Doctorat en Dret

Programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UPF, regulat pel RD 99/2011
PREINSCRIPCIÓ Calendari de preinscripció
DURADA DEL PERÍODE FORMATIU
Un curs acadèmic. Seminaris obligatoris durant el 1r trimestre
DURADA DEL PERÍODE DE RECERCA Tres cursos acadèmics a temps complet i cinc cursos acadèmics a temps parcial a partir de la data d'admissió al Doctorat
CALENDARI De setembre a juny
HORARI Seminaris durant el 1r trimestre
IDIOMES Català, espanyol i anglès
PLACES
30
LLOC DE REALITZACIÓ Campus de la Ciutadella
ORGANITZACIÓ
Departament de Dret

Programa amb la Menció de Qualitat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (ANECA)  

Presentació

El programa del doctorat en Dret de la Universitat Pompeu Fabra es caracteritza per oferir una formació interdisciplinària en l'àmbit de les ciències jurídiques, amb l'objectiu d'elaborar i defensar una tesi doctoral. El programa ha obtingut una menció d'excel·lència (2011), està adaptat al Reial Decret 99/2011, en el marc de l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, i incorpora el bagatge de més de dues dècades formatives, amb un total de seixanta tesis llegides durant els darrers cinc anys, dirigides per acadèmics dels diferents grups de recerca del Departament. 

Màsters de la UPF que precedeixen aquest doctorat

Objectius formatius

Els estudis del doctorat en Dret inclouen l'elaboració i la presentació de la tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca en l'àmbit de les ciències jurídiques, i un període de formació previ a través seminaris obligatoris de recerca.

L'objectiu del programa és formar investigadors en ciències jurídiques a partir de l'estudi dels conceptes i les metodologies de recerca de les diverses àrees i disciplines legals. El programa té com a finalitat que el doctorand adquireixi i desenvolupi una competència àmplia i profunda de les diferents capacitats analítiques i metodològiques, que li permetin desenvolupar una recerca de qualitat. Alhora es pretén que els doctorands adquireixin les habilitats necessàries perquè puguin participar satisfactòriament en els diversos fòrums on hagin d'exposar els resultats de la seva activitat investigadora.

Continguts acadèmics

S'organitzaran un total de tres seminaris magistrals durant el primer trimestre del primer curs. Aquests seminaris seran impartits en anglès per professors de prestigi internacional. També es programarà un seminari metodològic.
Al final del primer curs, els estudiants hauran de presentar i defensar oralment el projecte de rercerca, sobre el contingut i el mètode del seu tema de tesi.
Els estudiants han de presentar un treball d'entre 25 i 35 pàgines, al final de curs, sobre el contingut i el mètode del seu projecte de tesi.
Es farà arribar als estudiants tota la informació referent als seminaris i altres activitats formatives que el Departament i els grups de recerca organitzin durant el curs acadèmic.
Per a més informació referent al curs 2014-2015 podeu consultar la web del Departament: http://www.upf.edu/dret/

Línies de recerca del doctorat

El doctorat en Dret de la Universitat Pompeu Fabra integra les diferents línies de recerca dels grups consolidats del Departament de Dret. Aquestes línies són les següents:

 • dret administratiu
 • dret civil
 • dret constitucional
 • dret eclesiàstic de l'Estat
 • dret financer i tributari
 • història del dret
 • dret internacional privat
 • dret internacional públic i relacions internacionals
 • dret mercantil
 • dret penal
 • dret processal
 • dret romà
 • dret del treball i de la seguretat social
 • filosofia del dret

Competències que han de demostrar-se un cop finalitzat el programa

En finalitzar el programa de doctorat, els candidats han de ser capaços de:

 • Assolir un nivell de competència que incorpori el coneixement i l'anàlisi del dret en el seu conjunt o bé en un dels diferents àmbits normatius que l'integren.
 • Fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d'idees noves i complexes en el camp del dret.
 • Dissenyar i implementar adequadament una recerca acadèmica en l'àmbit del dret.
 • Aplicar de manera rigorosa els mètodes de recerca propis de les ciències jurídiques a l'àmbit concret del dret que sigui objecte d'estudi.
 • Plantejar i resoldre des del punt de vista teòric i metodològic problemes aplicats al dret.
 • Contribuir a través d'una recerca original, que ampliï les fronteres del coneixement del dret, al desenvolupament d'un corpus substancial, del qual una part o tota mereixi la publicació nacional o internacional.
 • Fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç en el coneixement del dret en els vessants teòrics i pràctics, en el marc d'una societat basada en la cognició.

Sortides professionals

Incorporació al sector productiu amb una formació de postgrau d'alta qualitat, o bé a grups de recerca en l'entorn acadèmic.

Beques o ajuts específics del doctorat

Beques de mobilitat i predoctorals en convocatòries competitives, públiques, europees, estatals i autonòmiques.