Presentaciˇ

Benvinguts al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL)

El DTCL desenvolupa activitats de formació i recerca en traducció i ciències del llenguatge, parant atenció especial a la multilingualitat i a la comparació entre llengües. Aquestes activitats s'emmarquen, en el context de la Universitat Pompeu Fabra, dins de l'àmbit de la Comunicació.

La recerca del DTCL s'articula en cinc grans àmbits - estudis de traducció, traducció i recepció literària i literatura comparada, adquisició i aprenentatge de llengües,  lingüística teòrica i computacional i anàlisi del discurs - i es vehicula mitjançant diversos grups de recerca reconeguts i projectes competitius. A més, per tal d'impulsar l'intercanvi acadèmic i fomentar la divulgació de la recerca en els àmbits acadèmics pertinents, el Departament organitza activitats (jornades, congressos, col·loquis, conferències i seminaris) amb regularitat i promou la publicació en línia de documents de recerca produïts pels seus investigadors i estudiants de postgrau.

La formació de postgrau --màster i doctorat-- del Departament és concreta en el programa oficial de postgrau "Comunicació lingüística i mediació multilingüe". El programa, mitjançant els seus màsters oficials, ofereix un seguit de mòduls formatius teòrics i aplicats en traducció i ciències del llenguatge que orienten l'estudiant cap a la recerca, li ofereixen formació professional addicional o li permeten, simplement, ampliar la seva base acadèmica. El doctorat, per la seva banda, permet a les persones que ja han superat el màster d'elaborar una tesi doctoral en alguna de les línies de recerca del programa. El programa té la Mención de Calidad del MEC.

A nivell de grau, el DTCL s'ocupa principalment de la docència dels Graus en  Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades, que organitza la Facultat de Traducció i Interpretació, i també participa en assignatures concretes d'altres titulacions de grau i de màster a la UPF.

El DTCL forma part del Campus de la Comunicació-Poblenou de la UPF. L'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) manté línies de recerca pròpies (alguns professors i professores del DTCL tenen la recerca adscrita a l'IULA) i participa en el programa oficial de postgrau "Comunicació lingüística i mediació multilingüe".

El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (vg. gestió). Les comissions del departament són la Comissió Permanent, la Comissió de Docència, la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat i la Comissió de Professorat. Els òrgans de govern unipersonals són la direcció, les sotsdireccions i la secretaria acadèmica. El personal acadèmic del DTCL, en funció dels seus interessos científics i la seva activitat docent, s'agrupa en dues seccions cientificodocents: la Secció de Traducció i la Secció de Ciències del Llenguatge. El personal d'administració i serveis complementa l'equip humà del DTCL.