Programa per la Qualitat Educativa (PQE) va ser creat amb l'objectiu d'afavorir els processos d'innovació docent de la UPF. Transcorreguts cinc anys des de la seva creació, es creu oportú consolidar-ne les actuacions a través de la seva modificació per adaptar-lo a les necessitats docents actuals. A aquests efectes, per tal d'assolir la transformació del PQE en el nou Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i enfortir la seva funció de motor d'innovació docent i de referent per als membres de la comunitat educativa de la Universitat Pompeu Fabra i, així mateix, la renovació de la xarxa de les unitats de suport a la innovacreflexioió docent per facilitar els processos d'adaptació a l'Espai Europeu d'ensenyament Superior (EEES), tot garantint la coordinació amb el CQUID.

Les Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID) són les estructures de suport per a la innovació docent i la qualitat educativa dels centres de la Universitat Pompeu Fabra. Col·laboren i actuen coordinadament amb el CQUID i vetllen perquè les actuacions adoptades per aquest es desenvolupin en els respectius centres (USQUID).

La Factoria és un servei de suport a l'aprenentatge i a la docència, formada per professionals de diversos àmbits: bibliotecaris, informàtics, tècnics audiovisuals i personal administratiu. Que té com a objectiu donar resposta a necessitats del professorat i dels estudiants en la realització de les seves activitats acadèmiques, en el nou entorn derivat de la implementació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 

 

Recursos d'informació per a la docència

La guia Recursos d'informació per a la docència va ser un iniciativa adreçada al conjunt del professorat de la UPF orientada a facilitar la consulta i l'accés a recursos d'informació relacionats amb l'ensenyament i aprenentatge, i en general amb aquells aspectes relacionats amb la innovació docent.

L'enfocament metodològic que el procés de creació del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior suposa, es fonamenta en models d'ensenyament més centrats en l'estudiant, que requereixen una major implicació i autonomia per part d'aquest en el seu procés formatiu i suposa l'aplicació de metodologies actives i el disseny de contextos d'aprenentatge que animin aquest aprenentatge actiu.

La guia posava a l'abast del professorat recursos informatius sobre docència, en general, i sobre l'àmbit universitari i el nou model d'ensenyament, en concret (competències, noves metodologies d'ensenyament, estratègies d'aprenentatge...).

 

Eïnes per Introduir-se a la Universitat:  Curs d'Introducció a la Universitat

El Curs d'Introducció a la Universitat es va dissenyar com un programa de desenvolupament competencial que es va implementar a la UPF en ple procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'any 2007, des del vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UPF, a partir de l'experiència acumulada en les sessions i activitats de Benvinguda, es concretà una innovadora assignatura per a donar resposta als dubtes i incertesa inicials del conjunt de l'alumnat de primer curs.

A l'actualitat el Curs s'integra en el pla d'estudis de cada una de les 18 titulacions oficials de Grau a la UPF, després d'una implantació progressiva hores d'ara s'ha estès a tot l'alumnat de primer curs. L'experiència pionera s'inicià el 2007-2008 a l'Escola Superior Politècnica (ESUP), ampliada el 2008-2009 als primeropenday092s Graus oficials i va arribar, el curs 2009-2010, a la seva plena implementació i a un nombre total de 2.444 alumnes. Les qüestions clau al voltant de les quals va sorgir la iniciativa van ser: quines  competències de funcionament i aprenentatge desenvolupades en iniciar els estudis afavoririen una posterior millora en el rendiment acadèmic? Com facilitar el trànsit dels estudiants de la secundària a la Universitat? Com respondre als dubtes que sorgeixen entre l'alumnat en iniciar els seus estudis? Quines habilitats els/les facilitarien autonomia en el nou context? Etc. El Curs té associats 2 ECTS i es planifica i desenvolupa com a procés d'ensenyament-aprenentatge integrat en una de les assignatures del primer trimestre de cada una de les titulacions. S'orienta al desenvolupament i avaluació d'aprenentatges al voltant de tres eixos competencials: contextual, metodològic i informacional/informàtic. 

En clau d'EEES, el Curs d'Introducció a la Universitat constitueix una peça nuclear i transversal del model pedagògic de la UPF. El disseny del qual s'orienta a l'aprenentatge basat en competències i té per objecte fomentar l'assoliment d'estratègies instrumentals i orientar l'alumnat sobre com adaptar-se a aquest nou context acadèmic. Els indicadors parcials obtinguts fins el moment han permès evidenciar que es tracta d'un programa singular en l'entorn de l'ensenyament superior del sistema universitari català; i sembla, que també de l'entorn universitari espanyol.

Aplicació de les TIC als processos d'ensenyament-aprenentatge

L'Aula Global és l'espai virtual d'aprenentatge de la UPF. Aquest espai dóna suport a la docència presencial amb una aula en línia per a cada assignatura, que el professorat ha de planificar i dinamitzar. Des del curs 2008-2009, l'Aula Global funciona amb un sistema de gestió de cursos, en codi obert, que es diu Moodle. Aquest sistema està en constant procés de millora, tant a partir de la comunitat Moodle, com a partir dels suggeriments del professorat.

 

 fletxa_granate INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Les accions que s'han dut a terme al llarg del procés per al conjunt de la comunitat universitària, bé a través de sessions informatives o de material divulgatiu sobre els paràmetres de l'EEES i el seu procés d'implantació a la UPF, per a estudiants, PDI i PAS.

 

Recursos informatius 
Bolonya: Preguntes i Respostes
Aprèn: l'EEES, la UPF i tu
Ets part activa del procés de transformació
Secundària i Universitat 

2006. I Jornada per a professorat de secundària: l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i els futurs universitaris

2007. II Jornada per a professorat de secundària. El futur de les PAU

2008. III Jornada per a professorat de secundària: La formació del professorat de secundària en el context de l'EEES

2009. IV Jornada per a professorat de secundària: el Batxillerat a la Universitat, un procés continu per a l'estudiant

 

Sessions informatives

  

Estudiants

Comunitat PAS

2005-2006. Vols tenir opinió pròpia sobre Bolonya?

2003-2004. L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior

2004-2005. Actualització d'Informació sobre l'Espai Superior

2005-2006. Últims esdeveniments sobre l'EEES

 

 fletxa_granate PLA D'ACCIÓ MULTILINGÜE

 

model5

El Pla d'Acció pel Multilingüisme a la Universitat Pomepu Fabra no es un fi en si mateix, sino un mitjà per assolir objectius més ambiciosos de serveis a la societat i al coneixement acadèmic i científic en un context d’una major projecció exterior. Aquest pla representa un pas endavant. Així, amb la normativa “Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra”, aprovada l’any 2000, com a marc principal de referència, la UPF duu a terme una tasca potser discreta, però constant i significativa, en àmbits tan importants com la publicació de les dades lingüístiques de la docència, la implementació d’una política informativa clara i transparent, l’articulació d’una oferta sòlida en l’àmbit de la formació i l’acreditació de coneixements lingüístics, el suport i l’assessorament lingüístics i la implementació d’un sòlid programa de Voluntariat Lingüístic per contribuir a conciliar mobilitat i identitat; tot plegat, des de ja fa temps, amb un plantejament multilingüe. Des d’aquesta perspectiva, doncs, el Pla d'Acció pel Multilingüisme a la Universiat Pompeu Fabra no és tant un punt de partida com la definició, la compleció, la sistematització i el decidit impuls institucional d’una concepció i d’una manera de fer que en realitat han caracteritzat la Universitat Pompeu Fabra des dels seus inicis.

Les llengües a la UPF

Pla d'acció Multilingüe